Kongre Yönetmeliği

Birinci Kısım - Genel Esaslar

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nin tüm teş- kilat kademelerinde yapılacak kongrelerle ilgili uyulacak usul ve esasları belirle- mek ve bir araya toplamak amacıyla düzenlenmiştir.


Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Partinin; Genel Merkez, il, ilçe ve belde teşkilat- ları ve bunlara bağlı yan kuruluşlar organ seçimleri ile Büyük Kongre, il, ilçe ve belde delegelerinin seçimlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.


Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 160. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.


Tanımlar

Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen deyim ve kısaltmalardan;
SPK. : 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununu,
Parti : Adalet ve Kalkınma Partisi’ni,
Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü,
Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Kongre Yönetmeliğini,
MKYK.: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu,
MYK: Merkez Yürütme Kurulunu
Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini,
Delege: Kongrelerde oy kullanma yetkisine sahip partili üyeleri,
Liste yöntemi: Asıl ve yedekleri belirtilmiş şekilde aday önerilerini ihtiva eden listelerden her birini,
Çarşaf liste: Adayların tamamının soyadına göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılı olduğu listeyi,
Yan Kuruluş: Gençlik ve Kadın Kollarını,
ifade eder.
Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimler hakkında, ilgili mevzuatta yapılan tanımlar geçerlidir.


Kongre Kademeleri

Madde 5

Kongreler, alt kademeden başlamak üzere ;
a- Belde kongreleri,
b- İlçe kongreleri,
c- İl kongreleri,
d- Büyük Kongre,
Olarak icra edilir.


Alt Kademenin Üst Kademe Kongresinde Temsili ( Tüzük m: 51)

Madde 6

Üst kademe kongresinin yapıldığı tarihe göre, kongresi yapılmamış
olmakla birlikte azami seçilmişlik süresi olan üç yıl dolmamış ise; alt
kademe, var olan delegeleriyle üst kademe kongresinde temsil olunur. Ancak,
yetkili makamca kongre tarihinin belirlenmiş olmasına karşın; belirlenen kongre
takvim süresi içinde, kendi kademesinin kongresini yapmamış olan ilçe veya il
teşkilatı, üst kademe kongresinde delege ile temsil olunamaz.


Kongre Delegeliğinin Süresi (Tüzük m: 39/4)

Madde 7

Kongre delegeliği, parti üyeliği devam etmek şartıyla, onu seçen
kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder. Delegelik sıfatı, kongre
için azami süre olan üç yılın sonunda sona ermiş olur.


Kongre Tarihlerinin Tespiti (Tüzük m:21/1, 39)

Madde 8

Madde 8.1) Olağan Kongreler

Kongrelerin başlatılabilmesi ve icrası için, Genel Merkezin talimatı gereklidir.
Genel Merkez tarafından hazırlanmış ve işlerliğe konmuş kongre takvimi
olmadıkça, alt kademe kongreleri başlatılamaz. Aksine işlemler hükümsüzdür..
A)Belde Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.23)

Belde kongresi, iki yıldan az, üç yıldan fazla olmayan bir sürede ve ilçe
kongresinden önce Genel Merkez tarafından hazırlanacak ‘kongre takvimine’
uygun olarak, ilçe yönetim kurulunca hazırlanır ve il yürütme kurulunun oluru
ile işlerlik kazanır.

B)İl ve İlçe Olağan Kongrelerini Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.39)

İlçe ve il kongrelerinin olağan kongre takvimi, üst kademe kongresinin yapılmasından
önce gerçekleşecek şekilde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca
kararlaştırılır. Bu süre iki yıldan az, üç yıldan fazla olamaz.
MKYK’ nun yetki vermesi ve belirleyeceği kongre takvimi içinde olması
şartıyla; il’e bağlı ilçelerde yapılacak ilçe kongrelerinin takvimi, ilçenin görüşü
alınarak, il yönetim kurulunca belirlenir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı’nın
oluru ile işlerlik kazanır.

C) Büyük Kongre’yi Olağan Toplama Yetkisi ve Zamanı(Tüzük m.63)

Büyük Kongreyi olağan toplama yetkisi MKYK’na aittir. Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu; iki yıldan az, üç yıldan fazla olmamak kaydıyla Büyük Kongreyi
toplamak zorundadır.


Madde 8.2) Olağanüstü Kongreler

A) İlçe ve İl Kongrelerinin Olağanüstü Toplanması (Tüzük m. 50)

İlçe ve il kongrelerinin olağanüstü toplanması, MKYK kararıyla veya kademe
delege tam sayısının en az 1/5’i kadar delegenin, Parti İçi Demokrasi
Hakem Kurulunca veya noterlikçe tevsik edilmiş yazılı isteği ile yapılır.
Şartların oluşması halinde, kademe yönetim kurulunun; gerekli hazırlıkları
yaparak, talebin tebliğinden itibaren 45 gün içinde olağanüstü kongreyi toplaması
zorunludur.
Olağanüstü toplantının gündemi, toplantıyı talep edenlerce belirlenir.
Gündemin neden ibaret olduğu karar veya talep yazısında belirtilir. Olağanüstü
toplantı gündemine başka gündem maddesi eklenemez, sadece üst kademe
delege seçimini yenilemek amacıyla olağanüstü kongre yapılamaz.
B)Büyük Kongrenin Olağanüstü Toplanması (SPK m.14/6-Tüzük m. 70)
Büyük Kongre; Genel Başkan’ın, veya MKYK’nun, yahut büyük kongre delegelerinin
en az 1/5’inin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantıya çağırılır.
Olağanüstü toplantı gündemi çağrıyı yapan tarafından belirlenir ve gündem
dışında başka konu görüşülemez.
Delegeler tarafından yapılacak olağanüstü toplantı talepleri ile gündem ve
delege imzalarının noter onaylı olmaları zorunludur. Bu taleplerin aynı konuyu
içerir olmaları yeterli olup, ayrı zamanlarda ve parçalı olmaları talebin geçerli
olmasına engel olarak yorumlanamaz. Ancak, işlem görmüş ve yeterli sayıya
ulaşamamış talepler, sonraki başka bir toplantı isteminde imza eksikliğini gidermek
için kullanılamaz.
Şartların oluşması halinde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, olağanüstü
kongreyi bir hafta içinde ilan ederek, çağrı tarihinden itibaren, en geç 45 gün
içinde yapmak zorundadır.
Yönetim Organlarına Seçilecek Üye Sayısını Belirleme Yetkisi

Madde 9

Kongrelerde, teşkilat yönetim kademlerine seçilecek asil ve
yedek üye sayılarını SPK ve Tüzükte öngörülen asgari ve azami sayıları dikkate
alarak belirlemeye MKYK veya yetki verdiği kademe teşkilat yönetim kurulu
yetkilidir. Tüzükte asgari ve azamı sayıları belirli olan yönetim kurullarının kaç
üye ile oluşturulacağı, kongre talimat yazısında belirtilir.
Belde, ilçe ve il kongrelerinde, üst kademe kongresi için seçilmesi gereken
sayıda asıl, bu sayının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.


Seçim İşlerinin Yönetilmesi

Madde 10

Madde 10.1

Partinin Genel Merkez, il ve ilçe kongrelerinde yapılacak
seçimler, gizli oy ve açık tasnif esasına göre; yetkili seçim kurulunun gözetimi
ve denetiminde yapılır (SPK.m.21/1, Tüzük m.46/1).

Madde 10.2

Belde kongresi, ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından
görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetimi ve denetimi altında gizli oy, açık
tasnif esasına göre yapılır (Tüzük m:22/5).

Madde 10.3

Mahalle ve köylerde yapılacak ilçe ve belde kongre delege seçimleri,
kademe yönetim kurulunun görevlendireceği partili üyelerden oluşan en az üç
kişilik delege seçimi sandık kurullarınca yapılır (Tüzük m: 30.7).
İkinci Kısım - Kongre Delegeleri

Birinci Bölüm - Kongre Delegelerinin Tesbit Usulü

Belde Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü(2820 SPK m:19, Ek Madde 2, Tüzük m: 22)

Madde 11

11.1)Belde Kongresi Delege Sayısı:
Belde kongresi için en fazla 100 delege seçimi yapılır.
11.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü:
Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları şu yöntemle hesaplanır: Seçilmiş
delege sayısı olan 100 rakamı; Partinin son genel seçimde beldede almış olduğu
oya bölünerek kat sayı elde edilir. Kat sayının, mahallede Partinin almış olduğu
oyla çarpımından elde edilecek rakam, o mahallenin seçeceği delege sayısını
oluşturur. Eksikler, küsurat büyüğüne göre dağıtılır. Küsuratlarda eşitlik halinde
kur’a çekilir.Asıl delege sayısının yarısı kadar yedek delege seçimi yapılır.
Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oy belli değil ise; son yerel seçim
sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, belde kongresi delegeliklerinin
mahalle dağılımları; seçmen sayısı oranlarına göre yukarıdaki yöntemle
belirlenir.
Beldeye bağlı mahallelerde kayıtlı üye sayısı 100’den fazla değil ise, üyelerin
tamamı; belde kongresi delegesi sayılır.


İlçe Kongresi Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 29)

Madde 12

12.1) İlçe Kongresi Delege Sayısı
İlçe kongresi için en fazla 400 delege seçimi yapılır.
12.2) Delege Dağılımını Tespit Usulü
İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı; ilçe kongre delegesi sayılır. İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’ den fazla ise; önce her mahalle ve köy için birer delege tahsis edilir. Tahsis toplamı, 400 sayısından düşülür. Arta kalan
delege sayısı, partinin son milletvekili genel seçiminde o ilçede almış olduğu
toplam oy rakamına bölünür. Bölüm sonucu çıkan kat sayının, o ilçeye bağlı her
mahalle veya köyde alınmış oyla çarpımı sonucu çıkan sayı ile tahsis olunan
sayının toplamı, ilgili mahalle veya köyün ilçe kongresi için seçeceği delege
sayısını teşkil eder. Delege dağılımında eksikler, küsurat büyüğüne göre yapı-
lan sıralama ile tamamlanır. Asil delege sayısının yarısı kadar da yedek delege
seçilir.
Beldesi olan ilçelerde, beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi delege sayısı; belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve belde başkanlığına bildirilir.
Çeşitli nedenlerle partinin almış olduğu oyun belli olmaması halinde; son
yerel seçim sonuçlarına göre, onun da belli olmaması halinde, ilçenin toplam Kongre
sayısı ile mahalle ve köy seçmen sayılarına göre aynı yöntem uygulanmak suretiyle delege dağılımı belirlenir. İlçe yönetim kurulu; kongreden üç ay önce
kongre delege dağılım listesini hazırlar ve il yönetim kurulunun onayına sunar
ve onaydan sonra ilan eder. Listenin ilanından itibaren 15 gün içinde yapılacak
itirazları, il yönetim kurulu kesin olarak karara bağlar.


İl Kongresi Delege Sayısı Ve Tespit Usulü (Tüzük m:35)

Madde 13

13.1) İl Kongresi Delege Sayısı
İl kongresi için, ilçe kongrelerinde en fazla 600 delege seçimi yapılır.
13.2)Delege Dağılımı Tespit Usulü
Hangi ilçenin kaç delege ile il kongresinde temsil olunacağı şöyle belirlenir:
Önce her ilçeye beşer delegelik tahsis edilir. Tahsis toplamı, 600’den düşülür.
Kalan delegelik sayısı, kongre öncesi yapılmış son milletvekili genel seçiminde
partinin o ilde almış olduğu toplam oya bölünmesi sonucu kat sayı elde edilir.
Bu kat sayının, partinin ilçede almış olduğu toplam oyu ile çarpımı sonucu elde
edilecek rakama beş adet tahsisin ilavesiyle ulaşılacak rakam; o ilçenin il kongresi için seçeceği delege sayısını oluşturur.
İl teşkilat başkanınca hazırlanacak ilçelerin il kongresi delege dağılım listelerine karşı yapılacak itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır.
İl bünyesinde, seçimlerden sonra üçten fazla yeni ilçe kurulmuş olması
veya il kongresinin yapılacağı tarihe göre genel seçim yapılmamış veya partinin
seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığı halinde; yapılmış son yerel se-250 Kongre Yönetmeliği
çimler, bu seçimlerle ilgili birinci cümlede yer alan nedenlerin varlığı halinde ise
il ve ilçe seçmen sayıları esas alınarak yukarda yazılı yöntemle ilçelerin temsil
olunacağı il kongresi delege sayıları belirlenir.


Büyük Kongre Delege Sayısı ve Tespit Usulü (Tüzük m: 62)

Madde 14

14.1)Büyük Kongre Delege Sayısı
Büyük Kongre delegesi olmak üzere il kongrelerinde seçilecek delege sayısı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.
14.2) Delege Dağılımı Tespit Usulü
Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı,
aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir:
Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam
oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu
toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il
kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder.
Büyük Kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il;
seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil
olunur.
İl kongrelerinde ilin kaç adet Büyük Kongre delegesi seçeceği, kongre seçim takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.

İKİNCİ BÖLÜM BELDE VE İLÇE KONGRESİ DELEGE SEÇİMLERİ

Seçim Usulü ( Tüzük m: 22,29,30)

Madde 15

İlçe ve belde kongresi delege seçimleri; Genel Merkez’in
hazırlayacağı kongre takvimi talimatına göre; gizli oy, açık tasnif şeklinde, ‘liste
yöntemi’ esas alınarak gerçekleştirilir. “Liste” şeklinde öneri yapılmamış ise,
ferdi adaylar, “çarşaf liste” de sıralanarak seçim yapılır.
Seçim Çevresi ve Seçilecek Delege Sayısı (Tüzük m: 29, 30.2)
Madde 16 - Delege seçimi, mahalle ve köy ölçeğinde yapılır.
Seçimlerde, mahalle ve köylere tahsis edilen ilçe ve belde kongresi delege tam sayısı kadar asıl ve bu sayının yarısı kadar yedek delege seçilir. Ancak
partiye kayıtlı üyesi bulunmayan mahalle ve köylerde delege seçimi yapılmaz.
Bu delegelikler boş bırakılır veya üyesi fazla olan mahalle ve köylerden başlamak üzere dağıtılır.
Kongreden önce her mahalle ve köyün kaç delege ile kongreye katılacağı
hesaplanır ve askıya çıkarılmak suretiyle ilan olunur. Bu işleme karşı yapılacak
itirazlar Tüzüğe göre karara bağlanır.


Seçimin Yapılacağı Yer

Madde 17

Kongre delege seçimleri, teşkilat kademe binası ya da köy ve
mahallelerde temin edilecek uygun mekanlarda yapılır. Şartların elverişli olması
halinde bütün mahalle ve köylerin delege seçimleri aynı anda ve aynı mekanda
yapılabilir.


Kongre Delege Seçmeni

Madde 18

Partinin, Yönetmelikte belirtilen sayıdaki belde ve ilçe kongre
delegelerinin tespiti amacıyla, mahalle ve köylerde yapacağı delege seçimlerinde; ilgili ilçe karar defteri ile üye kayıt defterlerinde, usulüne uygun olarak
partiye üyelik kaydı yapılmış ve Genel Merkez Taşkilat Başkanlığı’na bildirilerek
AK ÜYE Programı’ na aktarılmış üyeler oy kullanabilirler


Delege Seçmen Listelerinin Hazırlanması (Tüzük m: 29, 30)

Madde 19

İlçe yönetim kurulu; mahalle ve köylerde kayıtlı parti üyelerinin
listelerini, 18. maddeye göre Genel Merkez üye yazım programı ve üye kayıt
defterine uygun olarak hazırlayıp, köy ve mahalle temsilcisi ya da yönetimine
gönderir. İlçeye bağlı belde varsa, belde mahalle listeleri, belde başkanlığına
gönderilir. Belde başkanlığı, listeleri mahalle temsilcisi veya yönetimine gönderir.
Mahalle ve köy ölçeğinde 4 nüsha olarak düzenlenen delege seçmen listelerinde; üyelerin adları, soyadları, doğum yer ve tarihleri, meslek veya sanatları ile ikametgahları yer alır. Bu listeler ilçe başkanlığınca onaylanır.


Delege Seçmen Listesinin İlanı (Tüzük m: 30)

Madde 20

Listeler, delege seçiminden en az 15 gün önce mahalle veya
köylerde uygun bir yerde ve kademe teşkilatı binasında askıya çıkarılmak suretiyle duyurulur. Listeler, seçim yapılana kadar askıda kalır. Listelerin askıya çıkarıldığı tarih ile indirildiği tarih, askı yapılan yerlerde birer tutanakla tespit edilir.
Partiye kayıtlı olduğu halde listede yer verilmeyen veya üye olmadığı halde
listede yer verilen kişilerle ilgili olarak, askı tarihinden itibaren 5 gün içinde kademe yönetim kuruluna partili her üye tarafından itiraz edilebilir.
Kademe yönetim kurulu, itirazı iki gün içinde karara bağlar. İtirazın kabulünde, listede gerekli düzeltmeyi yapar. Kademe yönetim kurulu iki gün içinde
karar vermez veya kararı red şeklinde olursa, ilgili kişi; 3 gün içinde bir üst kademe başkanlığına itiraz edebilir. Üst kademe yürütme kurulunca verilecek karar,
parti içi işlemler açısından kesindir. Alt kademe başkanlığının, bu karara uyması
zorunludur. İlgili kişi, kademe yürütme kurulunca verilmiş kararın ibrazı ile delege seçimine iştirak edebilir. İtiraz üzerine düzeltme yapılan listeler, ilan edilir.
Mahalle ve köy delege seçimlerinin nerede ve hangi saatler arasında yapı-
lacağı, delege seçmen listesinin askısında belirtilir. Belli edilmiş gün ve saatte,
delege seçimi yapabilmek için, kesinleşmiş delege seçmen listesinde yer alan
üyelerin salt çoğunluğunun katılımı aranır. Yapılacak yoklamaya göre salt çoğunluk yok ise, aynı gün ve aynı yerde iki saat sonra hazır bulunan üyelerin katılımı ile delege seçimi yapılır.


Delege Seçimlerinde Adaylık ve Oy Pusulası (Tüzük m: 30, 46)

Madde 21

Partiye kayıtlı her üye, kongre delegeliğine aday olabilir veya
aday gösterilebilir.
Adaylık başvurularının, aday olunan mahalle veya köy delege seçimlerini
yönetmekle görevli sandık kurulu başkanlığına seçim günü seçim başlamadan
önce yapılması zorundadır. Bu süreden sonra yapılan başvurular nazara alınmaz.
Delege seçiminde adaylık önerisi, mahalle veya köyün seçeceği delege sayısı kadar asil ve yarısı kadar yedek adayı gösterir şekilde “liste yöntemi”esasına
göre yapılır. Böyle bir öneri yapılmamış ise, delege seçimleri “çarşaf liste” esasına göre yapılır.
Sandık kurulu başkanı, liste halinde önerilen adayların yer aldığı ve öneren
tarafından yeterince çoğaltılıp kendisine teslim edilen listeleri oy verme kabinine koyar. Bu liste veya listelerin birer nüshası ile varsa ferdi adayların isimleri
başka bir kağıda yazılıp imzalanmak suretiyle sandık kurulu başkanı tarafından
oy verme kabinine ve seçim mahalline asılır.
Adaylıklar, asıl ve yedekleri belirtir şekilde liste veya listeler halinde önerilmiş ise seçmen; oyunu, Yönetmeliğin 30/2. maddesine göre kullanır.
Çarşaf liste usulünün uygulanacağı hallerde, adayların tamamı soyadına
göre alfabetik sırada tek bir liste halinde yazılıp her ismin karşısına işaret koymaya elverişli kare veya daireler konulmak suretiyle liste hazırlanır ve bu listeler
aynı zamanda oy pusulası olarak kullanılır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DELEGE SEÇİMLERİNİ YÖNETECEK SANDIK KURULLARI

Sandık Kurulları

Madde 22

Delege seçimleri, ilçe ve belde yönetiminin görevlendireceği
bir başkan ile iki asıl üyeden oluşan sandık kurulunca yapılır. Asıl üyenin mazeretli olması halinde kurula katılmak üzere her sandık için iki yedek üye belirlenir.


Sandık Kurulunda Çoğunluğun Sağlanması

Madde 23

Seçim mahallinde oy verme başlamadan önce sandık kurulu
üyelerinden gelmeyen olur veya sonradan kurulda boşalma olursa, kurul yedek
üye ile tamamlanır. Yedek üyelerin de bulunmaması halinde sandık kurulu baş-
kanı, hazır bulunan bir partiliyi, görevlendirerek kurulu tamamlar. Sandık baş-
kanı bulunmuyor ise, aynı işlem yaşça kıdemli olan üye tarafından icra edilir.
Kurulun hiçbir üyesi hazır değil ise, kademe başkanı; hazır bulunan partililerden
derhal yeni bir kurul oluşturur ve seçim yapılır.


Sandık Sayısı

Madde 24
Seçim yapılacak her mahalle veya köy için en az bir sandık
ve kapalı oy verme yeri hazırlanır. Sandıklar ile seçim için gerekli diğer araç ve
gereçler, oy zarflar; ilçe ve belde başkanlıklarınca hazırlanır, zarflar ilçe mührü
ile mühürlenir.


Sandık Alanında Bulunabilecekler:

Madde 25

Sandık mahallinde, oy vermek üzere gelen delege seçmenleri
ile Parti kademe yönetim kurulu başkan ve üyeleri ile görevli ve aday üyeler
bulunabilir.


Oy Verme Başlamadan Önce Sandık Kurulunun Yapacağı İşler

Madde 26

Sandık kurulu başkanı, yeterli çoğunluk sağlanıp sağlanmadı-
ğını, sağlanamamış ise saat kaçta seçime geçildiğinin zaptını düzenler. Oy kullanma kabin veya kabinlerini kontrol eder. Adayların isimlerini okumak suretiyle
duyurur, aday önerisine göre seçimin hangi yöntemle yapılacağını, 28. maddeye
göre oy kullanmanın ne zaman sona ereceğini açıklar, sandığın boş olduğunu,
sandık kurulu üyeleri ile oy verme yerinde hazır bulunan üyeler önünde tespit
ederek sandığı kapatır. Yapılan işlemleri tutanağa geçirir ve seçimi başlatır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM OY VERME İŞLEMLERİ

Oy Verme Yetkisi

Madde 27

Yönetmeliğin 20. maddesine göre düzenlenecek mahalle ve
köy delege seçmen listesinde yer alan her üye, delege seçimlerinde oy verme
hakkına sahiptir. Kesinleşen delege seçmen listesinde kaydı olmayan, delege
seçiminde oy kullanamaz.
Bir mahalle veya köyde kayıtlı delege seçmeni başka bir mahalle veya köy
delege seçiminde oy kullanamaz.


Delege Seçiminde Oy Verme Süresi

Madde 28

Oylama, kongre takviminde gösterilen süreler içinde yapılır.
Ancak sürenin sona ermesine rağmen, oy kullanmak için süresi içinde sırada
yer alanların oy kullanmaları sağlanır.


Delege Seçmen Kimliğinin Tespiti

Madde 29

Seçimlerde oy vermek için parti üye kartının veya resmi dairelerce verilen kimlik kartının (nüfus hüviyet cüzdanı, sürücü belgesi vb.) gösterilmesi şarttır.


Oy  Verme Düzeni

Madde 30

Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı
veya görevlendireceği kurul üyesi, kimlik veya parti üye kartını gördükten ve delege seçmen listesinde isminin bulunduğu birinci imza sütununu imzaladıktan
sonra oy zarfını verir.Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen mühürlü oy zarfını alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer.
Oy kullanma hakkına sahip partili üye oyunu, kapalı oy verme yerinde bulunan ve oy pusulası olarak kullanılacak listeyi aynen veya listedeki aday veya
adayları çizerek dilediği ferdi adayları yahut başka liste var ise o listeden istediği
aday veya adayları yazarak, listeyi zarfa koymak suretiyle kullanabilir.
“Liste usulü” aday teklifinin yapılmamış olması nedeniyle “çarşaf liste
usulü” nün uygulanacağı hallerde seçmen; oyunu, aday listesindeki isimlerin
yanında yer alan daire veya karelerin içine (x) koymak suretiyle kullanır.
Zarfı sandığa atan seçmen, seçmen listesindeki ikinci imza sütununu imzalar.


Sandıkların Açılması

Madde 31

Oylama bitiminde, masa üzerinde, sandıktan başka ne varsa
kaldırılır. Oy sandığı, oy verilen yerde bulunanların gözleri önünde açılır. Sayım
ve döküm açık olarak yapılır. Oy verme yerinde hazır bulunanlar sayım ve dökü-
mü takip edebilirler. Oyların sayım ve dökümü, aralıksız devam eder.


Oyların Sayım ve Dökümü

Madde 32

Sandıktan çıkan zarfların toplamı Yönetmelik ekinde yer alan
(Örnek: 33/1 nolu) tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan zarf sayısı, oy kullanan
seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Zarf sayısı, oy veren seçmen sayısından fazla
olursa, mühür taşımayan ve seçmenin kimliğini belli edecek şekilde işaretlenmiş bulunan zarflar ayrılır. Ayrılan bu zarfların, toplam zarf sayısından düşülmesi
fazlalığın giderilmesine yetmiyorsa kurul başkanı eşitliği sağlayacak sayıda zarfı
gelişi güzel çeker ve bu zarfları açmadan imha ederek eşitliği sağlar.


Delege Seçimi Sonuç Tutanağı

Madde 33

Oy sayımı matbu sonuç tutanaklarına her adayın aldığı oy
miktarı, isim sütununa işlendikten sonra sandık kurulunca imzalanıp derhal ilçe
veya belde başkanlığına teslim edilir.Beldesi olan ilçelerde, belde başkanlıkları kendilerine ulaşan sonuç tutanaklarının bir suretini derhal ilçe başkanlığına
gönderirler.
Seçimler, “liste yöntemi” uygulanarak yapılmış ise, adaylar; listede teklif
edildikleri yere(asıl-yedek) seçilmiş olurlar. Asıl üye adayları kendi aralarında, yedek üye adayları kendi aralarında statü kategorisi oluştururlar. Aldıkları oya göre
asıl adaylar kendi aralarında, yedekler de kendi aralarında sıralanır. Yedek listede
aday gösterilen (x), asıl listede aday gösterilen (y) den daha fazla oy almış olsa
bile, asılın yerine geçemez.
Seçim, “çarşaf liste” yöntemi uygulanarak yapılmış ise, sayım döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir. Eşit oy
halinde sandık kurulunca kur’a çekilir. Seçilen delegeler Yönetmelik ekinde yer
alan (Örnek: 32/2 nolu) tutanağa geçirilir ve sandık kurulunca imzalanır, bağlanır.


Geçerli Sayılmayacak Oylar ve Oy Pusulaları:

Madde 34

34.1-Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların
yarıdan fazlasının silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut mahalle veya köy asıl ve yedek delege sayısından fazla ilave yapılmış olan liste
halindeki oy pusulaları geçersizdir.
34.2- Sandık kurulunca verilmiş zarftan başka zarflar ile hangi seçmen tarafından kullanıldığı belli olacak şekilde imza, mühür ve benzeri işaret taşıyan
zarflar, açılmadan geçersiz sayılır. Aynı nitelikte olan oy pusulası da geçersiz
sayılır.
34.3- Oyların çarşaf liste halinde kullanılmasında, asıl ve yedekleri dahil,
seçilmesi gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir.
34.4- “Liste yöntemi” ne göre yapılan seçimde, asıl üye adayını “yedek”
yahut yedek üye adayını “asıl” üye yazarak kullanılmış oylarda, diğer şartlar
saklı kalmak kaydıyla, sadece böyle tercihler geçersiz sayılır.
34.5- Sandık kurulunca imzalanıp oy verme yerine asılan aday listesi veya
ferdi adaylar haricinde, oy pusulasına yazılan isme verilen oy nazara alınmaz.
Oy pusulasında başka bir eksiklik yok ise, diğer adaylara verilen oylar geçerli
sayılır.
34.6- Bir zarf içine konulan farklı listelerden hiçbiri geçerli sayılmaz.BEŞİNCİ BÖLÜM SEÇİME İTİRAZ - SEÇİMİN İPTALİ VE SEÇİM YASAKLARI

Delege Seçimlerine İtiraz (Tüzük m: 30.8, 30.9)

Madde 35

Delege seçimlerine karşı seçimden itibaren üç gün içinde il
yönetim kuruluna itiraz edilebilir. İl yönetim kurulunun vereceği karar kesindir.
İtirazlarda; itiraz edene, isteği halinde, alındı belgesi verilir ve verilen karar
itiraz edene bildirilir.


Delege Seçimlerinin İptali ( Tüzük m: 39/Son)

Madde 36

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu; delege seçimlerinde
Kanun,Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine aykırılık olmasının saptanmış olmasına
münhasır olmak üzere, belde, ilçe, il ve Büyük Kongre delege seçimleri ile
yan kuruluşların kongrelerini veya delege seçimlerini, ilçe ve il ölçeğine göre,
kısmen veya tamamen iptal edip yeniden yapılmasına, yapacağı gizli oylamada
üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğunun oyu ile karar verebilir.


Seçim Yasakları

Madde 37

Delege seçimlerinde, sandık kurullarının kararlarına uymayanlar,
oy verme düzenini bozanlar, mükerrer oy kullananlar hakkında, eylemin
niteliğine göre, Tüzükte öngörülen disiplin cezaları uygulanır.
ÜÇÜNCÜ KISIM KONGRELER

BİRİNCİ BÖLÜM BELDE KONGRESİ

Kongrenin Oluşumu (2820 SPK m: 7/3, Tüzük m: 21)

Madde 38

Belde kongresi, belde teşkilatının en üst karar ve denetim
organıdır.
Nüfusu 5000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu beldelerin yönetim
organları, ilçe yönetim kurulunca atama yolu ile oluşturulur.


Belde Kongresi Delegeleri (SPK m: 19, Ek madde 2, Tüzük m:22)

Madde 39

Belde Kongresi, seçilmiş en fazla 100 delege ile tabii delegelerden
oluşur. 39.1) Belde Kongresinin Seçilmiş Delegeleri:
Yönetmeliğin 11. maddesine göre seçilmiş delegelerdir.
39.2) Belde Kongresinin Tabii Delegeleri:
Beldenin seçimle görev yapmakta olan başkan ve yönetim kurulu üyeleri
ile partili belde belediye başkanı; belde kongresinin tabii delegesidirler.


Belde Kongre Delege Listesinin Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:23,41,42)

Madde 40

Belde başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler
listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, ilçe başkanlığına verirler.
Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve saati, çoğunluk
olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya ilişkin
aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, belde merkezinde ilan edilir.
Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. İlçe başkanı; eksiklik yok ise, listeyi
ve eklerini onaylar.


Belde Kongresinin İlanı

Madde 41

Belde yönetimi; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış
ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve
gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca
kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının
hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir.
Belde kongresinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. Belde başkanlığı, kongrenin
sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda
bulunmakla yetkili ve görevlidir.


Denetim ve Gözetim

Madde 42

Belde kongresi; ilçe yönetim kurulunun, aday olmayanlar arasından
görevlendireceği üç kişilik bir heyetin gözetim ve denetimi altında gizli
oy, açık tasnif esasına göre yapılır.


Seçimler

Madde 43

Belde kongresinde;
1-Belde Başkanı,
2-Belde Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
3-Beldeyi ilçe kongresinde temsil edecek ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri,
seçimleri yapılır.
Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır.
Beldeye bağlı mahallelerden belde kongresi tarafından seçilecek ilçe kongresi
delege sayısı; belde kongresinden önce ilçe yönetim kurulunca belirlenir ve
belde başkanlığına bildirilir.İKİNCİ BÖLÜM İLÇE SEÇİMLERİ

Kongrenin Oluşumu ( Tüzük m: 28)

Madde 44

İlçe teşkilatının en üst karar ve denetim organı olan ilçe kongresi,
seçilmiş ve tabii delegelerden oluşur.


İlçe Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 29)

Madde 45

İlçe kongresi, seçilmiş en fazla 400 delege ile tabii delegelerden
oluşur.
45.1)İlçe Kongresinin Seçilmiş Delegeleri:
Seçilmiş delegelerin mahalle dağılımları bu Yönetmelikte öngörülen usule
göre belirlenir. Ancak İlçeye kayıtlı üye sayısı 400’den az ise, üyelerin tamamı;
ilçe kongresi delegesi sayılır.
45.2)İlçe Kongresinin Tabii Delegeleri:
Seçimle görev almış ilçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri, ilçe belediye
başkanı ile ilçeye bağlı belde belediye başkanları ilgili ilçenin; partili büyükşehir
belediye başkanları dışındaki il belediye başkanları ise, merkez ilçe kongresinin
tabii delegesidirler.


İlçe Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m: 21, Tüzük m:41)

Madde 46

İlçe başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler
listesini, kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu
başkanlığına verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer,
260 Kongre Yönetmeliği
gün ve saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci
toplantıya ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, İlçe başkanlıklarında
ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu
başkanı; eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.


İlçe Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)

Madde 47

İlçe Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış
ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve
gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca
kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının
hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir.
İlçe kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. İlçe başkanlığı, kongrenin
sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda
bulunmakla yetkili ve görevlidir.


Seçimler

Madde 48

İlçe kongresinde;
1-İlçe Başkanı,
2-İlçe Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
3-İlçeyi il kongresinde temsil edecek il kongresi asıl ve yedek delegeleri,
seçimleri yapılır.
Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır.
İlçe kongresinde seçilecek il kongresi delege sayısı; her ilçe için ayrı ayrı
hesap edilmek suretiyle ilçe kongresinden önce il teşkilat başkanlığınca belirlenir.
Yapılan itirazlar, il yürütme kurulunca karara bağlanır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İL KONGRESİ

Kongrenin Oluşumu (Tüzük m:34)

Madde 49

İl teşkilatının en üst karar ve denetim organıdır.


İl Kongresi Delegeleri (Tüzük m: 35)

Madde 50

50.1)İl Kongresinin Seçilmiş Delegeleri:
İl kongresi, seçilmiş en fazla 600 delege ile tabii delegelerden oluşur.
50.2)İl Kongresinin Tabii Delegeleri:
İlin partili milletvekilleri, seçimle görev almış il yönetim ve il disiplin kurulu
başkan ve üyeleri ile partili il ve büyükşehir belediye başkanları, il kongresinin
tabii delegeleridirler.


İl Kongre Delege Listesinin Seçim Kurulunca Onaylanması (2820 SPK m : 21, Tüzük m:41)

Madde 51

İl başkanlıkları; kongrelerinin seçilmiş ve tabii delegeler listesini,
kongreden en az 15 gün önce iki nüsha olarak, yetkili seçim kurulu başkanlığına
verirler. Bu listeye kongre gündemi ile kongrenin yapılacağı yer, gün ve
saati, çoğunluk olmaması halinde en fazla 7 gün sonra yapılacak ikinci toplantıya
ilişkin aynı bilgileri içeren yazı eklenir. Listenin bir örneği, il başkanlıklarında
ilan edilir. Bağlantı var ise, ayrıca internette yayımlanır. Seçim kurulu başkanı;
eksiklik yok ise, listeyi ve eklerini onaylar.


İl Kongresinin İlanı (Tüzük m:42)

Madde 52

İl Başkanlıkları; kongre gününden en az 15 gün önce alışılmış
ilan araçları ile ve bağlantı var ise ayrıca internet yolu ile yer, gün, saat ve
gündemi belli edecek şekilde kongre yapılacağının duyurusunu yapar. Ayrıca
kongrenin gün, saat ve yeri, en az 7 gün önce, gerekli güvenlik önlemlerinin
alınması amacıyla yetkili mülki amirliğe bildirilir.
İlk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantının
hangi gün, yer ve saatte yapılacağı, ilanda belirtilir.
İl kongrelerinin gazete ile ilanı zorunlu değildir. il başkanlığı, kongrenin
sağlıklı ve demokratik olmasını sağlayacak gerekli sözlü veya yazılı duyuruda
bulunmakla yetkili ve görevlidir.


Seçimler

Madde 53

İl kongresinde;
1-İl Başkanı,
2-İl Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
2-İl Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
4-İli Büyük kongrede temsil edecek büyük kongre asıl ve yedek delegeleri,
5-İl Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri, seçimleri yapılır.
Gündemdeki diğer konular görüşülür, karara bağlanır.
İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim
takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı
hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM DELEGE LİSTELERİNE İTİRAZ

Delege Listelerin İlanı ve İtirazlar (Tüzük m: 41,42)

Madde 54

54.1) Belde kongrelerinde,Yönetmeliğin 41. maddesinde belirtilen
usule göre ilçe başkanınca onaylanan ve ilan edilen listelere karşı ilan
süresi içinde yapılacak itirazlar, ilçe başkanı tarafından incelenir ve kesin olarak
karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar,
ilçe başkanı tarafından onaylanarak belde başkanlığına gönderilir. Onaylanan
liste, belde kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
54.2) Yönetmeliğin 47 ve 52. maddelerinde düzenlenen seçim kurulu denetim
ve gözetiminde yapılan kongrelerde, seçim kurulu başkanınca onaylanan
liste ile toplantıya ilişkin diğer hususlar kongre tarihinden yedi gün önce
kademe teşkilatının bulunduğu binada asılmak suretiyle ilan edilir. İlan süresi
üç gündür.
İlan süresi içinde yapılacak itirazlar, yetkili seçim hakimi tarafından incelenir
ve kesin olarak karara bağlanır. Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya
ilişkin diğer hususlar, hakim tarafından onaylanarak ilçe başkanlığına gönderilir.
Delege listesinde adları bulunsun veya bulunmasın parti üyeleri,delege
listelerine ilan süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İlan süresi içinde, listeye
yapılacak itirazlar hakim tarafından incelenir ve en geç iki gün içinde kesin
olarak karara bağlanır.
Bu suretle kesinleşen listeler ile toplantıya ilişkin diğer hususlar, hakim
tarafından onaylanarak partinin ilgili teşkilatına gönderilir. Böylece onaylanan
liste, ilçe kongresinin delege yoklama çizelgesini oluşturur.
54.3) Kesinleşen listeler üzerinde hiçbir değişiklik yapılamaz. Şu kadar ki;
aynı zamanda birden fazla partiye veya partinin birden fazla teşkilat birimine üye
olduğu tesbit edilenlerin delegelikleri iptal edilir.BEŞİNCİ BÖLÜM İLÇE VE İL KONGRELERİNE İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

BİRİNCİ AYIRIM SANDIK KURULLARINA DAİR HÜKÜMLER

Sandık Kurullarının Oluşturulması (Tüzük m : 46/2-3)

Madde 55

Seçim kurulu başkanı, kongrelerde görev yapacak bir başkan
ile iki üyeden oluşan yeteri kadar seçim sandık kurulu oluşturur. Sandık kurulu
başkanı ile bir üyesi memurlar, diğer üyesi de aday olmayan parti üyeleri arasından
seçilir. Ayrıca her sandık için aynı şekilde üçer yedek üye de belirlenir. Seçim
sandık kurulu başkanının yokluğunda, kurula memur üye başkanlık eder.
Sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin
yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri
seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.


Oy Sandıkları ve Seçim Araç ve Gereçleri

Madde 56

Kongrelerde yapılacak seçimlere göre yeteri kadar sandık
oluşturulur. Sandıkların konulacağı kapalı oy verme yeri hazırlanır.Kapalı oy verme
yerlerinin her birinde masa veya benzeri gereçler ile kalem bulundurulur.
Birden fazla sandık kullanılan seçimlerde her sandığın üzerinde seçimi yapılan
organın yazılı olduğu bir levha bulundurulur.
Seçim için gerekli tüm malzeme ile farklı renkteki oy zarfları kademe başkanlıklarınca
hazırlanarak, oylama günü seçim kuruluna teslim edilir.İKİNCİ AYIRIM KONGRENİN İŞLEYİŞ USUL VE ESASLARI

Kongre Gündemlerini Belirleme Yetkisi (Tüzük m: 43)

Madde 57

Kongre gündemleri, ilgili kademe yönetim kurulunca belirlenir.
Ancak en geç kongre divanı oluşturulup, gündem okunduktan hemen sonrasına
kadar divan başkanlığına verilmiş ve kongrede hazır bulunan delegenin
en az %5 i tarafından yapılan ilave gündem teklifleri, müzakereye açılır ve yapılacak
oylama sonucuna göre karara bağlanır.
Üst kademelerce belirtilen konuların, alt kademe kongre gündemine alınması
zorunludur.
Gündem prensip olarak aşağıdaki şekilde oluşturulur. Kongreye katılan
parti üst yöneticileri ile milletvekillerinin konuşma sıraları ile gündemdeki yeri,
duruma göre belirlenir.
GÜNDEM:
1. Açılış,
2. Kongre başkanlık divanı seçimi,
3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması,
4. Yönetim kurulu faaliyet raporunun okunması,
5. Gelir-Gider hesap raporunun okunması,
6. Raporlar üzerinde görüşmeler,
7. Yönetim kurulunun ibrası,
8. Adayların tanıtımı,
9. Seçimler için tasnif komisyonu seçimi,
10. Seçimler:
Kongresi yapılan teşkilat kademesine göre;
a) İl,ilçe veya belde başkanı seçimi,
c) İl disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri seçimi,
d) İl parti içi demokrasi hakem kurulu üyeleri seçimi,
e) Büyük Kongre, il veya ilçe delegelerinin seçimi,
11. Dilek ve temenniler,
12. Kapanış.


Kongre Toplantı ve Karar Yeter Sayısı (Tüzük m: 43)

Madde 58

58.1) Kongre Toplantı Yeter Sayısı
Kongrelerin toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının dörtte biridir.
İlk toplantıda yeterli katılım olmaması halinde, ikinci toplantı çoğunluk
aranmadan katılanlarla yapılır.
58.2) Kongre Karar Yeter Sayısı
Kongrede kararlar, Tüzükte yazılı ayrık durumlar saklı olmak üzere, oylamaya
katılanların salt çoğunluğu ile alınır.


Kongrenin Açılışı (Tüzük m: 44)

Madde 59

İlan edilen kongre gün ve saatinde kongre toplantı salonuna
gelen delegelerin kimlikleri kademe sekreteri ve hazır bulunanlar arasından kademe
başkanınca tesbit edilen en az iki delege tarafından kontrol edilmek suretiyle
delege yoklama cetveline imzaları alınır. Büyük Kongre ile ilgili bu işlemler,
kongre komitesince geçekleştirilir.
Kongre toplantı yeter sayısı yoksa,toplantı; kongre takviminde ilan edilen
ikinci toplantı tarihinde çoğunluk aranmadan katılanlarla yapılır.
Kongrenin açılışı, kongresi yapılan teşkilat kademe başkanı veya onun görevlendireceği
kademe yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.


Kongre Divanı Seçimleri ve Divanın Yetki ve Görevleri (Tüzük m: 44)

Madde 60

60.1) Kongre açıldıktan sonra, divan başkanlığı seçimine geçilir.
Divan başkanlığı için tek aday var ise, oylaması işari yolla açık olarak yapılır.
Birden fazla aday olması halinde, divan başkanının ne şekilde seçileceğine genel
kurul açık oylama ile karar verir. Ancak üye tam sayısının onda birinin yazılı
istemi halinde divan başkanı, gizli oylama ile seçilir. Böyle bir durumda, öncelikle
gizli oylamanın gerektirdiği tedbirler derhal alınır ve üç kişiden az olmayan
sayım ve tasnif kurulu açık oylama ile oluşturulur.
60.2) Seçilen divan başkanı yönetiminde, bir divan başkan yardımcısı ile
toplam sayısı tek rakamlı olmak üzere yeteri kadar katip üye seçimi açık oylama
ile yapılarak divan oluşturulur.
60.3) Kongreyi, divanı temsil eden divan başkanı yönetir. Divanda kararlar,
çoğunlukla alınır. Eşitlik olması halinde divan başkanının katıldığı görüş uygulanır.
60.4) Kongrenin düzen ve ahenk içinde yürütümü, Parti Tüzüğü ile ilgili
Kongre Yönetmeliği 265
yasa ve mevzuata uygun olarak gerçekleşmesini temin için gerekli önlemleri
almak ve düzeni sağlamak, kongre gündemini icra etmek, tutanağı düzenlemek
ve tevdi etmek; kongre divanının yetki ve görevidir.
60.5) Divan başkanlığı, Siyasi Partiler Kanunu’nun 4. kısmında yazılı yasaklara
ve Parti Tüzüğüne aykırı konuşma yapan kongre üyelerine veya huzur
ve sükunu bozucu davranışta bulunan herkese, derhal müdahale eder; delege
olanları, oy hakkı saklı kalmak kaydıyla, salondan çıkarabilir. Gerekli olması halinde
toplantıya ara verebilir, dinleyici yerlerinin boşaltılmasını temin ederek,
düzeni sağladıktan sonra kaldığı yerden kongrenin devamını sağlar.
60.6) Divan başkanı, divan tarafından onaylı kongre tutanak örneğinin bir
nüshasını ekleri ile birlikte ilgili kademe başkanına, bir nüshasını ise üst kademe
yönetimine teslim eder.


Kongrelerin Görev ve Yetkileri (Tüzük m: 45)

Madde 61

61.1) Kongre; ilgili teşkilat kademe yönetim organının faaliyet
ve hesapları ile yeni dönem bütçelerini müzakere edilip karara bağlayan, yeni
yönetim organlarını ve üst kademe delegelerini seçen kuruldur.
61.2) İlgili kademenin en üst karar ve denetim organı olan kongrelerde;
parti tüzük ve programı çerçevesinde yerel, genel her türlü hizmet ve faaliyet
hakkında görüşmeler yapılabilir ve kararlar alınabilir.
61.3) Yönetim kurulunun ibrası, kongrede karara bağlanır. İbra oylamasına,
ilgili yönetim kurulu başkan ve üyeleri katılamazlar.
61.4) Görüşmelerde istek sırasına göre söz verilir. Üst kademe görevlilerine
öncelik tanınır. Faaliyet ve hesap raporunda karşı oy yazısı olmayan yönetim
kurulu üyesi, rapor aleyhine konuşmak için söz alamaz ve konuşamaz.
61.5) Kongrelerde aday olan özürlüler için kendilerini ifade edecek imkanlar
ve ayrıca işitme özürlüler için tercümanlık hizmetleri gibi gerekli hizmetler,
imkanlar ölçüsünde sağlanır.
61.6) Kongreler, gündemdeki konuların gerekli kıldığı çalışma komisyonları
kurabilirler. Komisyonlar en az 3 en fazla 5 üyeden oluşur. Komisyonlar kendilerine
havale edilen işlerle ilgili raporunu hazırlayıp kongre başkanlık divanına
tevdii ederler. Gerekli görülürse komisyonun kendi üyeleri arasından seçeceği
başkan, kongreye komisyon raporu ile ilgili takdimde bulunur.ÜÇÜNCÜ AYIRIM KONGRELERDE ADAYLIK ve SEÇİM USULÜ ( Tüzük m: 46)

Adaylık

Madde 62

62.1) Seçilme yeterliliğine sahip partili her üye, yer kaydı
aranmaksızın, kongrede yapılacak seçimlerde aday olabilir veya aday gösterilebilir.
266 Kongre Yönetmeliği
62.2) Kongrelerde adaylık başvurusu, divan oluştuktan sonra belli edilmiş
süre dolmadan divana yapılır. Divan başkanlığı, gündemin “seçimler” maddesinde
veya daha önce aday başvurularının en son ne zamana kadar yapılabileceğini
ilan eder ve ilan edilmiş saat gelince aday başvuruları için sürenin dolduğunu,
varsa verilmesini tekrar duyurur ve sonraki aday başvurularını işleme
koyamayacağını ilan eder.
62.3) Divan, aday başvurularını veriliş sırasına göre ayrı ayrı okumak suretiyle
kongre genel kurulunun bilgisine sunar.
62.4) Kongrede yapılacak seçimler, başladıktan sonra ara verilmeksizin sonuçlanıncaya
kadar devam eder.
62.5) Divan; adaylıktan çekilme ve itirazlar varsa, karara bağlayarak adaylıkları
kesinleştirir. Kesinleşmiş adaylar, okunmak suretiyle duyurulur ve ayrıca
salonda uygun yerde ilan edilir. Divan tarafından onaylı liste örneği ise, hazır
bulunan seçim kuruluna verilir.
62.6) Aday listelerinin kesinleşmesi için belli edilen süre içinde yapılacak
yazılı çekilme beyanları, divanca kimlik tespiti ile tutanağa geçirilir ve hazırlanacak
kesinleşmiş aday listesi tutanağında belirtilir.
62.7) Adaylıkların kesinleşmesinin ilanından sonra ve seçim süresince yapılacak
yazılı çekilme beyanları, sayım dökümde nazara alınmaz. Ancak bunlardan
seçilenler olur ise, istifa etmiş sayılırlar.


Adaylık ve Seçim Usulü

Madde 63

63.1) Organ ve delege seçimleri “liste yöntemi”ne göre yapılır.
Kademe başkan adayı, yönetim kurulu asıl ve yedek üye adayları ile belde,
ilçe ve il kongrelerinde ayrıca üst kurul kongre delege asıl ve yedek adaylarını
gösterir şekilde “liste yöntemi” esasına uygun öneri yapılmamış ise, her organ
ve delegelikler için yapılan ferdi adaylıklar tamamlanıp kesinleştirildikten sonra,
divanca soyadı esasına göre “çarşaf liste” sıralaması yapılır. Sıralamanın hangi
soyadından başlayacağı çekilecek kur’a ile belirlenir. Böylece her organ için
yapılan adaylıklar, ayrı sütunlar halinde tek veya birden fazla sayfada sıralanır.
İsimlerin yanına işaret konacak kare veya daire boşluklara yer verilir ve yeteri kadar
çoğaltılır. Birer örneği divanca onaylı yeterli sayıdaki listeler, mühürlenmek
ve oy pusulası olarak kullanılmak üzere, zarflarıyla birlikte yetkili seçim kuruluna
teslim edilir.
63.2) Çarşaf liste uygulamasında oylar, seçim kurulunca mühürlü listedeki
isimlerin yanında yer alan kare veya daire içi işaretlenerek, mühürlü zarfa konduktan
sonra sandığa atmak suretiyle kullanılır. Asıl ve yedekleri dahil, seçilmesi
gereken sayıdan fazla veya yarısından eksik işaretli oylar geçersizdir. Sayım
döküm sonucu en çok oya göre yapılacak sıralama ile asıl ve yedekler belirlenir.
Eşit oy halinde seçim kurulunca kur’a çekilir.
63.3) Adaylar, “liste yöntemi” ne uygun olarak önerilmiş ise, bu takdirde
oylar, listenin zarfa konup sandığa atılması suretiyle kullanılır. Delege; oyunu,
listeyi aynen veya listedeki aday veya adayları çizerek dilediği ferdi veya varsa
diğer listelerdeki adaylardan yazmak suretiyle kullanabilir.
63.4) Oyların liste halinde kullanılmasında, listedeki adayların yarıdan fazlasının
silme veya çizme sonucu boş bırakılmış olması, yahut organ üye sayısından
fazla ilave yapılmış olan liste halindeki oy pusulaları geçersizdir. Divan
başkanınca kesinleştirilmiş aday listelerinde yer almayanlara verilecek oylar,
nazara alınmaz.
63.5) Seçimlerin, liste yöntemi uygulanmak suretiyle yapılması halinde;
ferdi adayların isimleri, soyada göre sıralanır ve ayrı bir kağıda yazılarak oy kabin
veya kabinlerinde asılı olmaları sağlanır.
63.6) Adaylıkların kesinleştirilmesinden önce usulüne uygun vaki çekilmeler
sonucu, organ üye tam sayısının salt çoğunluğundan fazla boşalma olan
listeler, liste olma özelliğini kaybeder.
63.7) Belde, ilçe ve il kongrelerinde bütün seçimler birlikte yapılır. Oylar,
‘çarşaf liste’ yönteminin uygulanır olması halinde; başkan aday veya adaylarının
oyu bir zarfa, diğerlerinin hepsi ayrı bir zarfa konarak, ayrı sandıklara, imkan olmaması
halinde aynı sandığa atmak suretiyle aynı anda kullanılır. Oylar aynı sandığa
atılarak kullanılacak ise, zarfların farklı renkte olmalarına özen gösterilir.
63.8) Belde, ilçe ve il başkanlığı için tek aday olması, organ ve delege
seçimleri için “liste” şartlarının varlığı halinde; aday isimlerinin baş tarafına kare
veya daire oluşturulmasına gerek kalmaz. Adaylar, listede aday olarak gösterilen
yere (asıl veya yedek üye)seçilmiş olurlar. Yönetmeliğin 33/2. fıkralarında
yazılı esaslar, belde, ilçe ve il seçimlerinde de gözetilir.


Kongrelerde Oy Hakkını Kullanma Şekli (Tüzük m: 47)

Madde 64

Delege; nüfus cüzdanı, resimli üye kimlik kartı, ehliyet ve
benzeri kimlik belgesini ibraz ederek, kesinleşmiş delege listesine göre delege
olduğunu ispat ettikten sonra oy kullanmaya başlar. Kendisine mühürlü oy
pusulası ve zarfı verilir, imzası alınır. Oyunu sandığa atar, imzası alınır ve kimlik
belgesi iade edilir.
Özürlüler; oylarını, ikinci derece yakınlıkta kan veya sıhri hısımlarının yardımlarıyla
kullanabilirler.


Seçimlerle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10, Tüzük m: 48)

Madde 65

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile tutanakların
düzenlenmesinden itibaren 2 gün içinde seçim sonuçlarına karşı, ilgili seçim
kurulu başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir
ve kesin olarak karara bağlanır.
Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için
belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçim
yapılır.


Kongre Sonuçları ve Tutanaklarının Üst Organa Bildirilmesi (Tüzük m:49)

Madde 66

İlçe başkanları; kongre divan başkanı tarafından kendisine
tevdi olunacak ilçe kongresi tutanak örnekleri ile kongrede yapılan seçim sonuçlarını
gösteren seçim kurulu tutanak örneğini, itiraz süresi geçtikten, itiraz
edilmiş ise sonuçlandıktan hemen sonra Teşkilat Başkanlığına gönderilmek üzere
il başkanlığına verir. İl başkanlığı da il kongresiyle ilgili aynı bildirimi yapar.
ALTINCI BÖLÜM BÜYÜK KONGRE (2820 SPK m : 14, Tüzük m: 61)

Büyük Kongre (2820 SPK m:14/5, Tüzük m:61)

Madde 67

Partinin en yüksek organı büyük kongredir. Büyük kongre, il
kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii delegelerden oluşur.


Büyük Kongre Delegeleri (Tüzük m:62)

Madde 68

Büyük Kongre, il kongrelerince seçilmiş delegeler ile tabii
delegelerden oluşur.
68.1)Büyük Kongrenin Seçilmiş Delegeleri:
Seçilmiş delegeler toplamı, TBMM üye tam sayısının iki katından fazla olamaz.
Hangi ilin kaç adet seçilmiş delege ile Büyük Kongrede temsil olunacağı,
aşağıda yazılı usul ve esaslara göre belirlenir:
Seçilmesi gereken toplam delege sayısının yarısı olan 550 delegelik; illerden
seçilecek Milletvekili sayısına göre illere tahsis edilir. Tahsisten sonra kalan
delege sayısının; partinin son milletvekili genel seçiminde almış olduğu toplam
oy’a bölünmesiyle kat sayı elde edilir. Kat sayısının, partinin ilde almış olduğu
toplam oyla çarpımı sonucu bulunacak rakam ile yapılmış tahsisin toplamı, o il
kongresinde seçilecek büyük kongre delege sayısını teşkil eder.
Büyük kongrenin yapılacağı tarihe göre, Partinin katıldığı genel seçim olmamış
veya partinin seçimlere katılmamış olması gibi hallerin varlığında, her il;
seçmesi gereken milletvekili sayısının iki katı delege ile Büyük Kongrede temsil
olunur.
İl kongrelerinde ilin kaç adet büyük kongre delegesi seçeceği, kongre seçim
takvimine karar verildiğinde; Teşkilat Başkanlığınca hesaplanır ve Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra il başkanlıklarına bildirilir. Hatalı
hesaplamalar, aynı yöntemle düzeltilir.
68.2) Büyük Kongrenin Tabii Delegeleri (SPK m :14/3-Tüzük m.62.2)
1. Genel Başkan,
2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Asıl Üyeleri,
3. Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve Asıl Üyeleri,
4. Üyeliği devam eden Parti Kurucuları,
5. Partili bakan ve milletvekilleri,
Büyük Kongrenin tabii delegeleridirler.
Taşıdıkları sıfat dolayısıyla büyük kongre üyesi olan kimseler, ayrıca il kongrelerince
delege olarak seçilemezler. (SPK.m.14/4)
68.3)Büyük Kongrenin onur üyeleri (Tüzük m.62.2)
Parti ile üyelik bağı devam etmek kaydıyla, Genel Başkanlık, Başbakanlık,
Bakanlık, TBMM üyeliği, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliği, Merkez Disiplin
Kurulu Başkan ve Üyeliği, Kadın ve Gençlik Kolu Genel Başkanlığı yapmış
olanlar, Büyük Kongrenin onur üyesidirler. Bunlar; kongrede söz alabilir, fakat
delegelik sıfatları olmadıkça oy kullanamazlar.


Büyük Kongre Gündemi Ve Delege Listesinin İlanı (Tüzük m:64)

Madde 69

Büyük Kongrenin gündemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca
hazırlanır. Kongrenin tarihi, yeri ve saati, nisap olmaz ise ertesi gün yapılacak
ikinci toplantının tarih, yer ve saati, en az 15 gün önce ulusal bir gazetede
ilan edilir ve il başkanlıklarına yazı ile duyurulur. Ayrıca kongrenin tarih, yer ve
saati; gerekli güvenlik önlemlerinin alınması için, en az 7 gün önce yetkili mülki
amirliğe bildirilir.
Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı; seçilmiş ve tabii delegeler belli olacak
şekilde, Büyük Kongre delege listesini ve gündemi yetkili kılınmış seçim kuruluna
kongreden 15 gün önce vermek suretiyle tüzüğün 41. maddesinde belirtilen
askı ve işlemleri, Büyük Kongre açısından aynen ikmal eder.
Böylece yetkili seçim kurulunca onaylanarak kesinleşen liste, Büyük Kongrenin
delege yoklama çizelgesini oluşturur.


Tüzüğün ve Yönetmeliğin, Büyük Kongre Hakkında Uygulanacak Diğer Hükümleri (Tüzük m: 65)

Madde 70

İl ve ilçe kongrelerine ilişkin ortak hükümler faslında yer alan
kongrenin açılışı, toplantı ve karar yeter sayıları, divan başkanı seçimi, divan
heyetinin oluşumu ile kongre divanının yetki ve görevlerine ilişkin hükümler,
Büyük Kongre hakkında da aynen uygulanır.


Genel Başkan’ın Açılış Konuşması ve Komisyon Oluşturulması (Tüzük m: 66)

Madde 71

71.1) Büyük Kongrede; kongre divanı oluşup, gündem okunduktan
sonra, açılış konuşmasını yapmak üzere Genel Başkan’a söz verilir.
71.2) İşin önem ve niteliği itibariyle gündemde komisyon kurulmasına yer
verilmiş veya usulüne uygun teklifle komisyon kurulması gündeme alınmış ise
divan; Genel Başkan’ın konuşmasının ardından, genel kurulda aksine bir karar
alınmazsa, beşer kişiden oluşacak komisyon üyelerinin seçimini, açık oylama
ile gerçekleştirir. Her komisyon, bir başkan, bir sözcü ve bir raportör seçerek
çalışma yapar.
71.3) Komisyonların çalışma zamanı; gündem maddelerinin görüşülmesini
aksatmayacak şekilde, divan heyeti tarafından belirlenir. Belirlenmiş sürede
raporun hazırlanıp sunulmamış olması; tek başına, kongrenin uzaması nedeni
olarak öne sürülemez.
71.4) Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve salt çoğunlukla karar alır.
Her delege, çalışmaları aksatmayacak şekilde komisyon çalışmalarına katılıp
görüş beyan edebilir. Komisyon belli edilmiş süre içinde raporunu hazırlar ve
Genel Kurul’a sunulmak üzere kongre divan başkanlığına teslim eder. Komisyon
raporları görüşülür ve oylanır. Genel kurulca kabul edilen komisyon raporları,
genel kurul kararı niteliği kazanır.
71.5) Büyük Kongre çalışmalarıyla ilgili olarak, MKYK; belli konuların daha
önce oluşturulacak komisyonlarca incelenmesini ve rapora bağlanmasını kararlaştırabilir.
Bu takdirde 5 kişilik komisyon; ilçe, il, merkez ve yan kuruluşları
temsil edecek şekilde büyük kongre delege sıfatı taşıyanlar arasından MYK’ca
oluşturulur. Komisyonlar bu şekilde oluşturulmuş ise, genel kurulda sadece
raporların müzakeresi ve oylaması yapılır.


Gündem Maddelerinde Değişiklik Ve Kongre Müzakereleri (2820 SPK m:14/Son, Tüzük m: 67)

Madde 72

72.1) İlan edilmiş gündem maddeleri arasında sıra değişikliği
veya başka bir konunun gündeme alınması, genel kurul kararıyla mümkündür.
72.2) Gündem değişikliği taleplerinin görüşülüp karara bağlanabilmesi
için, yazılı olarak kongre açılış başkanlığına veya gündemin okunmasından hemen
sonra divana verilmiş olması zorunludur.
72.3) Parti Tüzük ve Programında değişiklik yapılmasına ilişkin veya parti
politikalarını ilgilendiren gündem maddesi tekliflerinin müzakereye açılabilmesi
için; bu tekliflerin, Genel Başkan veya MKYK tarafından yahut Büyük Kongre
delegelerinin en az yirmide biri tarafından önerilmiş olması gerekir.
72.4) Siyasi Partiler Kanunu’nun 14. maddesinin son bendinin ikinci cümlesinde
yer alan konularla ilgili müzakere şartı oluşan teklifler, Büyük Kongrenin
seçeceği bir komisyonda görüşüldükten sonra, komisyon raporu ile birlikte incelenir
ve karara bağlanır.
72.5) Seçimler; gündemin ‘kapanış’ şeklinde son maddesi hariç gündemin
en son maddesi olarak yapılır.
72.6) Görüşmeler, gündem sırasına göre yapılır. Müzakerelere katılım, talep
sırasına göre yürütülür. Parti Genel Başkanı’na, MYK ile MKYK adına söz
isteyen kurul üyesine, komisyon başkanı ve sözcülerine, konuşma taleplerinde,
öncelik verilir.
72.7) Faaliyet raporuna muhalefet şerhi bulunmayan MKYK üyesi, faaliyet
raporu aleyhine söz alamaz ve konuşamaz.
72.8) Büyük Kongre için tek bir gün öngörülmüş ise, kongre; gündem
maddeleri bitinceye kadar aralıksız devam eder.


Büyük Kongre’de Yapılacak Seçimler (2820 SPK m :14/, 21, Tüzük m: 68)

Madde 73

Büyük Kongre;
1. Parti Genel Başkanı,
2. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
3. Merkez Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeleri,
4. Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu üyeleri
seçimlerini yapar.


Büyük Kongre’de Adaylık Ve Seçim Hazırlıkları (Tüzük m: 69)

Madde 74

74.1) Büyük Kongre delegesi olsun veya olmasın, partiye kayıtlı
her üye, parti organlarına aday olabilir veya aday gösterilebilir.
74.2) Aynı kişi, aynı kongrede seçimi yapılacak farklı organlara aynı anda
aday olamaz ve aday gösterilemez. Böyle bir durumda, divan başkanı tarafından
adaya tercih yapması gerektiği bildirilir. Tercihini belli etmeyen adayın hiçbir
adaylığı işleme konmaz. Ancak genel başkanlık seçimini kazanamayan partili,
diğer organ seçimleri için aday olabilir.
74.3) Büyük Kongrede; Genel Başkan seçimi hariç, diğer bütün seçimler
aynı anda ve birlikte yapılır.
74.4) Yönetmeliğin, aday ve organ seçimlerine ilişkin 33/2, 62 ve 63. maddelerinin,
yukarıda yazılı olanlara aykırı olmayan hükümleri, Büyük Kongre seçimlerinde
de aynen uygulanır.


Büyük Kongre Tutanakları (Tüzük m: 71)

Madde 75

Seçim kurulunca ilan edilen seçim sonuçları ile kongreye
ait bütün tutanak ve evraklar; divan üyelerinin imzalarını taşıyan bir tutanağa
bağlanarak, divan başkanı tarafından dizin listesi ekinde Parti Genel başkanına
tevdi olunur.


Büyük Kongre Seçimleri İle İlgili İtiraz (2820 SPK m: 21/10,11, Tüzük m: 72)

Madde 76

Seçimin devamı sırasında yapılan işlemler ile seçim sonuçlarına
karşı, tutanakların düzenlenmesinden itibaren iki gün içinde, seçim kurulu
başkanına itiraz edilebilir. Bu itirazlar hakim tarafından aynı gün incelenir ve
kesin olarak karara bağlanır.
Hakimin kararı, seçimlerin iptali ve yenilenmesi yönünde ise, seçimler için
belirleyeceği günde, kongrede kesinleşmiş aday listelerine göre sadece seçimler
yapılır.


Genel Başkan Seçimi (2820 SPK m: 15 Tüzük m: 75-76)

Madde 77

71.1) Genel Başkan, Büyük Kongre tarafından gizli oyla ve üye
tam sayısının salt çoğunluğu ile seçilir. İlk iki oylamada hiçbir aday salt çoğunluğa
ulaşamamış ise, ikinci oylamada en çok oy alan iki adayla üçüncü tur oylama
yapılır. Üçüncü tur oylamada en çok oy alan aday, Genel Başkan seçilmiş olur.
77.1) Aynı kişi; Kurucu Genel Başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem
genel başkan seçilebilir.
77.2) Genel Başkanlık için adaylık başvuruları, kongre divan başkanlığına
yapılır. Divan başkanlığı, adaylık başvurularını Tüzüğün 69. maddesine göre ilan
edip kesinleştirir. Genel başkan adaylarının isimleri, divan tarafından, soyadı
esasına göre bir kağıda yazılarak yeteri kadar çoğaltılır. İsimlerin baş tarafına
kare veya daire şeklinde işaret konacak yerler oluşturulur. Bu listeler ile yeteri
kadar zarf, oy pusulası olarak kullanılmak üzere hazır bulunan seçim kuruluna
verilir. Oy pusulaları seçim kurulu mührü ile mühürlenir. Oylar, aday isimlerinden
birinin yanındaki kare veya daire içinin işaretlenmesi suretiyle kullanılır. Birden
fazla ismin işaretlendiği oylar ile mühürsüz olarak kullanılmış oy pusulaları
geçersizdir. Aday tek ise, işaret koyma şartı aranmaz.
77.3) Kongre gündeminin “seçimler” maddesinde; önce, Genel Başkan
seçimi yapılır. Genel Başkan seçimi tamamlanmadan diğer organ seçimlerine
geçilemez.
77.4) Seçilen Genel Başkan; yerine yenisi seçilinceye kadar görevine devam
eder.YEDİNCİ BÖLÜM YAN KURULUŞLARIN DELEGELERİ VE KONGRELERİ

Yan Kuruluşların Kongre Seçimlerine İlişkin Esaslar

Madde 78

78.1) Partinin kuruluş kademelerine göre yapılacak Kadın ve
Gençlik Kolları kongrelerinde, bu Yönetmelikte temel teşkilat kademesi için
öngörülen kurallar, eş düzey yan kuruluş kongresi hakkında da uygulanır. Şu
kadar ki, yargı gözetimi ve denetimi altında yapılması öngörülen seçimlerde,
bu görev, eş düzey yürütme kurulunun belirleyeceği en az üç kişilik bir kurul
tarafından yerine getirilir.
78.2) Yan kuruluş kongre delege seçmenleri, kolun ilçe teşkilatınca tutulan
Kadın/ Gençlik Kolu üye kayıt defterine kayıtlı ve Tüzükte belirtilen şartları taşıyan
partili üyelerdir. Kongre delegeleri, bu üyelerce, eş düzey yönetim kademesi
için bu Yönetmelikte belirlenen sayıda seçilir.
78.3) Yan kuruluş kongreleri, eş düzey yönetim kademesi kongreleri ile birlikte
veya ayrı yapılmasını belirleme yetkisi MKYK’ya aittir. Bu yetki, il yönetim
kurullarına da devredilebilir.
78.4) Yan kuruluş kongrelerinin yapılmamış olması, esas teşkilat kademe
kongrelerinin yapılmasına engel teşkil etmez.
Kongre Yönetmeliği 273


Yürürlük*

Madde 79

Yönetmelik hükümleri MKYK’nca kabul edildiği tarihte yürürlüğe
girer.


Yürütme

Madde 80

Yönetmelik hükümlerini MYK yürütür.Teşkilat İç Yönetmeliği

Birinci Kısım - AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, TANIMLAR VE KISALTMALAR

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmelik, Siyasi Partiler Kanunu ve AK PARTİ Tüzüğü hükümleri
uyarınca; Partiye üye olma şartları, üyeliğe başvuru, üyelik kararı, kayıt
işlemleri, üyelik aidatları, yan kuruluşlara üyelik, üye kimlik kartları, üyelerin hak
ve yükümlülükleri ve üyeliğin sona ermesine dair hususlar ile Parti teşkilatlarının
kuruluş ve çalışma ilkeleri, görev ve sorumlulukları, organlarda meydana
gelebilecek boşalmalar ve boşalmaların tamamlanması, organlara işten el
çektirilmesi, kademe ve yan kuruluşların birbirleriyle olan ilişkileri ile belediye
ve il genel meclisleri Parti gruplarının çalışma usul ve esaslarını düzenlemek
amacıyla hazırlanmıştır.


Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Partinin tüm teşkilat kademe ve organlarını kapsar.


Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğünün 7. ve 160. maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.


Tanımlamalar ve Kısaltmalar

Madde 4

Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
Parti: Adalet ve Kalkınma Partisini,
Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi Tüzüğünü,
Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Teşkilat İç Yönetmeliğini,
MYK: Merkez Yürütme Kurulunu,
MKYK: Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu,
YSK: Yüksek Seçim Kurulunu,
STK: Sivil Toplum Kuruluşunu,
Teşkilat: Partinin Genel Merkez organları, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları,
sandık yönetim kurulları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Parti Grubu, il
genel meclisi ve belediye meclisi Parti gruplarından ve Tüzükte kurulması öngörülen
kadın ve gençlik kollarıyla yabancı ülkelerdeki yurtdışı temsilciliklerden
oluşan bütünü,
Teşkilat Kademesi: Partinin yan kuruluşları dâhil Genel Merkez organları,
il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları ile sandık yönetim kurullarını,
Ana Kademe Teşkilatı: Mülki ve idari taksimata göre kurulu ana teşkilat
kademesini,
Yan Kuruluş: Kadın ve Gençlik kollarından her birini,
Yan Kuruluş Teşkilat Kademesi: Mülki ve idari taksimata göre kurulu yan
kuruluş teşkilat kademesini,
Sandık Yönetim Kurulu: Partinin sandık ölçeğinde çalışmalar yapmak
üzere oluşturduğu kurulları,
Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini,
e-teşkilat programı: Partinin üyeleri ile organ, kurul ve birimlerinde görev
alanların ve Parti çalışmaları açısından gerekli bilgilerin işlendiği, Genel Merkezce
uygulamaya konulmuş elektronik veri tabanını ifade eder.
Bu yönetmelikte tanımlanmayan deyimler için Tüzükte ve ilgili mevzuatta yapılan
tanımlar geçerlidir.İkinci Kısım - Üyelik

Birinci Bölüm - Üyelik Şartları ve Üyelik İşlemleri (2820 SPK md. 11, 12 ve Tüzük md. 6-15)

Üyelikte Amaç

Madde 5

Üyelikte temel amaç; Partinin Tüzük, Program ve ilkelerini
benimseyen ve yasal bir kısıtlılığı olmayan herkesin AK Parti’nin hizmet
üretimine katılım ve katkısını sağlamaktır.


Üyelik Şartları Tüzük md. 6

Madde 6

Siyasi Partiler Kanunu ile diğer kanunlara göre Parti üyesi olmaya
engel bir durumu olmayan;
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı,
b. On sekiz yaşını doldurmuş,
c. Medeni ve siyasi hakları kullanma ehliyetine sahip,
d. Halen başka bir partide üye olmayan,
e. Partinin Tüzük ve Programını kabul ettiğini, gücü, bilgi ve tecrübesi
oranında Parti çalışmalarına katılmayı üyelik giriş beyannamesinde
ifade eden,
f. Partiye belirli bir üyelik aidatı ödemeyi taahhüt eden,
g. Disiplin nedeniyle daha önce Partiden kesin ihraç edilmemiş,
h. Parti üyesi en az bir kişiyi referans gösteren herkes Parti üyesi
olabilir.


Üyelik Başvurusu Tüzük md. 7

Madde 7

Üyelik başvurusu aşağıdaki şekilde yapılır:
a. Üyelik şartlarına sahip olan kişi, ikamet ettiği ilçe başkanlığına
üyeliğe giriş beyannamesi vermek suretiyle başvurur. Beyanname,
iki nüsha olarak düzenlenir. İstek hâlinde, başvurana alındı belgesi
verilir.
b. İnternet aracılığıyla üyelik başvurusu yapılabilir. Bu yöntemle
başvuru yapılması hâlinde, elektronik imzalı başvuru incelenerek
işleme alınır ve ilgili kişiye bilgi verilir. Elektronik imza taşımayan
başvurularda ise ilgili ilçe teşkilatınca başvuruda bulunanın imzası
alındıktan sonra işlem yapılır.
c. Doğrudan Genel Merkeze, il veya belde başkanlıklarına yapılan
üyelik başvurularına ilişkin beyanname ve ekleri, ilgilinin ikamet
ettiği ilçe başkanlığına gönderilir.


Yurt Dışında İkamet Eden Vatandaşların Üyeliği (Tüzük md. 10)

Madde 8

Yurtdışında oturan vatandaşların üyeliği aşağıdaki şekilde yapılır:
a. Yurtdışında oturan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları üyelik
başvurularını, varsa bulundukları yerdeki Parti temsilciliği aracılığı
ile veya İnternet üzerinden yapabilecekleri gibi Türkiye’de ikamet
ettikleri ilçe başkanlığına üye giriş beyannamesi vermek veya
göndermek suretiyle de yapabilirler.
b. Temsilciliklere yapılan başvurular Genel Merkez aracılığıyla ilgili
ilçe başkanlığına gönderilir. İlçe teşkilatı, başvuranla görüşüp teyit
aldıktan sonra işlem yapar.
c. Başvurularda, ilgilinin yurtdışında oturduğu yer ile Türkiye’ye
geldiğinde ikamet ettiği yerin açık adresi belirtilir.


Üyelik Başvurusunun Karara Bağlanması (Tüzük md. 8)

Madde 9

Üyelik başvuruları aşağıdaki şekilde karara bağlanır:
a. Üyelik başvurularını karara bağlama yetkisi, Tüzüğün 9. ve
11. maddeleri ile bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında,
yalnızca başvuruda bulunanın ikametinin bulunduğu ilçe yönetim
kurulunundur.
b. İlçe yönetim kurulu, 30 gün içinde üyelik başvurusunu karara bağlar.
Ancak, süresi içinde karara bağlanmayan başvurular hükümsüz
hâle gelmez. 30 gün geçmiş olsa bile üyelik başvurularının karara
bağlanması zorunludur.


Üyelik Başvurusunun Reddi Kararına Karşı İtiraz Hakkı (Tüzük md. 8/2)

Madde 10

Üyelik talebinin reddine ilişkin karar, üyelik talebinde buluna88
Teşkilat İç Yönetmeliği
nın beyannamesindeki adresine gönderilir. Üyelik başvurusunun reddine ilişkin
karara karşı ilgili kişi, 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz edebilir. İl yönetim
kurulu, itirazı inceler ve 15 gün içinde karara bağlar. Bu karar, Parti içi işlemler
açısından kesindir.


İlçe Yönetim Kurulu Dışında Alınan Üyelik Kararları Genel ve Yerel Seçimlerde Parti Listesinden Bir Göreve Seçilmiş Olanların Üyeliği

Madde 11

Yerel ve genel seçimlerde Parti listesinden bir göreve seçilmiş
olanların üyeliği aşağıdaki şekilde olur:
a. Genel ve yerel seçimlerde, Partiye üye olmadığı halde Parti
listesinden TBMM üyeliği, belediye başkanlığı, il genel ve
belediye meclisi üyeliğine seçilmiş olanlar, ayrıca bir karara gerek
olmaksızın Parti üyeliliğine alınmış sayılırlar.
b. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Genel Merkezce
tamamlandıktan sonra giriş beyannamesinin bir sureti,
milletvekilinin ikametinin bulunduğu ilçe teşkilatına
gönderilmesiyle üyelik kaydı yapılmış olur. Diğerleri ise, seçim
sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde üyelik kaydı için gereken
evrakları ilçe teşkilatına vererek kayıt işlemlerini yaptırırlar.


Genel Merkezin Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/2 ve md.11)

Madde 12

Genel Merkez üye kayıt yetkisini aşağıdaki şekilde kullanır:
a. Daha önce veya hâlen TBMM üyesi olarak görev yapanların,
b. Kanunen zorunlu bir neden olmaksızın Parti üyeliğinden istifa
eden, Partinin Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel Merkez zorunlu
ve ihtiyari organ ve kurullarının başkan ve üyeliği, milletvekilliği,
il başkanlığı, büyükşehir ve il belediye başkanlığı görevlerinde
bulunmuş olanların,
c. Başka bir partide büyükşehir ve il belediye başkanlığı yapanlar ile
daha önce bu görevlerde bulunmuş olanların,
d. Başka bir siyasi partinin ihtiyari veya zorunlu merkez organları
üyeliği ile il başkanlığı görevinde bulunmuş olanların,
e. Partiye alınmalarında yarar görülen kişilerin Parti üyeliğine kabulü
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karara bağlanır.
Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin
bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu kararı ile Partiye alınan kişilerin, milletvekili sıfatını taşıyanlar hariç,
Parti üyelikleri hakkında ilgili ilçe ve il yönetim kurulları, 30 gün içinde itiraz ve
görüşlerini gerekçeli olarak MKYK’ya bildirebilirler. MKYK‘nın vereceği kararlar,
Parti içi işlemler açısından kesindir.


İl Başkanlıklarının Üye Kayıt Yetkisi (Tüzük md. 9/1)

Madde 13

Memuriyete girme gibi kanuni zorunlu bir neden olmaksızın
Parti üyeliğinden istifa etmiş olanların üyelik başvurusu, ikamet ettiği ilçe yönetim
kurulunun görüşü alınarak il yönetim kurulunca 30 gün içerisinde karara
bağlanır. Üyeliğe kabul kararı ile giriş beyannamesinin bir sureti, ilgilinin ikametinin
bulunduğu ilçeye gönderilerek üyelik kaydı tamamlanır. Bu karara karşı 30
gün içinde MYK’ya itiraz edilebilir. MYK’nın vereceği kararlar, Parti içi işlemler
açısından kesindir.


Geçersiz Üye Kayıtları (Tüzük md. 8/3 ve 8/5)

Madde 14

2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 11. Maddesi, 5237 sayılı
Türk Ceza Kanununun 53/b maddesi, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelik hükümlerine
aykırı olarak yapılan üye kayıtları geçersizdir. Bu kayıtlar, Genel Merkez Teşkilat
Başkanlığınca e-teşkilat programından çıkarılır ve ilgili il ve ilçe başkanlığına
bildirilerek üye hakkında işlem yapılması sağlanır.


Üye Kimlik Belgesi (Tüzük md. 12)

Madde 15

İlçe başkanlığınca, üyelik işlemleri tamamlanmış üyelere, şekli
ve içeriği Genel Merkezce belirlenmiş üye kimlik belgesi verilir. Üye kimlik
belgesi, Parti üyeliğini ispat dışında başka bir amaçla kullanılamaz.
Üye kimlik belgesinin kaybı hâlinde, üye, durumu yazılı olarak ilçe başkanlığına
bildirir ve yeni kimlik belgesi isteyebilir.


Genel Merkez Üye Yazım Kütüğü (Tüzük md. 11)

Madde 16

Partinin üyelikle ilgili tüm işlemleri, ilçe teşkilatlarınca tutulan
üye kayıt defterlerinin özetleri esas alınarak Genel Merkez e-teşkilat programı
üzerinde il ve ilçe ölçeğinde mahalle, köy ve sandık esasına göre arşivlenir. Bu
kayıtların Genel Merkez Teşkilat Başkanlığınca onaylı suretleri üye kayıt defteri
özeti yerine geçer. Üyelikle ilgili Parti içi uyuşmazlıkların çözümünde Genel
Merkez kayıtları esas alınır.


Üyelik İşlemlerinin Bildirimi

Madde 17

İlçe başkanlıkları, üyelerin üyelik durumundaki değişiklikleri ve
yeni üyelere ait listeleri, e-teşkilat programı üzerinden Genel Merkezin belirlediği
süre içinde il başkanlığına ve Genel Merkeze gönderirler.İkinci Bölüm - Yan Kuruluşlara Üyelik

Kadın Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 1)

Madde 18

Parti üyeliğini kazanmış her kadın, kadın kolu üyelik defterine
kaydı yapılmakla ayrıca kadın kolu üyeliğini kazanmış olur.


Gençlik Koluna Üyelik (Tüzük md. 83. 2)

Madde 19

Parti üyeliğini kazanmış ve 29 yaşından büyük olmayan her
üye, gençlik kolu üyelik defterine kaydı yapılmakla ayrıca gençlik kolu üyeliğini
kazanmış olur.


Kadın ve Gençlik Kolları Üyeliğinin Sona Ermesi (Tüzük md. 83.3/3 ve 83.3/4)

Madde 20

Parti üyeliği sona eren kişinin kadın ve gençlik kolu üyeliği de
sona erer. Gençlik koluna kayıtlı üye 29 yaşını doldurunca gençlik kolu üyeliği
sona erer. Ancak, 29 yaşını doldurmadan önce gençlik kolu kademe organlarında
görev almış olanların görevleri dönem sonuna kadar devam eder.Üçüncü Bölüm - Üyeliğin Sona Ermesi (Tüzük md.13)

Üyeliğin Sona Erme Sebepleri (Tüzük md. 11)

Madde 21

Parti üyeliği, durumun belgelenmiş olması şartıyla;
a. Ölüm,
b. İstifa,
c. Başka bir partiye üye olmak, üye olmasa bile başka bir partide
görev almak veya o parti listesinden bir göreve seçilmek için aday
adayı veya aday olmak,
d. Disiplin kurulu kararı ile Partiden kesin ihraç edilmiş olmak hallerinden
birisi ile üyelik sona ermiş olur.
Üyelikten istifanın belgelenmiş sayılması için, istifanın; noter aracılığıyla
veya yazılı beyan ile şahsen yapılmış olması gerekir. Yazılı istifa bildirimlerinde,
imzanın kişiye ait olduğunun tespiti yapılır.
Yukarıda yazılı hallerden birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin üyeliğinin son
bulduğu ilçe yönetim kurulu tarafından başkaca bir işlem yapılmadan sadece
tespit kararı alınır ve sonuç üye kayıt defterine ve e-teşkilat programına işlendikten
sonra yapılan işlemler il başkanlığına ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına
bildirilir.
Üye olma şartlarını sonradan kaybedenler ile üyeliğe giriş sırasında üyelik
şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların üyelik kayıtları, Kanuna göre Parti
üyesi olmaya engel durumunu gösteren belgeler belirtilmek suretiyle ilçe yönetim
kurulu kararıyla silinir ve Genel Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir.


Üyeliğin Silinmesine Karşı İtiraz (Tüzük md. 13.5/2)

Madde 22

İlçe başkanlığı, kesinleşmiş disiplin kurulu kararı, ölüm ve istifa
etme hâlleri dışında, başka nedenlerle üyelik kaydı silinenlere durumu bildirir
tebligat yapar. İlgili kişi, bu karara karşı 15 gün içinde il yönetim kuruluna itiraz
Teşkilat İç Yönetmeliği 91
edebilir. İl yönetim kurulunun ret kararına karşı ise, kararın tebliğinden itibaren
15 gün içinde Merkez Yürütme Kuruluna itirazda bulunabilir. MYK’nın vereceği
karar, Parti içi işlemler bakımından kesindir.Dördüncü Bölüm - Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md.14)

Üyelerin Hak ve Yükümlülükleri (Tüzük md. 14)

Madde 23

Üyelerin hak ve yükümlülükleri:
a. Her üye, Parti ile ilgili her türlü göreve aday olabilir veya aday gösterilebilir.
b. Üyeler, Parti içi ve dışı ilişkilerinde üye olmanın ön şartı olarak,
Parti Tüzüğü ile Parti Programı ve yönetmelikleri ve yetkili
kurum ve kurullarca oluşturulmuş ilke ve kararlar ile Anayasa ve
kanunların buyurucu kuralları çerçevesinde çalışmalar yapar ve
yapılan çalışmalara katkıda bulunurlar.
c. Parti üyesi, Partinin tüzel kişiliği ile onur ve itibarını zedeleyecek
söz, hareket ve davranışlardan kaçınır.
d. Parti üyesi, hiçbir ayrım gözetmeksizin toplumu oluşturan her
bireyin, insan olmasından kaynaklanan temel haklar ve özgürlükler
önündeki engellerin kaldırılması için üzerine düşen çabayı azimle
ve kararlı olarak gücü ve becerisi nispetinde ifa eder.
e. Üyeler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ülkesi ve milleti ile
bölünmez bir bütün olduğunu ve bu bütünlüğün; bireysel,
toplumsal, ekonomik ve siyasal hak ve özgürlüklerin sağlanması
ile mümkün olacağı bilinci içinde hareket eder.


Giriş ve Üyelik Aidatı (2820 SPK md. 62 ve Tüzük md. 134.1)

Madde 24

Parti üyelerinden üyeliğe girişte en az 1 TL, en fazla 5.000
TL; üyelik aidatı olarak ise aylık en az 1 TL en fazla 1.000 TL alınır. Giriş aidatı,
üyeliğe girişte bir kez, üyelik aidatı ise aylık veya yıllık olarak alınır.
Giriş ve üyelik aidatının taban ve tavan miktarlarıyla ilgili olarak, kanunî
sınırlar içinde olmak kaydıyla her yıl tüketici fiyat artış oranı kadar artırılarak
uygulama yapmaya MKYK yetkilidir.


Aidat Ödememe Halinde Yapılacak İşlem (Tüzük md. 134.1/4)

Madde 25

Üyeye, aidat borcu nedeniyle geçici ve kesin ihraç disiplin cezaları
verilemez. Ancak aksi Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılmadıkça
bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten geçerli olmak üzere kesintisiz
olarak aidat ödemeyen üyeler, delegelik dâhil parti içi organlara aday olamaz
veya aday gösterilemezler.


[/kutu---dördüncü bölüm]
[/kutu----ikinci kısım]
ÜÇÜNCÜ KISIM PARTİ TEŞKİLATI

Parti Teşkilatı (2820 SPK md. 7 ve Tüzük md. 16, 17)

Madde 26

Parti teşkilatı; Genel Merkez, il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatları
ile sandık yönetim kurulları, Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu ile il genel
meclisi ve belediye meclisi gruplarından ve kadın ve gençlik kolları ile yurtdışı
temsilciliklerinden oluşan bütünün adıdır.
Parti teşkilatının hiyerarşik kademeleri şu şekildedir:
a. Genel Merkez
b. İl
c. İlçe
d. Belde
e. Köy/Mahalle
f. Sandık Yönetim Kurulu
İl ve ilçe teşkilatları, il ve ilçe merkezlerinde; belde teşkilatı ise il ve ilçe
merkezleri dışında belediye teşkilatı olan yerlerde kurulur.
Köy teşkilatları ilçelere bağlı köylerde, mahalle teşkilatları ise ilçe ve belde
belediyesi sınırları içindeki mahallelerde kurulur.
Her sandık için bir sandık yönetim kurulu oluşturulur.
Yurtdışı temsilcilikleri, vatandaşlarımızın ve uluslararası kurum ve ilişkilerimizin
yoğun olduğu ülkelerde, o ülkelerin mevzuat ve uygulamalarını gözeterek,
hal ve vaziyetin gerektirdiği yerleşim yerlerinde, ilgili Genel Başkan Yardımcısının
teklifi üzerine, Tüzük ekinde yer alan listede isimleri yazılı ülke ve yerlerde
Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun kararıyla açılır.


Teşkilatlanmanın Amacı

Madde 27

Partinin teşkilatlanmadaki amacı:
a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve bu Yönetmelikte yer alan
kurallar ve Parti Programı, Partinin yetkili organ ve birimlerinin
genelge ve talimatları çerçevesinde çalışan,
b. Tüzük ve Yönetmeliğe göre yapılması gereken toplantı ve
faaliyetleri yapan,
c. Halkla bütünleşmiş, canlı, diri, etkin ve temsil görevini en iyi
şekilde yerine getiren,
d. Parti Genel Merkez yönetimi ve TBMM Grubunun çalışmalarını,
Parti tarafından kurulmuş hükümetin ve Partili belediyelerin karar
ve uygulamalarının tanıtımını en geniş anlamda yapan,
e. Halkın, Parti, hükümet ve yerel politikalar ile icraatlar hakkındaki
tutumunu, istek, öneri ve şikâyetlerini tespit edip yetkili üst organ
ve makamlara intikal ettiren,
Teşkilat İç Yönetmeliği 93
f. Kendi içerisinde uyumlu, disiplinli, üretken, çalışkan, nitelikli,
dürüst ve AK PARTİLİLİK şuuruna sahip bilgili kişilerden oluşan
bir parti yapısı oluşturmaktır.


Teşkilat İlkeleri

Madde 28

Partide atama veya seçim yolu ile yapılacak görevlendirmelerde
aşağıdaki ilkelere uyulması esastır:
a. Partili milletvekilinin eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya kan
hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili milletvekilinin seçim çevresindeki
teşkilat kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı
olamazlar.
b. Partili belediye başkanının eşi ile ikinci dereceye kadar sıhrî veya
kan hısımlığı olanlar ve eşleri, ilgili belediye seçim çevresi teşkilat
kademelerinde eşzamanlı olarak kademe başkanı olamazlar.
c. İl, ilçe ve belde başkanlarının eşleri ile ikinci dereceye kadar sıhrî
veya kan hısımlığı olanlar ve eşleri, görev alanına giren teşkilat
kademelerinde eşzamanlı olarak ana kademe ve yan kuruluş
kademe başkanı olamazlar.
d. İkinci dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlığı bulunan Partili üyeler
ve eşleri, aynı anda aynı yönetim kurullarında görev alamazlar.
e. Bir kongre döneminde, alt kongrece bir teşkilat kademesinin
zorunlu veya ihtiyari organlarına başkan veya üye seçilen kişiler,
aynı kongre döneminde üst kademe organlarına aday olamaz
veya aday gösterilemezler.
f. Siyasi partilere üye olmasında yasal sakınca olmayan kişilerden,
kamu kurum ve kuruluşlarında veya bunlara bağlı şirket, teşebbüs,
teşekkül ve iştiraklerde çalışanlar, bu görev ve hizmetlerinden
ayrılmadıkça teşkilat kademe başkanı olamazlar.
g. Yukarıdaki hükümlere aykırı olarak görev alanların Partideki
görevine MKYK kararıyla son verilir.


Teşkilatın Bütünlüğü ve Temsilde Tekliği

Madde 29

Teşkilatın bütünlüğü ve temsilde tekliğinde:
a. AK PARTİ teşkilatı; tabandan tavana dikey ve yatay tüm kademelerdeki
görevlilerden oluşan, hukuken hiyerarşik şekilde, ruhen
gönül bağı ile birbirine bağlı bütünü ifade eder.
b. Her kademede Parti teşkilatının bütünlüğü ve dışa karşı temsilde
tekliği esastır. Her kademede yan kuruluşlar dâhil Partinin temsili,
ana kademe başkanına aittir. Kadın ve gençlik kolları, ana kademe
teşkilat yönetim kuruluna bağlı ve uyum içinde çalışırlar. Yan kuruluşların
hareket özgürlüğü, bütünlük ve temsilde teklik esasını
bozmayacak biçimde kullanılır.
c. Yan kuruluşların kamuya yönelik faaliyetler icra edebilmeleri için,
bağlı oldukları ana kademe yönetiminin oluru gereklidir.
d. Tüzüğün 86. maddesine göre yukarıdaki fıkralarda öngörülen eşgüdüm
ve denetim, yan kuruluşların varlığından beklenen faydayı
yok edici ve Parti çıkarlarını ihlal edici tarzda kullanılamaz.DÖRDÜNCÜ KISIM TEŞKİLAT KADEMELERİ

BİRİNCİ BÖLÜM SANDIK YÖNETİM KURULU (Tüzük md. 19)

Sandık Yönetim Kurulunun Oluşturulması

Madde 30

Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde çalışmalar yapan
teşkilat birimidir.
a. İlçe ve belde teşkilatları, her sandık için ayrı ayrı olmak üzere
sandık yönetim kurulu oluşturur.
b. Sandık yönetim kurulu, her sandık için ana kademe, gençlik kolları
ve kadın kollarından 3’er üye olmak üzere toplam 9 kişiden oluşur.
Fakat bu sayının eksik olması kurulun oluşmasını engellemez.
Sandık yönetim kurulunun bir üyesi sandık başkanı olarak
görevlendirilir.
c. Sandık yönetim kurulu üyelerinin, seçmen listesinde kayıtlı
oldukları sandıklardan, temsil kabiliyeti ve sosyal ilişkileri başarılı
olan kimseler arasından belirlenmesine özen gösterilir.


Sandık Yönetim Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

Madde 31

Sandık yönetim kurulunun çalışma usul ve esasları şunlardır:
a. Sandık yönetim kurulu, çalışmalarını sorumlu olduğu sandık
ölçeğinde yürütür.
b. Köy/mahalle başkanı, ilçe tarafından Parti üyelerini de gösterir
şekilde hazırlanan, sandık seçmen listelerini sandık başkanlarına
dağıtır.
c. Sandık yönetim kurulu başkanı, seçmenleri sandık yönetim kurulu
üyeleri arasında dağıtır.
d. Sandık çalışmaları seçmenle birebir görüşme şeklinde yapılır.
e. Çalışmalara seçmen listesinde kayıtlı üyelerin aktif olarak katılımı
sağlanır.
f. Seçmenlerin Partiye üye olmasına veya Partiye oy vermesine
çalışılır.
g. Yapılan çalışma ve hizmetlerden seçmenler haberdar edilir.
Teşkilat İç Yönetmeliği 95
h. Sandık yönetim kurulu, sandık bölgesinde tespit edilen sorunların
çözülmesine, belirlenen ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının
giderilmesine yardımcı olur.
i. Bunların yanında sandık yönetim kurulu başkan ve üyeleri;
1. Seçmen listesinde kayıtlı olduğu halde başka bir yere
taşınanları,
2. Sandık bölgesine yeni taşınan seçmenleri,
3. İlk defa oy kullanacak gençleri,
4. Ölenleri,
5. Özürlü ve yaşlıları,
6. Seçmen bilgi kartlarının seçmene ulaşıp ulaşmadığını tespit
ederek köy/mahalle teşkilatına rapor halinde sunar.
7. Sandık yönetim kurulu ayda en az iki defa toplanır, yapılan
ve yapılacak olan çalışmaları değerlendirir, köy/mahalle
teşkilatına aylık olarak düzenli rapor verir.


Parti Müşahitleri ve Resmî Sandık Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi

Madde 32

İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına
katılacak bir asıl bir yedek üye ile sandık başında oy verme günü Parti adına
görev yapacak Parti müşahitleri, öncelikle sandık yönetim kurulu üyeleri arasından,
bunun mümkün olmaması hâlinde o sandıkta oy kullanan seçmenler
arasından belirlenir.İKİNCİ BÖLÜM KÖY VE MAHALLE TEŞKİLATI (Tüzük md. 19)

Köy/Mahalle Teşkilatı

Madde 33

Köy/mahalle teşkilatı, köy/mahalle başkanı ve yönetim
kurulundan oluşur.
a. Köy/mahalle yönetim kurulu üye sayısı, köy/mahalledeki sandık
sayısına göre belirlenir.
b. Köy/mahalle yönetim kurulu, köy/mahalle başkanı dâhil, sandık
sayısı;
1. 3 ve altında olan köy/mahallelerde 9,
2. 4’den 30’a kadar olan köy/mahallelerde 11,
3. 31’den 45’e kadar olan köy/mahallelerde 15 üyeden
oluşturulur.
c. Seçmen sayısı 50’nin altında olan köy/mahallelerde bir köy/
mahalle temsilcisi atanır. Seçmen sayısı 50 ile 200 arasında olan
köy/mahallelerde 3 kişilik, 200’den fazla olan köy/mahallelerde
9 kişilik köy/mahalle yönetim kurulları oluşturulur. Sandık sayısı
45’in üzerinde olan köy/mahallelerde 45 sandığı geçmeyen köy/
mahalle bölgeleri oluşturulur.
d. Köy/mahalle temsilcisi veya başkanları bağlı olduğu teşkilat
kademesine göre belde veya ilçe teşkilat başkanının teklifi belde
veya ilçe başkanının oluru ile görevlendirilir. Köy/mahalle yönetim
kurulları ise köy/mahalle başkanının teklifi belde veya ilçe teşkilat
başkanının oluru ile görevlendirilir.
e. Köy/mahalle yönetim kurullarının görev süresi bağlı olduğu ilçe
olağan kongresine kadardır. Köy/mahalle başkanlığı ve yönetim
kurulu üyeliklerindeki boşalmaların tamamlanmasında ya da görev
süresi dolmadan tamamen veya kısmen değiştirilmesinde aynı
usul uygulanır. Ancak il teşkilatının oluru alınmadan süresinden
önce köy/mahalle temsilcisi veya başkan ve yönetim kurulu
üyeleri görevden alınamaz.
f. Sandık sayısı 3 ve altında olan köy/mahallelerde ayrıca sandık
yönetim kurulları oluşturulmaz. Köy/mahalle yönetim kurulları aynı
zamanda sandık yönetim kurullarının görevlerini de yaparlar.
Köy/Mahalle Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Dağılımı, Görev ve


Sorumlulukları

Madde 34

Köy/mahalle başkanı, yönetim kurulu üyeleri arasında aşağıdaki
şekilde görev bölümü yapar:
1. Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı
2. Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı
3. Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanı
4. Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı
5. Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanı
6. Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı
7. Köy/Mahalle Muhasibi
8. Köy/Mahalle Sekreteri
Ayrıca her köy/mahalle yönetim kurulu üyesi, sorumluluğuna verilen sandıkların
yönetim kurullarını köy/mahalle teşkilat başkanı ile eşgüdümlü olarak
oluşturmak ve çalışmalarını takip etmekle görevlidir.
1. Köy/Mahalle Başkanı
Partinin, köy/mahalle düzeyindeki temsilcisi ve yöneticisidir. Köy/mahallede
Parti adına yapılacak çalışmalardan belde/ilçe başkanına karşı sorumludur.
Köy/Mahalle Başkanının görev ve yetkileri;
a. Köy/mahallede Partiyi ve Parti faaliyetlerini tanıtma çalışmalarını
yürütmek,
b. Köy/mahalledeki tüm sandık yönetim kurullarının oluşturulmasını
ve düzenli çalışmasını sağlamak,
Teşkilat İç Yönetmeliği 97
c. Köy/mahalledeki teşkilat toplantılarının düzenli olarak yapılmasını
sağlamak,
d. Köy/mahalledeki sorunları ve talepleri tespit edip ilçe/belde
başkanlığına rapor etmek,
e. Köy/mahallede Partinin üye sayısını arttırmak için gerekli
çalışmaları yürütmektir.
2. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Teşkilat Başkanı)
Köy/Mahalle Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri;
a. Köy/mahalledeki üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına
teslim etmek,
b. Köy/mahallede kayıtlı üyelerin Parti faaliyetlerine aktif katılımını
sağlamak,
c. Köy/mahalledeki sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı
ile eşgüdüm içerisinde kurmak,
d. İlçe teşkilat başkanının vereceği takvime uygun olarak ilçe ve
belde kongre delegelerinin seçimlerini yapmak ve delegelerin
kongrelere katılımını sağlamaktır.
3. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanı)
Köy/Mahalle Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri;
a. Köy/mahalle sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile
eşgüdüm içerisinde kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli
çalışmalarını sağlamak,
b. Parti müşahitleri ile resmî sandık kurulu üyelerini teşkilat başkanı
ile birlikte belirlemek,
c. Köy/mahalle seçmen ve üye listeleri ile seçim sonuçlarını ilçe
teşkilatından temin ederek, sandık esasına göre ayırıp sandık
başkanlarına dağıtmak,
d. Seçimlerde köy/mahallede açılacak seçim irtibat bürolarını
ilçe/belde seçim işleri başkanları ile birlikte düzenlemek ve
denetlemek,
e. Seçim öncesi mahallede yapılacak seçmen kütüklerine yönelik
güncelleştirme çalışmalarını ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde
yapmak,
f. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak
üyeler ile mahallede seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat
mensuplarının ilçe teşkilatının yapacağı eğitim programlarına
katılımlarını sağlamaktır.
98 Teşkilat İç Yönetmeliği
4. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya
Başkanı)
Köy/Mahalle Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri:
a. Partinin köy/mahalle düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini
yürütmek,
b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin korunmasını ve dağıtımını
sağlamak,
c. Üst kademelerin onayı ile mahalle düzeyinde halka açık olarak
yapılacak toplantı, ziyaret vb. programlar için gerekli hazırlıkları
diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek,
d. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetimler ve merkezî
hükümetteki icraatlarının mahalle düzeyinde en etkin yöntemlerle
tanıtımını sağlamaktır.
5. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanı)
Köy/Mahalle Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri:
a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara
ilişkin sosyal politikalarının halka doğru olarak aktarılmasını
sağlamak,
b. Köy/mahalledeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar
hazırlamak, yaşanan sosyal sorunları tespit ederek mahalle
başkanına sunmak,
c. Köy/mahalledeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları
ve özürlüleri tespit ederek köy/mahalle başkanına sunmak,
d. Üst kademe yetkililerinin köy/mahalledeki hastane, huzurevi,
bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara
yapacağı ziyaret programlarını düzenlemektir.
6. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Yerel Yönetimler
Başkanı)
Köy/Mahalle Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri:
a. Partinin yerel yönetimlere yönelik politika ve hizmetlerinin halka
doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
b. Köy/mahalle sakinlerinin yerel yönetim hizmetlerine yönelik olarak
istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgililere aktarmak,
c. Muhtarla diyalog kurarak mahalleye yapılması gereken hizmetleri
veya bu hizmetlerdeki eksiklikleri tespit etmek ve yetkililere
ulaştırmaktır.
7. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanı)
Köy/Mahalle Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri:
Teşkilat İç Yönetmeliği 99
a. Partinin, köy/mahalledeki sivil toplum ve meslek kuruluşları ile
ilişkilerini yürütmek,
b. Parti adına sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı ve
festival, şölen, şenlik, piknik gibi etkinliklerine katılmak, katkıda
bulunmak, bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak,
c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini
sağlamak,
d. Parti üyelerinin aralarında veya halka yönelik yapacağı sosyal,
sanatsal veya sportif faaliyetleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler
düzenlemek,
e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklenti, istek
ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm
içerisinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmi kurum ve kuruluşlara
yönelik ziyaret programları hazırlamak ve gerçekleştirmektir.
8. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Muhasibi)
Köy/mahalle muhasibinin görevi ve yetkileri;
a. Köy/mahalle teşkilatının yapacağı faaliyetler için gerekli malî
kaynağı hazırlamak,
b. Köy/mahalledeki üyelerin aidatlarını ilçeye zamanında ödemeleri
için gerekli çalışmaları yapmaktır.
9. Köy/Mahalle Başkan Yardımcısı (Köy/Mahalle Sekreteri)
Köy/Mahalle Sekreterinin görev ve yetkileri;
a. Köy/mahalle sakinlerinin tespit edilen beklenti, istek ve
şikâyetlerini rapor hâlinde mahalle başkanına sunmak,
b. Köy/mahalle toplantılarının takvimini hazırlamak ve takip etmek,
c. Köy/mahallede yapılan tüm Parti faaliyetlerini raporlamaktır.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BELDE TEŞKİLATI (2820 SPK md. 7/1, 20 ve Tüzük md. 21-27)

Belde Teşkilatı

Madde 35

Belde teşkilatı; belde kongresi, belde başkanı, belde yönetim
kurulu, belde yürütme kurulu ile belde gençlik ve kadın kolları, mahalle yönetim
kurulları ile sandık yönetim kurullarından oluşur.


Belde Yönetim Kurulu (Tüzük md. 25)

Madde 36

Belde Yönetim Kurulu,
a. Belde başkanı dâhil;
100 Teşkilat İç Yönetmeliği
1. Nüfusu 5.000’e kadar olan beldelerde 11,
2. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde 15 asıl ve aynı
sayıda yedek üyeden oluşur. Yedek üyenin eksik olması
kurulun oluşmasını engellemez.
b. Yerel ihtiyaçlara göre, Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının
uygun görüşü ile belde yönetim kurulu üye sayısı Tüzüğün 25.
maddesindeki sınırlar içerisinde arttırılıp eksiltilebilir.
c. Nüfusu 5.000’den fazla olan beldelerde, belde yönetim kurulu
belde kongresince gizli oyla seçilir.
d. Nüfusu 5.000’den az olan beldelerde kongre yapılmaz. Bu
beldelerin belde başkanı, ilçe teşkilatının görüşü alınarak il teşkilat
başkanının teklifi üzerine il başkanı oluruyla atanır. Belde yönetim
kurulları ise, belde başkanının teklifi ve ilçe başkanının görüşü
alınarak, il teşkilat başkanının oluru ile oluşturulur. Feshedilme
hâlinde de aynı usul uygulanır. İl kongresinden sonra bu beldelerde
yönetim kurulları aynı usulle yenilenir.


Belde Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 26/5)

Madde 37

Belde yönetim kurulu:
a. Belde halkına Parti hizmet ve politikalarını tanıtmak,
b. İlçe başkanlığının onayı ile Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda
beldede halka açık toplantı, miting, panel, seminer, sempozyum
ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
c. Belde kongresi, Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği
görevleri yapmak,
d. İlçe başkanlığı ve Parti üst kademelerince alınan kararlara, Kanuna,
Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmakla
yükümlüdür.


Belde Yürütme Kurulu (Tüzük md. 27)

Madde 38

Belde yürütme kurulu, belde başkanının başkanlığında belde
düzeyinde görev yapan yürütme organıdır.
Belde başkanı tarafından belde yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenen belde
yürütme kurulu üyeleri belde başkan yardımcısı sıfatıyla görev yaparlar.
Belde yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı, belde başkanı tarafından
aşağıdaki şekilde yapılır:
1. Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı
2. Belde Teşkilat Başkanı
3. Belde Seçim İşleri Başkanı
4. Belde Tanıtım ve Medya Başkanı
5. Belde Dış İlişkiler Başkanı
6. Belde Sosyal İşler Başkanı
7. Belde Ekonomi İşleri Başkanı
8. Belde Yerel Yönetimler Başkanı
9. Belde Halkla İlişkiler Başkanı
10. Belde Mali ve İdari İşler Başkanı (Belde Muhasibi)
11. Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı
12. Belde Sekreteri
Belde yürütme kurulu üyeleri, belde başkanı tarafından gerek görülmesi
hâlinde tamamen veya kısmen değiştirilebilir. Belde yürütme kurulu üyeliklerinde
boşalma olması hâlinde belde başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri
arasından görevlendirme yapılır.


Belde Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 27/4)

Madde 39

Belde yürütme kurulu:
a. Belde yönetim kurulunun gündemini hazırlar, belde başkanının
verdiği işleri yapar, belde kongresi ve belde yönetim kurulunca
alınmış kararların ve verilen görevlerin icrasını sağlar.
b. Belde teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük
haklarını karara bağlar.
Belde Yürütme Kurulu Üyelerinin Görev ve Yetkileri
1. Belde Başkanı
Belde başkanı, belde kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede
seçilir. Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem belde başkanı seçilebilir veya atanabilir.
Belde başkanının görev ve yetkileri;
a. Belde teşkilatını, beldedeki bütün özel ve resmî kurum ve
kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere karşı temsil etmek,
b. Partinin, mahalle ve sandık yönetim kurulları dâhil belde
teşkilatlanmasını, Tüzük ve Yönetmeliğe göre tamamlamak,
c. Beldede kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek,
ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
d. Partinin belde düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler
Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin
üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politikaları ve ilkeleri
çerçevesinde yürütülmesini ve denetimini gerçekleştirmek,
e. Belde yönetim ve yürütme kurulları ile danışma meclislerinin
düzenli olarak toplanmasını ve verimli çalışmasını sağlamak,
f. Belde başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan
yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını
sağlamak,
g. Belde teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini
sağlamak,
h. Seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri,
belediye başkanı ve belediye meclisi üyeleri ile belde teşkilatı
arasındaki eşgüdümü sağlamak,
i. Belde kongresiyle ilgili gerekli çalışmaları yapmak ve yaptırmak,
j. Belde teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, belde mali ve idarî
işler başkanı ile birlikte imza etmektir.
2. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı)
Belde Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Belde başkanının yokluğunda, belde teşkilatını temsil etmek,
yönetim ve yürütme kurullarına başkanlık etmek,
b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla,
Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel
siyasi görüşlerinin belde yönetimine aktarılmasını sağlamak,
c. Belde düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri
takip etmek,
d. Beldedeki siyasi gelişmeleri takip etmek, demokrasi kültürünün
beldede yerleşmesine çalışmak,
e. Beldedeki diğer siyasi partilerle diyalog kurmak,
f. Parti misyon ve vizyonunu Parti üyelerine ve halka anlatmak,
g. Belde teşkilatının karşılaştığı hukukî sorunlarla ilgilenmek,
h. Beldedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere
uygun yürütülmesini sağlamaktır.
3. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Teşkilat Başkanı)
Belde Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri;
a. Beldede Tüzük ve bu Yönetmelik hükümlerine uygun olarak
teşkilatlanmayı gerçekleştirmek, teşkilat çalışmalarını düzenlemek
ve denetlemek,
b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek ve ana
kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
c. Beldede üye sayısının arttırılması için gerekli çalışmaları yapmak
ve üyelik başvurularını ilçe teşkilat başkanlığına teslim etmek,
d. Belde sandık yönetim kurullarını seçim işleri başkanı ile koordineli
olarak kurmak ve verimli çalışmalarını sağlamak,
e. Belde kongresinin hazırlık çalışmalarını yürütmek ve kongrenin
gerçekleşmesini sağlamak,
f. Belde organlarına kongrece seçilenleri veya bu görevlerden
herhangi bir nedenle ayrılanları ilçe başkanlığına gerekli evrakla
birlikte 10 gün içinde bildirmek,
g. Beldedeki teşkilat mensuplarının eğitimlerini seçim işleri ve
AR-GE başkanlığı ile birlikte yapmaktır.
4. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Seçim İşleri Başkanı)
Belde Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri;
a. Belde sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli
olarak kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını
sağlamak,
b. Beldede seçim koordinasyon merkezi kurmak,
c. Beldede seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak,
d. Seçim günü, oy verme işlemlerini yönetecek her resmî sandık
kurulu için bir asıl, bir yedek üyeyi belirleyerek, isimlerini seçim
takviminde belirtilen süre içinde ilçe başkanlığına teslim etmek,
e. Sandıkta Parti adına görev yapacak en az iki müşahidi, her
sandık kurulu için belirlemek ve seçim günü sandık başında hazır
bulunmalarını sağlamak,
f. Belde seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde ilçe
başkanlığından temin etmek,
g. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme
çalışmalarını, ilçe teşkilatı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek,
h. Parti müşahitleri ve resmî sandık kurullarında görev yapacak
üyeler ile seçim çalışmalarına katılacak teşkilat mensuplarının
eğitimini yaptırmak,
i. Aday adaylıklarıyla ilgili olarak belde düzeyinde yapılması gereken
iş ve işlemleri, il ve ilçe teşkilatının talimatlarına uygun olarak
gerçekleştirmek,
j. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurullarınca her seçim türü için
ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının onaylı
birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını sağlamak,
k. Belediye başkanlığı seçimlerinde ilçe seçim kurulunca yapılacak
birleştirme işlemlerini takip etmek ve ilçe seçim kurulunca
düzenlenen birleştirme tutanağını ilçe yetkilileriyle birlikte almak,
l. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının,
her seçim türü için ayrı olmak üzere mahalle ve köylere göre
düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini sağlamak,
m. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, bu hususlarda
derhal ilçe başkanlığına bilgi vermek,
n. Seçim sonuçlarının sağlıklı bir şekilde ilçe teşkilatına ulaşması için
gerekli düzenlemeleri yapmaktır.
5. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Tanıtım ve Medya Başkanı)
Belde Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin belde düzeyinde tanıtımını ve medya ile ilişkilerini
düzenlemek,
b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini korumak ve dağıtımını
yapmak,
c. Belde düzeyinde halka açık yapılan miting, toplantı, panel,
açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içinde
yürütmek,
d. Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî hükümetteki
çalışmalarının beldede en etkin yöntemlerle tanıtımını sağlamak,
e. Seçimler başta olmak üzere, belde düzeyinde yürütülecek
tanıtım strateji ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve
dağıtımını sağlamak,
f. Beldedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının
tutulması ve sekreterlikle birlikte arşivlenmesini sağlamaktır.
6. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Dış İlişkiler Başkanı)
Belde Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin dış politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak
aktarılmasını sağlamak,
b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve
bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip ederek
teşkilatı ve belde halkını bilgilendirmek,
c. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak,
d. Belde ile bağı devam eden yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla
ilişkiler kurmak,
e. Beldede yaşayan yabancılarla ilgilenmek,
f. Belde başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılan
görüşmelerin verimli geçmesi için belde başkanına yardımcı
olmaktır.
7. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sosyal İşler Başkanı)
Belde Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre ile ilgili
sosyal politikalarının teşkilata ve halka doğru olarak aktarılmasını
sağlamak,
b. Beldedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak,
yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst
makamlarına iletmek,
c. Beldede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum
kuruluşları ile diyalog kurmak, ortak çalışmalar yapmak,
d. Beldedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve
özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje
ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak,
e. Beldenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli
çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak,
f. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi
davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak,
g. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara
yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını
sağlamak, yetkililere yardımcı olmak,
h. Belde başkanının beldedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu
vb. sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara yapacağı ziyaret
programlarını hazırlamaktır.
8. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Yerel Yönetimler Başkanı)
Belde Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin genel politikalarının yerel düzeyde
uygulanmasına yönelik çalışmalar yapmak,
b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
c. Teşkilat Başkanlığı ile eşgüdümlü olarak, Partili belediye başkanı
ve belediye meclisi üyeleri ile teşkilatın uyumlu, verimli ve etkin
çalışmalarını sağlamak,
d. Belediye meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara düzenli
olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapora bağlamak,
e. Belde yerel yönetimler danışma meclisini organize etmek,
f. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit ederek
çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
g. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar
yapmalarına yardımcı olmak,
h. Beldedeki partili belediye başkanı ve belediye meclisi üyelerine
ait isim, meslek ve iletişim numaraları gibi bilgileri içeren kayıtları
tutmak ve güncelliğini sağlamaktır.
9. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Ekonomi İşleri Başkanı)
Belde Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin ve hükümetin ekonomi politikalarını izlemek, teşkilat
mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
b. Beldenin ekonomik yapısını; yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar,
istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden
izlemek ve değerlendirmek,
c. Beldenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve
politikalar üretmek,
d. Beldedeki esnaf, sanatkâr ve küçük yatırımcıların istek ve
beklentilerini tespit ederek projeler ve raporlar hazırlamaktır.
10. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Halkla İlişkiler Başkanı)
Belde Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşlarıyla ilişkilerini
düzenlemek,
b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik
gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar
yapmak,
c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini
sağlamak,
d. Parti üyelerinin aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı sosyal,
sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla etkinlikler
düzenlemek,
e. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek
ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm
içinde seçmen, esnaf, sivil toplum, resmî kurum ve kuruluşlara
yönelik ziyaret programları yapmak ve gerçekleştirmek,
f. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek;
diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul
ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak
ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek
ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.
11. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Mali ve İdari İşler Başkanı, Belde
Muhasibi)
Belde Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun
olarak tutmak,
b. Üye aidatlarını düzenli olarak toplamak,
c. Makbuzların usulüne uygun düzenlenmesini sağlamak ve makbuz
dip koçanlarını Partide saklamak,
d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında ve
harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti tüzel
kişiliği adına yapılmasını sağlamak,
e. Onaylanan bütçede öngörülmüş olmak kaydıyla, 2820 sayılı Siyasi
Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl yeniden
değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı aşmayan
harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında yapılacak
harcamalar için belde yönetim kurulu kararının çıkarılmasını
sağlamak,
f. Partinin yapacağı harcamaları belde yönetim kurulu tarafından
yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak,
g. Belde teşkilatı adına yapılan giderlere ait belgeleri saklamak,
h. Belde teşkilatının, gelir tahminlerini ve gider miktarlarını gösteren
bir yıllık bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki
15 Eylüle kadar ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
i. Belde teşkilatının, bütçe yılını izleyen 15 Marta kadar, bir önceki
yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını gösteren belde kesin hesabının
hazırlanmasına ve ilçe başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
j. Beldenin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde
ilçe başkanlığına hesap bildirimi yapmak,
k. Belde teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve Parti binasının
kirası gibi sabit giderlerinin zamanında ödenmesini sağlamak,
l. Siyasi Partiler Kanununun 61. maddesinde öngörülen şartlara
uygun olarak Genel Merkezce bastırılan makbuzlar karşılığında
Partiye gelir elde etmek,
m. Belde binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin
işleri yaptırmak,
n. Belde merkezindeki idari işlerin düzenli yürütülmesini sağlamak,
o. Çalıştırılan personeli kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare
etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, çalışan veya görevden
ayrılanlara ait resmî bildirimleri süresi içinde yapmak,
p. Belde teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit
etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak,
q. Harcama evrakını, belde başkanı ile birlikte imza etmek ve
arşivlemektir.
12. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanı)
Belde Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanması için
çalışmalar yapmak ve belde teşkilatının İnternet sitesinin kurumsal
kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve güncellenmesini tanıtım
ve medya başkanıyla birlikte yürütmek,
b. Parti içi eğitim programlarını ilgili birimlerle birlikte yapmak ve
gerçekleştirmek,
c. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim
sonuçlarının değerlendirmesini ilgili birimlerle iş birliği içinde
yapmak ve rapora bağlamak,
d. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde
işlerliğini ve korunmasını sağlamak,
e. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik
olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak,
bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir.
13. Belde Başkan Yardımcısı (Belde Sekreteri)
Belde Sekreterinin görev ve yetkileri;
a. Mevzuata göre tutulması gereken Parti defterlerini düzenli olarak
tutmak,
b. Belde teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların
gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda
hazırlamak, alınan kararları karar defterine yazmak,
c. Belde yönetim kurulu üyelerinin, belde merkezinde tutacakları
aylık nöbet çizelgesini teşkilat başkanlığı ile birlikte hazırlamak ve
takibini yapmak,
d. Belde teşkilatında her türlü yazışmaları süresi içinde yapmak,
e. Belde teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî
bildirimleri süresi içinde yapmak,
f. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve
yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,
g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve
dosyalamak,
h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
i. Belde teşkilatının arşivini bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde
oluşturmak,
j. Parti toplantılarının düzenlenmesi ve takibini ilgili birimlerle birlikte
yapmaktır.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İLÇE TEŞKİLATI (2820 SPK md. 20, 21 ve Tüzük md. 28-33, 55)

İlçe Teşkilatı

Madde 40

İlçe teşkilatı; ilçe kongresi, ilçe başkanı, ilçe yönetim kurulu,
ilçe yürütme kurulu ile ilçe gençlik ve kadın kollarından oluşur.


İlçe Yönetim Kurulu (Tüzük md. 32)

Madde 41

İlçe Yönetim Kurulu;
a. İlçe başkanı dâhil;
1. Nüfusu 20.000’e kadar olan ilçelerde 15,
2. Nüfusu 20.000’den 50.000’e kadar olan ilçelerde 20,
Teşkilat İç Yönetmeliği 109
3. Nüfusu 50.000’den 100.000’e kadar olan ilçelerde 25,
4. Nüfusu 100.000’den fazla olan ilçelerde 30 asıl ve aynı
sayıda yedek üyeden oluşur.
b. Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi
hâlinde ilçe yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki sınırı aşmamak
kaydıyla arttırılıp eksiltilebilir.


İlçe Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)

Madde 42

İlçe yönetim kurulu;
a. İlçe sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için
gerekli çalışmaları yapmak,
b. Teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin genelge, yönetmelik,
Tüzük ve yasalara uygunluğunu gözetmek, Tüzüğün verdiği
yetkileri kullanarak denetlemek ve eşgüdümü sağlamak,
c. İl başkanlığının onayı ile ilçede Partinin amaç ve ilkeleri
doğrultusunda halka açık toplantı, panel, seminer, sempozyum
ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
d. İlçe kongresi ile Tüzük, yönetmelikler ve üst organların verdiği
görevleri yapmak,
e. İlçe yönetim kurulu, il yönetim kurulu ve diğer Parti üst
kademelerince alınan kararlara, Kanuna, Parti Tüzük ve
yönetmeliklerine uygun iş ve işlemler yapmak,
f. İlçedeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini
sağlamak amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve
komisyonlar oluşturmakla yükümlüdür.


İlçe Yürütme Kurulu (Tüzük md. 33)

Madde 43

İlçe yürütme kurulu, ilçe başkanının başkanlığında ilçe düzeyinde
görev yapan Parti içi bir organdır. İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı
tarafından ilçe yönetim kurulu üyeleri arasından belirlenir. İlçe yürütme kurulu
üyeleri ilçe başkan yardımcısı sıfatıyla görev yapar.
İlçe yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:
1. İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı
2. İlçe Teşkilat Başkanı
3. İlçe Seçim İşleri Başkanı
4. İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı
5. İlçe Dış İlişkiler Başkanı
6. İlçe Sosyal İşler Başkanı
7. İlçe Yerel Yönetimler Başkanı
8. İlçe Ekonomi İşleri Başkanı
9. İlçe Halkla İlişkiler Başkanı
10. İlçe Malî ve İdarî İşler Başkanı (İlçe Muhasibi)
11. İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı
12. İlçe Sekreteri
İlçe yürütme kurulu üyeleri, ilçe başkanı tarafından gerek görüldüğünde
tamamen veya kısmen değiştirilebilir. İlçe yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma
olduğunda ilçe başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme
yapılır.
İlçe yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine
göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve
uzmanlar, ilgili ilçe yürütme kurulu üyesinin teklifi ve ilçe başkanının onayı ile
ilçe yönetim kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır.
Yardımcı ve uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları ilçe yönetim kurulu ve
ilçe yürütme kurulu toplantılarına katılabilirler.


İlçe Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 33)

Madde 44

İlçe yürütme kurulu, ilçe yönetim kurulunun gündemini hazırlar,
ilçe başkanının verdiği işleri yapar, ilçe kongresi ve ilçe yönetim kurulunca
alınmış kararların ve verilen görevlerin yapılmasını sağlar.
İlçe teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını karara
bağlar.
1. İlçe Başkanı (Tüzük md. 31)
İlçe başkanı; ilçe kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir.
Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem ilçe başkanı seçilebilir.
İlçe başkanının görev ve yetkileri:
a. İlçe teşkilatını, ilçedeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar
ile gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek,
b. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her
kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak gerçekleştirmek,
c. İlçe kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarına yardımcı
olmak, ana kademe ile uyum içerisinde ve verimli çalışmalarını
sağlamak,
d. Partinin ilçe düzeyindeki çalışma ve faaliyetlerinin Siyasi Partiler
Kanunu, Parti Tüzük, Program ve yönetmelikleri çerçevesinde
yürütülmesini sağlamak,
e. İlçe yönetim kurulunun düzenli olarak toplanmasını ve verimli
çalışmasını sağlamak,
f. İlçe başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, birbirleriyle
uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
g. İlçe danışma meclisinin her ay toplanmasını sağlamak,
h. İlçe seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri,
belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile ilçe teşkilatı
arasındaki uyumu sağlamak,
i. İlçe sınırları içindeki belde teşkilatları ile ilçe teşkilatının uyum
içinde çalışmasını sağlamak ve denetlemek,
j. İlçe kongresiyle ilgili hazırlıkları yürütmek ve kongrenin süresi
içerisinde yapılmasını sağlamak,
k. İlçe teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, malî ve idarî işler
başkanı ile birlikte imzalamak,
l. Parti üye sayısını arttırmak amacıyla gerekli çalışmaları yapmak,
m. İlçe teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini
sağlamak ve denetlemektir.
2. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı)
İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri;
1. İlçe başkanının bulunmadığı zamanlarda ilçe teşkilatını temsil
etmek, toplantılara başkanlık etmek,
2. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla,
Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel
siyasi görüşleri hakkında ilçe yönetimini bilgilendirmek,
3. İlçedeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, ilçedeki diğer
siyasi partilerle diyalog kurmak,
4. İlçe düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda
bulunmak, ortak politik söylem geliştirmek ve yaymak,
5. İlçedeki insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip ederek,
bu konuda doğabilecek sorunların çözümüne yönelik projeler
üretmek ve demokrasi kültürünün yerleşmesine çalışmak,
6. Partinin misyonunu ve vizyonunu teşkilata, Parti üyelerine ve
halka anlatmak,
7. İlçedeki teşkilatların ve üyelerin Parti çalışmalarında
karşılaşabileceği hukukî sorunlara çözüm üretmek, gerektiğinde
hukuk komisyonu kurmak ve çalıştırmak,
8. İlçedeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun
yürütülmesi hususunda çalışmalar yapmaktır.
3. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Teşkilat Başkanı)
İlçe Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri;
a. İlçede, belde teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her
kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve
denetlemek,
b. Kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek,
çalışmalarına yardımcı olmak,
c. Üye sayısını artırmaya yönelik çalışmalar yapmak ve üye
kayıtlarının Genel Merkez e-teşkilat programına köy/mahalle ve
sandık esasına göre işlenmesini sağlamak,
d. İlçe danışma meclisini ilçe sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde
düzenlemek,
e. Yeni üye kayıtları ve üyelerle ile ilgili diğer değişikliklere ait bilgileri
altı ayda bir il teşkilat başkanlığına göndermek,
f. İlçe kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet
raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak,
g. Belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, Yönetmelik ve Genel Merkez
talimatları doğrultusunda yapılmasını sağlamak,
h. Teşkilat organlarına seçilen veya atananların, 15 gün içinde
kaymakamlığa yazılı olarak bildirilmesini sağlamak ve görevlerde
meydana gelen değişikliklerin de 15 gün içinde kaymakamlığa
yazı ile bildirilmesini sağlamak,
i. İlçe ve alt kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle
ilgili çalışmaları seçim işleri ve AR-GE başkanlıkları ile birlikte
gerçekleştirmek,
j. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini ilçe
sekreteri ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek,
belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup
tutulmadığını denetlemektir.
4. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Seçim İşleri Başkanı)
İlçe Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri;
a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak
kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak,
b. İlçe ve beldelerde seçim koordinasyon merkezleri kurmak ve
çalıştırmak,
c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat büroları kurmak ve çalıştırmak,
d. Seçimde görevli olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini
sağlamak,
e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri takip
etmek, seçim takviminde öngörülen iş ve işlemlerin gününde ve
eksiksiz olarak yapılması için gerekli tedbirleri almak,
f. Seçimlerde, ilçe başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında
ilçe seçim kuruluna bildirmek,
g. Seçimlerde, ilçe seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya
itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek
ve ilçe seçim kuruluna bildirmek,
h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti
adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin, özellikle hukukçu
üyeler arasından süresi içinde yetkili ilçe seçim kuruluna
bildirilmesini sağlamak,
i. Parti adına resmî sandık kurullarına katılacak bir asıl, bir yedek
üyenin, beldeler dâhil her sandık kurulu için ayrı ayrı belirlenmesini
ve seçim takviminde belirtilen süre içinde yetkili ilçe seçim
kurulluna verilmesini sağlamak,
j. Seçimde sandık başında parti adına görev yapacak en az iki
müşahidin, ilçedeki her sandık kurulu için ayrı ayrı olmak üzere
eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçimde sandık başında hazır
bulunmasını sağlamak,
k. İlçe seçmen listelerini güncel ve eksiksiz biçimde temin etmek,
l. İlçe seçim kurullarınca seçim öncesi yapılacak güncelleştirme
çalışmalarını teşkilatların günlük olarak takibini sağlamak, bu
çalışmalar için gerekli çalışma ekiplerini oluşturmak, aralarında
eşgüdümü sağlamak ve denetlemek,
m. Seçimlerde aday adaylıklarıyla ilgili yapılması gereken iş ve
işlemleri, Genel Merkez ve il başkanlığının talimatlarına uygun
olarak gerçekleştirmek,
n. Yerel seçimlerde Parti adaylarına ilişkin listeleri, istenen belge ve
bilgilerle birlikte ilçe seçim kuruluna süresi içinde vermek,
o. Genel ve yerel seçimlerde sandık kurulunca her seçim türü için
ayrı ayrı düzenlenen sandık kurulu birleştirme tutanaklarının
onaylı birer örneğinin müşahitlerce eksiksiz olarak alınmasını
sağlamak, her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde
ölçeğinde köy/mahalle esasına göre düzenli ve eksiksiz biçimde
arşivlenmesini sağlamak,
p. Genel ve yerel seçimlerde ilçe seçim kurulunca her seçim türü
için ayrı ayrı düzenlenen ilçe birleştirme tutanağının onaylı birer
örneğini almak veya alınmasını takip etmek,
q. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkan
kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak,
r. Seçim sonuçlarının doğru bir şekilde il başkanlığı ve Genel
Merkeze ulaşmasını sağlamak,
s. Seçimin başlangıç tarihinden itibaren Parti adına yapılacak
etkinliklerle ilgili mülki makamlara ve seçim kurullarına yapılacak
açık hava toplantı yerleri, ilan ve reklam yerleri vb. bildirimleri ve
başvuruları yapmaktır.
5. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Tanıtım ve Medya Başkanı)
İlçe Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin ilçede tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek,
b. Propaganda ve tanıtım malzemelerini temin etmek, korumak ve
dağıtmak,
c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli
çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları adına kurulu
İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini
ve güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve ilçe sekreterliği ile iş
birliği içinde yürütmek,
d. Partinin ilçe düzeyinde halka açık olarak yapacağı miting, toplantı,
panel, açık oturum vb. programların tanıtımı ve düzenlenmesi için
gerekli hazırlıkları diğer birimlerle iş birliği içinde yürütmek, takip
etmek,
e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezî
hükümetteki çalışmalarının ilçede en etkin yöntemlerle tanıtımını
sağlamak,
f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum ve
analizleri derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini sağlamak,
g. Seçimler başta olmak üzere ilçe düzeyinde yürütülecek
propaganda ve tanıtım stratejileri ve malzemelerinin belirlenmesini,
üretilmesini ve dağıtımını sağlamak,
h. İlçedeki Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının
tutulmasını ve ilçe sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini
sağlamak,
i. Diğer siyasi partilerin ilçedeki tanıtım ve medya faaliyetlerini
izlemektir.
6. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Dış İlişkiler Başkanı)
İlçe Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin dış politikalarını teşkilat mensuplarına ve halka doğru
olarak sunmak,
b. Dış politika ile ilgili gelişmeleri, dünyadaki siyasi faaliyetleri ve
bu faaliyetlerle ilgili Parti yetkililerinin açıklamalarını takip etmek,
teşkilat mensuplarını ve halkı bilgilendirmek,
c. Partinin dış politikalarına uygun olarak, ilçede çalışmalar yapan
sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve
işbirliği içinde olmak, ortak çalışma zemini oluşturmak,
d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak,
e. İlçedeki, yurt dışında çalışanlarla ve yakınlarıyla ilişkiler kurmak,
sorunlarını tespit etmek ve il başkanlığına bildirmek,
f. İlçede yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları
hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne
yardımcı olmak,
g. İlçe başkanını ziyaret eden yabancı heyetlerle yapılacak
görüşmelerin verimli olması için ilçe başkanına yardımcı olmaktır.
7. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sosyal İşler Başkanı)
İlçe Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara
ilişkin sosyal politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
b. İlçedeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak,
yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst
makamlarına iletilmek üzere ilçe başkanına sunmak,
c. İlçede faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum
kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak
şekilde ortak çalışmalar yapmak,
d. İlçedeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve
özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje
ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak,
e. İhtiyaç hâlinde özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezlerini
kurmak ve çalıştırmak,
f. İlçenin tarihî ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli
çalışmaları yapmak, yapanlara destek olmak,
g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi
davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak,
h. Parti çalışmalarında kullanılacak, ilçedeki sosyal dokuya ilişkin
istatistiksel bilgileri hazırlamak,
i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara
yönelik destek ve yardım çalışmalarına Parti üyelerinin katılımını
sağlamak, yetkililere yardımcı olmak,
j. İlçedeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb. sosyal kurumlar ile
sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları yapmaktır.
8. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Yerel Yönetimler Başkanı)
İlçe Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin yerel yönetim politikalarının ilçede uygulanmasına yönelik
çalışmalar yapmak,
b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
c. Teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde, Partili belediye
başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın,
Partinin program ve ilkelerine uygun olarak uyumlu, verimli ve
etkin çalışmalarını sağlamak,
d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin
Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak,
e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara
düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek,
f. İlçe yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, beldelerde
yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip etmek ve
yapılmasını sağlamak,
g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek,
çözümüne yönelik çalışmalar yapmak,
h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
ile muhtarların ve Partili belediyelerin eşgüdümlü çalışmalar
yapmalarına yardımcı olmak,
i. İlçedeki Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi
üyelerine ait isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtları
tutmak,
j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile
çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını üst kademe
ve ilgili birimlerle birlikte düzenlemek ve gerçekleştirmektir.
9. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Ekonomi İşler Başkanı)
İlçe Ekonomi İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Parti ve hükümetin ekonomik politika ve hizmetlerini teşkilat ve
halka doğru olarak anlatmak,
b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik veri
ve istatistikleri hazırlamak,
c. İlçenin ekonomik yapısını yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar,
istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerileme vb. yönlerden
izlemek ve değerlendirmek,
d. İlçenin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve
politikalar üretmek,
e. İlçedeki esnaf, sanatkâr ve diğer yatırımcıların istek ve beklentilerini
tespit ederek proje ve raporlar hazırlamaktır.
10. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Halkla İlişkiler Başkanı)
İlçe Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini
yürütmek,
b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının festival, şölen, şenlik, piknik
gibi toplantı ve etkinliklerine Parti adına katılmak, ortak çalışmalar
yapmak,
c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini
sağlamak,
d. Parti üyelerinin kendi aralarında veya halkın katılımıyla yapacağı
sosyal, sanatsal veya sportif etkinlikleri özendirmek, bu amaçla
etkinlikler düzenlemek,
e. Geniş halk kitlelerinin katıldığı miting veya kapalı salon toplantılarını
tanıtım ve medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
f. Partinin amaç ve hizmetlerini anlatmak, halkın beklentilerini, istek
ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle eşgüdüm
içerisinde esnaf, sivil toplum ve resmî kurum ve kuruluşlara
yönelik ziyaret programları yapmak,
g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını,
istek ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek,
h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek;
diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul
ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak
ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek
ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.
11. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Mali ve İdari İşler Başkanı, İlçe Muhasibi)
İlçe Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Muhasebe kayıtlarını, muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun
olarak tutmak,
b. Üye aidatlarının düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerini, usulüne uygun olarak Genel
Merkez tarafından bastırılan makbuzlar karşılığında almak,
aldırmak ve dip koçanlarını saklamak,
d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi bir belge karşılığında
ve harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde Parti
tüzel kişiliği adına yapılmasını sağlamak ve giderlere ait belgeleri
saklamak,
e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı
Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl
için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı
aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında
yapılacak harcamalar için ilçe yönetim kurulu kararının çıkarılmasını
sağlamak,
f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri,
ilçe yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla mevzuata
uygun olarak yapmak,
g. İlçe teşkilatının, gelir ve gider tahminlerini gösteren bir yıllık
bütçenin hazırlanmasına ve ilgili takvim yılından önceki eylül ayı
sonuna kadar il başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri
takip etmek,
h. İlçe teşkilatının, beldeleri de kapsayacak şekilde bütçe yılını
izleyen mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait bütçe uygulama
sonuçlarını gösteren ilçe kesin hesabının hazırlanması ve il
başkanlığına gönderilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
i. İlçe ve bağlı beldelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen
sürelerde il başkanlığına hesap bildiriminde bulunmak,
j. İlçe teşkilatının genel tarifeye bağlı telefon, elektrik, su, doğalgaz
ve kira gibi belirli ödemelerini zamanında yapmak,
k. İlçe binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri
yaptırmak,
l. Çalışan personeli Kanun ve kurallara uygun olarak sevk ve idare
etmek, çalışma zamanlarını düzenlemek, resmî bildirimlerini
süresi içinde ilçe sekreteri ile birlikte yapmak,
m. İlçe teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit
ve temin etmek,
n. Harcama evrakını, ilçe başkanı ile birlikte imza etmek ve
arşivlemek,
o. İlçe teşkilatının malî ve idarî işlerini düzenli olarak yürütmektir.
12. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanı)
İlçe Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri;
a. Teşkilat çalışmalarında bilişim teknolojisinden yararlanmak
için gerekli çalışmaları ve Partinin ilçe ve belde teşkilatları
adına kurulu İnternet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak
düzenlenmesini ve güncellenmesini, tanıtım ve medya başkanlığı
ve ilçe sekreterliği ile birlikte sağlamak,
b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte
oluşturmak ve gerçekleştirmek,
c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yaptırmak,
d. Çalışmalarda kullanılacak yerel verilerin ve seçim sonuçlarının
analiz ve değerlendirmelerini ilgili birimlerle eşgüdüm içerisinde
yapmak ve rapor etmek,
e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde
işlerliğini ve korunmasını sağlamak,
f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik
olarak teknolojik altyapı tekniklerini geliştirmek ve uygulamak, bu
amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir.
13. İlçe Başkan Yardımcısı (İlçe Sekreteri)
İlçe Sekreterinin görev ve yetkileri;
a. Kanun, Tüzük ve ilgili Yönetmeliğine göre tutulması gereken Parti
defterlerini düzenli olarak tutmak,
b. İlçeye bağlı beldelerin tuttuğu Parti defterlerinin usulüne uygun
olarak tutulmasını sağlamak ve denetlemek,
c. Yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti Tüzük ve
yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,
d. İlçe teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların
gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda
hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar
defterine yazmak ve imzalatmak,
e. İlçe teşkilatının her türlü yazışmalarını süresi içinde yapmak,
f. İlçe teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî
bildirimleri süresi içinde yapmak,
g. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve
dosyalamak,
h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
i. Bütün birimlerle eşgüdüm içerisinde ilçe teşkilatının arşivini
oluşturmak,
j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle
birlikte yapmak,
k. İlçe yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini teşkilat
başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek,
belde teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup
tutulmadığını denetlemektir.BEŞİNCİ BÖLÜM İL TEŞKİLATI (2820 SPK md. 19-21,Tüzük md. 34-38, 55)

İl Teşkilatı

Madde 45

İl teşkilatı; il kongresi, il başkanı, il yönetim kurulu, il yürütme
kurulu, il disiplin kurulu, il Parti içi demokrasi hakem kurulu ile il kadın ve gençlik
kollarından oluşur.


İl Yönetim Kurulu

Madde 46

İl yönetim kurulu, il başkanı dâhil;
a. Nüfusu 200.000’e kadar olan illerde 30,
b. Nüfusu 200.000’den 500.000’e kadar olan illerde 40,
c. Nüfusu 500.000’den fazla olan illerde 50 asıl ve aynı sayıda yedek
üyeden oluşur.
Yerel ihtiyaçlara göre, Merkez Yürütme Kurulunun uygun görmesi hâlinde il
yönetim kurulu üye sayısı Tüzükteki asgari ve azami sınırları aşmamak kaydıyla
arttırılıp azaltılabilir.


İl Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 55)

Madde 47

Parti üst organ ve kademelerince alınan kararlara, Kanuna,
Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun iş ve işlem yapmakla yükümlü olan il
yönetim kurulu;
a. İl sınırları içinde Partinin faaliyet ve programlarının tanıtımı için
gerekli çalışmaları yapmak,
b. Görev alanında bulunan teşkilat kademesindeki Parti faaliyetlerinin
genelgeler, yönetmelikler, Tüzük ve yasalara uygunluğunu
denetlemek, uyumu sağlamak,
c. Parti üst organlarının ve il kongresinin verdiği görevleri yapmak,
verdiği yetkileri kullanmak,
d. İlde Partinin amaç ve ilkeleri doğrultusunda halka açık toplantı,
panel, seminer, sempozyum ve benzeri etkinlikler düzenlemek,
e. İldeki Parti çalışmalarının etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak
amacıyla geçici veya sürekli çalışma grupları ve komisyonlar
oluşturmak,
f. Partinin misyonu ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat
mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla il içerisinde her türlü
Parti içi eğitim çalışmalarını yapmakla yükümlüdür.


İl Yürütme Kurulu (Tüzük md. 38)

Madde 48

İl yürütme kurulu; il başkanının başkanlığında, il düzeyinde görev
yapan bir organdır. İl yürütme kurulu üyeleri; il başkanı tarafından il yönetim
kurulu üyeleri arasından belirlenir. İl yürütme kurulu üyeleri il başkan yardımcısı
sıfatıyla görev yapar.
İl yürütme kurulu üyeleri arasındaki görev dağılımı aşağıdaki şekildedir:
1. İl Siyasi ve Hukukî İşler Başkanı
2. İl Teşkilat Başkanı
3. İl Seçim İşleri Başkanı
4. İl Tanıtım ve Medya Başkanı
5. İl Dış İlişkiler Başkanı
6. İl Sosyal İşler Başkanı
7. İl Yerel Yönetimler Başkanı
8. İl Ekonomi İşleri Başkanı
9. İl Halkla İlişkiler Başkanı
10. İl Mali ve İdari İşler Başkanı (İl Muhasibi)
11. İl Araştırma ve Geliştirme Başkanı
12. İl Sekreteri
İl yürütme kurulu üyeleri, il başkanı tarafından tamamen veya kısmen değiştirilebilir.
İl yürütme kurulu üyeliklerinde boşalma olması hâlinde il başkanı
tarafından yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirme yapılır.
İl yürütme kurulu üyeleri, görevli oldukları faaliyetin kapsam ve niteliğine
göre yeteri kadar yardımcı ve uzman ile çalışma yapabilirler. Yardımcı ve uzmanlar,
ilgili il yürütme kurulu üyesinin teklifi ve il başkanının onayı ile il yönetim
kurulu üyeleri yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Yardımcı ve
uzmanlar oy hakkı olmaksızın çağrılı oldukları il yönetim kurulu ve il yürütme
kurulu toplantılarına katılabilirler.
Atama ve görevlendirmelerle ilgili olarak il yönetim kurulu ve teşkilat kademe
başkanlıkları yazılı olarak bilgilendirilir.


İl Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri

Madde 49

İl yürütme kurulunun görev ve yetkileri;
a. İl yönetim kurulunun gündemini hazırlamak,
b. İl teşkilatında istihdam edilecek personelin kadro ve özlük haklarını
karara bağlamak.
c. İl başkanının verdiği işleri yapmak,
d. İl kongresi ve il yönetim kurulunca alınmış kararların ve verilen
görevlerin icrasını sağlamaktır.
1. İl Başkanı
İl başkanı, il kongresi tarafından gizli oylama ile tek derecede seçilir.
Aynı kişi, en fazla üç olağan dönem il başkanı seçilebilir. İl başkanına işten el
çektirilmesi veya herhangi bir nedenle il başkanlığının boşalması durumunda,
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından il başkanı ataması yapılır.
İl Başkanının görev ve yetkileri:
a. İl teşkilatını, ildeki bütün özel ve resmî kurum ve kuruluşlar ile
gerçek ve tüzel kişiler nezdinde temsil etmek,
b. Partinin il, ilçe, belde, köy/mahalle teşkilatlarından sandık yönetim
kurullarına kadar teşkilatlanmasını Tüzük ve Yönetmeliğe göre
tamamlamak,
c. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek,
ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
d. Partinin il düzeyinde çalışma ve faaliyetlerinin, Siyasi Partiler
Kanunu, Parti Tüzüğü, Programı ve yönetmelikleri ile Partinin
üst makam ve kurullarının belirlediği Parti politika ve ilkeleri
çerçevesinde yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
denetimini gerçekleştirmek,
e. İl yönetim ve yürütme kurullarının düzenli olarak toplanmasını ve
verimli çalışmasını sağlamak,
f. İl başkan yardımcılarının çalışmalarını denetlemek, başkan
yardımcılarının birbirleriyle uyumlu ve verimli çalışmasını
sağlamak,
g. İl danışma meclislerinin düzenli olarak toplanmasını sağlamak,
h. İl seçim çevresindeki Partili milletvekili, il genel meclisi üyeleri,
belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri ile il, ilçe ve belde
teşkilatları arasındaki uyumu sağlamak,
i. Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, il kongresinin
yasal süresi içerisinde yapılmasını sağlamak,
j. İl teşkilatının hesap işlerine ait belgeleri, mali ve idari işler başkanı
ile birlikte imzalamak,
k. Partinin misyon ve vizyonu ile temel ilke ve görüşlerinin teşkilat
mensuplarınca daha iyi kavranması amacıyla Parti içi eğitim
çalışmalarını planlamak ve uygulamak,
l. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak,
m. İl teşkilatının bütün iş ve işlemlerinin düzenli yürütülmesini
sağlamak ve denetlemektir.
2. İl Başkan Yardımcısı (İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)
İl Siyasi ve Hukuki İşler Başkanının görev ve yetkileri:
a. İl başkanının bulunmadığı zamanlarda il teşkilatını temsil etmek,
toplantılara başkanlık etmek,
b. Genel Başkanın grup ve basın toplantılarında yaptığı konuşmalarla,
Parti yetkililerinin söylem ve demeçlerini izleyerek Partinin güncel
ve siyasi görüşlerini il yönetimine aktarmak,
c. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak toplantıları
düzenlemek,
d. İl düzeyinde Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda
bulunmak, ortak söylem geliştirmek,
e. İl düzeyinde, insan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip
etmek, bu alanda doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda
proje üretmek,
f. İldeki siyasi ve sosyal gelişmeleri takip etmek, diğer siyasi
partilerle diyalog kurmak, demokrasi kültürünün yerleşmesine
çalışmak,
g. Partinin misyon ve vizyonunun, teşkilat mensuplarına ve halka
anlatılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
h. Parti teşkilat ve üyelerinin çalışmalarda karşılaştığı hukuki
sorunlarla ilgilenmek,
i. İldeki Parti faaliyetlerinin Kanun, Tüzük ve yönetmeliklere uygun
yürütülmesini sağlamaktır.
3. İl Başkan Yardımcısı (İl Teşkilat Başkanı)
İl Teşkilat Başkanının görev ve yetkileri;
a. İlde, ilçe teşkilatlarından sandık yönetim kurullarına kadar her
kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine
uygun olarak gerçekleştirmek, verimli çalışmalarını sağlamak ve
denetlemek,
b. Partinin il kadın ve gençlik kollarının teşkilatlanmalarını takip etmek,
ana kademe ile uyumlu ve verimli çalışmalarını sağlamak,
c. Partinin üye sayısını arttırıcı çalışmalar yapmak, üye kayıtlarının
Genel Merkez e-teşkilat programına ilçe ölçeğinde köy/mahalle
ve sandık esasına göre işlenmesini sağlamak ve takip etmek,
d. Üye kayıtları ile ilgili bilgileri altı ayda bir Genel Merkez Teşkilat
Başkanlığına göndermek,
e. İl danışma meclisini il sekreteri ile eşgüdüm içerisinde
düzenlemek, ilçe danışma meclislerinin takibini yapmak,
f. İl kongresinin hazırlık çalışmalarını yapmak, kongre faaliyet
raporunu hazırlamak ve kongrenin gerçekleşmesini sağlamak,
g. İlçe ve belde kongrelerinin Kanun, Tüzük, yönetmelikler ve Genel
Merkez talimatları doğrultusunda zamanında ve sağlıklı olarak
yapılmasını sağlamak ve denetlemek,
h. İl teşkilatı ve yan kuruluşların organlarına seçilen veya atama
ile getirilenlerin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihleri, TC kimlik
numaraları ile meslek veya sanatları, ikametgâh ve nüfus
cüzdanı örneklerinin 15 gün içinde valiliğe yazılı olarak teslimini
sağlamak,
i. Alt kademe teşkilatları içinde meydana gelebilecek sorun ve
şikâyetleri çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde
Parti üst yönetimine rapor etmek,
j. İl ve alt kademe teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili çalışmaları
seçim işleri ve AR-GE birimleri ile birlikte gerçekleştirmek,
k. İl yönetim kurulu üyelerinin aylık nöbet çizelgesini il sekreteri ile
eşgüdüm içerisinde hazırlamak, takip etmek, ilçe teşkilatlarının
açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup tutulmadığını
denetlemektir.
4. İl Başkan Yardımcısı (İl Seçim İşleri Başkanı)
İl Seçim İşleri Başkanının görev ve yetkileri;
a. Sandık yönetim kurullarının, teşkilat başkanı ile koordineli olarak
kurulmasına katkıda bulunmak ve verimli çalışmalarını sağlamak,
b. Genel Merkezce verilen programa göre il, ilçe ve beldelerde
seçim koordinasyon merkezlerinin kurulmasını sağlamak,
c. İlçe ve beldelerde seçim irtibat bürolarının kurulmasını sağlamak
ve çalıştırmak,
d. Seçim çalışmalarının başarısı için etkili ve verimli plan ve
programlar yapmak,
e. Yüksek Seçim Kurulunca yayımlanan genelge ve bildirileri
takip etmek, seçim takviminde öngörülen ve Parti teşkilatları
tarafından yapılması gereken iş ve işlemlerin gününde ve eksiksiz
yapılmasını sağlamak,
f. Seçimlerde, il başkanlığı adına itiraza yetkili kılınanları zamanında
il seçim kuruluna bildirmek,
g. Seçimlerde, il seçim kurullarındaki birleştirme işlemlerini veya
itirazları takip etmek üzere en az iki Parti temsilcisini belirlemek
ve il seçim kuruluna bildirmek,
h. Her iki yılda bir yeniden oluşturulan ilçe seçim kurullarında Parti
adına görev yapacak bir asıl bir yedek üyenin ilçe teşkilatlarınca,
özellikle hukukçu üyelerimiz arasından belirlenmesini ve süresi
içinde yetkili ilçe seçim kuruluna bildirilmesini sağlamak,
i. İlçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurullarına Parti adına
katılacak bir asıl bir yedek üyenin, tüm ilçelerce her sandık kurulu
için eksiksiz olarak belirlenmesini ve seçim takviminde belirtilen
süre içinde yetkili ilçe seçim kuruluna verilmesini sağlamak,
j. Seçimlerde sandık başında Parti adına görev yapacak en az iki
müşahidin, tüm ilçelerce her sandık kurulu için eksiksiz olarak
belirlenmesini ve oy verme günü sandık başında hazır bulunmasını
sağlamak,
k. İlçe seçim kurullarınca yapılacak güncelleştirme çalışmalarının
takibini ve denetimini yapmak,
l. Müşahitler ve sandık kurullarında Parti adına görev yapacak
üyeler ile seçim çalışmalarına katılan tüm teşkilat mensuplarının
eğitimini sağlamak,
m. Aday adaylıklarıyla ilgili il düzeyinde yapılması gereken iş
ve işlemleri, Genel Merkezin talimatlarına uygun olarak
gerçekleştirmek,
n. Partinin il belediye başkan ve belediye meclisi ile il genel meclisi
üyelik adaylarına ilişkin bildirimin istenen belge ve bilgilerle birlikte
ilgili seçim kuruluna zamanında verilmesini sağlamak,
o. Yerel seçimlerde aday gösterilenlere ait bildirimlerin istenen belge
ve bilgilerle birlikte ilçe teşkilatlarınca yetkili seçim kurullarına
verilmesini sağlamak,
p. Sandık sonuç tutanakları ile ilçe seçim kurullarınca düzenlenen
ilçe birleştirme tutanaklarının onaylı birer örneğinin ilçe teşkilatları
tarafından eksiksiz olarak alınmasını sağlamak,
q. Genel ve yerel seçimlerde il seçim kurulunca düzenlenen
birleştirme tutanağının onaylı birer örneğini almak,
r. İl ve ilçelerde, seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip
etmek, aleyhte çıkan kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını
kullanmak,
s. Seçim sonuçlarının en sağlıklı ve hızlı şekilde Genel Merkeze
ulaşmasını sağlamak,
t. Seçim sonrası müşahitlerce alınan sandık sonuç tutanaklarının,
her seçim türü için ayrı ayrı olmak üzere ilçe ve belde ölçeğinde
mahalle ve köylere göre düzenli ve eksiksiz biçimde arşivlenmesini
sağlamaktır.
5. İl Başkan Yardımcısı (İl Tanıtım ve Medya Başkanı)
İl Tanıtım ve Medya Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin il düzeyinde tanıtım ve medya ile ilgili işlerini yürütmek,
b. Propaganda ve tanıtım malzemelerinin temini, korunması ve
dağıtımını sağlamak,
c. Tanıtımda bilişim teknolojisinden yararlanmak için gerekli
çalışmaları ve Partinin il ve ilçe teşkilatları adına kurulu İnternet
sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak düzenlenmesini ve
güncellenmesini AR-GE başkanlığı ve il sekreterliği ile birlikte
sağlamak,
d. Partinin il düzeyinde halka açık olarak yapacağı toplantı, panel,
açık oturum vb. programları diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde
yürütmek,
e. Parti ve Parti politikaları ile Partinin yerel yönetim ve merkezi
hükümetteki çalışma ve hizmetlerini en etkin yöntemlerle
tanıtmak,
f. Yerel ve ulusal medyayı takip ederek Parti ile ilgili haber, yorum
ve analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini
sağlamak,
g. Seçimler başta olmak üzere yürütülecek tanıtım ve propaganda
stratejileri ile malzemelerini belirlemek ve üretmek,
h. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının tutulması
ve il sekreterliği ile birlikte arşivlenmesini sağlamak,
i. Diğer siyasi partilerin tanıtım ve medya faaliyetlerini izlemektir.
6. İl Başkan Yardımcısı (İl Dış İlişkiler Başkanı)
İl Dış İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin dış politikalarının teşkilat mensuplarına ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
b. Dış politik gelişmeleri, dünyadaki siyasi olayları ve bu olaylarla
ilgili parti sözcülerinin açıklamalarını takip ederek teşkilatı ve halkı
bilgilendirmek,
c. Partinin dış politikalarına uygun olarak ilde çalışmalar yapan
sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile diyalog ve iş
birliği içerisinde olmak, ortak çalışmalar yapmanın zeminini
oluşturmak,
d. Turistik yörelerde, turistlere yönelik tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak,
e. Yurt dışında çalışanlar ve yakınlarıyla ilişki kurmak, sorunlarını tespit
etmek ve Genel Merkez Dış İlişkiler Başkanlığına bildirmek,
f. İlde yaşayan yabancılarla görüşerek Partiyi tanıtmak, politikaları
hakkında bilgilendirmek, varsa sorunları ile ilgilenmek, çözümüne
yardımcı olmak,
g. İl başkanlığını ziyaret eden yabancı misyon ve heyet görüşmelerinin
verimli olması için gerekli hazırlıkları yapmak, il başkanına yardımcı
olmaktır.
7. İl Başkan Yardımcısı (İl Sosyal İşler Başkanı)
İl Sosyal İşler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin aile, sağlık, eğitim, çalışma, kültür ve çevre gibi konulara
ilişkin sosyal politikalarının, teşkilat mensuplarına ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
b. İldeki sosyal yapıyı ve olayları izleyerek raporlar hazırlamak,
yaşanan sosyal sorunları tespit ederek gerektiğinde Parti üst
makamlarına iletmek üzere kademe başkanına sunmak,
c. İlde faaliyette bulunan sosyal ve kültürel amaçlı sivil toplum
kuruluşları ile diyalog kurmak, Parti politikalarına aykırı olmayacak
şekilde ortak çalışmalar yapmak,
d. İldeki yoksulları, kimsesizleri, sokak çocuklarını, yaşlıları ve
özürlüleri tespit etmek, durumlarının iyileştirilmesi ile ilgili proje
ve programlar hazırlamak, etkinliklerde bulunmak,
e. Özürlüler ve yaşlılar koordinasyon merkezleri gibi kurumları
kurmak ve çalışmalarını sağlamak,
f. İlin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli çalışmaları
yapmak, yapanlara destek olmak,
g. Parti üyeleri arasında dayanışma, sevgi, saygı, dostluk gibi
davranışların gelişmesi için faaliyette bulunmak,
h. Parti çalışmalarında kullanılacak sosyal dokuya ilişkin istatistikleri
hazırlamak,
i. Doğal afetlerde veya acil durumlarda yöreye ve mağdurlara yönelik
destek ve yardım çalışmalarına üyelerin katılımını sağlamak,
yetkililere yardımcı olmak,
j. İl başkanının ildeki hastane, huzurevi, bakım yurdu vb.
sosyal kurumlar ile sosyal amaçlı STK’lara ziyaret programları
hazırlamaktır.
8. İl Başkan Yardımcısı (İl Yerel Yönetimler Başkanı)
Yerel Yönetimler Başkanının görev ve yetkileri;
a. Partinin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının ilde uygulanmasına
yönelik çalışmalar yapmak,
b. Partinin yerel yönetim politikalarının teşkilata ve halka doğru
olarak aktarılmasını sağlamak,
c. Teşkilat Başkanlığı ile birlikte Partili belediye başkanları, belediye
ve il genel meclisi üyeleri ile teşkilatın, uyumlu, verimli ve etkin
çalışmalarını sağlamak,
d. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerinin
Parti politikalarına uygun çalışmalar yapmasına yardımcı olmak,
e. Belediye ve il genel meclisi üyelerinin toplantı ve diğer çalışmalara
düzenli olarak katılımını sağlamak ve sonucunu rapor etmek,
f. İl yerel yönetimler danışma meclisini düzenlemek, ilçe ve
beldelerde yapılan yerel yönetimler danışma meclislerini takip
etmek ve yapılmasını sağlamak,
g. Halkın yerel yönetimlerden istek ve beklentilerini tespit etmek,
bunların çözümüne yönelik olarak çalışmalar yapmak,
h. Yerel yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
ile muhtarların ve Partili belediyelerin koordineli çalışmalarına
yardımcı olmak,
i. Partili belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyelerine ait
isim ve meslek gibi iletişim bilgilerini içeren kayıtların tutulmasını
sağlamak,
j. Partili belediye ve il genel meclisi üyelerinin görev ve yetkileri ile
çalışma usul ve esaslarıyla ilgili eğitim çalışmalarını ilgili birimlerle
birlikte eşgüdüm içerisinde gerçekleştirmektir.
9. İl Başkan Yardımcısı (İl Ekonomi İşleri Başkanı)
İl Ekonomi İşleri Başkanının görev ve yetkileri:
a. Partinin ve hükümetin ekonomik politikalarının teşkilata ve halka
doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
b. Parti propagandasında kullanılacak genel ve yerel ekonomik
verileri ve istatistikleri hazırlamak,
c. İlin ekonomik yapısını, yatırımlar, yeni açılış ve kapanışlar,
istihdamın yönü, istihdamda daralma, gerilemeler, artışlar vb.
yönlerden izlemek ve değerlendirmek,
d. İlin ekonomik yapısı ve kalkınması konusunda proje ve politikalar
üretmek,
e. İldeki esnaf, sanatkâr, küçük, orta ve büyük ölçekli yatırımcıların
istek ve beklentilerini tespit ederek proje ve raporla hazırlamaktır.
10. İl Başkan Yardımcısı (İl Halkla İlişkiler Başkanı)
İl Halkla İlişkiler Başkanının görev ve yetkileri:
a. Partinin, sivil toplum ve meslek kuruluşları ile ilişkilerini
düzenlemek,
b. Sivil toplum ve meslek kuruluşlarının toplantı, festival, şölen,
şenlik, piknik gibi etkinliklerine parti adına katılmak, katkıda
bulunmak ve ortak çalışmalar yapmak,
c. Teşkilat mensuplarının halkla ilişkiler konusunda eğitimini
sağlamak,
d. Parti üyelerine veya halka yönelik sosyal, sanatsal ve sportif
etkinlikler düzenlemek,
e. Halka yönelik miting veya kapalı salon toplantılarını, tanıtım ve
medya başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde yürütmek,
f. Partinin amaç ve çalışmalarını anlatmak, halkın beklentilerini, istek
ve şikâyetlerini tespit etmek amacıyla ilgili birimlerle birlikte esnaf,
sivil toplum kuruluşları ile resmî kurumlara ziyaret programları
yapmak,
g. Vatandaşların Parti ile olan ilişkilerini düzenlemek, sorunlarını, istek
ve şikâyetlerini tespit ederek ilgili birimlere iletmek, bu amaçla AK
PARTİ İletişim Merkezini (AKİM) kurmak ve çalıştırmak,
h. Bayramlarda, Parti içi bayramlaşma programları düzenlemek;
diğer siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarına, huzurevi, yoksul
ve kimsesizlere yapılacak sosyal amaçlı ziyaretlere katılacak
ekipleri sosyal işler başkanlığı ile eşgüdüm içerisinde belirlemek
ve ziyaretleri gerçekleştirmektir.
11. İl Başkan Yardımcısı (İl Mali ve İdari İşler Başkanı-İl Muhasibi)
İl Mali ve İdari İşler Başkanının görev ve yetkileri:
a. Muhasebe kayıtlarını muhasebe tekniğine ve mevzuata uygun
olarak düzenlemek,
b. Üye aidatlarının toplanmasını sağlamak,
c. Partinin aidat, bağış vb. gelirlerinin makbuz karşılığında toplamasını
sağlamak, makbuzları usulüne uygun olarak düzenlemek ve
koçanlarını saklamak,
d. Parti giderlerinin makbuz veya fatura gibi belgeler karşılığında ve
harcama kararına dayalı olarak usulüne uygun şekilde yapılmasını
sağlamak, giderlere ait belgeleri saklamak,
e. Onaylanan bütçede öngörülmüş bulunmak kaydıyla, 2820 sayılı
Siyasi Partiler Kanununun 70. maddesinde belirtilen ve her yıl
için yeniden değerleme oranında artırılarak belirlenen miktarı
aşmayan harcamalar ile genel tarifeye bağlı giderler dışında
yapılacak harcamalar için il yönetim kurulu kararının alınmasını
sağlamak,
f. Partinin yapacağı sözleşmeleri ve girişecekleri yükümlülükleri, il
yönetim kurulu tarafından yetkili kılınmış olmak kaydıyla yapmak,
g. İl teşkilatının ilçeleri kapsayacak şekilde gelir ve gider tahminlerini
gösteren bir yıllık bütçeyi hazırlamak ve ilgili takvim yılından önceki
ekim ayı sonuna kadar Genel Merkeze göndermek,
h. İl teşkilatının, ilçeleri kapsayacak şekilde bütçe yılını izleyen nisan
ayı sonuna kadar, bir önceki yıla ait bütçe uygulama sonuçlarını
gösteren il kesin hesabını hazırlamak ve Genel Merkeze
göndermek,
i. İl ve ilçelerin gelir ve giderleri hakkında altı ayı geçmeyen sürelerde
Genel Merkeze hesap bildirimi yapmak,
j. İl teşkilatının telefon, elektrik, su, doğalgaz ve kira gibi ödemelerinin
zamanında yapılmasını sağlamak,
k. Partiye gelir elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak,
l. İl binasının bakım, onarım, temizlik ve güvenliğine ilişkin işleri
yaptırmak,
m. Personelin mevzuata uygun olarak sevk ve idaresini, çalışan
veya görevine son verilenlerin süresi içinde resmî bildirimlerini il
sekreterliği ile eşgüdüm içerisinde yapmak,
n. İl teşkilatının ihtiyaç duyduğu malzeme ve demirbaşları tespit
etmek, satın alma kurallarına göre alımlarını yapmak,
o. Harcama evrakını, il başkanı ile birlikte imzalamak ve arşivlemek,
p. İl teşkilatının idari ve malî işlerini düzenli yürütmektir.
12. İl Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanı
İl Araştırma ve Geliştirme Başkanının görev ve yetkileri:
a. Bilgi ve iletişim teknolojilerini izlemek ve Partinin bu imkânlardan
yararlanması için çalışmalar yapmak, il ve ilçe teşkilatları adına
kurulu internet sitelerinin kurumsal kimliğe uygun olarak
düzenlenmesi ve güncellenmesini tanıtım ve medya başkanlığı
ve il sekreterliği ile birlikte sağlamak,
b. Parti içi eğitim programlarının altyapısını ilgili birimlerle birlikte
oluşturmak ve gerçekleştirmek,
c. Gerektiğinde kamuoyu araştırmaları yapmak,
d. Seçim çalışmalarında kullanılacak yerel verilerin ve seçim
sonuçlarının analizlerini ve değerlendirmesini ilgili birimlerle iş
birliği içinde yapmak ve rapora bağlamak,
e. Partinin kullandığı elektronik veri ortamlarının sağlıklı biçimde
işlerliğini ve korunmasını sağlamak,
f. Parti çalışmalarının kaliteli, etkili ve verimli yürütülmesine yönelik
olarak teknolojik altyapı ve teknikleri geliştirmek ve uygulamak,
bu amaçla Parti içi eğitimler düzenlemektir.
13. İl Başkan Yardımcısı (İl Sekreteri)
İl Sekreterinin görev ve yetkileri:
a. Parti defterlerini düzenli olarak tutmak,
b. İlçe, belde ve yan kuruluşlarca tutulan defter ve kayıtların Parti
Tüzük ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlamak,
c. İl teşkilatında, aylık ve haftalık olarak yapılan toplantıların
gündemlerini yetkili kişi ve kurulların görüşleri doğrultusunda
hazırlamak, toplantıların duyurularını yapmak, alınan kararları karar
defterine yazmak ve imzalatmak,
d. İl teşkilatında, birimlerin kendi aralarında yapacağı iç yazışmalar
hariç Parti adına her türlü dış yazışmasını süresi içinde yapılmasını
sağlamak,
e. İl teşkilatı adına kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak resmî
bildirimleri süresi içinde yapmak,
f. Gelen-giden evrakın kayıtlarını düzenli olarak tutmak ve
dosyalamak,
g. İl teşkilatını, davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel
veya resmî kurum ve kuruluşlar nezdinde il başkanı adına bizzat
veya vekil marifetiyle temsil etmek,
h. Partinin büro hizmetlerinin verimli yürütülmesini sağlamak,
i. İl teşkilatının arşivini diğer birimlerle eşgüdüm içerisinde
oluşturmak,
j. Parti toplantılarının organizasyon ve takibini diğer birimlerle
birlikte yapmak,
k. İl yönetim kurulu üyelerinin, teşkilat başkanlığı ile eşgüdüm
içerisinde aylık nöbet çizelgesini hazırlamak, takip etmek,
ilçe teşkilatlarının açık olup olmadıklarını ve nöbetin tutulup
tutulmadığını denetlemektir.ALTINCI BÖLÜM İL, İLÇE VE BELDE TEŞKİLATLARINA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinin Sona Ermesi (Tüzük md. 56, 57)

Madde 50

Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyelikleri aşağıdaki
hâllerde sona erer;
a. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği ölüm, istifa ve
işten el çektirme durumunda sona erer.
b. Teşkilat kademe başkan ve yönetim kurulu üyeliği kısıtlılık,
mahkûmiyet gibi Partiye üye olma şartlarının yasal olarak
kaybedilmesi durumunda sona erer.
c. Yönetim kurulunun bir yıllık toplantı döneminde yapılan, gündemi
ve tarihi üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarına
özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa
katılmayan başkan ve üye, kurul üyeliğinden ve kademe
başkanlığından istifa etmiş sayılır. İstifa etmiş sayılma durumu,
yönetim kurulu kararıyla işlerlik kazanır. Bu fıkra hükmü, üst
kademece belirlenmiş kongre takvimi süresince uygulanmaz.
d. İstifalarda ise istifa dilekçesi bizzat imzalandıktan sonra kademe
başkanlığına verilir ve teşkilat kademe başkan veya vekilinin
yapacağı inceleme ile istifanın geçerli olduğu anlaşıldıktan sonra
istifanın kabulü ile ilgili alınan karar, karar defterine işlenir. Yönetim
kurulu üyelerinin topluca istifaları hâlinde, istifa beyanları üst
kademece görevlendirilen en az iki üye tarafından bir tutanağa
bağlandıktan sonra durum yazılı olarak il başkanlığına veya Genel
Merkez Teşkilat Başkanlığına bildirilir.
e. Yönetim kurulu üyeliklerinde ölüm, kısıtlılık veya diğer kanuni
sebeplerle meydana gelen boşalmalarla ilgili alınan kararlar, karar
defterine işlenir.
Kademe Başkan ve Yönetim Kurulu Üyeliklerinde Meydana Gelen


Kısmi Boşalmalarda Yapılacak İşlemler

Madde 51

Teşkilat kademe başkanlığının boşalması veya yönetim kurulu
üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalarda yapılacak işlemler:
a. Yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen kısmi boşalmalar,
kademe başkanı tarafından yedek üyelerin sırayla yazılı olarak
çağrılmasıyla doldurulur. Bu değişiklikler, kademe başkanlığı
tarafından resmî mercilere ve üst kademe başkanlığına 15 gün
içinde bildirilir.
b. Kademe başkanına işten el çektirilmesi veya herhangi bir nedenle
başkanlığın boşalması hallerinde, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması yapılır. Beldelerde
bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il yönetim kuruluna aittir. Atanan
başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir.
c. Yan kuruluşlar kademe başkanına işten el çektirilmesi veya
herhangi bir nedenle başkanlığın boşalması halinde, bu kuruluşların
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından başkan ataması yapılır.
Bu kararlar Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru
ile işlerlik kazanır. Beldelerde bu yetki aksi kararlaştırılmadıkça il
yönetim kuruluna aittir. Atanan başkan, seçilmiş başkanın hak ve
yetkilerine sahiptir.


Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi

Madde 52

Yönetim kurulunun münfesih hâle gelme şartları:
a. Yönetim Kurulu Üye Tamsayısının Salt Çoğunluğun Altına Düşmesi;
yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen boşalmaların yedek
üyelerin çağrılması yoluyla doldurulmasına rağmen, yönetim
kurulu üye tam sayısının yarıdan aşağı düşmesi durumunda
yönetim kurulu kendiliğinden münfesih hâle gelmiş sayılır.
b. Yönetim Kurulunun Toplantı Yapamaması (Faaliyetsizlik Hâli)
1. Yönetim kurulunun, bir yıllık toplantı döneminde, Tüzük
ve Yönetmeliğe göre yapılması zorunlu gündemi ve tarihi
üyelere bildirilmiş olağan veya olağanüstü toplantılarını,
özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya 3 veya toplam 6 defa
üye tam sayısının salt çoğunluğuyla yapamaması hâlinde
kurul, kendiliğinden münfesih hâle gelir.
2. Bu durum, üst kademe tarafından görevlendirilen temsilciler
tarafından karar defterinin incelenmesi sonucu tutulacak
tutanakla belirlenir.
3. Faaliyetsiz olma hâline, belde ile ilgili olması hâlinde il
yürütme kurulu, ilçe ve il ile ilgili olması hâlinde ise MYK
karar verir.
4. Faaliyetsizlik hali, yan kuruluşlarla ilgili ise; bu kuruluşların
Merkez Yürütme Kurullarınca karara bağlanır. Bu kararlar,
Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısının oluru ile
işlerlik kazanır.


Yönetim Kurulunun Münfesih Hâle Gelmesi Durumunda Yapılacak İşlem

Madde 53

Yönetim kurulunun münfesih hâle gelmesi durumunda;
a. Münfesih hâle gelen il ve ilçe yönetim kurulu, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulunca atama yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde
bu yetki il yönetim kuruluna aittir.
b. Faaliyetsizlik hâli yan kuruluşların il ve ilçe yönetim kurullarında
ise, bu kuruluşların Merkez Karar ve Yönetim Kurullarınca atama
yolu ile yeniden oluşturulur. Beldelerde bu yetki yan kuruluş il
yönetim kuruluna aittir.
c. Atanan kurul, seçilmiş kurulun hak ve yetkilerine sahiptir.


Başkan ve Yönetim Kurulu Üyelerine İşten El Çektirme Nedenleri (Tüzük md. 58)

Madde 54

Kademelerde görev alanların görevden uzaklaştırılmalarını gerektiren
durumlar:
a. Siyasi Partiler Kanunu, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri uyarınca
tutulması gerekli defter ve kayıtların usulüne uygun olarak
tutulmaması, defter ve belgelerin muhafaza edilmemesi, kayıtlar
üzerinde kasıtlı olarak tahrifat yapılmış olması ve muhasebe ile ilgili
belgelerin zamanında Genel Merkeze gönderilmemiş olması,
b. Kongre veya atama yoluyla oluşturulan organlarda görev
alanların 15 gün içerisinde o mahallin en büyük mülki amirliğine
bildirilmemesi,
c. Ülke ve Parti çıkarlarını ihlal edici davranışlar sergilenmesi,
d. Parti üyeliğinden ihracı gerektiren bir eylem veya işlemde
bulunulması hallerinden birinin meydana gelmesi durumunda,
ilçe ve il başkanı ile yönetim kurullarına kısmen veya tamamen
işten el çektirmeye Merkez Karar ve Yönetim Kurulu yetkilidir.
Belde başkan ve yönetimi hakkında aynı yetki il yönetim kurulunca
kullanılır.


İşten El Çektirmenin Usul ve Esasları (Tüzük md. 59)

Madde 55

İşten el çektirmenin usul ve esasları;
a. İşten el çektirmeyi gerektiren bir durumu tespit eden il yönetim
kurulu, ilçe başkanı veya ilçe yönetim kurulunun kısmen veya
tamamen işten el çektirilmelerini Merkez Karar ve Yönetim
Kurulundan; ilçe yönetim kurulu ise belde başkanı veya belde
yönetim kurulunun kısmen veya tamamen işten el çektirilmelerini
il yönetim kurulundan talep edebilir.
b. El çektirme talebini içeren kurul kararlarının, en az üye tam sayısının
salt çoğunluğu ve gizli oylama ile alınmış olması gerekir. Karar,
el çektirmeyi gerekli kılan olayın delillerini ve değerlendirmesini
içeren gerekçeli bir rapora dayanılarak alınır.
c. İşten el çektirme kararı, Siyasi Partiler Kanunundaki istisnalar
hariç, gizli oylama ile alınır. Karar yeter sayısı, kurul üye tam
sayısının en az 2/3 çoğunluğudur.
d. Belde ile ilgili ilçe yönetiminin talebi üzerine il yönetim kurulu,
ilçe ile ilgili il yönetiminin talebi üzerine Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu gerek görürlerse ayrıca inceleme yaptırarak talebi karara
bağlarlar.
e. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu aynı nedenlere bağlı olarak,
doğrudan ilçe veya il başkanları ile yönetim kurullarına kısmen
veya tamamen işten el çektirebilir. Beldelerde ise bu yetki il
yönetim kuruluna aittir.
f. Usulüne uygun olarak alınmış el çektirme kararları, Parti içi
işlemler açısından kesindir.
g. İşten el çektirme kararlarına karşı yargısal denetim yolu açıktır.
Yargısal denetimde yetkili yargı mercii, işten el çektirilenin görev
yaptığı yer mahkemesidir. Ancak, işten el çektirme kararına karşı
yargı yoluna başvurmak, kararın yürütülmesini durdurmaz.


İşten El Çektirme Sonrasında Yapılacak İşlemler (Tüzük md. 59.5, 60)

Madde 56

İşten el çektirme ile ilgili yapılacak işlemler:
a. Kademe başkanına işten el çektirilmesi hâlinde, Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu tarafından Parti üyeleri arasından başkan ataması
yapılır. Beldelerde bu yetki il yönetim kuruluna aittir. Atanan
başkan, seçilmiş başkanın hak ve yetkilerine sahiptir.
b. Yönetim kurullarına tamamen veya kısmen işten el çektirme
hallerinde;
1. Kısmen işten el çektirilmesi hâlinde boşalan üyelikler, kademe
başkanının yazılı göreve çağrı bildirimi üzerine kongrece
seçilen yedek üyeler arasından sırasına göre doldurulur.
2. Asıl ve yedek üyelerin tamamen veya organ sayılma niteliğini
sona erdirecek sayıda üyenin işten el çektirilmesi hâlinde,
el çektirme kararı veren kurul, aynı kararla veya makul bir
sürede vereceği kararla geçici yönetim kurulunu oluşturur
ve ilgililere tebliğini sağlar. Geçici kurullar, seçilmiş kurulların
hak ve yetkilerini kullanırlar.
3. İllerde il kongresi, işten el çektirme kararının il yönetimine
bildirilmesinden itibaren 45 gün içinde toplanarak yeni il
yönetim kurulunu seçer.
4. İlçelerde ilçe kongresi, işten el çektirme kararının ilçe yönetim
kuruluna bildirilmesinden itibaren 30 gün içinde toplanarak
yeni ilçe yönetim kurulunu seçer.
5. Kongreler, yeni delege seçimi yapılmamışsa eski delegelerle
toplanır. Bu şekilde seçilen yeni yönetim kurulunun görev
süresi, ilgili kademenin olağan kongresine kadar devam
eder.YEDİNCİ BÖLÜM GENEL MERKEZ TEŞKİLATI (2820 SPK md. 13)

Genel Merkez Teşkilatı (SPK md. 13)

Madde 57

Genel Merkez teşkilatı; Büyük Kongre, Genel Başkan, Merkez
Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Genel
Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik
Kolları ile yurt dışı temsilciliklerinden oluşur.


Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma Esasları (Tüzük md. 73)

Madde 58

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun (MKYK) Oluşumu ve Çalışma
Esasları;
a. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Büyük Kongreden sonra Partinin
en üst karar ve yönetim organı olup, Büyük Kongrece gizli oyla
seçilen 50 asıl ve 25 yedek üyeden oluşur.
b. MKYK’nın görev süresi, seçimli olağanüstü toplantı yapılmadığı
sürece, Büyük Kongrenin olağan toplantısına kadar devam eder.
c. Kurul üyeliklerinde oluşan boşalma, Genel Başkanın sıradaki
yedek üyeyi davet etmesiyle doldurulur.
d. Parti Genel Başkanı, Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun
başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda, MYK’nın protokol
sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder.
e. MKYK, en az ayda bir olağan toplantı yapar. Olağan toplantıların
tarihi ile yer ve saati Kurulca kararlaştırılır.
f. Kurul, Genel Başkanın veya Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
tam sayısının 1/3’ünün talep etmesi hâlinde olağanüstü toplanır.
Olağanüstü toplantının tarihi ile yer ve saati üyelere duyurulur.
g. Bir yıl içinde peş peşe 3 veya toplam 6 kez özürsüz toplantılara
katılmayan üye, Kurul üyeliğinden istifa etmiş sayılır.
h. MKYK gündem esasına göre müzakere yapar, kararlar alır. Kurul
üyelerinin her biri, gündem teklifinde bulunabilir. Karşı görüş
olması hâlinde yapılacak oylama sonucuna göre işlem yapılır.


Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 74)

Madde 59

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a. Parti Tüzüğü, Programı ve Büyük Kongre kararlarını uygulamak,
uygulatmak, Partinin bütün teşkilatını uyum içinde, verim ve
etkinliği sağlayıcı tedbirler alarak aktif kılmak, tabandan tavana
gerekli eşgüdümü sağlamak,
b. Parti politikalarının gerekli kıldığı dokümanları hazırlamak, yürürlüğe
koymak, ihtisas komisyonları ve çalışma büroları oluşturmak,
bunların çalışma usul ve esaslarını belirlemek veya belirleyeceği
çerçeveye göre uygulama yapması için MYK’ya yetki vermek,
c. Parti teşkilat kademeleri ve kademe organlarının demokratik
kurallara göre oluşumlarını sağlamak amacıyla yasalar
çerçevesinde gerekli gördüğü her tür düzenlemeleri yapmak veya
yaptırmak,
d. Gerek görülen yerlerde teşkilat kurmak,
e. Partinin ilke ve hedeflerini tanıtıp yaymak için gerekli çalışmaları
planlamak, uygulamak ve uygulatmak,
f. Partinin ilke ve hedefleri ışığında, Türkiye ve dünya siyaseti
ölçeğinde, öncelikle Parti kademelerinde görev almış olanların ve
Parti üyelerinin eğitim ve bilgilenmeleri ve demokrasi kültürünün
gelişmesi ve yerleşmesi amacıyla “siyaset okulu” veya “siyaset
enstitüsü” oluşturmak gibi gerek göreceği her tür yasal ve siyasal
çalışmalar yapmak, yaptırmak,
g. Ülke ve dünyadaki belli sorunlar hakkında Parti görüşünü
belirlemek, bu görüşleri kamuoyuna açıklamak, bu anlamda
gerekli olması hâlinde TBMM Parti Grubu ile ortak toplantılar
yapmak,
h. Partinin çalışma ve faaliyetlerini planlamak ve bu planlar için
gerekli harcamaların bütçelerini hazırlamak, hazırlatmak,
i. Kademelerden gelen görev ve yetkisi içindeki teklifleri incelemek,
karara bağlamak, görevi dışında olanları takip etmek ve ilgili
kademeyi bilgilendirmek,
j. Seçimlerle ilgili gerekli kararları almak, genel ve yerel seçimler
için Partiden aday olanlar hakkında yetkilerini kullanmak,
k. Seçimlerle ilgili her tür seçim mekanizması ile çalışma yöntem ve
stratejilerini belirlemek, Partinin seçim çalışmalarını ve seçimleri
sevk ve idare etmek, ettirmek,
l. Partinin çalışma raporu, yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin kesin
hesap ve bilançoları ile diğer gündem maddelerini inceleyip
onaylamak ve Büyük Kongreye sunmak,
m. Partinin çalışma ve amaçlarına uygun olarak taşınır ve taşınmaz
mal alımına, satımına, işletilmesine, mevcut varlıkları üzerinde
lehte veya aleyhte her tür aynî veya borçlandırıcı takyitler
oluşturulmasına karar vermek,
n. Zorunlu nedenler dolayısıyla Büyük Kongrenin toplanamadığı
hallerde, Partinin hukuki varlığını sona erdirmek, Tüzük ve Program
değişiklikleri hariç, gerekli görülen bütün kararları almak,
o. Genel Başkanın teklifi üzerine Merkez Yürütme Kurulu ile alt
kademe yürütme organlarının üye sayısını belirlemek, gerektiğinde
arttırmak veya azaltmak,
p. Partinin, yasalar çerçevesinde uluslararası kuruluşlara üyeliğini ve
Tüzüğün 20. maddesine göre yurt dışı temsilcilik önerilerini karara
bağlamak,
q. Siyasi Partiler ve Seçim Kanunları ile diğer ilgili mevzuatın, Parti
Tüzük ve programının yasaklamadığı her alanda, Parti ve ülke
çıkarının gerekli kıldığı bütün yetkileri kullanıp kararlar almak,
uygulamak veya uygulatmaktır.


Genel Başkan (2820 SPK md. 15, Tüzük md. 75,76)

Madde 60

Parti Genel Başkanı, Büyük Kongre tarafından gizli oyla seçilir.
Aynı kişi, kurucu genel başkanlık hariç, en fazla olağan dört dönem genel başkan
seçilebilir. Genel Başkan Parti tüzel kişiliğini temsil eder.
Genel Başkan, Merkez Disiplin ve Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulları
hariç, bütün Parti teşkilatının doğal başkanı olup, büyük kongreye karşı şahsen
sorumludur.
Genel Başkanın yokluğunda Partinin temsili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu
ile Merkez Yürütme Kuruluna başkanlık etme görevi protokol sırasındaki
Genel Başkan Yardımcısı tarafından yerine getirilir.


Genel Başkanın Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 77)

Madde 61

Genel Başkanın görev ve yetkileri şunlardır:
a. Adli, idari, mali ve benzeri her tür kamusal kurum ve kuruluşlar
nezdinde davalı veya davacı olarak Partiyi temsil eder veya kendi
adına yetki kullanılmasına nezaret eder.
b. Parti adına yapılan işlem ve eylemlerin Anayasa, Kanun, Tüzük
ve yönetmeliklerin öngördüğü hükümlere göre icra edilmesini
ve Büyük Kongre ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu kararlarının
uygulanmasını sağlar.
c. Partililer ve Parti teşkilat kademelerinin verimli ve etkin çalışmasını
sağlar, Parti üst organlarının müşterek çalışmalarına başkanlık ve
nezaret eder.
d. Merkez Yürütme Kurulu üyelerini, MKYK üyeleri arasından atar,
aralarında iş bölümü yapar, gerek görmesi hâlinde üyeleri ve iş
bölümünü değiştirir.
e. Bilgi ve tecrübelerinden yararlanacağı kimseleri danışman olarak
tayin eder.
f. Gelişen durum ve olaylar karşısında Parti duruş ve görüşünü
kamuya açıklar.
g. Genel Merkezde hizmet birimlerinin kuruluş, kadro ve atama
işlemleri ile sürekli istihdam edilecek hizmetli ve uzmanların
tayin, terfi ve işten çıkarılmaları konularını, doğrudan veya ilgili
MYK üyesinin önerisine göre karara bağlar.
h. Genel Başkan; Kanun, Parti Tüzüğü ve diğer mevzuatın kendisine
vermiş olduğu tüm görevleri yapar ve yetkileri kullanır.


Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu (MYK) (Tüzük md. 79)

Madde 62

Merkez Yürütme Kurulunun Oluşumu;
a. Merkez Yürütme Kurulu; Genel Başkan, Genel Başkan Yardımcıları
ile TBMM Parti grup başkanı ve grup başkan vekillerinden oluşan
en üst icra kuruludur.
b. Genel Başkan ile TBMM grup başkan vekilleri dışındaki MYK
üyeleri, Genel Başkan tarafından MKYK üyeleri arasından
belirlenir.
c. Genel Başkan, MYK’nın başkanıdır. Genel Başkanın yokluğunda
protokol sırasındaki Genel Başkan Yardımcısı kurula başkanlık
eder.
d. MYK üyeleri, Genel Başkan tarafından kısmen veya tamamen
değiştirilebileceği gibi MKYK’da yapılacak güven oylaması ile
de değiştirilebilir. Güvensizlik için kurul üye tam sayısının 2/3
çoğunluğunun oyu gereklidir.
e. İstifa eden veya düşürülen üye yerine, Genel Başkan tarafından
MKYK üyeleri arasından yeni üye atanır.
f. MYK haftada en az bir toplantı yapar. Kurul çoğunlukla toplanır,
Tüzükte yazılı ayrık durumlar dışında üye tam sayısının salt
çoğunluğu ile karar alır.
g. MYK üyeleri, yeteri kadar yardımcı veya uzman ile birlikte çalışma
yapabilir. Yardımcı ve uzmanlar, ilgili MYK üyesinin teklifi ve
Genel Başkanın onayı ile Parti içi seçimle yüklenilmiş idari hiçbir
görevi olmayan TBMM Parti Grubu üyeleri veya MKYK üyeleri
yahut bunların dışındaki kimseler arasından atanır. Atama ve
görevlendirmeler konusunda MKYK üyeleri ile teşkilat kademe
başkanlıkları bilgilendirilir. Yardımcılar ve uzmanlar, oy hakkı
olmaksızın çağrılı oldukları MYK toplantılarına katılabilirler.


Merkez Yürütme Kurulunun Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 80)

Madde 63

Merkez Yürütme Kurulunun görev ve yetkileri;
a. Büyük Kongre ve MKYK tarafından alınan kararların ve verilen
talimatların icrasını sağlamak,
b. MKYK gündemini hazırlamak,
c. Teşkilat içi eğitim programlarını gerçekleştirmek,
d. Partinin TBMM Grubu ile Genel Merkez ve tüm teşkilat kademeleri
arasındaki ilişkiyi kurmak,
e. Partinin hükümet, diğer partiler, çeşitli resmî veya sivil toplum
örgütleri ve uluslararası kuruluşlar ile olan ilişkilerini düzenlemek,
geliştirmek ve sürdürmek,
f. Ortaya çıkacak yeni durum ve gelişmeler karşısında Partinin duruş
ve görüşünü belirlemek ve Genel Başkana sunmak,
g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK kararlarını, ilgili üyesi
aracılığıyla tamim etmek, gereğini talep ve takip etmek,
h. Parti Tüzüğü ve MKYK’nın kararları çerçevesinde belirli takvime
göre kademe teşkilatlarının kongrelerini yaptırmak,
i. MKYK kararını gerektiren konu ve talepler hakkında, MYK görüşünü
açıklayan bir rapor ile konuyu MKYK gündemine taşımak,
j. Partinin faaliyet raporu ile yıllık bütçe ve uygulanan bütçenin
kesin hesap ve bilançolarını, Büyük Kongreye sunulmak üzere
MKYK’nın onayına sunmak,
k. Tüzükle verilmiş tüm yetkileri kullanmak ve görevleri yapmaktır.
MYK üyeleri, bulunmadıkları zamanlarda kendilerine hangi üyenin
vekâlet edeceğini, yazılı olarak kurul üyelerine bildirirler.


Genel Başkan Yardımcıları Arasında İş Bölümü (Tüzük md. 81)

Madde 64

Genel Başkan yardımcıları, Genel Başkan tarafından MKYK
üyeleri arasından aşağıdaki şekilde görevlendirilir;
1. Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)
2. Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı)
3. Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı)
4. Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı)
5. Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı)
6. Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı)
7. Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı)
8. Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı)
9. Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı)
10. Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı)
11. Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı)
12. Genel Sekreter
MYK’nın üye sayısını azaltmak veya arttırmak, yukarıda yazılı iş bölümünü
kısmen veya tamamen değiştirmek, ayırmak yahut birleştirmek şeklinde yeniden
biçimlendirmeye Genel Başkanın teklifi üzerine MKYK yetkilidir.


Genel Başkan Yardımcılarının Görev ve Yetkileri (Tüzük md. 82)

Madde 65

Tüzüğün 77/4, 79/son,80 ve 82.1 maddeleri gereği Genel Başkan
tarafından yürürlüğe konulmuş bulunan Genel Başkan Yardımcılarının görev
ve yetkilerini düzenleyen 07 Kasım 2005 gün ve 1 nolu Yönergesine, Yönetmeliğin
yürürlük maddesinden sonra aynen yer verilmiştir.SEKİZİNCİ BÖLÜM KADIN VE GENÇLİK KOLLARI

Kadın ve Gençlik Kollarının Organları ve Üye Sayıları

Madde 66

Kadın ve Gençlik Kolları, merkez ilçe teşkilat kademelerinin
kuruluşu zorunlu olmamak üzere mülki ve idari taksimata göre oluşturulur.
Kadın ve Gençlik Kollarının organları şunlardır:
a. Belde Kadın/Gençlik Kolu Organları;
1. Belde Kadın/Gençlik Kolu Kongresi,
2. Belde Kadın/Gençlik Kolu Başkanı,
3. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu,
4. Belde Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu.
b. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Organları;
1. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Kongresi,
2. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Başkanı,
3. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu,
4. İlçe Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu.
c. İl Kadın/Gençlik Kolu Organları;
1. İl Kadın/Gençlik Kolu Kongresi,
2. İl Kadın/Gençlik Kolu Başkanı,
3. İl Kadın/Gençlik Kolu Yönetim Kurulu,
4. İl Kadın/Gençlik Kolu Yürütme Kurulu.
d. Genel Merkez Kadın/Gençlik Organları;
1. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Büyük Kongresi,
2. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Başkanı,
3. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu,
4. Genel Merkez Kadın/Gençlik Kolu Merkez Yürütme Kurulu.
Yan kuruluş organlarının üye sayıları, bağlı oldukları teşkilat kademesinin
üye sayısı kadardır.


Ana Kademe ve Yan Kuruluşlar Arasındaki İlişkilere Dair Temel İlkeler

Madde 67

Ana kademe ve yan kuruluşlar arasındaki ilişkilerde göz
önünde bulundurulacak ilkeler;
a. Partinin kadın ve gençlik kolları, kurulu bulundukları ana kademe
teşkilatına bağlı, uyumlu ve eşgüdüm içinde çalışırlar.
b. Kadın ve gençlik kolları, teşkilatın bütünlüğünü ve tekliğini
gözeterek faaliyetlerini icra ederler.
c. Her kademede Partinin temsili, teşkilat ana kademe başkanına
aittir.
d. Kadın ve gençlik kolu başkanları görevli oldukları yerdeki ana
kademe yönetim ve yürütme kurullarının doğal üyesidir. Bu sıfatla
toplantılara katılır, müzakerelere iştirak ederler. Kararlar ana
kademe yönetim veya yürütme kurulu üyeleri tarafından alınır.
e. Yan kuruluşlarla ilgili çalışmalar, Genel Başkan tarafından uygun
görülecek genel başkan yardımcılığına bağlı olarak yürütülür. Alt
kademelerde yan kuruluşlarla ilgili eşgüdüm çalışmaları bizzat ana
kademe başkanı tarafından sağlanır.
f. Kadın ve gençlik kolları, üst kademe kararlarına uygun olarak
ana kademe yetkili kurullarınca belirlenen plan ve programlar
doğrultusunda bütünlük içinde faaliyette bulunurlar.
g. Kadın ve gençlik kollarının yaptığı veya yapacağı çalışmalar, ana
kademe yönetim ve yürütme kurullarınca değerlendirilir. Kadın
ve gençlik kollarının dışa dönük faaliyetleri ana kademe yetkili
kurullarında karar alınmadan icra edilemez.
h. Kadın ve gençlik kolları, Parti ana kademe teşkilatı ile birlikte
çalışma grupları oluşturabilirler.
i. Ana kademe yönetimleri, yan kuruluşlarca yürütülen Parti
faaliyetlerinin Kanuna, Parti Tüzüğü ve Programına ve
yönetmeliklerine uygunluğu yönünden yan kuruluşlar üzerinde
denetim yetkisine sahiptir. Bu kolların Genel Merkez teşkilatları
ile ilgili denetimi Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı tarafından
gerçekleştirilir.
j. Yan kuruluşların dış yazışmaları, bağlı olduğu teşkilat kademe
başkanlığı aracılığıyla yapılır.


Kadın ve Gençlik Kolları Kademe Başkanı, Yönetim ve Yürütme Kurullarının Görev ve Yetkileri

Madde 68

Kadın ve Gençlik Kolları kademe başkanı, yönetim ve yürütme
kurullarının görev ve yetkileri;
a. Genel Merkez kadın ve gençlik kolları başkan, yönetim ve yürütme
kurulları kendi kuruluşları bakımından;
1. Partinin Tüzük ve Programında kadınlar ve gençlerle ilgili
Parti politikalarının hayata geçirilmesi için çalışmalar
yapmak,
2. Yan kuruluş teşkilat birimlerinin etkili ve verimli şekilde
çalışmalarını sağlamak,
3. Yan kuruluşların ana kademe teşkilatları ile uyum içinde
ve bütünlük içinde çalışmalar yapmalarını sağlamakla
görevlidir.
b. Kadın ve Gençlik kolları, Kanun, Parti Tüzüğü ve yönetmelikleri
çerçevesinde; ana kademe teşkilatlarına ait olan yetkilerin
kullanımı dışında bağlı oldukları ana kademe eş düzey organların
sahip olduğu yetkilere sahiptir.
BEŞİNCİ KISIM PARTİ İÇİ TOPLANTILAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Toplantılarda Oylama ve Karar Yeter Sayısı

Madde 69

Toplantılarda oylama ve karar yeter sayısı;
a. Toplantılar, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
b. Kararlar, Kanun ve Tüzükte yer alan istisnai durumlar dışında,
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
c. Açık oylamalarda sonucunun eşit olması hâlinde, başkanın
katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır.
d. Gizli oylama sonucunun eşit olması hâlinde, oylama iki kez daha
tekrarlanır. Eşitlik bozulmazsa sonraki toplantıda konu bir kez
daha oylanır. Eşitlik yine bozulmazsa, oylama konusu reddedilmiş
sayılır.
e. Yönetim kurulları, kurul başkanının veya kurul üye tam sayısının
1/3’ünün talebi hâlinde olağanüstü toplanır. Bu toplantılarda
sadece toplantı nedeni olarak gösterilen konu veya konular
görüşülür.İKİNCİ BÖLÜM TEŞKİLAT KADEMELERİNİN ZORUNLU TOPLANTILARI

Madde 70

Teşkilat kademeleri haftalık ve aylık olarak;
a. Yönetim Kurulu Toplantısı
b. Yürütme Kurulu Toplantısı
c. Belediye Başkanları Toplantısı
d. Birim Başkanları Toplantısı
e. Danışma Meclisi Toplantıları yapar.

Yönetim Kurulu Toplantısı

Madde 71

Yönetim kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde
kademelerinde kademe başkanının başkanlığında, yönetim kurulu asıl üyeleri ile
kadın ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile yapılan haftalık toplantıdır.


Yürütme Kurulu Toplantısı

Madde 72

Yürütme kurulu toplantısı; teşkilatın il, ilçe ve belde
kademelerinde kademe başkanının başkanlığında başkan yardımcıları ile kadın
ve gençlik kolları başkanlarının katılımları ile haftalık olarak yapılan toplantıdır.
Yönetim ve Yürütme Kurulları Toplantısı Örnek Gündemi
a. Açılış ve yoklama
b. Gündem tekliflerinin değerlendirilmesi
c. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi
d. İlçe, belde, köy/mahalle ve sandık faaliyetlerinin takdim ve
müzakeresi
e. Takip edilecek konular
f. Müzakere edilecek konular
g. Görevlendirmeler
h. Güncel ve siyasi konular
i. Dilek ve temenniler
j. Kapanış


Belediye Başkanları Toplantısı

Madde 73

İl başkanının başkanlığında Partili il, ilçe ve belde belediye
başkanları ile il yürütme kurulu üyelerinin ve belediyesi olan teşkilat kademe
başkanlarının katılımı ile yapılan aylık belediyeler arası koordinasyon
toplantısıdır.
Belediye Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi
a. Açılış ve yoklama
b. Belediye hizmetleri ile ilgili sunumlar ve müzakereleri
c. Dilek ve temenniler
d. Kapanış


İl Birim Başkanları Toplantısı

Madde 74

İl birim başkanları toplantısı; il birim başkanlarının başkanlığında
ilçe birim başkanlarının katılımları ile ayda bir yapılan toplantıdır. İlde aşağıdaki
birim toplantıları yapılır.
a. İlçe Başkanları toplantısı
b. İlçe siyasi ve hukuki işler başkanları toplantısı
c. İlçe teşkilat başkanları toplantısı
d. İlçe seçim işleri başkanları toplantısı
e. İlçe tanıtım ve medya başkanları toplantısı
f. İlçe dış ilişkiler başkanları toplantısı
g. İlçe sosyal işler başkanları toplantısı
h. İlçe yerel yönetimler başkanları toplantısı
i. İlçe ekonomi işleri başkanları toplantısı
j. İlçe halkla ilişkiler başkanları toplantısı
k. İlçe mali ve idari işler başkanları toplantısı
l. İlçe araştırma ve geliştirme başkanları toplantısı
m. İlçe sekreterleri toplantısı


İlçe Birim Başkanları Toplantısı

Madde 75

İlçe birim başkanları toplantısı, ilçe birim başkanlarının
başkanlığında belde, köy ve mahalle birim başkanlarının katılımları ile ayda bir
yapılan toplantıdır. İlçede aşağıdaki birim toplantıları yapılır.
a. Belde başkanları toplantısı
b. Köy ve mahalle başkanları toplantısı
c. Teşkilat başkanları toplantısı
d. Seçim işleri başkanları toplantısı
e. Tanıtım ve medya başkanları toplantısı
f. Sosyal işler başkanları toplantısı
g. Yerel yönetimler başkanları toplantısı
h. Halkla ilişkiler başkanları toplantısı
i. Mali ve idari işler başkanları toplantısı
j. Sekreterler toplantısı
Birim Başkanları Toplantısı Örnek Gündemi
a. Açılış ve yoklama
b. Birim faaliyetlerinin takdim ve müzakeresi
c. Güncel ve siyasi konular
d. Dilek ve temenniler
e. Kapanış


Danışma Meclisi ve Gündemi

Madde 76

Danışma meclisi, ilde il başkanının, ilçede ilçe başkanının
başkanlığında ayda bir yapılan danışma amaçlı toplantıdır. Beldede ise istek ve
ihtiyaca bağlı olarak belde danışma meclisi yapılır.
a. Danışma meclisi toplantı takvimi, gündemi ve toplantıda görev
yapacak divan heyeti kademe yürütme kurulunca belirlenir.
b. Alt kademe danışma meclisi üst kademe danışma meclisinden
önce yapılır.
c. Danışma meclisi, basına açık kısmı dışında, üçüncü şahıslara
kapalı olarak yapılır.
d. Toplantı sonunda toplantıda dile getirilen konuları özetleyen ve
katılanlarla ilgili bilgileri içeren bir rapor hazırlanır ve üst kademeye
sunulur.
Danışma Meclisi Örnek Gündemi
Danışma meclisi basın toplantılı gündemli ise, danışma meclisi basına açık
ve basına kapalı bölümler şeklinde yapılır. Basına ve halka kapalı bölüme yalnızca
danışma meclisi üyeleri katılır.
a) Basın toplantısı
b) Basına ve halka kapalı bölüm
1. Açılış ve yoklama
2. Kademe başkanının açış konuşması
3. Aylık teşkilat faaliyetleri raporunun sunumu
4. Aylık yerel yönetimler raporunun sunumu
5. Parti politikalarının ve Hükümet hizmetlerinin sunumu
6. Güncel ve siyasi konuların değerlendirilmesi
7. Yapılan sunumların müzakeresi, dilek ve temenniler
8. Genel değerlendirme
9. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış


Danışma Meclisi Üyeleri

Madde 77

Teşkilat kademesine göre yapılacak danışma meclisine
aşağıdaki üyeler katılırlar.
İl Danışma Meclisi Üyeleri
a. İlde oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri
b. İlde oturan MKYK üyeleri
c. İlde oturan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri
d. İlde oturan Genel Merkez Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkan
ve üyeleri
e. İlin Partili TBMM üyeleri ile il çevresinde oturan eski TBMM
üyeleri
f. İl yönetim kurulu başkan ve üyeleri
g. İl disiplin kurulu başkan ve üyeleri
h. İl parti içi demokrasi hakem kurulu başkan ve üyeleri
i. İlçe yürütme veya yönetim kurulu başkan ve üyeleri
j. İl kadın ve gençlik kolları yürütme veya yönetim kurulu başkan ve
üyeleri
k. İlçe kadın ve gençlik kolları yürütme kurulu başkan ve üyeleri
l. Büyükşehir, il, ilçe belediye başkanları
m. İl genel meclisi başkan ve üyeleri
n. İl belediye meclisi üyeleri, büyükşehirlerde büyükşehir belediye
meclis üyeleri
o. İl çevresinde oturan önceki il başkanları ile belediye başkanları
p. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri
İlçe Danışma Meclisi Üyeleri
a. İlçede oturan Genel Merkez Parti kurucu üyeleri
b. İlçede oturan MKYK üyeleri
c. İlin Partili TBMM üyeleri ile ilçede oturan eski TBMM üyeleri
d. İlçe yönetim kurulu başkan ve üyeleri
e. İlçe kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri
f. İlçe belediye başkanı ile belediye meclisi üyeleri
g. İl genel meclisi üyeleri
h. Köy / mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri
i. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri
j. Belde belediye başkanları
k. Önceki ilçe başkanları ile belediye başkanları
l. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti
üyeleri
Belde Danışma Meclisi Üyeleri
a. Belde yönetim kurulu başkan ve üyeleri
b. Belde kadın ve gençlik kolları yönetim kurulu başkan ve üyeleri
c. Belde belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri
d. Beldede oturan il genel meclisi üyeleri
e. Mahalle yönetim kurulu başkan, temsilci ve üyeleri
f. Önceki belde başkanları ile belediye başkanları
g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti
üyeleriÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEŞKİLATLARIN İSTEĞE BAĞLI OLARAK YAPACAKLARI TOPLANTILAR

Yan Kuruluşlar Danışma Meclisi

Madde 78

Partinin kadın ve gençlik kolları, il, ilçe ve belde düzeyinde,
Parti teşkilatı ana kademe yürütme kurulunun oluruyla kendi üyelerine yönelik
danışma meclisi yapabilirler.
Yan kuruluşların danışma meclisinin zamanı, gündemi ve katılımcıları, ana
kademe Parti danışma meclislerine ilişkin düzenleme örnek alınarak, toplantıyı
yapacak olan yan kuruluşun kademe yürütme kurulunca belirlenir.


Yerel Yönetimler Danışma Meclisi, Gündemi ve Üyeleri

Madde 79

Yerel yönetimler danışma meclisi; ilde il başkanının, ilçede
ilçe başkanının, beldede belde başkanının başkanlığında istek ve ihtiyaca göre
yapılan ve konusu yerel yönetim çalışmaları olan toplantıdır.
Yerel yönetimler Danışma Meclisi Örnek Gündemi
a) Basın toplantısı
b) Basına ve halka kapalı bölüm
1. Açılış ve yoklama
2. Kademe başkanının açış konuşması
3. Belediye ve il genel meclisi faaliyetlerinin takdimi ve
müzakeresi
4. Güncel ve siyasi konular
5. Dilek ve temenniler
6. Genel değerlendirme
7. Kademe başkanının kapanış konuşması ve kapanış
Büyükşehir Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri
a. Milletvekilleri
b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları
d. Büyükşehir belediye başkanı
e. Büyükşehir belediye meclisi üyeleri
f. İlçe belediye başkanları
g. İlçe belediye meclisi gurup başkan vekilleri
h. İl genel meclisi başkan ve üyeleri
i. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan
yardımcıları
j. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri
İl Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri
a. Milletvekilleri
b. İl başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
c. İl kadın ve gençlik kolları başkanları
d. İl belediye başkanı
e. İlçe belediye başkanları
f. İl belediye meclisi üyeleri
g. İl genel meclisi başkan ve üyeleri
h. İlçe başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan
yardımcıları
i. İl yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti üyeleri
İlçe Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri
a. Milletvekilleri
k. İlçe başkanı ve yönetim kurulu üyeleri
l. İlçe kadın ve gençlik kolları başkanları
b. İlçe belediye başkanı
c. Belde belediye başkanları
d. İlçe belediye meclisi üyeleri
e. İlçeden seçilen il genel meclisi üyeleri
f. İlçeye bağlı köy / mahalle başkanları
g. Belde başkanları ile yerel yönetimlerden sorumlu başkan
yardımcıları
h. İlçe yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti
üyeleri
Belde Yerel Yönetimler Danışma Meclisi Üyeleri
a. Belde başkanı ve belde yönetim kurulu üyeleri
b. Belde kadın ve gençlik kolları başkanları
c. Belde mahalle başkanları
d. Belde belediye başkanı
e. Belde belediye meclisi üyeleri
f. Belde ile ilgili il genel meclisi üyeleri
g. Belde yönetim kurulunca davet edilmeleri uygun görülen Parti
üyeleri
ALTINCI KISIM BELEDİYE VE İL GENEL MECLİSİ GRUPLARI

Belediye ve İl Genel Meclisi Grupları

Madde 80

Grup kurmak için, Partinin en az üç üyeye sahip olması
gerekir.
a. İl başkanı, Partili büyükşehir belediye başkanı ve büyükşehir
belediye meclisi üyeleri büyükşehir belediye meclisi Parti grubunu,
b. İl başkanı ile Partili il belediye başkanı ve il belediye meclisi üyeleri
il belediye meclisi Parti grubunu,
c. İlçe başkanı, Partili ilçe belediye başkanı ve ilçe belediye meclisi
üyeleri ilçe belediye meclisi Parti grubunu,
d. İlçe başkanı, belde başkanı, Partili belde belediye başkanı, belde
belediye meclisi üyeleri belde belediye meclisi Parti grubunu,
e. İl başkanı ve Partili il genel meclisi üyeleri, il genel meclisi Parti
grubunu oluşturur.


Gruplarla İlgili Genel Hükümler

Madde 81

Gruplarla ilgili genel hükümler;
a. İl başkanı, il veya büyükşehir belediye meclisi ile il genel meclisi
Parti grubunun başkanıdır.
b. İl başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda yerel
yönetimlerden sorumlu il başkan yardımcısı, bunun da
bulunmaması hâlinde grup başkanvekili gruba başkanlık eder.
c. İlçe başkanı, ilçe sınırları içindeki beldeler dâhil bütün belediye
meclisi Parti gruplarının başkanıdır.
d. İlçe başkanının görevi başında olmadığı zamanlarda; ilçe belediye
meclisi Parti grubuna yerel yönetimlerden sorumlu ilçe başkan
yardımcısı, bunun da bulunmaması hâlinde grup başkanvekili,
belde belediye meclisi parti gurubuna ise belde başkanı, bunun
da bulunmaması hâlinde belde belediye meclisi grup başkanvekili
başkanlık eder.
e. Gruba başkanlık eden, gruptaki oylamalarda oy hakkına sahiptir.
f. Grup, üyeleri arasından her yüz üye için bir başkan vekili, ayrıca
gurubun tamamı için bir sekreter ve bir sözcüyü gizli oylama ile
seçer.
g. Grup yönetimi seçimleri, yılın ilk toplantısından önce her yıl
tekrarlanır.
Grup Yönetimi, Grup Başkanı, Grup Başkanvekili, Grup Sekreteri ve


Grup Sözcüsü

Madde 82

Grup yönetimi, grup başkanı, grup başkanvekili, grup sekreteri
ve grup sözcüsü ile ilgili genel hükümler:
a. Grup yönetimi; grup başkanı, belediye başkanı, grup başkanvekili
/ vekilleri, grup sözcüsü ve grup sekreterinden oluşur. Grup
başkanı, grup yönetiminin başkanlığını yapar.
b. Grup başkanı veya yerel yönetimlerden sorumlu başkan
yardımcısının bulunmadığı zamanlarda grup yönetimine ve gruba,
grup başkanvekili başkanlık eder.
c. Partili belediye başkanı ile il genel meclisi başkanı, kendi grup
toplantılarına grubu yöneten başkan veya başkanvekili ile eş
düzeyde katılırlar.
d. Grup sözcüleri, meclislerde Parti grubunun görüş ve düşüncelerini
anlatır, grup adına konuşma yapar.
e. Grup sekreteri, grup yönetiminin ve grubun sekreterliğini yürütür,
alınan kararları tutanağa geçirir ve imzalatır.


Parti Grubu ile Grup Üyelerinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 83

Parti grubu ile grup üyelerinin görev, yetki ve sorumlulukları:
a. Grup üyeleri grup içi çalışmalarda, görüşlerini açıklama ve oy
kullanma hakkına sahiptir.
b. Parti grubu, il genel ve belediye meclisi organ, kurul, komisyon
gibi görevler için adayları seçim yoluyla belirler.
c. Grup üyeleri il, ilçe ve beldede yerel hizmet ve ihtiyaçların tespiti
amacıyla seçim bölgelerinde araştırmalar yapar. Bunlar hakkında
gruba rapor verir, önerilerde bulunur.
d. Grup üyeleri grup toplantılarına, belediye ve il genel meclisleri
ile komisyon ve görevli oldukları diğer kurul toplantılarına düzenli
olarak devam etmekle yükümlüdürler.
e. Gizli oylama ile alınan grup kararları bağlayıcı niteliktedir. Grup
toplantılarında hazır bulunmamak
veya kararlardan haberdar
olmamak, kararlara uymamak konusunda mazeret sayılmaz.
Aksine karar verilmedikçe grup üyeleri Tüzükte ve yasada yer alan
istisnalar dışında, grup kararlarına aykırı davranamazlar.
f. Grup üyelerinin, grup kararı alınmayan konularda veya şahısları
adına yapacakları konuşmalar Parti grubunu bağlamaz.
g. Grup üyeleri meclise verecekleri önergeleri, grup yönetiminin
incelemesine sunmak zorundadır. Grup yönetimi önerge
hakkındaki görüşünü bir hafta içinde önerge sahibine bildirmediği
takdirde grup üyesi, önergesini
belediye veya il genel meclis
başkanlığına verebilir.


Belediye ve İl Genel Meclisi Grup Yönetimlerinin Görev ve Yetkileri

Madde 84

Belediye ve il genel meclisi grup yönetimlerinin görev ve
yetkileri:
a. Parti grubunun uyum, dayanışma ve disiplin içerisinde çalışmasını
sağlar.
b. Belediye ve il genel meclisinin gündemindeki konular
hakkında
gruba bilgi verir. Grup kararı alınması gereken hallerde konuyu
grup gündemine getirerek görüşülmesini sağlar.
c. Parti grubu ile diğer parti grup yönetimleri arasındaki ilişkileri
koordine eder.
d. Belediye ve il genel meclisi toplantılarında Parti grubu adına
yapılacak konuşma ve değerlendirmelerin çerçevesini belirler.
e. Kanunlar gereği, il genel veya belediye meclislerince seçimi
yapılan organ, kurul, komisyon gibi görev yerlerinde Partiyi temsil
edecek adayların Parti grubunca seçimini sağlamak üzere adaylık
ve seçimle ilgili hazırlıkları yapar.
f. Grup kararı bulunan durumlarda ve Partinin siyasi tercihleri ile ilgili
konularda, grup üyeleri tarafından verilen önergeleri inceler ve
gerekli görülen durumlarda geri çektirir.
g. Partinin genel ilkeleri ve yerel hizmetlerin en iyi biçimde yerine
getirilmesi doğrultusunda, belediye ve il genel meclisleri
komisyonlarında yer alan grup üyeleri ile ortak çalışmalar yapar.
h. İl, ilçe, belde bünyesindeki yerel hizmet ve gereksinimlerin
Teşkilat İç Yönetmeliği 151
belirlenmesi için üyelerden, seçim bölgeleri ile ilgili öneri ve
raporlar ister. Gerekli görürse kendi içinde komisyonlar oluşturur.
i. Belediye ve il genel meclisi toplantılarına, üyesi olduğu komisyon
ve kurulların çalışma ve toplantılarına ve Parti grubunun
toplantılarına gerekçesiz devam etmeyen ve grup kararlarına
uymayan grup üyelerini il disiplin kuruluna gönderilmek üzere il
başkanlığına bildirir.
j. Belediye ve il genel meclisi gündemindeki konuları
takip ederek
bunlar hakkında önceden karar alınması gereken bir durum varsa
grup üyeleri ile görüşür ve grup kararının alınmasını sağlar.
k. Belediye ve il genel meclisi yıllık programları ile ilgili
kurum ve
kuruluşlar nezdinde çalışmalar yapar.


Grup ve Grup Yönetiminin Çalışma Usul ve Esasları

Madde 85

Grup ve grup yönetiminin çalışma usul ve esasları:
a. Parti grup toplantısı, meclis toplantıları ile eş zamanlı olarak ya da
daha önce uygun görülen bir zamanda yapılabilir. Grup başkanı
veya başkan vekillerinin çağrısı üzerine grup olağanüstü toplantı
yapar. Ancak, Partili belediye başkanı davet edilmeden grup
toplantısı yapılamaz.
b. Grup, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. İkinci toplantıda
ise çoğunluk aranmaz. Kararlar toplantıya katılanların çoğunluğu
ile alınır.
c. Olağan ve olağanüstü grup toplantıları gündemli olarak yapılır.
Gündem, grup yönetimince hazırlanır ve üyelere duyurulur.
d. Gruplarda Partinin genel siyasi görüşü, tercihleri ve hizmet anlayışı
içinde konuşmalar yapılır, önergeler hazırlanır ve kararlar alınır.
e. Grupta görüşmeler, gündeme göre yapılır. Gündem dışındaki
öneri ve dilekler ayrıca dinlenir. Gündem dışı söz taleplerini,
grup başkanı takdir eder. Ancak usule ilişkin talepler ile belediye
başkanı ve komisyon başkanlarına beş dakika ile sınırlı söz verilir.
f. Grup başkanı, grup toplantılarında düzeni sağlamakla yükümlüdür.
Görüşmeler sırasında söz alan üyenin konu dışına çıkması, kişiliğe
dokunur söz söylemesi, diğer üyelerin hatibin sözünü kesmesi
ve grubun düzenini bozacak davranışta bulunması önlenir. Buna
aykırı davranan üyeler, başkan tarafından uyarılır, buna rağmen
davranışlarında ısrar eden üye dışarı çıkarılır ve hakkında disiplin
işlemi uygulanır.
g. Grup toplantılarında üyeler, görüşme konuları hakkında söz
ve oylarında tamamen serbesttir. Bir konunun görüşülmesi
esnasında, varsa biri aleyhte olmak üzere en az iki üye söz al152
Teşkilat İç Yönetmeliği
madıkça verilecek yeterlilik önergesi oylanamaz. Yeterlilik önergesi
oylanmadan önce, istedikleri takdirde önerge sahiplerinden birisi
ile önerge aleyhine olanlardan bir kişiye beş dakikayı aşmayan söz
verildikten sonra önerge oylanır.
h. Grup üyesi, grup kararı olmadıkça Parti üyesi belediye başkanı
aleyhine sonuca yol açacak işlem ve eylemde bulunamaz.
i. Grup genel kurulunca, gerekli görülen
durumlarda komisyonlar
kurulabilir. Komisyonların çalışma
konuları ile görevlendirilecek
üye sayısı grup genel kurulunca belirlenir. Komisyonun çalışma
usulü ve gündemi, komisyon üyelerince belirlenir. Komisyon,
kendisine verilen işleri, grup genel kurulunca verilen süre içinde
tamamlamak zorundadır.
j. Grup kararları, grup karar defterine
tarih ve sıra numarası ile özet
olarak yazılır. Toplantıda herhangi bir karar alınmamışsa toplantının
yapıldığı gün, saat ve görüşülen gündem ile ilgili bilgiler karar
defterine işlenmekle yetinilir.
k. Grup karar defteri, il ve ilçe başkanlıklarında bulundurulur.
l. Meclis toplantılarında, grup adına konuşmaları grup sözcüsü veya
grup yönetimi tarafından görevlendirilen üyeler yapar.
m. Belediye ve il genel meclisi grupları hakkında bu Yönetmelikte
açıkça yazılı olmayan durumlarda Parti Tüzüğü, TBMM İç Tüzüğü,
Parti TBMM Grup İç Yönetmeliği hükümleri uygulanır.YEDİNCİ KISIM KOMİSYONLAR

Madde 86

Parti teşkilatı, bütün kademelerde yönetim kurullarının kararı
ile ihtiyaca bağlı olarak çeşitli komisyonlar, çalışma kurulları ve merkezleri kurabilir.
Genel Merkezde Kurulan Komisyon, Kurul ve Merkezler
Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM)
Seçim dönemlerinde Partinin seçim hizmetlerini yürüten bir merkezdir.
Seçim İşleri Başkanlığına bağlı olarak görev yapar.
Özürlüler Koordinasyon Merkezi (ÖKM)
Engellilerin problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal İşler Başkanlığına
bağlı olarak görev yapar.
Yaşlılar Koordinasyon Merkezi (YKM)
Yaşlı vatandaşların problemlerine çözümler üreten bir merkezdir. Sosyal
İşler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar.
Ak İletişim Merkezi (AKİM)
Vatandaşların her türlü şikâyet, istek ve taleplerine çözümler üreten bir
merkezdir. Halkla İlişkiler Başkanlığına bağlı olarak görev yapar.
Bilgi İşlem Merkezi (BİM)
Partinin bilgi işlem hizmetlerini yürüten bir merkezdir. Genel Sekreterliğe
bağlı olarak görev yapar.
İhtiyaç Durumunda Kurulabilecek Komisyon ve Kurullar
İstişare Kurulu; il, ilçe ve beldelerde kanaat önderleri, Partinin çeşitli kademelerinde
daha önce görev yapmış olanlar ile Partiye maddi ve manevi destekte
bulunan kişilerin katılımıyla oluşan bir kuruldur. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığına
bağlı olarak görev yapar.
Esnaf ve Sanatkâr Komisyonu; esnaf ve sanatkârlarla sağlıklı ilişkiler kurmak
ve esnaf ve sanatkârların sorunlarına çözüm üretmek amacıyla kurulan ve
Halkla İlişkiler Başkanlığa bağlı olarak çalışan bir komisyondur.
Parti teşkilatının bütün kademelerinde yönetim kurulu kararı ile ihtiyaca
bağlı olarak buna benzer geçici veya sürekli kurul, komisyon, büro veya merkezler
kurabilir.


SEKİZİNCİ KISIM KOORDİNE VE KONTROL

Koordinatör

Madde 87

Koordinatör; Siyasi Partiler Kanunu, Tüzük, Program ve
dokümanlarda yer alan ilkeler çerçevesinde il, ilçe veya belde düzeyinde teşkilat
çalışmalarını koordine, kontrol ve rehberlik yapmakla görevlendirilmiş kişidir.
a. İl Koordinatörü; Genel Merkez Teşkilat Başkanlığının teklifi üzerine
Genel Başkanın oluru ile görevlendirilir. İlde yapılan çalışmaların
Parti Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı
olur, il teşkilatına rehberlik yapar, il ile Genel Merkez arasındaki
koordinasyonu sağlar. Ayda en az bir kere sorumlu olduğu ile
giderek çalışmalara katılır. İl danışma meclisi başta olmak üzere
aylık ve haftalık toplantılara katılır. İl düzeyindeki problemlere
çözümler üretir. İl teşkilatının uyum içerisinde çalışmasına
yardımcı olur. Aylık olarak hazırladığı raporları ilgili genel başkan
yardımcılıklarına sunar.
b. İlçe Koordinatörü; il başkanı tarafından il yönetim kurulu üyeleri
arasından görevlendirilir. İlçede yapılan çalışmaların Parti Tüzük
ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, ilçe
teşkilatına rehberlik yapar, il ile ilçe arasındaki koordinasyonu
sağlar. İl koordinatörünün ilde yaptığı çalışmaların benzerini
sorumlu olduğu ilçede yürütür.
c. Belde Koordinatörü; ilçe başkanı tarafından ilçe yönetim kurulu
üyeleri arasından görevlendirilir. Beldede yapılan çalışmaların Parti
Tüzük ve yönetmeliklerine uygun olarak yapılmasına yardımcı
olur, belde teşkilatına rehberlik yapar, belde ile ilçe arasındaki
koordinasyonu sağlar. İlçe koordinatörünün yaptığı çalışmaların
benzerini sorumlu olduğu beldede yürütür.
d. Köy ve Mahalle Koordinatörü; ilçe/belde başkanı tarafından ilçe/
belde yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Köy/
mahallede yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, köy/ mahalle teşkilatına
rehberlik yapar, köy/ mahalle ile ilçe/belde arasındaki koordinasyonu
sağlar. İlçe/belde koordinatörünün yaptığı çalışmaların benzerini
sorumlu olduğu köy/mahallede yürütür.
e. Sandık Koordinatörü; köy/mahalle başkanı tarafından köy/
mahalle yönetim kurulu üyeleri arasından görevlendirilir. Sandık
bölgesinde yapılan çalışmaların Parti Tüzük ve yönetmeliklerine
uygun olarak yapılmasına yardımcı olur, sandık yönetim kuruluna
rehberlik yapar. Köy/mahalle ile sandık yönetim kurulu arasındaki
koordinasyonu sağlar. Köy/mahalle koordinatörünün yaptığı
çalışmaların benzerini sorumlu olduğu sandık bölgesinde yürütür.[kutu baslik="DOKUZUNCU KISIM DİĞER HÜKÜMLER"
Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

Madde 88

Merkez Karar ve Yönetim Kurulunun 14 Ekim 2005 gün ve
101 sayılı kararı ile kabul edilen AK PARTİ Teşkilat İç Yönetmeliği yürürlükten
kaldırılmıştır.


Yürürlük

Madde 89

Bu yönetmelik hükümleri, 01.05.2010 tarihinde yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 90

Bu Yönetmelik hükümlerini Merkez Yürütme Kurulu yürütür.MERKEZ YÜRÜTME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI İLE KURUL ÜYESİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARININ GÖREV VE YETKİLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE

Amaç

Madde - 1

Genel Başkan yardımcılarının bakacakları iş ve faaliyet alanlarını
belirlemek suretiyle çalışmaların düzenli, verimli, süratli, etkin ve ekonomik
olmasını sağlamaktır.


Hukuki Dayanak

Madde - 2

Bu Yönerge, Tüzüğümüzün 77.4, 79/son, 80 ve 82.1 maddeleri
uyarınca hazırlanmıştır.


MYK’nun çalışma Usul ve Esasları.

Madde - 3

Merkez Yürütme Kurulumuz, Tüzükte yer alan kurallara ve bugüne
kadar yerleşik uygulamalarına göre çalışmalarını sürdürecektir.


Genel Başkan Yardımcılarımızın Görev ve Yetkileri

Madde - 4

Yetkili kurul veya makamca başka şekilde görevlendirme yapılmamış
ise, aşağıda yazılı çerçevede çalışmalarını sürdürürler.
4.1) Genel Başkan Yardımcısı (Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı)Siyasi
ve Hukuki İşler Başkanlığı; Parti tüzüğünde ve Programında belirlenen ilkeler
çerçevesinde Partinin siyasi ve hukuki görüşünü geliştirmek ve yaymak, temel
haklar ve özgürlükler alanlarında araştırmalar yapmak ve dokümanlar oluşturmak,
TBMM Parti Grubu, hükümet ve diğer siyasi partiler ile ilişkilerini koordine
etmek amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partinin tanımlanan siyasi kimliğini açıklamak, geliştirmek ve
kamuoyuna anlatmak,
b. Parti görüş ve politikalarının oluşumuna katkıda bulunmak, politik
söylem geliştirmek ve yaymak, bu amaçla toplantı ve etkinlikler
düzenlemek,
c. Parti politikalarının oluşturulması sürecinde bilimsel araştırma ve
anketlere dayalı strateji çalışmalarına destek vermek,
d. İnsan hak ve özgürlükleri ile ilgili gelişmeleri takip etmek, bu alanda
doğabilecek sorunların giderilmesi konusunda proje üretmek,
e. Parti sözcüleri ve milletvekillerinin siyasi ve hukuki konularda
yapacakları veya katılacakları toplantıları koordine etmek, açıklama
ve beyanlarının Parti kimliğine ve söylemine uygunluğu konusunda
koordinasyon sağlamak,
f. İç ve dış siyasi gelişmeleri yakından takip etmek, sıcak
Teşkilat İç Yönetmeliği 157
gelişmelerle ilgili Parti görüşü oluşturmak, kısa, orta ve uzun
vadeli projeksiyonlar geliştirmek ve Partinin ilgili tüm birimlerini
bu konularda bilgilendirmek,
g. TBMM gündemini takip etmek, Genel Merkez ile Grup ilişkilerinin
sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için gerekli zemini
oluşturmak,
h. Siyasi partilerle diyalog kurmak, Partinin hükümet ile ilişkilerini
koordine etmek,
i. Siyasi ve hukuki konularda Parti adına yapılacak her tür toplantıyı
düzenlemek ve koordine etmek,
j. Seçim zamanı topluma deklare edilecek ‘seçim beyannamesi’
taslağını ilgili birimlerle birlikte hazırlamak ve yetkili kurula
sunmak,
k. Parti politikalarına uygunluğunu gözetmek amacıyla kanun tasarı
ve tekliflerinin hazırlık çalışmalarından itibaren kanunlaşma
süreçlerini takip etmek,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri
icra eder.
4.2) Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilat Başkanı)
Teşkilat başkanlığı, Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kolları
dahil, il, ilçe, belde, mahalle ve köy düzeyinde teşkilatlanmalarını sağlamak,
tüm teşkilat kademelerinin uyumlu, verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları için
gerekli koordinasyon ve kontrolü ifa etmek, üye kayıtlarını takip etmek, kongrelerin
zamanında yapılması için gerekli planlamayı yapmak, Tüzüğün yetkili kıldığı
organların kararları doğrultusunda kongrelerin icrasını sağlamak, teşkilatların
güçlendirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak üzere oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Yan kuruluşlar dahil her kademedeki teşkilatlanmayı Tüzük ve
yönetmelik hükümlerine uygun olarak gerçekleştirmek, teşkilat
çalışmalarını koordine ve kontrol etmek,
b. Partimiz teşkilat organlarının uyum içinde ve üretken olacak
şekilde çalışma sürekliliğini sağlamak,
c. Partimiz organlarında görev alacak olanların, yaş, cinsiyet, eğitim
ve sosyal statü bakımından temsili sağlayacak özellikte olasını
takip ve koordine etmek,
d. Partinin yan kuruluşları olan kadın ve gençlik kollarının
teşkilatlanmalarını takip etmek, temel kademe ile uyumlu ve
verimli çalışmalarını sağlamak,
e. Yerel Yönetimler Başkanlığı ile koordineli olarak, teşkilat ve yerel
yönetimde görev yapmakta olan teşkilat mensuplarının, Partimizin
Program ve ilkelerine uygun olarak, verimli ve etkin çalışmalarını
sağlamak,
f. Dış İlişkiler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış temsilciliklerin
oluşturulması için hazırlık çalışmalarını yapmak ve faaliyetlerini
takip etmek,
g. Ülke genelinde üye yazım çalışmalarını takip etmek, üyeliğe
kabul edilenler ile üyelikten ayrılan veya ihraç edilenlerin Yargıtay
Başsavcılık bildirimlerini zamanında yapmak ve yaptırmak,
h. Kongre Takvimini hazırlamak, yetkili organın onayına sunmak ve
uygulanma- sını sağlamak,
i. İl ve ilçe kongrelerinin yapılmasını koordine etmek, icrasını
sağlamak,
j. Belde kongrelerinin planlamasını yaptırmak, mahalle/köy ve
sandık bölgesi teşkilatlanmasının takibini yapmak ve yaptırmak,
k. Büyük Kongrenin hazırlık çalışmalarını yapmak, Genel Merkez
birimleriyle birlikte kongre faaliyet raporunu hazırlamak ve
kongrenin gerçekleşmesini sağlamak,
l. Ana kademe ile yan kuruluşların kongrelerinde seçilerek veya
atama ile yönetim görevi üslenenlerin yahut istifa ederek
ayrılanların mülki amirlik ve Yargıtay Başsavcılık bildirimlerini
zamanında yapmak ve yaptırmak,
m. Tabandan tavana tüm teşkilat birimlerinin organik bir bütünlük
içinde güçlendirilmesi, geliştirilmesi ve problemlerin çözümü için
gerekli olan toplantı ve çalışmaları yapmak,
n. Teşkilat içinde meydana gelebilecek sorun ve şikayetleri
çözümlemek, önerileri değerlendirmek, gerektiğinde Parti üst
yönetimine rapor etmek,
o. İl, ilçe ve yan kuruluşların faaliyet raporlarını takip etmek,
değerlendirmeye sunmak,
p. İl başkanları toplantılarının koordinasyon ve takibini yapmak,
r. Partimizin takip ettiği ilkeli siyaset anlayışının gereği olarak,
partide yönetim görevi üslenecek olanlar ve yönetim görevi
üslenmiş olanlardan seçimlerde aday adayı olabilecek olanlarla
ilgili ilke karar taslağı hazırlamak,
s. Her kademedeki teşkilat mensuplarının eğitimleriyle ilgili
çalışmaları başta Seçim ve AR-GE Başkanlıkları olmak üzere ilgili
birimlerle birlikte gerçekleştirmek,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.3) Genel Başkan Yardımcısı (Seçim İşleri Başkanı)
Seçim İşleri başkanlığı; Anayasa, siyasi partiler kanunu ile seçim kanunları,
Parti Tüzüğü ve programında ortaya konulan ilkeler çerçevesinde ve yetkili orTeşkilat
ganların vereceği kararlar doğrultusunda Partinin seçim faaliyetlerini yürütmek
üzere oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Seçim Koordinasyon Merkezlerini oluşturmak, seçimde görevli
olanların seçim mevzuatı konusunda eğitimlerini sağlamak,
verimli çalışmalarını gerçekleştirmek, seçimin başarılı olarak
sonuçlanması için gerekeni yapmak ve yaptırmak,
b. Yüksek Seçim Kurulunca yayınlanan genelge ve bildirileri takip
etmek, ‘Seçim Takvimi’nde öngörülen işlerin gününde yapılması
için gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek,
c. İl ve ilçe yönetim kurullarınca, il ve ilçe seçim kurullarında Partimiz
adına itiraz etmeye yetkili kişilerin zamanında bildirimlerinin
yapılmasını takip etmek ve sağlamak, ( 298 s.k. m: 17)
d. İlçe yönetim kurullarınca, ilçe seçim kuruluna üye olarak katılacak
bir asil ve bir yedek üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek
ve sağlamak, (298 s.k. m: 19)
e. İlçe yönetim kurullarınca, sandık kurullarına bir asil ve bir yedek
üyenin zamanında bildirilmesini takip etmek ve sağlamak, (298
s.k. m: 23)
f. İlçe yönetim kurullarınca, sandık alanında bulundurularak, seçim
işlemlerini başından sonuna kadar takip edecek ve gerektiğinde
Parti adına şikayet ve itirazda bulunabilecek sandık müşahitlerinin
eğitimini sağlamak, (298 s.k. m: 25 ve 72)
g. YSK nezdinde Parti adına işlem yapmaya yetkili olanları zamanında
bildirmek,
h. Aday tespit yöntemine ilişkin karar tasarılarını hazırlamak,
kararlaştırılacak aday tespit yöntemine göre adayların
belirlenmesine yönelik teşkilat temayülü, anket mülakat gibi
çalışmaları ilgili birimlerle birlikte planlamak ve gerçekleştirmek,
i. Seçimde ihtiyaç duyulacak ve seçim çalışmalarını kolaylaştıracak
‘seçim rehberi’ gibi dokümanları hazırlamak ve zamanında ilgililere
ulaştırılmasını sağlamak,
j. Başta Tanıtım ve Medya Başkanlığı olmak üzere ilgili merkez
birimleriyle koordineli olarak, diğer partilerin seçim çalışmalarını
ve kampanyalarını izlemek, takip etmek, değerlendirmek ve
Genel Başkanlığa rapor etmek,
k. Aday tespiti ile ilgili altyapı çalışmalarını yapmak, seçim
konusunda MKYK karar tasarılarını ve belirlenecek yönteme göre
aday tespiti için program çalışmalarını hazırlamak,
l. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile birlikte seçim bütçesi önerisini
hazırlamak, Tanıtım ve Medya ve Halkla İlişkiler Başkanlıkları ile
birlikte seçim kampanya plan taslağını hazırlamak, yetkili organın
onayına göre icra etmek,
m. Sandık seçim sonuçlarını gösterir tutanak örneği ile seçim kurulu
birleştirme tutanak örneklerinin onaylı birer suretlerinin alınması
ve en seri şekilde ilçe başkanlıklarına eksiksiz olarak teslimiyle
ilgili gerekli tedbirleri almak ve gerçekleştirmek,
n. Seçim sonuçlarına yapılacak itirazları takip etmek, aleyhte çıkacak
kararlara karşı süresi içinde itiraz hakkını kullanmak,
o. Seçim sonuçlarının en sağlıklı şekilde genel merkeze ulaşması
için gerekli organizasyonu yapmak,
p. Seçim sonuçlarıyla ilgili mukayeseli değerlendirme raporu
hazırlamak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri
icra eder.
4.4) Genel Başkan Yardımcısı (Tanıtım ve Medya Başkanı)
Tanıtım ve Medya Başkanlığı; Partinin Tüzük ve Programında yer alan ilkeler
ışığında, Partinin medya ile ilişkilerini koordine etmek, internet sayfasının
tasarımını yapmak ve işletmek, Partinin ve Parti kadroları tarafından gerçekleştirilen
icraatlar ile yapılması planlanan faaliyetlerin yurt içinde ve dışında tanıtımını
yapmak amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partimizin tanıtım ve medya ile ilgili ilişkilerinin ilke ve stratejilerini
belirlemek, koordine etmek ve geliştirmek,
b. İç ve dış medyayı takip ederek, Parti ile ilgili haber, yorum ve
analizleri tespit etmek, derlemek, dağıtımını ve arşivlenmesini
sağlamak,
c. Partinin basın toplantılarını ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı
ile koordineli olarak Parti adına medya programlarına katılımları
planlamak ve organize etmek,
d. Parti Genel Merkezi’nin ve il teşkilatlarının internet sayfasının
Türkçe ve yabancı dilde yayın tasarımını yapmak, Genel Merkez
internet sayfasını işletmek,
e. Gelişen olaylar ve değerlendirmeleri, günlük olarak her sabah
hazırlanacak “gündem raporu” ile başta Genel Başkan olmak
üzere MYK üyelerine dağıtmak,
f. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak aylık “medya
izleme raporu” ve “medya siyasi analiz raporu” hazırlamak ve
MYK’ya sunmak,
g. Partinin, parti politikalarının, parti yetkili organlarının ve Partimiz
tarafından kurulmuş hükümet icraatlarının, en etkin yöntemle
tanıtımını sağlamak,
h. Seçim zamanları başta olmak üzere, propaganda ve tanıtım strateji
ve malzemelerinin belirlenmesini, üretilmesini ve dağıtımını
sağlamak,
i. Halkla İlişkiler Başkanlığı ile koordine içinde Partinin sloganlarının,
şarkılarının, kliplerinin tasarımlarını sağlamak, MYK’nun oluruna
göre üretimlerini gerçekleştirmek,
j. Mali ve İdari İşler başkanlığı ile koordineli olarak, Partinin
tanıtımında birlikte çalışılacak reklam ajansları ile ön görüşmeler
yapmak ve sonucu MYK’na sunmak,
k. Parti etkinliklerinin görsel, işitsel ve belgesel kayıtlarının
üretilmesini ve Genel Sekreterlikle birlikte arşivlenmesini
sağlamak,
l. Parti yetkili birimleri tarafından yapılacak panel, konferans, sergi
ve benzeri etkinliklerin tanıtım ve iletişimini sağlamak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra
eder.
4.5) Genel Başkan Yardımcısı (Dış İlişkiler Başkanı)
Dış ilişkiler başkanlığı; Parti Tüzüğü ve Programında yer alan ilkeler ışığında
Partinin yurt dışında temsilini sağlamak, temsilciliklerle koordinasyonu
sürdürmek, dış politikayla ilgili konulardaki görüşlerin oluşmasına ve gelişmesine
katkıda bulunmak, diğer ülke siyasi partileriyle kurumsal ilişki kurmanın
zeminini oluşturmak, yabancı ülke temsilcileriyle temasta bulunmak amacıyla
oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Parti programına uygun olarak, dış politikalarımızın belirlenmesi
ve uygulanması için gerekli çalışmaları yapmak
b. Ülkemizin dış ilişkileriyle alakalı Parti politikalarının Teşkilat
mensuplarına ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
c. Dış politikadaki sorunların tespitinde, uluslararası arenada meydana
gelen olaylar konusunda, Partimizin görüşlerinin oluşturulması ve
gerektiğinde alternatif politikaların üretilmesinde lojistik hizmet
vermek, katkıda bulunmak,
d. Tüzükte yetkili kılınmış organların kararları doğrultusunda ve ilgili
birimlerle birlikte dış temsilcilikleri kurmak, koordine etmek ve
bu amaçla sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği sağlamak,
e. Yabancı ülke temsilcileriyle ilişkilerin sağlıklı olarak yürütülebilmesi
için gerekli çalışmaları yapmak,
f. Yabancı ülkelerde faaliyet gösteren siyasi parti veya siyasi parti
birliklerinin, Partimiz Programına ve dış politikasına uygun olanları
ile işbirliğinde bulunulması için gerekli ön çalışmaları yapmak,
Partimizin kararları doğrultusunda uygulamaya koymak,
g. Partimizin dış politikalarına uygun olarak, ülke içinde ve dışında
çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ve düşünce merkezleri ile
diyalog ve işbirliği kanallarını açık bulundurmak, ortak çalışmalar
yapmanın zeminini oluşturmak,
h. Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı ile koordineli olarak, dış politika
konulu uluslararası toplantılarla ilgili organizasyonları sağlamak,
i. Genel Başkan ve Parti yetkililerinin dış politika konularında ihtiyaç
duyacakla- rı bilgi notlarını hazırlamak veya hazırlatmak,
j. Partimizi ziyaret edecek yabancı parti temsilcilerinin ziyaret
programı ile Partimizi temsilen yurt dışı partilere yapılacak
ziyaretlerin programlarını hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak,
k. Partimizi ve Genel Başkanımızı ziyaret edecek yabancı kişi ve
heyetlerin ziyaretlerinin verimli olması için gereken çalışmaları
yapmak,
l. Dış politik arenadaki gelişmeleri, aylık raporlara dönüştürerek
MYK’ya sunmak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.6) Genel Başkan Yardımcısı (Sosyal İşler Başkanı)
Sosyal İşler Başkanlığı; Parti Tüzük ve Programında yer alan ilkeler
doğrultusunda, insanlar arasında sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duyularını
güçlendirmeye çalışmak, sosyal amaçlı sivil toplum kuruluşları ile yakın
diyalog kurmak, Partinin sosyal politikalarını geliştirmek ve halka tanıtmak,
yoksullar, muhtaçlar, kimsesizler, özürlüler, yaşlılar, sokaktakiler gibi önemli
sosyal kategorilerle ilgili projeler üretmek, insan hakları ihlalleri ve yolsuzlukları
izlemek, bu alanlara ilişkin politikalar geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partimizin sosyal politikalarının belirlenmesi ve geliştirilmesine
yönelik çalışmalar yapmak, ülkemizin sosyal dokusu ile ilgili
gerekli araştırmaları yapmak, projeler oluşturmak,
b. Partimizin sosyal politika ve uygulamalarının, teşkilat mensuplarına
ve halka doğru olarak anlatılmasını sağlamak,
c. Partimizin üyeleri arasında sevgi, saygı, dostluk ve dayanışma
gibi özelliklerin yoğunlaşmasına çalışmak, dayanışmayı
güçlendirmek, hep birlikte birer Ak Partili olarak ‘AK PARTİ
AİLESİ’ni oluşturduğumuz şuurunu hakim kılmak,
d. Ülke insanının sosyal hayatını ilgilendiren aile, sivil toplum, esnaf,
sanatkar, sağlık, çalışma, sosyal güvenlik, eğitim, kültür, turizm ve
çevre gibi alanlarda sosyal politikalar geliştirmek,
e. İnsan hakları ihlallerini ve yolsuzlukları izlemek, başta Siyasi ve
Hukuki İşler Başkanlığı olmak üzere ilgili birimlerle eşgüdüm içinde
bu alanlardaki politikaların ve Parti tutumunun belirlenmesine
katkı sağlamak,
f. Aile kurumunun toplumumuzdaki önemli yerinin korunması ve
daha güçlü hale getirilmesi için gerekli olan çalışmaları yapmak
ve yaptırmak
g. Sosyal konular alanında faaliyette bulunan sivil toplum kuruluşları
ile diyalog kurmak, birlikte çalışmalar yapmak, etkinlikler
düzenlemek,
h. Ülke genelinde fakir, yoksul, kimsesiz, sokak çocukları, yaşlı ve
özürlülere yönelik istatistik çalışmalar yaptırmak, durumlarının
iyileştirilmesi ile ilgili proje ve programlar hazırlamak, işin gereğine
uygun merkezler oluşturmak,
i. Yoksulluğun giderilmesi ve israfın önlenmesine yönelik
araştırmalar yapmak, uygulamaları takip etmek, değerlendirmek,
çözümleyici projeler geliştirmek,
j. Ülkemizin tarihi ve kültürel değerlerinin korunması için gerekli
çalışmaları yapmak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri
icra eder.
4.7) Genel Başkan Yardımcısı (Yerel Yönetimler Başkanı)
Yerel Yönetimler Başkanlığı, Partimizin Tüzük ve programında vurgulanan
ilkeler doğrultusunda katılımcı ve çoğulcu demokrasinin günümüzde yaygınlık
kazanan ilke ve uygulamalarının, çağdaş kamu yönetimi anlayışlarının yerel yönetimler
alanına taşınmasını, yerel yönetimde başarı ve etkinliğin artırılmasını
ve koordinesini gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partimizin yerel yönetimlere ilişkin politikalarının belirlenmesine ve
uygulanmasına yönelik veriler toplamak, verilerin değerlendirilmesi
ve politikaların geliştirilmesine etkin katılım ve katkıda bulunmak,
b. Partimizin yerel yönetimle ilgili politikalarını, teşkilata ve halka
doğru olarak anlatılmasını gerçekleştirmek,
c. Teşkilat Başkanlığı ile koordineli olarak, yerel yönetimlerde
Partimizin adayı olarak seçilmiş her düzeydeki partililerimizle
merkez ve taşra teşkilatlarımızda görev yapmakta olan teşkilat
mensuplarımızın, Partimizin Program ve ilkelerine uygun olarak,
uyumlu, verimli ve etkin çalışmalarını sağlamak,
d. Yerel yönetimlere ilişkin mevzuatı derleyerek, bu alanda yapılacak
düzenlemelerin, Parti politikalarına uygunluğu konusunda yasama
ve yürütme organları nezdinde çalışmalar yürütmek ve kamuoyu
oluşturmak,
e. Partili belediye başkanları ile belediye ve il genel meclisi üyelerine,
ilgili birim başkanlıkları ile koordineli olarak eğitim programları
düzenlemek,
f. Parti üyesi belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi
üyelerinin, Partinin yerel yönetim politikalarına uygun çalışmalar
yapmalarına yardımcı olmak, yerel yönetim uygulamalarında
koordinasyonu sağlamak,
g. Belediye sınırları içindeki köy ve mahalle muhtarları ile yerel
yönetimler alanında faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları
ile belediyelerimizin koordineli çalışmalar yapmalarına yardımcı
olmak,
h. İl, ilçe ve beldelerde yapılan Yerel Yönetimler Danışma Meclislerini
takip etmek ve yapılmasını sağlamak,
i. Partimiz mensubu belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi
üyelerinin iller ve ülke geneli itibariyle isim, meslek ve sayısal gibi
bilgileri içeren kayıtlarının tutulmasını ve güncelliğini sağlamak,
j. Partimize katılmak isteyen veya katılması uygun görülen belediye
başkanları hakkında gerekli ön araştırma ve değerlendirme raporu
hazırlayarak MYK’na sunmak,
k. Derlenecek veriler ve gözlenecek olgular ışığında yerel yönetim
seçimleri için alt yapı hazırlığı yapmak, yerel seçimlerde Seçim
İşleri Başkanlığı ile koordineli olarak çalışmak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.8) Genel Başkan Yardımcısı (Ekonomi İşleri Başkanı)
Ekonomi İşleri Başkanlığı, Parti Tüzüğü ve Programında yazılı ilkeler doğrultusunda,
Partinin ekonomiyle ilgili dokümanlarını ve politikalarını hazırlamak,
geliştirmek ve tanıtmak; ekonomik yapı ve ilişkiler sistemini reel sektör, finans
sektörü, kamu sektörü ve dış ekonomik sektör bazında, makro ve mikro seviyelerde,
konjonktürel ve yapısal gelişmeler çerçevesinde izlemek ve değerlendirmek,
Partimizin bu konulardaki görüşlerini oluşturmak ve alternatif politikalar
üretmek, ekonomik faaliyetler alanında doğrudan veya ilgili birimler aracılığıyla
haklımızı ve teşkilat mensuplarımız bilgilendirmek, ihtiyaç duyulan çalışmaları
yapmak ve yaptırmak amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Dünya ve ülke ekonomisindeki gelişmeleri takip etmek, başta
Genel Başkan olmak üzere ilgili Parti organlarını bilgilendirecek
raporlar ve öneriler hazırlamak,
b. Partimizin ekonomik politikalarının ve hedeflerinin belirlenmesi,
bunların gerçekleştirilmesi hususunda gerekli programları
hazırlamak, çalışmaları koordine etmek,
c. Konsolide devlet bütçesinin hazırlık, kanunlaşma ve uygulama
aşamalarını yakından takip etmek, gerekmesi halinde görüş ve
alternatif yaklaşımlar geliştirmek,
d. Ekonomiyle ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının karar ve
uygulamalarını izlemek ve değerlendirmek,
Teşkilat İç Yönetmeliği 165
e. TBMM’deki ekonomiyle ilgili ihtisas komisyonlarının ve yurtdışı
komisyonların, ekonomi ile ilgili çalışmalarını izlemek ve
değerlendirmek,
f. Yerli ve yabancı özel ve kamu kurum ve kuruluşları ile görüş
alışverişinde bulunarak, işbirliği ortamı oluşturmak, Türkiye ve
dünya ekonomisindeki gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek,
g. Ulusal, bölgesel ve global ekonomik gelişmeleri takip etmek ve
değerlendirmek,
h. Avrupa Birliği ile müzakere aşamasının, mevcut ve daha sonraki
ilişkilerin ekonomik içerikli süreçlerindeki gelişmeleri takip etmek,
stratejiler oluşturmak,
i. Ekonomi hukuku ile ilgili düzenlemeleri Partimizin ekonomi
politikaları ve stratejileri açısından izlemek ve değerlendirmek,
j. İlgili birimlerle koordineli olarak işsizlik sorununun çözümü, verimli
çalışma ve kalite konularında çalışmalar yapmak, yaptırmak,
k. Geleceğe yönelik ekonomik hedeflerin belirlenmesi ve bu
hedeflere ulaşılması hususunda gerekli programların ve
çalışmaların hazırlanmasında etkin olarak katılmak ve katkıda
bulunmak,
l. Partimizin ekonomiyle ilgili politikalarının teşkilat mensuplarına ve
halka doğru olarak aktarılmasını sağlamak,
m. Bu konularda başta Genel başkan olmak üzere Partimizin ilgili
organlarını bilgilendirecek raporlar ve önerilere hazırlamak ve
sunmak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.9) Genel Başkan Yardımcısı (Halkla İlişkiler Başkanı)
Halkla İlişkiler Başkanlığı, Tüzük ve Programda yer alan ilkeler doğrultusunda,
merkez ve taşra teşkilatını ve yerel yöneticileri halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek,
bu amaçla belirli günlerde kamuya dönük etkinliklerde bulunmak,
sendikalar ve mesleki kuruluşlar başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve
hemşeri dernekleriyle diyalog içine girmek, vatandaşın sesini duyurmak istediği
yere ulaşmasına yardımcı olmak, Partinin yapacağı açık hava toplantılarını
organize etmek üzere oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partimizin misyonu, vizyonu, temel amaç ve ilkelerine uygun
olarak halkla ilişkiler politikalarının belirlenmesi doğrultusunda
çalışmalar yapmak,
b. Mesleki kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile sürekli ve kalıcı
ilişkiler kurmak ve geliştirmek,
c. Belirli günlerde ve uygun zamanlarda halka dönük dinlendirici ve
katılımcı etkinlikler düzenlemek,
d. Partimizin Genel Merkez ve alt kademe birimlerinde çalışan
personelini ve alt kademe teşkilat mensuplarımızı, ilgili birimlerle
koordineli olarak, halkla ilişkiler konusunda bilgilendirmek, bu
amaçla rehber, broşür, el kitabı vb. yayınlar hazırlamak,
e. Sessiz yığınların sesi olmak üzere, vatandaşın sesinin duyulmasının
yardımcısı ve takipçisi olmak,
f. Genel Merkez tarafından yapılması kararlaştırılan, açık hava
toplantılarının hazırlık, organizasyon ve icrasını Tanıtım ve Medya
Başkanlığı ile koordineli olarak sağlamak,
g. Taşra teşkilatlarımızın vakıf, dernek, birlik, kahvehane, iş yeri ve
esnafa yönelik ziyaret programı yapmalarını takip etmek,
h. Halkımızın yoğun olarak katıldığı festival, şölen, şenlik, piknik
gibi etkinliklerde Partimizin halkla birlikte olmasını ve temsilini
sağlamak,
i. AK PARTİ İletişim Merkezi’ni (AKİM) uygun ve gerekli olan
yerde kurmak, merkeze ulaşan bilgileri ilgililerine ulaştırmak, geri
dönüşümlerini takip etmek,
j. Dini ve resmi bayramların Genel Merkez ve alt kademe
teşkilatlarımızda kutlanmasını sağlamak, dini bayramlarda
geleneksel hale gelen siyasi partiler arası bayramlaşma heyetlerinin
oluşturulmasını takip etmek, yoksul ve kimsesizlerle ilgili bayram
ziyaretlerini Sosyal İşler Başkanlığı ile koordineli olarak planlamak
ve gerçekleştirmek,
k. İlgili birimlerle koordineli biçimde hükümet uygulamaları ve Parti
politikalarıyla ilgili beklenti, etki ve kanaatlerin ölçümünü yapmak
l. Partimizin geniş halk kesimleri ile meslek kuruluşları nezdinde
tanıtım çalışmalarını, Tanıtım ve Medya Başkanlığı ile koordineli
olarak sağlamak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.10) Genel Başkan Yardımcısı (Mali ve İdari İşler Başkanı) (Tüzük m:
82.2)
Mali ve İdari İşler Başkanlığı; Kanun, Parti Tüzüğü ve Mali İşler Yönetmeliğinde
yer alan kurallar doğrultusunda, Parti Merkez Teşkilatının bütün mali
ve idari işlerini, harcamalarını ve gelirlerin tahsilini, muhasebe esaslarına göre
gerçekleştirmek ve bu işlere nezaret etmek, mali sözleşmelerin usulüne ve
mevzuata uygum olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak ve Genel Merkezin
personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet, yemek ve diğer destek hizmetlerini
yürütmek, taşra teşkilatlarındaki bütün muhasebe işlemlerini takip etmek ve
denetlemek amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Kanun, Parti Tüzüğü, Bütçe ve Kesin Hesap Yönetmeliği gereklerine
uygun olarak, teşkilatın yıllık bütçesini, birleştirilmiş kesin hesap
cetvelini hazırlayarak, MKYK tarafından karara bağlanmak üzere
MYK’na sunmak,
b. Bütçe işlemlerinin zamanında yapılmasını ve ilgili yerlere tevdi
edilmesini takip etmek ve gerçekleştirmek,
c. Yan kuruluşların merkezleri dahil olmak üzere Parti Merkez
Teşkilatının, bütün mali işlerini, gelirlerinin tahsilini ve harcamaları
muhasebe esaslarına göre gerçekleştirmek ve bu alanda görevli
kılınmış olanlara nezaret etmek,
d. Hazine yardımından alt kademe teşkilatlarına Tüzük gereği
aktarılacak olan yardımın, objektif kriterlere ve kararlara göre
aktarılmasını sağlamak,
e. Bütün alt kademelerin muhasebe ve mali işlemlerinin mevzuata
uygunluğunu takip etmek ve denetlemek,
f. Partinin taraf olduğu mali sözleşmelerin usulüne ve mevzuata
uygun olarak yapılıp icra edilmesini sağlamak,
g. Genel Merkez’in personel, güvenlik, temizlik, teknik hizmet,
yemek ve diğer destek hizmetlerini yürütmek,
h. Genel Merkez’deki idari işlerin düzenli, verimli, uyumlu ve adil
ölçütlere göre sevkini gerçekleştirmek, taşınır ve taşınmaz
malların muhafazasını sağlamak,
i. Çalışan personelin maaş-ücret-mesai ve sosyal haklarını, çalışma
zamanlarını adalet ölçütlerine göre düzenlemek, çalışanların
İş Kanunu ve Parti Tüzük ve Yönetmeliklerine ve genel ahlak
kurallarına uygun olarak çalışmalarını sağlamak,
j. İhtiyaç duyulan mal, hizmet, malzeme ve demirbaşların tespitini
yapmak, Tüzüğün 136. maddesi çerçevesinde satın almak,
k. MKYK tarafından incelenerek birleştirilen ve karara bağlanan
Partinin kesin hesabı ile her ile ait kesin hesap cetvellerinin onaylı
birer suretini, kanuni süresi içinde Anayasa Mahkemesi’ne ve
Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermek,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.11) Genel Başkan Yardımcısı (Araştırma ve Geliştirme Başkanı)
Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) Başkanlığı; Tüzük ve programda belirtilen
ilkelerin, uygulanabilir politikalara dönüştürülebilmesi için stratejik çalışmalar
yapmak, politikalar üretmek, imaj geliştirmek, vizyon ortaya koymak, bu
amaçla think-thank grupları oluşturmak, kamu oyu araştırmaları ve anketler yaptırmak,
yapılacak çalışmaların sonuçlarına göre başkanlıkların görev alanlarıyla
ilgili faaliyet planlaması yapmak ve öneride bulunmak, Parti teşkilatının eğitim
faaliyetini yürütmek amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Partimizin, bilgiye önem vermesinin gereği olan her alanda her tür
araştırma ve geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
b. Ülkede ve dünyada cereyan eden olayları ve muhtemel gelişmeleri
değerlendirmek, think-thank grupları oluşturarak stratejilerin
geliştirilmesine yardımcı olmak, yakın ve orta vadeli hedeflerinin
ne olabileceği konusunda görüş belirlemek,
c. Uzman kişilerden çalışma grupları oluşturarak; eğitim, sağlık,
enerji, tarım, hayvancılık, sosyal ve dış politika ve diğer alanlarla
ilgili araştırma ve geliştirme raporları üreterek, Partimizin strateji
ve politikalarının geliştirilmesine yardımcı olmak,
d. Partimiz tarafından gündeme alınan projelerin yürütülme
metodunu önermek, süreç planlamasını yapmak, yapılan analiz
ve değerlendirmeleri sürekli gözden geçirerek güncelleştirmek,
ülke gündeminin oluşmasına etkin katkıda bulunmak,
e. Yurt içi ve yurt dışındaki uzman insan kaynakları ile interaktif
iletişim ağı kurarak güncel bilgi akımını sağlamak, çeşitli kesimler
tarafından Parti politikalarının ve imajının doğru algılanmasına
katkıda bulunmak,
f. Parti politikalarının geliştirilmesi amacıyla belirlenmiş başlıklar
altında, diğer başkanlıkların katılımları ve destekleri ile politika
geliştirme sürecine destek olmak,
g. Parti programında ifade edilen hizmetlerin gerçekleştirilebilmeleri
için, uygulanabilir, etkin ve verimli araştırma ve geliştirme projeleri
üretmek,
h. Politika ve projelerle ilgili araştırma ve anketler yaptırmak,
araştırma sonuçlarının yetkili kurullarca değerlendirilmesini
sağladıktan sonra uygun görülenlerin rapor, kitap, bülten, broşür,
CD, kaset haline getirilmesini sağlamak,
i. Yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda elde edilen tüm bilgi
ve bulgulardan, Parti yetkili makamlarınca uygun görülenlerin,
kullanılabilir bir biçimde Parti içi organlara ve kamuoyunun
hizmetine sunmak,
j. Parti teşkilatının eğitimini planlamak ve ilgili başkanlıklarla
eşgüdüm içinde gerçekleştirmek, görüntülü-sesli ve yazılı eğitim
dokümanları hazırlamak
k. Eğitim çalışmalarını kurumsal hale getirmek amacıyla, Siyasi ve
Hukuki İşler başkanlığı ile koordineli şekilde “Siyaset akademisi”
gibi kurumsal yapıların oluşmasına katkıda bulunmak,
l. Genel Sekreterlikle koordineli olarak “Bilgi İşlem Merkezi” nin
oluşmasına ve işler halde kalmasına katkıda bulunmak,
Faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK tarafından verilecek görevleri icra eder.
4.12) Genel Başkan Yardımcısı (Genel Sekreter)
Genel Sekreter; Tüzük ve Yönetmeliklerdeki kurallar çerçevesinde, MKYK
ve MYK toplantı tutanaklarını düzenlemek, kararların imza edilmelerini sağlamak
ve uygulamalarını takip etmek, Genel Merkez’in gelen-giden her türlü evrak
ile yazışmalarının düzenini sağlamak, önerileri derleyerek MKYK ve MYK
gündemlerini hazırlamak ve üyelere dağıtmak, Partinin sağlam bir arşive sahip
olmasını sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.
Bu çerçevede;
a. Genel Başkan ve ilgili birimlerle istişareli şekilde MKYK ve MYK
toplantı gündemlerini hazırlamak, üyelere ulaştırmak, toplantının
gerekli kıldığı hazırlık çalışmalarını yapmak, toplantı tutanaklarını
düzenlemek,
b. Partimizin karar organları tarafından karara bağlanan konularla
ilgili karar metinlerini hazırlamak, bu kararların imzalanmasını,
karar defterine işlenmesini ve uygulanmak üzere ilgili birim ve
mercilere ulaştırılmasını sağlamak,
c. Grup üyeleriyle yapılan istişare ve değerlendirme toplantısı gibi
toplantıların gündem yazışma ve organizasyon işlemlerini, ilgili
birim başkanlıkları ile birlikte gerçekleştirmek,
d. Genel Merkeze gönderilen evrakın, istek, şikayet ve öneriler
içeren yazılı başvuruların tasnifini yaparak, zamanında ilgili
birimlere intikalini sağlamak,
e. Partinin bütün resmi ve iç yazışmalarının, Genel Sekreterliğin
gözetim ve denetiminde olan “genel evrak” kaydına alınarak
yapılmasını sağlamak,
f. Partinin doküman ve arşivinin tertipli, düzenli ve sistematik bir
şekilde oluşturulmasını sağlamak, AR-GE ve diğer ilgili birim
başkanlıkları ile birlikte “Bilgi İşlem Merkezi” ni oluşturmak ve
güncelliğini sağlamak,
g. Teşkilata duyurulması gerekli MKYK ve MYK kararlarının, ilgili birim
başkanlığı ile koordine içinde teşkilata duyurulmasını sağlamak,
h. Birim başkanlıklarının görev alanları dışında kalıp da MKYK
tarafından görüşülüp karara bağlanması gereken konu ve
taleplerle ilgili MYK görüşünü belirten raporların hazırlanmasını
ve konunun MKYK gündemine alınmasını sağlamak,
i. Davacı veya davalı olarak her tür yargı merciinde, özel veya resmi
daire kurum ve kuruluşlarda, gerçek kişiler ile özel veya resmi
tüzel kişiliklerle olan ilişkilerde Genel Başkan adına bizzat veya
vekille partiyi temsil etmek, faaliyetleri ile Genel Başkan ve MYK
tarafından verilecek görevleri icra eder.

TBMM Grup İç Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Kuruluş, Başkanlık,Toplantıya Katılabilecekler

Grubun Kuruluşu

MADDE 1

Adalet ve Kalkınma Partisine mensup Milletvekilleri, Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubunu teşkil ederler.
Türkiye Büyük Millet Meclisi içindeki her türlü parti faaliyeti ve çalışma- larında Adalet ve Kalkınma Partisinin yetkili organı Adalet ve Kalkınma Partisi TBMM Grubudur. Grubun bu faaliyet ve çalışmalarında; Parti, Tüzük ve Prog- ramı, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı kararları ve bu iç yönetmelik hüküm ve esasları çerçevesinde hareket edilir.Parti Grubunun ilk kuruluşunda ve her yasama dönemi başında, Grup İç Yönetmeliği ile Gruba mensup milletvekillerinin adı, soyadı ve seçim çevrelerini gösterir liste TBMM Başkanlığına verilir. Sonradan meydana gelecek değişiklikler de en kısa zamanda TBMM Başkanlığına yazı ile bildirilir.


Kısaltmalar

MADDE 2

Bu yönetmelikte:
a) Türkiye Büyük Millet Meclisi kısaca (TBMM)
b) Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu kısaca
(Parti Grubu)
c) Adalet ve Kalkınma Partisi kısaca (Parti)
d) Adalet ve Kalkınma Partisine mensup olanlar kısaca (Partili) olarak zikredilmiştir.


Parti Grubunun Organları

MADDE 3

Parti Grubunun başlıca organları şunlardır:
a) Grup Genel Kurulu
b) Grup Başkanı
c) Grup Başkan Vekilleri
d) Grup Yönetim Kurulu
e) Grup Denetçileri
f) Grup Disiplin Kurulu


Grup Genel Kurulu

MADDE 4

Grup Genel Kurulu Partili Milletvekillerinin tamamından oluşur ve Grup Genel Kurulu adıyla toplanır.


Grup Başkanlığı

MADDE 5

Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Milletvekili ise, Parti Grubunun da başkanıdır. Parti Genel Başkanı milletvekili değilse, Grup Genel Kurulu Partili milletvekilleri arasından, grup üye tamsayısının salt çoğunluğu ile bir Grup Başkanı seçer. Grup Başkanı dönem başında iki yıl için seçilir. İki yıl sonra seçilecek Grup Başkanının görev süresi dönem sonuna kadardır. (Değişik: 01.10.2008) Herhangi bir şekilde Grup başkanlığında bir boşalma olursa, yeni seçilen Grup Başkanı eskisinin görev süresini tamamlar. Grup Başkanı seçimi, en yaşlı üyenin başkanlığında ve en genç iki üyenin katipliğinde yapılır. İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan iki aday arasında oylama yapılır. En çok oyu alan seçilmiş olur. Ayrıca her yasama döneminde beş Grup Başkanvekili seçilir. Grup Baş- kanvekilleri için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri ise dönem sonuna kadardır. İkinci devre seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatilde olduğu döneme rastlaması halinde, yenisi seçilinceye kadar eskisi görevine devam eder. Ancak, ara seçimle seçilenlerin görev süresi, yerine seçildikleri Grup Başkan Vekilinin kalan süresi kadardır. (Değişik: 01.10.2008). İlk iki oylamada sonuç alınamazsa, üçüncü oylamada en çok oyu alan beş aday seçilmiş olur. Başkanlık Divanında grubun en genç iki üyesi bulunur.


Grup Başkanının Görev ve Yetkileri

MADDE 6

a) Grup Başkanı, Parti Grubu ve Grup organları ile Parti Genel- Merkezi organlarının, Parti Tüzüğü ve bu İç Yönetmelik çerçevesinde düzenli ve uyumlu çalışmasını sağlar.
b) Grubun doğal sözcüsüdür, ancak gerektiğinde belli konular için sözcü görevlendirebilir.
c) Grup Başkanı yasama çalışmaları ile ilgili olarak Partili milletvekillerine gerekli gördüğü görevleri verebilir.
d) Gerekli gördüğünde Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu toplan- tılarına başkanlık eder.


Grup Başkan Vekillerinin Görev ve Yetkileri

MADDE 7

a) Grup Başkanına yardımcılık ve vekalet ederler.
b) Grup Başkan Vekilleri TBMM içinde ve dışında grubun tabii sözcüleridir.
c) Grup Başkan Vekilleri Grup Yönetim Kurulu Üyeleri değildir. Ancak Genel Başkanın Grup Yönetim Kuruluna başkanlık etmediği zaman, vekaleten bir Grup Başkan Vekili Genel Başkan adına Grup Toplantısını yönetir.
d) Grup Başkan Vekilleri arasındaki görev bölümü Grup Başkanı tarafından yapılır, Grup Genel Kuruluna sırası ile başkanlık ederler.


Milletvekili Olmayanların Grup Toplantısına Katılmaları

MADDE 8

Grup Toplantısına katılma ve söz alma hakkı esas itibariyle Partili milletvekillerine aittir. Ancak milletvekili olmayan Parti Genel Başkanı, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekreter, Genel Sayman ve Partili bakanlar ile Genel Başkanın gerekli gördüğü hallerde Merkez Karar ve Yönetim Kurulu ile Merkez Yürütme Kurulu Üyeleri de Parti Grubunun Genel Kurul ve Yönetim Kurulu top- lantılarına katılabilirler. Bu durumdakilerin toplantılarda söz hakları vardır. Ancak oy kullanamazlar. Partili TBMM Başkan ve Başkan Vekilleri Parti Grubunun faaliyetlerine ka- tılamazlar. Milletvekili adayı olmaya yönelik faaliyetler bu kapsamda değerlen- dirilmez.İKİNCİ BÖLÜM Grup Genel Kurulunun Çalışma Yöntemi

Toplantılar

MADDE 9

a) Grup Genel Kurulu TBMM toplantı halinde iken haftada bir kere, Grup Yönetim Kurulunca tespit edilen gün ve saatte olağan toplantısını yapar. Ayrıca olağan toplantı dışında Genel Başkanın, Grup Başkanının veya Grup Başkan Vekillerinden birinin veya Grup üyelerinin en az 1/5 milletvekilinin yazılı isteği ile de Grup Genel Kurulu toplanır.
b)TBMM’nin yasama faaliyetlerine ara verme veya tatilde bulunduğu du- rumlardada (a) fıkrasının 2. paragrafında vuku bulan davet ve istek üzerine Grup Genel Kurulu olağanüstü toplanır. Olağanüstü toplantılarda sadece grubu top- lantıya çağıranların belirlediği gündem görüşülür.
c) Olağanüstü Grup Toplantıları uygun vasıtalarla ve mümkün olursa yazılı ve sözlü yayın organlarında en az bir gün önceden ilan olunur.


Grup Genel Kurulunda Başkanlık Divanı Teşkili

MADDE 10

Grup Genel Kurulu Toplantılarına Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden birisi sıra ile başkanlık eder. Sırası gelenin mazereti halinde diğer Başkan Vekili başkanlık görevini üstlenir.Grup Yönetim Kurulu üyeleri arasından sıra ile belirlenen üç kişi Başkanlık Divanında üye sıfatı ile yer alır. Bunların sırası ve süresi Grup Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Sırası gelenin mazereti halinde sonraki üye görevi üstlenir.


Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 11

a) Grup Genel Kurulu, grup üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır.
b) TBMM’nin Genel Kurul Toplantıları sırasında yapılması zorunlu olan Grup Genel Kurulu, Grup Başkanı veya Başkan Vekilinin takdiri ile mevcut üyelerle gerçekleştirilebilir.
c) Aksi belirtilmemiş hallerde Grup Genel Kurulu toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile karar alır.
d) Grup Genel Kurul Toplantısında toplantı yeter sayısının bulunmaması durumunda toplantı; Divan Başkanı tarafından, takip eden olağan toplantıdan evvelki bir tarihe ertelenebilir. Ertelemeye rağmen çoğunluk sağlanmazsa top- lantı yapılamaz.


Görüşmelerin Gizliliği

MADDE 12

Grup Genel Kurulu,Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulu Top- lantılarında görüşmeler gizli yapılır. Bu toplantılar Genel Kurulun kararıyla açık olarak da yapılabilir.


Tutanaklar

MADDE 13

a) Grup Genel Kurulunun tutanakları tamamen veya özet olarak Divan Üyeleri veyaYeminli Stenograflar tarafından tutulur veya görüntülü veya sesli olarak kayda alınır ve başkanlıkça saklanır.
b) Gizli Toplantı tutanakları veya ses ve görüntü bantlarının diğer kişilerce okunması, dinlenmesi veya izlenmesi ancak Grup Yönetim Kurulunun kararı ile mümkündür.
c) Grubun toplantıları hakkında basınla temasa veya gerekli bilgileri verme- ye Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri ya da Grup Basın Sözcüsü münferiden veya birlikte yetkilidirler.


Karar Defteri

MADDE 14

Grup Genel Kurulu, Yönetim ve Disiplin Kurulları Toplantıla- rında alınan kararlar, her kurul için ayrı ayrı tutulacak Karar Defterine tarih ve numara sırasına göre yazılır, tutanaklar hakkındaki gizlilik hükümleri bu defterler için de geçerlidir.


Görüşme Konuları

MADDE 15
Grup Genel Kurulunda, Anayasa ve Siyasi Partiler Kanununun hükümleri saklı kalmak üzere, Parti grubunun yetkisi dahilinde olan ve Genel Başkan, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, partili Başbakan ile bakanlar tarafından teklif edilen konular ve bu iç yönetmelik gereğince gündeme alınması gereken diğer hususlar görüşülür ve karara bağlanır.


Gündem

MADDE 16

Grup Genel Kurulu Toplantılarında hazırlanan gündem en az bir gün önce üyelere dağıtılır.
Acele hallerde ve TBMM Toplantıları esnasında yapılan Grup Genel Kurulu Toplantılarında bu hüküm uygulanmaz. Bu durumda gündem, toplantının başın- da grup üyelerine duyurulur. Herhangi bir konunun gündeme alınmasını isteyen grup üyesi bir önerge ile Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim Kurulu uygun görürse bu önergeyi gele- cek toplantının gündemine alır. Uygun görmezse ve önerge sahibi itiraz ederse, gelecek toplantıda önerge gündem dışı olarak Genel Kurula sunulur ve Genel Kurul önergenin gündeme alınıp alınmaması konusunda karar verir. Genel Ku- rulun, önergenin gündeme alınmasına karar vermesi durumunda önerge bir sonraki toplantı gündemine alınır.


Görüşme Yöntemi

MADDE 17

Grup görüşmelerinde konuşma, başkandan söz alma biçi- minde olur. Söz alanların isimleri toplantının başında okunur. Genel Başkan, Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Genel Başkan Yardımcıları, Genel Sekre- ter, partili Başbakan ve Bakanlar Kurulu Üyeleri, Grup Yönetim Kurulu Sözcüsü ve ayrıca görüşülen konu Grup Komisyonlarının birinin raporu ise, o komisyo- nun başkanı ve sözcüsü zaman sınırlamasına tâbi olmaksızın söz alabilir. Ancak son söz her halükârda grup üyesinindir.


Gündem Dışı Konuşmalar

MADDE 18
Gündem dışı konuşmalarda söz verip vermemek, söz sırası ve süresi o toplantıyı yöneten başkanın takdirine bağlıdır.
Partili hükümet adına, Partili Başbakan veya bakanlardan biri tarafından veya bir karma hükümete dahil bulunan, Partili bakanlar adına bir bakan tarafından veya bir Partili bakan tarafından veya Grup Yönetim Kurulu veya Merkez Karar ve Merkez Yürütme Kurulu adına bu kurulların bir üyesi tarafından, Genel Başkan veya Genel Başkan yardımcıları tarafından yapılacak olan gündem dışı konuşmalar yukarıda yer alan sınırlamalara tâbi olmaz ve diğer gündem dışı konuşmalardan önce yapılır.


Gündem ve Usûl Hakkında Söz

MADDE 19

Gündem hakkında söz istekleri ile görüşmeye gerek olmadı- ğı veya iç yönetmelik hükümlerine uymaya davet ile takdim veya tehir talepleri öncelikle dikkate alınır. Böyle bir teklif yapıldığı takdirde en fazla aleyhte iki ve lehte iki grup üyesine beşer dakikayı geçmemek üzere söz verilir. Başkan konuyu Genel Kurulun oyuna sunup sunmamaya karar verir.


Grupta Söz Serbestliği

MADDE 20

Grup Toplantılarında grup üyeleri, görüşme konuları üzerinde- ki söz ve oylarında tamamen serbest olup, fikirlerini kayıtsız şartsız söyleyebi- lirler. Bir konunun görüşülmesinde en az üç grup üyesi konuşmadıkça yeterlik önergesi oylanamaz. Yeterlik önergesi oylanmadan önce okunur ve istedikleri takdirde 17. maddede belirtilenlere söz verilir. Daha sonra yeterlik önergesinin aleyhinde konuşmak isteyen bir üyeye söz verilir. Önergenin oylanması ancak bundan sonra yapılabilir.


Seçim Yöntemleri

MADDE 21

Grup Genel Kurulunda seçimler gizli oyla yapılır. (Değişik: 6 Mayıs 2003)
Herhangi bir konuda seçim yapılacağı en az iki gün önceden üyelere duyurulur. Toplantı yılı başında yapılacak Grup Başkanlığı, Grup Başkan Vekillikleri, Grup Yönetim ve Disiplin Kurulları üyelikleri seçimleri için bu hüküm uygulanmaz. Oy pusulalarına fazla yazılı isimler alttan itibaren sayılarak iptal edilir, eksik yazılmış oy pusulaları ise tamamen iptal edilir. Seçimlerde adaylar önceden belirlenir. Talep gelirse adaylar tanıtılır. Tanıt- ma işini aday olanlar veya diğerleri yapabilir. Başkalarının aday göstermesi duru- munda, aday gösterilen itiraz etmedikçe adaylığı kabul etmiş sayılır. Aday gös- terilenlerin isimleri üyelerin görebileceği bir yere yazılarak asılır. Seçimyapılacak toplantıda kullanılacak oy pusulaları, Grup Başkanlığı mührü ile mühürlenerek üzerine oy verilecek kişilerin adları yazılır ve divan üyeleri tarafından zarflara koyularak dağıtılır. Başkanlık Divanı isim sırasına göre üyelerinin oy kullanmasını sağlar. Oy verme işleminin bittiğini tebliğ ederek daha önce ad çekmek suretiyle tespit ettiği üç üyeden oluşan tasnif komisyonunu göreve davet eder, komisyonca oyların tasnifi ve sayımı yapılır. Yapılacak seçimlerde eşit oy çıkması halinde sonuç alınıncaya kadar oylama tekrarlanır.


Oylama Yöntemleri

MADDE 22

Grup Genel Kurulunda, milletvekillerini bağlayıcı nitelikteki konulara ilişkin kararların oylamaları gizli oyla yapılır. Diğer kararlar işaret oyu ile alınır. Ancak 10 üye tarafından yazılı olarak istenirse açık oya başvurulur. 20 üye tarafından yazılı olarak istenirse gizli oylama yapılır.


Grup Görüşmelerinin Düzeni

MADDE 23

Grup Genel Kurulunda söz kesmek, sükûneti bozmak ve ka- rışıklık çıkarmak yasaktır. Bu yasaklara uymayan üyeye Başkan ikazda bulunur. Bir defa ikaz edilen grup üyesi açıklamada bulunmak isterse toplantı sonunda kendisine söz verilir. Kürsüde konuşan üyenin sözü başkan tarafından ancak iç yönetmeliğe uymaya ve konudan ayrılmamaya davet için kesilebilir. Bir toplantıda iki defa ikaz edilen grup üyesinin o birleşimin sonuna kadar söz söylemekten yasaklanmasına, başkanın teklifi üzerine Genel Kurulun görüşmesiz işaret oyu ile karar verilir. Aynı toplantıda iki defa ikaz edildiği halde hareketlerden vazgeçmemek, Grup Genel Kurulunda gürültüye sebep olmak ve grup üyelerini tahkir, tezyif ve tehdit etmek gibi durumlarda bu fiili işleyen üye, başkanın önerisi ile görüşmesiz olarak işaret oyu ile Genel Kurulca toplantıyı terk etmeye davet olunabilir. Oylamaya geçilmeden önce ilgili üye bizzat veya bir başkası vasıtasıyla açıklamada bulunmak isterse açıklamasına izin verilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Grup Üyelerinin Yükümlülükleri

Devam Mecburiyeti

MADDE 24
Partili TBMM Üyeleri, Meclis ve Grup Genel Kurullarının, seçildikleri Meclis Komisyonlarının ve bu komisyonların Partili üyelerinden kurulu komisyon gruplarının çalışmalarına ve Grup Yönetim Kurulunca görevlendirildik- leri Grup Komisyonlarının toplantılarına devam etmek zorundadır. Yönetim Kurulu, grup üyelerini Meclis Genel Kurulunun ve Komisyonların belli toplantılarına katılmaya mecbur tutabilir ve bu kararlarını üyelere uygun şekilde duyurur. Bu takdirde ilgili üye, katılması mecburi kılınan toplantıya geçerli bir mazereti bulunmadığı sürece katılmak zorundadır.
Yukarıda belirtilen toplantılar için Grup Yönetim Kurulunca düzenli kayıt tutulur. Partili üyelerin devam durumu takip edilir ve bu kayıtlar her Grup Toplan- tısının başında açıklanır. Bu kayıtlara karşı, açıklanışından sonraki 7 gün içinde yapılacak itirazlar, Grup Yönetim Kurulunda sonuçlandırıldıktan sonra devam et- meyenlerin kesin listeleri oluşturulur. 1. ve 2. fıkradaki toplantıların her birine özürsüz olarak ayda 3 defa veya bir yasama yılında 12 defa katılmayan üyeye Grup Yönetim Kurulunca yazılı uyarı yapılır ve bu uyarı seçim çevresinde duyurulmak üzere Parti Merkez Karar ve Yö- netim Kuruluna bildirilir. Bu uyarı gerektiğinde basına da açıklanabilir. Bu uyarıla- ra rağmen mazeretsiz devamsızlıkta ısrar eden üyeler bu yönetmelik hükümleri gereğince Grup Disiplin Kuruluna sevk edilir.


Grup Disiplini

MADDE 25

Grup üyeleri,Meclis toplantı halinde iken özürlü olarak 3 günden fazla ayrılacak iseler Grup Başkan Vekillerine bilgi verirler. Üyeler bilgi vermeksizin Meclis Başkanlığından izin talep edemezler. Hükümetteki, parti ka- demesindeki veya gruptaki görevi sebebiyle devam mecburiyetine uymayanlar bu madde hükümlerine tâbi değillerdir.


Söz ve Oy Disiplini

MADDE 26

Grup üyeleri, Meclis Genel Kurulunda ve Komisyonlardaki görüşme ve oylamalarda; Parti Programını, Büyük Kongrenin genel nitelikte- ki bağlayıcı kararlarını, Grubun bağlayıcı kararlarını yürütmek, bunlara uymak ve bunları desteklemek mecburiyetinde oldukları gibi Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlarında yapılacak seçimlerde de grup adına gösterilecek adayları des- teklemekle yükümlüdürler. Grup üyeleri, Grubun Genel Kurul toplantıları dışında Parti Tüzüğüne, Programına, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı ka- rarlarına ve Grubun yetkili organlarının bağlayıcı kararlarına uyulmamasını teşvik edici beyan, yayın ve hareketlerde bulunamazlar. Meclisteki görüşmelerde Grup Başkanı, Başkan Vekilleri veya Grup Yönetim Kurulunca sözcülük görevi verilmiş kişilerden başkası grup adına konuşamaz. Üyeler, Meclis Genel Kurulu ve Komisyonlarda Grup Genel Kurulunu bağlayıcı kararları yönünde oy kullanmak ve Genel Kurul Toplantısına katılmak zorundadır. Grup Genel Kurulunca alınan kararlar Partili hükümet ve Partili Başbakan ve bakanlar tarafından savunulur ve yürütülmesine çalışılır.


Bağlayıcı Grup Kararlarına Uyma Mecburiyeti

MADDE 27
Grup Genel Kurulunun bağlayıcı kararlarının alındığı toplan- tıda hazır bulunmama veya alınan karardan haberdar olmama halleri, bağlayıcı grup kararına uymamanın özrü olamaz.


Kanun ve İçtüzük Teklifi Verilmesinde ve Gündem Dışı Konuşmalarda Disiplin

MADDE 28

Grup üyeleri TBMM Başkanlığına vermek istedikleri Kanun Tekliflerini, gerekçesi ile birlikte Grup Başkanlığına yazı ile bildirirler. Bu teklifler ayrı bir deftere kaydedilir ve bir sayı alır. Başkanlık bu Kanun Tekliflerini Grup Yönetim Kuruluna sunar. Grup Yönetim Kurulu, Kanun Teklifi hakkında Grup Baş- kanlığına iletildiği tarihten itibaren en çok 15 gün içinde bir karar vererek bu kararını yazı ile ilgili üyeye bildirir. Aksi takdirde teklif sahibi üye Kanun Teklifini doğrudan doğruya TBMM Başkanlığına verebilir. Grup Yönetim Kurulu, Kanun Teklifinin partiye veya gruba zararı olacağı, parti veya grubun bu konudaki bağ- layıcı karar ve tebliğlerine aykırı düşeceği gerekçesiyle TBMM Başkanlığına ve- rilmesinin uygun olmayacağı mütalâasında bulunabilir. Bu takdirde keyfiyetin kendine yazı ile bildirilmesini takip eden bir hafta içinde teklif sahibinin, yazı ile itiraz hakkı vardır. İtiraz, Grup Genel Kurulunun ilk toplantısında gündeme alınır ve konu hakkında kesin karar verilir. Üyelerin Grup Başkanlığına verecekleri Ka- nun Teklifleri Grup Başkanlığının onayı alınmadan basına da açıklanamaz. Meclis Genel Kurullarında ve Komisyonlarında, Kanun Tasarı ve Tekliflerinin görüşülmesi esnasında, grup üyelerince verilecek önergeler bahis konusu ol- duğunda, oturum esnasında ortaya çıkan acele hallerde, o konuda grubun bağ-
layıcı kararı varsa önerge sahibi önergesini vermeden önce, görüşme konusu üzerinde grubun sözcülüğünü yapan üye ile, ayrı bir Grup Sözcüsü yoksa Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden birisi ve Komisyon oturumunda da Komis- yon Başkanı ile görüşür. Muvafakat edilmediği takdirde bahis konusu önerge o oturumda verilmez. TBMM İçtüzüğü Teklifleri ve Grup üyelerinin TBMM’de yapacakları gün- dem dışı konuşmalarda da bu madde hükümleri uygulanır.


TBMM’de Genel Görüşme, Meclis Araştırması Açılmasında Disiplin

MADDE 29

Grup üyelerinin Mecliste Genel Görüşme açılmasına dair talepleri hakkında, Kanun Teklifleri ile ilgili 28. madde hükümleri uygulanır. Grup üyelerinin Mecliste belli bir konuda Araştırma Komisyonu kurulmasına dair önergeleri hakkında 1. fıkra hükümleri uygulanır.


TBMM’de Soru ve Benzeri Önergeler Hakkında Disiplin

MADDE 30

Meclise verilecek Soru Önergeleri ile bu iç yönetmelikte ayrıca düzenlenmeyen diğer önergeler için önerge sahibi, Grup Başkanına veya Başkan Vekillerine danışır. Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinin uygun bul- maması halinde önerge sahiplerinin bu karara karşı Grup Genel Kuruluna itiraz hakkı vardır. Önerge sahibinin itirazı Yönetim Kurulunda görüşüldükten sonra, ilk Grup Toplantysının Gündemine alınır ve Grup Genel Kurulunun alacağı karara göre hareket edilir. Bu konularda önerge sahiplerinden bir kişi ile grup yöneti- minden bir kişi dinlendikten sonra karar verilir. Grup Başkanı veya Vekilleri öner- ge hakkındaki görüşlerini bir hafta içinde bildirmemeleri halinde, önerge sahibi önergesini TBMM Başkanlığına verebilir.


Sair Konularda Disiplin

MADDE 31

Anayasanın ve diğer kanunların TBMM Genel Kuruluna verdiği yetkilere ilişkin diğer konularda, 28. maddedeki usul ve esaslara uyulması kaydıyla Parti Grup Genel Kurulu yetkilidir.


Gensoru ve Güvenoyunda Disiplin

MADDE 32

Anayasanın 99. maddesi uyarınca Gensoru Önergesi verilmesi, Gensoru Açılması ve Güven Oylaması hakkında görüşme yapılması ve bu hususlarda bağlayıcı karar alınması yetkisi Grup Genel Kuruluna aittir. Partili milletvekilleri tarafından Hükümet veya bir bakan hakkında Gensoru açılması için verilecek önergeler Grup Yönetim Kurulunca Genel Kurul gündemine alınır. Bu konuda Yönetim Kurulunun görüşü alındıktan sonra Grup Genel Kurulunca verilecek karar kesindir.


SeçimlerinYenilenmesi ve Dönemin Uzatılmasında Disiplin

MADDE 33

Anayasanın 77. maddesi gereğince seçimlerin yenilenmesi veya 78. maddesi uyarınca seçimlerin 1 yıl geriye bırakılması konularında, TBMM tarafından alınacak kararlar hakkında 32. madde hükümleri uygulanır. Ancak bu konularda Grup Genel Kurulu, Merkez Yürütme Kurulunun uygun gö- rüşünü almadan bir karar veremez.


Birlikte Oturma Disiplini

MADDE 34

Grup üyeleri TBMM toplantılarında toplu halde birlikte otu- rurlar. Grup Başkanı, Grup Başkan Vekilleri, Grup Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel Başkan Yardımcıları ve Genel Sekreter, Meclis Genel Kurulunda görüşme, da- nışma kolaylığı sağlayacak şekilde, Grup Yönetim Kurulunca kendilerine ayrılan yerlerde otururlar.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Grup ve Hükümet İlişkileri

Hükümet Kurma ve Hükümete Katılmadaki Disiplin

MADDE 35

Partili Bakanlar Kurulu veya Partili Başbakan veya bakanlar, Parti Meclis Grubunun güvenine dayanırlar. Hükümet kurmakla veya bu amaç- la çalışmalarda bulunmakla görevlendirilen parti üyesi, bu konuda çalışmaya başlamadan önce Grup Genel Kurulunun görüşünü almak zorundadır. Hükümet kurmaya ve koalisyonlara katılmaya veya hükümetten ya da koalisyonlardan ay- rılmaya karar verme yetkisi, Parti Meclis Grubunun görüşü de alınmak kaydıyla Merkez Yönetim Kuruluna aittir. Partili Başbakan veya koalisyon ortağı parti Başkanı, beraber çalışacağı bakanları seçmekte serbesttir. Partili Başbakan yoksa partili bakanlar, Hükü- met Programı TBMM’de okunmadan önce bu programı Grup Genel Kuruluna sunarlar. Görüşmeden sonra oylama yapılır. Grup, Hükümet Programını uygun bulmadığı takdirde Partili Başbakan ve Partili bakanlar, Anayasanın 113. mad- desi uyarınca Millet Meclisinde güvenoyuna başvurulmadan önce hükümetten çekilirler. Koalisyon hükümetinde yer alan parti üyeleri, Grup Genel Kurulunun kararı ile Bakanlar Kurulundan toplu olarak çekilmeye davet edilirlerse bu talebe uymak zorundadırlar. Bu konudaki görüşme Grup Genel Kurulunca yapılır.


Grupta Güven İsteme

MADDE 36

Partili hükümet veya Partili Başbakan ya da bakanlar tarafın- dan herhangi bir mesele üzerinde Grup Genel Kurulunda güvenoyu görüşmesi açılması istenirse bu talep ilk toplantıda ele alınır. Güvenoyu görüşmesi sıra- sında Partili Başbakan tarafından partili bakanlar adına veya teker teker Partili bakanlar tarafından yapılan açıklama üzerine toplantının sonunda açık oylama yapılır. Açıklamaların tatmin edici olmadığı yönünde grubun üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilecek karar, güvensizlik oyu sayılır. Gruptan güvenoyu alamayan Partili hükümet, Partili Başbakan, Partili bakanlar veya Partili bakan
derhal çekilmek zorundadır. Güvensizlik oyunun verilmemesi sonucu güvenoyu verildiği anlamına gelir.


Grupta Gensoru

MADDE 37

Partili milletvekillerinin 1/5’i tarafından Partili bakanlar kurulu, Partili Başbakan veya Partili bakanlar veya bir bakan hakkında Gensoru görüşmesi açılması gruptan istenebilir. Bu talep Grup Genel Kurulunun ilk oturumunun gündemine alınır ve görüşülür. Bu görüşmede önergedeki birinci imza sahibi milletvekili ile hükümet veya Partili bakanlar adına bir bakan veya ilgili bakandan başkası konuşamaz. Görüşmeden hemen sonra oylama yapılır. Gensoru açılmasına karar verilirse önerge grubun 2 gün sonraki birleşiminin gündemine alınır ve görüşülünceye kadar gündemde kalır. Gensoru görüşmesi sırasında Partili Başbakan, Partili bakanlar adına bir bakan veya ilgili Partili bakan tarafından gerekçeli güvenoyu isteminde bulunmamış veya milletvekilleri ta- rafından gerekçeli güvensizlik önergeleri verilmemiş ise görüşmenin sonunda başkanlık Partili Başbakana, bakanlara ve ilgili partili bakana grubun güveninin bildirildiğini söyleyerek görüşmeleri kapatır. Gensoru görüşmesi sırasında Partili Başbakan, Partili bakanlar adına hare- ket eden bir bakan veya ilgili bakan tarafından gerekçeli güvenoyu isteminde bulunulmuşsa, bu istem güvensizlik önergeleri dikkate alınmaksızın derhal oy- lanır.
Güvensizlik oyu grup üye tam sayısının salt çoğunluğu ile verilir. Oylama sırasında toplantı yeter sayısı yoksa bu, güvenoyu verildiği anlamına gelir.
Güvenoyu alamayan Partili hükümet, Partili bakanlar veya ilgili Partili bakan derhal çekilmek zorundadır.


Grupta Hükümetle Genel Görüşme

MADDE 38

Grup üyelerinin 1/5’i Grup Genel Kurulunda, herhangi bir konu üzerinde Genel Görüşme açılmasını isteyebilirler. Bu istek derhal grup Üyelerine duyurulur. Bir sonraki toplantının gündemine alınır. Genel Görüşme açılması, Grup Genel Kurulunun bu önergeyi kabul etmesine bağlıdır. Bu konu- da sadece önergedeki birinci imza sahibi veya onun göstereceği bir diğer imza sahibi Grup Yönetim Kurulu ve Partili hükümet veya Partili bakanlar adına bir bakandan başkası konuşamaz. Önergenin kabul edilmesi durumunda, Genel Görüşme Önergesi bir sonraki toplantının gündemine alınır. Acele durumlarda Partili Başbakanın veya Partili ilgili bakanların kabulü veya Grup Genel Kurulunun kararı ile Genel Görüşmeye derhal başlanabilir. Genel Görüşmede ilgili bütün Partili bakanlar hazır bulunur. Grupta, hükümetten sorulan bir Sözlü Sorunun Genel Görüşmeye çevrilmesi, grup üyelerinin 1/10’unun istemi üzerine Grup Genel Kurulunun kararına bağlıdır. Tasvip halinde Genel Görüşme bir sonraki gö- rüşmenin gündemine alınır. Partili hükümet, Başbakan veya bakanlar bir konuda Grup Genel Kuruluna açıklama yapmak isterlerse bu istek gündem dışı olarak yerine getirilir. Yapılacak açıklamadan sonra Genel Görüşme bir sonraki toplantıda kendiliğinden açılır. Hükümetin gündem dışı olarak veya Genel Görüşme esnasında ya da Yönetim Kurulunda aynı şekilde yaptığı açıklamalar üzerine hükümet veya Parti politikasının uygun görüldüğüne dair grup kararları alınabilir.


Grupta Hükümetten Soru

MADDE 39

Grup üyeleri herhangi bir konu hakkında aydınlanmak için partili bakanlara bir önerge ile sözlü veya yazılı soru sorabilirler. Sorunun söz- lü olarak cevaplanması istenmişse soru Grup Genel Kurulunda cevaplandırılır. Soru üzerinde sadece soruya muhatap olan bakanla soru sahibi en çok ikişer defa konuşabilirler.


Grup Yöneticilerine Güvensizlik Yöneltilmesi

MADDE 40

Parti Grubunca seçilmiş Grup Başkanı ile Başkan Vekilleri veya Yönetim Kurulu hakkında güvensizlik önergesi verilerek Genel Kurulda görüşme isteminde bulunulabilir. Bu istem grup üye tam sayısının en az 1/5’i oranında milletvekilinin Grup Başkanlığına vereceği bir önerge ile uygulanır. Gü- vensizlik önergesi, Grup Genel Kurulunun ilk birleşiminde okunur ve gündeme alınması konusunda görüşme açılır. Bu görüşmede önergeyi veren milletve- killerinden biri ile güvensizlik yöneltilenlerden birine söz verilir. Görüşme ta- mamlandıktan sonra önergenin gündeme alınıp alınmaması oylanır. Güvensizlik önergesinin gündeme alınmasına karar verildiğinde konu bir sonraki toplantıda görüşmeye açılır.


Grup Yöneticilerinin Güvenoyu İstemi

MADDE 41

Parti Grubunca seçilmiş Grup Başkanı ile Başkan Vekilleri veya Yönetim Kurulu, Grup Genel Kurulundan güvenoyu isteyebilirler. Yönetim Kurulu, güvenoyu istemi konusunda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karar verir. Güvenoyu istemi Grup Genel Kurulunun ilk birleşiminde okunur ve gün- deme alınması konusunda görüşme açılır. Bu görüşmede güvenoyu isteminde bulunan Yönetim Kurulu üyelerinden biri ya da Başkan Vekili ile karşı görüşte olan bir milletvekiline söz verilir. Görüşme tamamlandıktan sonra istemin gün- deme alınıp alınmaması oylanır. Güvenoyu isteminin gündeme alınmasına karar verildiğinde konu bir sonraki toplantıda görüşmeye açılır.


Ortak Kurallar

MADDE 42

Güvensizlik Önergesi ya da Güvenoyu istemi gündeme alın- dığında görüşme genel hükümlere uyularak yapılır. Görüşmeler tamamlandığın- da oylamaya geçilir. Grup Genel Kurulunda güvensizlik kararı ancak grup üye
tam sayısının salt çoğunluğuyla alınır. Bu durumda iç yönetmelikte belirtilen kurallara uyularak seçim yapılır. Yeni seçilenler ayrılanların görev sürelerini ta- mamlarlar. Herhangi bir nedenle çekilen Grup Başkanı, Başkan Vekili, Yönetim Kurulu veya Yönetim Kurulu Üyesi, yerine yenisi seçilinceye kadar görevine de- vam eder.BEŞİNCİ BÖLÜM Grup Yönetim Kurulu

Seçim

MADDE 43

Grup Genel Kurulu her yasama dönemi başında bu iç yönet- meliğin 3. maddesinde belirtildiği gibi Başkan ve Başkan Vekillerinin seçimini müteakip 15 üyeden oluşan Grup Yönetim Kurulunu seçer. Ayrıca 5 yedek üye seçilir. Grup Yönetim Kurulu için bir yasama döneminde iki seçim yapılır. İlk seçilenlerin görev süresi iki yıl, ikinci devre seçilenlerin görev süreleri dönem sonuna kadardır. Ancak, ikinci devre seçimlerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi- nin tatilde olduğu döneme rastlaması halinde, yenisi seçilinceye kadar eskisi görevine devameder. Seçimler grup iç yönetmeliğinin seçim yöntemlerine iliş- kin maddesine göre yapılır. Grup Yönetim Kurulu üyeliklerinde boşalma olması halinde, aldıkları oy sırasına göre yedekleri Grup Başkanı tarafından davet edilir. Bu suretle Grup Yönetim Kurulu üyesi olan kimse, eski üyenin kalan görev sü- resini tamamlar. (Değişik: 01.10.2008) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Merkez Yürütme Kurulu, Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri Grup Yönetim Kurulunda görev alamazlar.


Yönetim Kurulunda İş Bölümü

MADDE 44

Yönetim Kurulu, seçimlerden sonraki ilk toplantısında üyeleri arasından bir basın sözcüsü, bir kâtip ve bir muhasip üye seçer. Basın Sözcüsü, Grup Genel Kurulu ve Grup Yönetim Kurulu çalışmalarından bildirilmesi uygun görülenleri basına duyurmakla görevlidir.
Kâtip Üye, Grup Genel Kurulunda Başkanlık Divanı teşkili, tutanakların tu- tulması, karar defterlerinin ayrı ayrı tutulması gibi görevleri ve yazışmalarla ilgili işleri yerine getirir. Muhasip Üye, Grup Bütçe Tasarısını hazırlar, gelirlerin tahsilini sağlar, har- camaları yapar ve muhasebe kayıtları ile ilgili diğer belgeleri düzenler ve saklar. Para tahsili ve harcanması Başkan Vekillerinden birisi ve Muhasip Üyenin ortak imzası ile yapılır.


Toplantı ve Karar Yeter Sayısı

MADDE 45

Grup Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı, Başkan veya Başkan Vekilleri dahil üye tam sayısının salt çoğunluğudur. Karar yeter sayısı ise, toplantıya katılanların yarısından bir fazlasıdır.


Toplantılar

MADDE 46

TBMM toplantı halinde iken Yönetim Kurulu, belirleyeceği günde haftada en az bir defa toplanır. TBMM’nin ara verme veya tatilde bulun- duğu zamanlarda toplantı gün ve süreleri ayrıca tespit edilir. Yönetim Kurulu Grup Başkanı veya Başkan Vekillerinden her biri ya da Partili Başbakan tarafın- dan her zaman toplantıya çağırılabilir.


Grup Yönetim Kurulunun Görevleri

MADDE 47

a) Grup Toplantılarının gündemini hazırlar. b) Grup olarak ele alınması uygun görülen konular hakkında grup üyelerine önerge, teklif veya rapor hazırlatır ve yurt içinde bir konuyu incelemek üzere teker teker veya komisyon halinde görev verir ve bu çalışmaları takip eder.
c) Grup üyelerince Grup Yönetim Kuruluna yönelik sözlü ve yazılı soruları cevaplandırır.
d) Grubun bütçesini ve kesin hesabını düzenleyip Genel Kurulun onayına sunar ve kabul edilen bütçeyi uygular.
e) Yasama çalışmaları kapsamında parti ve grubun amaç ve menfaatine uygun gördüğü tedbirleri alır.
f) Başbakan ve bakanlarla, diğer siyasi parti grupları ile, Parti mensubu olmayan TBMM Başkanı ve üyeleri ile, Grup Başkanının veya Başkan Vekillerinin talimatı dahilinde temasları yürütür.
g) Meclis Komisyonlarına grup adına aday gösterir ve Komisyon Başkanlı- ğı, Başkan Vekilliği, Sözcülük ve Kâtiplerin bölüşülmesi konusunda gerekiyorsa diğer siyasi parti grupları ile anlaşmalar yapar.
h) Grup salonları, kitaplık ve diğer idari işlerin yürütülmesinde Grup Başkan ve Başkan Vekillerine yardımcı olur.
i) Parti tüzüğü ve bu iç yönetmelikte gösterilen görevleri yerine getirir ve yetkileri kullanır.


Araştırma ve Uzmanlar

MADDE 48

Yönetim Kurulu Partinin araştırma ve yayın bürosundan fay- dalanır ve gerekiyorsa ücretli uzman, memur ve müstahdem çalıştırır.


Diğer Görevler

MADDE 49

Yönetim Kurulu, grup üyelerinin TBMM Genel Kurul ve Ko- misyonlarına, Grup Genel Kurulu ve komisyonlarına katılımlarını, Parti Tüzüğü- ne, programına, Büyük Kongrenin genel nitelikteki bağlayıcı kararlarına ve bu yönetmelik ile Grup Genel Kurulunun ve Grup Yönetim Kurulunun bağlayıcı ka- rarlarına ve genel olarak Parti ve Grup menfaatlerine uygun hareket etmelerini sağlayıcı her türlü tedbirleri alır.


Grup Denetçileri

MADDE 50

Grup Genel Kurulu kendi üyeleri arasından 2 denetçi seçer. Süreleri, Yönetim Kurulunun süreleri kadardır.


Grup Denetçilerinin Görev veYetkileri

MADDE 51

a) Denetçiler, Grubun gelir giderlerinin bütçeye uygunluğunu denetler ve sona eren bütçe uygulaması ile ilgili olarak düzenlediği raporu Grup Genel Kuruluna sunarlar.
b) Bu raporlar üzerinde yapılacak görüşmelerden sonra Yönetim Kurulunun ibrası hususunun karara bağlanmasını sağlarlar.
c) Yönetim Kurulunun ibrası denetçi raporunun olumlu olmasına bağlıdır. d) Yönetim Kurulunun ibrası ile o dönemin hesabı kapatılmış olur.ALTINCI BÖLÜM

Grup İçi Komisyonlar, Komisyon Grupları

MADDE 52

TBMM Komisyonlarına seçilen Grup üyeleri o komisyonun partili grubunu oluştururlar. Komisyonun Partili başkanı yoksa başkan veki- li, yoksa sözcüsü yoksa kâtibi bu komisyon grubunun başkanıdır. Aksi halde komisyon Grubu başkanını kendi üyeleri arasından seçer. Komisyon grupları, komisyon çalışmalarında gerekiyorsa Grup üyelerinin ortak hareket etmelerini sağlayıcı önlemleri alırlar. Komisyon grupları aynı zamanda grup içi ihtisas ko- misyonlarıdır.


Grup Geçici Komisyonları

MADDE 53

Grup Yönetim Kurulu veya Genel Kurulu ayrıca grup içi geçici komisyonlar kurabilir.


Yönetim Kurulunun Gözetimi

MADDE 54

Yukarıda yazılı 52 ve 53. maddelerde sözkonusu olan komis- yon grupları, grup içi ihtisas komisyonları ve geçici komisyonlar, Grup Yönetim Kurulunun gözetimi altında çalışırlar.YEDİNCİ BÖLÜM

Grup Disiplin Kurulu

MADDE 55

Grup üyelerinin aralarındaki anlaşmazlıkları, Parti Tüzüğü, Programı, Büyük Kongrenin bağlayıcı kararları, bu iç yönetmeliğe ve Grubun bağlayıcı kararlarına aykırı hareketleri, Parti ve Grubun haysiyet ve şerefine uy- mayan hallere dair şikâyetleri inceleyip karara bağlamak üzere; ilk yasama yılı başında Grup Genel Kurulunca, 2 yıl için, 5 kişilik bir Grup Disiplin Kurulu seçilir. Ayrıca 3 yedek üye seçilir. 2. Devre seçilenlerin görev süreleri dönem sonuna kadardır.


İş Bölümü

MADDE 56

Grup Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine bir başkan, bir ikinci başkan ve bir de sekreter seçer.


Toplantılar

MADDE 57

Disiplin Kurulu, kendisine bir iş havale edilir edilmez başkanın veya yokluğunda ikinci başkanın çağrısı üzerine toplanır. Toplantı nisabı üye tam sayısının en az 2/3’üdür. Gruptan geçici veya kesin çıkarma kararları Müşterek Disiplin Kurulunun Tüzükte belirtilmiş çoğunluğu ile ve diğer kararlar Grup Disip- lin Kurulunun salt çoğunluğu ile verilir.


Başvurma

MADDE 58

Grup üyeleri hakkında ihbar ve şikâyet Grup Disiplin Kurulu- na, Grup Yönetim Kurulunca verilecek karar üzerine yazı ile havale edilir.


Usûl

MADDE 59

Disiplin Kurulu kendisine sevk olunan üyenin 15 gün içinde yazılı veya sözlü savunmasını aldıktan sonra dosya üzerinde yapacağı inceleme ile veya lüzum görürse olayı heyet halinde veya üyelerinden birinin yada bir kaçının niyabeten tahkik ve tetkiki ile, gerekirse ilgili çevrelerden yazı ile bilgi toplayarak veya ilgili şahısları dinleyerek karar verir. Ancak seçimlerde veya her- kesin gözü önünde açık olarak ya da yayım yoluyla işlenen fiillerde savunma süresi 7 gündür. Üyeden savunması, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından yazı ile istenir. Karar verme yetkisi Müşterek Disiplin Kuruluna ait olan fiillerde, tüzükte aksine hüküm bulunmadığı takdirde aynı usule riayet olunur. Disiplin Kurulu kararları kesindir.


Disiplin Cezaları

MADDE 60

Disiplin Cezaları Şunlardır: a) Uyarma, b) Kınama, c) Gruptan geçici çıkarma, d) Gruptan kesin çıkarma, (a) ve (b) bentlerindeki cezalar, parti tüzüğüne aykırı olarak yapılan hareketin mahiyetine ve vehamet derecesine veya grup üyesinin o işteki ilgisine göre sırası ile verileceği gibi sıra gözetmeksizin de verilebilir. (c) ve (d) bentlerindeki cezaları verme yetkisi müşterek disiplin kuruluna aittir. Ancak sevk yazısında istenen cezadan daha ağırı verilemez.


TBMM Dışındaki Disiplin

MADDE 61

Partili TBMM üyelerinin, Meclis ve Meclisteki parti grupları dışında, Parti, Program ve Tüzüğüne aykırı hareketleri hakkında Müşterek Di-
siplin Kurulunca karar verilir. Bu hallerde Merkez Disiplin Kurulunun tâbi olduğu yönetmelik ve usuller uygulanır. Başkanlık Divanı, Merkez Disiplin Kurulu Baş- kanlık Divanıdır. Yukarıda belirtilen ortak toplantıya sevk kararları Grup Yönetim Kurulu tarafından verilir.


Müeyyideler

MADDE 62

Grup toplantılarından çıkarma ve gruptan çıkarma cezasına uğrayan grup üyesi, cezası süresince gruba, grup toplantılarına ve grup faali- yetlerine katılamaz. Herhangi bir disiplin cezasına uğrayan grup üyesinin grup disiplinine uyma yükümlülüğü devam eder.SEKİZİNCİ BÖLÜM Mali Hükümler

Bütçe

MADDE 63

Grubun mali işleri, her yasama yılı için Grup Yönetim Kuru- lunca taslağı hazırlanıp Grup Genel Kurulunun tasvibi ile kesinleşen bir bütçe ile yürütülür. Her yasama yılı sonunda Grup Yönetim Kurulunca hazırlanan kesin hesap özeti Genel Kurulun tasvibine sunulur.


Aidat

MADDE 64

Partili TBMM üyeleri Siyasi Partiler Kanunu’ndaki hükümle- re göre, Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Grup Genel Kurulunca tespit edilen aidatı öder. Bu aidatın ne kadarının Parti Grubuna, ne kadarının Parti Genel Mer- kezine kesileceği aynı şekilde tespit edilir. Bu aidatın TBMM üyelerine yapılan ödenek ve yolluktan kesilmesi Grup Yönetim Kurulunun kararı ile TBMM say- manlığından istenebilir.DOKUZUNCU BÖLÜM Diğer Hükümler

Resmî Yurtdışı Gezilere Katılacak Üyelerin Belirlenmesi

MADDE 65

Yabancı parlamentolardan ve kuruluşlardan TBMM’ye yapı- lan resmi ziyaret davetlerine uyulmasına TBMM Genel Kurulunda karar veril- mesinden sonra davete partiye ayrılan kontenjandan katılacak üyelerle, Cum- hurbaşkanının, Başbakanın ve diğer resmi heyetlerin dış gezilerine Parti adına katılacak üyelerin belirlenmesi için Grup üyeleri arasından, Grup Genel Kurulu toplantısı sırasında, o toplantıyı yöneten başkan tarafından kura çekilir. Çok acil durumlarda kura çekimi Grup Yönetim Kurulunca yapılır. Ancak bu kurum ve kuruluşlardan ismen yapılan davetler ile grup başkanının bizzat katılmayı uygun gördükleri kura çekiminden muaf tutulurlar. Dış komisyonlarda ve uluslararası kuruluşlarda görevli Grup üyeleri ile bir önceki kurada ismi çıkan Grup üyeleri kuralara katılamazlar.


Parlamentolararası Dostluk Gruplarına Katılma

MADDE 66

Grup üyeleri, Grup Başkanlığına bilgi vererek ilgili yasa ve yönetmelik hükümlerine göre diledikleri yabancı ülke parlamentosu ile dostluk grupları kurabilirler ve kurulmuş olanlara da katılabilirler. Grup üyelerinin katıldık- ları dostluk grubu nedeniyle ilgili ülkeye yapacağı geziye bu iç yönetmeliğin 65. maddesinin son fıkrası uygulanmaz.


Açıklık Olmayan Haller

MADDE 67

Bu İçYönetmelikle açıklık getirilmeyen durumlarda TBMM’de uygulanan İç Tüzük Hükümleri tatbik edilir.


Yürürlüğe Giriş

MADDE 68

Bu İç Yönetmelik TBMM Grubunca kabul edilerek TBMM Başkanlığına sunulduktan sonra yürürlüğe girer.


Değiştirme

MADDE 69

Bu İç Yönetmelik ancak TBMM Parti Grubu Genel Kurulun- ca değiştirilir. Bu konudaki değişiklik teklifleri Grup Yönetim Kurulunca veya en az 10 üyenin yazılı teklifi ile verilebilir. Değişiklik teklifi,en az 2 üyesi hukukçu olmak üzere, grupça seçilecek 5 kişilik komisyon tarafından hazırlanır. Grup Ge- nel Kurulunda bu komisyon raporları görüşülür. Değişiklik, Grup Genel Kurulun- ca kabul edilerek TBMM Başkanlığına takdim ile yürürlüğe girer.


Uygulama

MADDE 70

Bu İç Yönetmelik Parti Meclis Grubunca yürütülür.
GEÇİCİMADDE 1.

Bu İç Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih yasama yılı başlangıcına tesadüf etmediği takdirde dahi Grup Genel Kurulunca kabul edi- lerek aynen yürürlüğe girer ve yasama yılı başlangıcında tekrar yeni bir işlem yapılmasına gerek bulunmaz.

GEÇİCİ MADDE 2.

Bu İç Yönetmelik değişikliklerinin yürürlüğe girdiği tarih yasama yılı başlangıcına tesadüf etmediği takdirde dahi Grup Genel Kuru- lunca kabul edilerek TBMM Başkanlığı’na takdim edildikten sonra aynen yürür- lüğe girer ve yasama yılı başlangıcında tekrar yeni bir işlem yapılmasına gerek kalmaz. (İhdas. 6 Mayıs 2003)

Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmelik, ADALET VE KALKINMA PARTİSİ’nde seçim iş ve işlemleriyle ilgili uyulacak usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlan- mıştır.


Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, milletvekili ve mahalli idareler genel, kısmî ve ara seçimlerinde, Genel Merkez yoklaması ile seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında önseçim veya teşkilat yoklaması yöntemiyle yapılacak aday tespitleri ile Tüzükte yazılı olanlar dışında teşkilat yoklaması seçmeni olabilecek Parti üyelerinin belirlenmesi, adaylık nitelikleri ve adaylık başvuruları ile adaylık- larla ilgili itirazlara dair usûl ve esasları kapsar.


Hukuki Dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik AK PARTİ Tüzüğü’nün 133. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak düzenlenmiştir.


Tanımlar

Madde 4

Uygulama ilgili olarak bu Yönetmelikte geçen deyimlerden; Parti: (AK PARTİ) Adalet ve Kalkınma Partisi’ni, Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü, Üye: Adalet ve Kalkınma Partisi üyesini, MYK: AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulunu, MKYK: AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kurulunu, YSK: Yüksek Seçim Kurulu’nu, Yönetmelik: Adalet ve Kalkınma Partisi Seçim İşleri Başkanlığı Adaylık İş-
lemleri Yönetmeliğini ifade eder. Bu yönetmelikte sözü geçen ve tanımlanmayan deyimlerde, ilgili mevzu-
atta yapılan tanımlar geçerlidir.


BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER

Seçimlerle İlgili Karar Verme Yetkisi

Madde 5

Partinin, Ülke’de yapılacak her türlü seçime; tamamen veya kısmen tek başına katılıp katılmamasına karar verme yetkisi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na aittir. Kısmi katılım kararının, üye tam sayısının en az 2/3 çoğunluğu ile alınmış olması gereklidir.
Yapılacak seçimle ilgili herhangi bir kararın alınmamış olması, Partinin; her yerde seçime katılacak olduğu anlamına gelir.


Adayların Tesbit ve Sıralama Usulleri (Tüzük md. 123 - 127 - 128)

Madde 6

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde; Tüzüğün 123.,127. ve 128. maddeleri uyarınca yapılacak “ön inceleme” sonucu belirlenen aday adayları arasından Parti adayları ve bu adayların liste sıralamaları;
1 - Önseçim, 2 - Teşkilat yoklaması, 3 - Merkez yoklaması, usûllerinden birinin, birkaçının veya tamamının; aynı seçimde seçim çev-
resi ölçeğine göre aynı anda ve bir arada veya birinin ülke ölçeğinde tam olarak uygulanması suretiyle yapılır.
Hangi seçim çevresinde hangi usül veya usûllerle ve usûlün hangi ölçekte uygulanacağına Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca karar verilir. Ancak millet- vekili seçiminde, seçim çevrelerinin en az % 50’sinde “önseçim” veya “teşki- lat yoklaması” usûllerinden birisinin uygulanması ile aday belirlemesine özen gösterilir. Partinin Tüzükte ve Yönetmelikte gösterilen merkez yoklaması dışındaki Parti aday seçimleri seçim kurullarının yönetim ve denetimi altında yapılır. Önseçim ve teşkilat yoklaması yöntemiyle yapılacak aday tespitleri, Yüksek Seçim Kurulu tarafından seçim takviminde belirlenip ilan edilen günde yapılır (2820 SPK. 37/4).


Aday Tespitine İlişkin Bildirim

Madde 7

Partinin gerek milletvekili, gerekse mahalli idareler seçimleri için hangi seçim çevrelerinde, hangi usul ve esaslarla aday tespiti yapacağı Genel Merkez tarafından Yüksek Seçim Kuruluna bildirilir. Bu bildirim, il seçim kurulları aracılığı ile ilçe seçim kurullarına iletilir (2820 SPK. 37, 2972 S.K. 10/e ).
Bildirim, Yönetmelik ekinde yer alan örnek 1 nolu forma göre yapılır.


Seçim Çevresi

Madde 8

Önseçim ve teşkilat yoklamasında seçim çevreleri; milletvekili seçimleri için il veya varsa il içerisindeki seçim çevresi; il genel meclisi üyeliği için ilçe; belediye meclisi üyeliği ve başkanlığı için belde; büyükşehir belediye başkanlığı için de o büyükşehir belediye hudutları içi’dir (2972 S.K. 3, 4, 10/b - 2820 SPK. 37/son - 2839 S.K. 4, 5).İKİNCİ KISIM ADAYLIK BAŞVURULARI

Adaylık Baarihleri (Tüzük md.123/127)

Madde 9

Milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık başvu- ru tarihleri, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen seçim takvimi dikkate alınarak Merkez Karar ve Yönetim Kurulunca kararlaştırılır ve ilan edilir.


Adaylığa İlişkin Yasaklar (2820 SPK.md.40)

Madde 10

Bir kimse, aynı zamanda, önseçimlerde ve merkez adaylığın- da değişik siyasal partilerden veya aynı partiden, aynı seçim için birden fazla seçim çevresinden önseçime katılamaz. Bir kimse, bir partiden önseçim veya merkez adaylığı yoklamasına katıl- dıktan sonra başka bir partiden merkez adayı gösterilemez ve partisinden istifa etmedikçe bağımsız aday olamaz.


Alt Kademe Teşkilat Yöneticisinin Aday Adaylığı (2820 SPK md. 40/4- Tüzük. md.130)

Madde 11

Adayların “önseçim” veya “teşkilat yoklaması” usûllerinden birisi ile belirlendiği hallerde; görev yaptıkları yerden aday adayı olan alt kademe teşkilat başkan ve yönetim kurulu üyelerinin; seçim takviminde belirtilen süre içinde görevlerinden istifaları zorunludur.


Partide Kayıtlı Olmayanların Adaylık Başvurusu (Tüzük. md. 131)

Madde 12

Milletvekili ve yerel seçimlere aday adaylığı için parti üyesi olma şartı aranmaz. Parti üyesi olmadan aday gösterilip seçilenler, parti üyeliliği- ne alınmış sayılırlar. Milletvekili seçilenlerin üyelik kayıtları, Tüzüğün 11. maddesi gereği Genel Merkezce ikmal ettirilir. Diğerleri ise, üyelik kaydı için gereken evrakları, seçim sonuçlarının ilanından sonra on gün içinde ilgili ilçeye verirler ve kayıt işlemlerini ikmal ettirirler.


Parti Adayı Olarak Seçilmiş Olanların Yeniden Adaylığı (Tüzük. md.132)

Madde 13

AK PARTİ listelerinden aday gösterilip seçilmiş olan belediye başkanları ve milletvekilleri, en fazla üç dönem aday gösterilebilir.
Yapılacak seçimde, doğacak duruma bağlı olarak merkez yoklaması usulü ile aday belirlenmesinin zorunlu olması hali hariç olmak üzere; merkez yoklama- sı veya kontenjan usüllerinden birisi ile aday gösterilip seçilmiş olan kimse, aynı usûllerden birisi ile tekrar aday gösterilemez.


Adaylık Başvuru Usulü

Madde 14

Adaylık başvuruları, bu Yönetmelik ekinde yer alan örnek 2 nolu form doldurulmak suretiyle yapılır.
a) Milletvekili Adaylık Başvurusu
Milletvekilliği için adaylık başvurusu; MKYK başka türlü karar vermiş olma- dıkça, doğrudan Genel Merkezdeki Seçim İşleri Başkanlığına veya il başkanlık- larına bizzat yapılır.
b)Yerel Seçimlerde Adaylık Başvurusu Yerel Seçimlerde adaylık başvuruları;
aa - Büyükşehir ve il belediye başkan adaylığı için MKYK başka türlü karar vermiş olmadıkça, doğrudan Genel Merkezdeki Seçim İşleri Baş- kanlığına veya il başkanlıklarına,
bb- İlçe ve belde belediye başkan adaylığı için ilgili il başkanlıklarına,
cc- Belediye ve il genel meclisi adaylığı için ilgili ilçe başkanlıklarına, bizzat yazılı olarak yapılır.
Milletvekilliği, büyükşehir ve il belediye başkan adaylığı için il başkanlıklarına yapılan başvurular; adayların evrakları tamamlanarak derhal Genel Merkeze gönderilir.ÜÇÜNCÜ KISIM ÖN İNCELEME

Ön inceleme kurulları

Madde 15

a) Milletvekili seçimlerinde ön inceleme (Tüzük md.123) Adaylık başvuruları tamamlandıktan sonra MerkezYürütme Kurulunca; Parti üyesi adaylar hakkında yasal niteliklerle sınırlı, Parti üyesi olmayanlar hakkında ise hem yasal nitelikler ve hem de uygunluk açısından gerekli ön inceleme ya- pılarak veya oluşturulacak bir komisyona yaptırılarak, adaylık değerlendirmesine alınacakları gösterir öneri listesi hazırlanır, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’na sunulur. Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, lüzum gördüğü incelemeyi yaparak; önseçim, teşkilat yoklaması ve merkez yoklamasına katılabilecek aday adayları listelerini seçim çevresi esasına göre belirler.
b)- Yerel seçimlerde ön inceleme (Tüzük md.127) aa - Büyükşehir ve il belediye başkan aday adaylarıyla ilgili “önseçim” veya “teşkilat yoklaması”na katılacakları belirleme işlemi olan “ön in- celeme” yapmak ve karar alma yetkisi MKYK’na aittir. bb - İlçe ve belde belediye başkan aday adaylarıyla ilgili “ön inceleme” işlemi, ilgili il yönetim kurulunca, belediye ve il genel meclisleri aday adaylarıyla ilgili “ön inceleme” işlemi, ilgili ilçe yönetim kurulunca yapılır.
İl yönetimince yapılacak ön inceleme işlemi, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu onayı ile, ilçe yönetiminin yapacağı ön inceleme işlemi ise, il yönetim kurulu onayı ile kesinleşir. Bu şekilde onay yetkisi olan kurullar, gerek gördükleri değişiklikleri yapabilirler.
İKİNCİ BÖLÜM ADAY TESBİT YÖNTEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR

BİRİNCİ KISIM İLKELER

I- ÖNSEÇİM USÜLÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK

Önseçim

Madde 16

Önseçim; her seçim çevresinde, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usül ve esaslara göre, o seçim çevresinde Partiye kayıtlı bütün üyele- rin “önseçim seçmeni” olarak; yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre yapacakları seçimle Parti adaylarını ve liste sıralamalarını belirlemeleridir.


Önseçim Parti Seçmeni

Madde 17

Önseçim Parti seçmeni; önseçimlerin yapılacağı seçim çev- resinde oturan ve üye kayıt defterlerinde Parti üyesi olarak kayıtlı olup, önse- çimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar 2820 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyelerdir (2820 SPK.md. 42/4).II- “TEŞKİLAT YOKLAMASI” USÜLÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK

Teşkilat Yoklaması

Madde 18

Teşkilat yoklaması; “teşkilat yoklaması seçmeni” olarak nite- lenen partililer tarafından, Siyasi Partiler Kanununda yazılı usûl ve esaslara göre yargı gözetim ve denetimi altında gizli oy, açık tasnif esasına göre, aday ve liste sıralamasının yapılmasıdır (Tüzük md. 124/2).


Teşkilat Yoklaması Seçmenleri

Madde 19

Teşkilat yoklaması seçmenleri, yoklamanın yapılacağı seçim çevresindeki ilçe teşkilatına kayıtlı aşağıda yazılı Parti üyelerinden oluşur:
1. Parti üyeliği devam eden parti kurucuları,
304    Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği
2. İlin Partili bakan ve milletvekilleri, 3. İlin Partili eski bakan ve milletvekilleri, 4. İl disiplin kurulu başkanı ile asıl ve yedek üyeleri, 5. İl yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 6. İlçe yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 7. Belde yönetim kurulları başkanları ile yönetim kurullarının asıl ve ye- dek üyeleri, 8. Parti yan kuruluşlarının il ve ilçe yönetim kurulları başkanları ile yöne- tim kurullarının asıl ve yedek üyeleri, 9. Partili il genel meclisi üyeleri, 10. Partili belediye başkanları ve belediye meclisi üyeleri, 11. İl ve ilçe kongresi asıl ve yedek delegeleri, 12. İlin büyük kongre asıl ve yedek delegeleri, 13. Partili belediye, il, ilçe ve belde eski başkanları, 14. Partili yan kuruluş eski il ve ilçe başkanları, 15. Parti üyeliği devam eden köy ve mahalle muhtarları, 16. Partinin teşkilat yoklaması tarihinden en az bir yıl önce belirlenmiş ve görevi devam etmekte olan mahalle ve köy temsilcileri, 17. İlçe yönetim kurulu kararıyla görevlendirilen müşahitler, İl içinde birden fazla seçim çevresi olması halinde, yukarıda yazılı “teşkilat yoklama seçmenleri”; üye olarak kayıtlı olduğu ilçenin yer aldığı seçim çevresinde ve sadece bir oy kullanabilir. Partili bakan ve milletvekilleri ise, tek olan oylarını, il içinde dilediği seçim çevresinde kullanabilir.III-“MERKEZ YOKLAMASI” USULÜ İLE ADAY VE LİSTE SIRALAMASI YAPMAK

Madde 20

Merkez yoklaması usulü; Tüzüğün 123. maddesine göre aday adaylıkları kabul edilenlerin, seçim çevrelerine göre aday ve liste sıralamaları- nın, doğrudan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu tarafından yapılmasıdır.İKİNCİ KISIM SEÇİMLER

Önseçim İlçe Seçim ve Sandık Kurullarında Görevlendirilecek Partili Üyeler (2820 SPK.md.41)

Madde 21

Önseçim ilçe seçim kurulunun kurulması için öngörülen sürenin başında, önseçim ilçe seçim kurulu başkanı’nın Partinin ilçe başkanlıklarına üye bildirimi için yapacağı tebligattan itibaren 2 gün içinde; önseçim ilçe seçim kurulunda ve herbir önseçim sandık kurulu için Parti adına görevlendirilecek 2’şer asıl ve 2’şer yedek üye; belirlenerek kurula yazılı olarak bildirilir. Bu üyeler Parti adına, Parti adayları için yapılacak olan önseçim işlemleri ile ilgili olarak kurula katılırlar (2820 SPK. 41/a).Önseçim ilçe seçim ve sandık kurullarında görevlendirilecek üyeler, önseçimlerde aday adayı olmayan Parti üyeleri arasından seçilir.


Parti Seçmen Listeleri

Madde 22

a) Önseçim Parti Seçmen Listeleri Partinin ilçe ve ilçeye bağlı herhangi bir beldede bütün üyelerinin katılımıyla
yapacağı önseçimlerde, üye kayıt defterlerinde Parti üyesi olarak kayıtlı olup, önseçimlerin yapılacağı tarih itibariyle bir önceki yılın son gününe kadar 2820 sayılı Kanunun 10. maddesine göre Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilen ve Başsavcılıkca ilçe seçim kuruluna gönderilen listelerde yer alan üyeler oy kullanabilirler (2820 SPK. 42). Yukarıda sözü edilen partili seçmenlere ait listeler,Yüksek Seçim Kurulunun bildirmesi üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca önseçimden en az 30 gün önce elinde olacak şekilde ilgili ilçe seçim kurullarına gönderilir (2820 SPK. md. 42/5).
Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listeler alındığında, ilgili partinin üye kayıt defterleri getirtilerek bu defterlerdeki kayıtlar ile Cumhuriyet Başsavcılığından alınan listeler, ilgili parti yöneticilerinin ve gerektiğinde onların sağlayacağı personelin katılımıyla, ilçe seçim kurulu başkanının yönetimi ve gözetimi altında incelenir. Cumhuriyet Başsavcılığınca gönderilen listelerde, ilçe bazında ilgili parti üyeleri gösterilmekle birlikte üyelerin ikametgahlarını içeren bilgilerin yer almaması halinde, üye kayıt defterlerindeki ikametgah adreslerinden de yararlanılmak suretiyle siyasi partinin önseçim yapacağı seçim çevreleri (merkez ve beldeler) için ayrı ayrı seçmen listeleri hazırlanır. Bu listeler dörder örnek olarak düzenlenir.
b) Teşkilât Yoklaması Seçmen Listeleri
Aday belirlemesi ve liste sıralaması teşkilât yoklaması usulüyle yapılacaksa, Genel Merkez oy kullanacak teşkilat yoklaması seçmen listelerini ve seçmenler o seçim çevresinin dahil olduğu ilçe parti teşkilatına kayıtlı ise, üye kayıt defterleri ile birlikte teşkilat yoklaması yapacağı her seçim ve çevresi için ve yalnız o seçim ve çevresinden oy kullanacakları içerir biçimde dörder nüsha olmak üzere Yüksek Seçim Kurulunun belirleyeceği tarihte önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığına vermek zorundadır. İlçe seçim kurulu başkanlığınca bu listeler üzerinde herhangi bir işlem yapılmaksızın onaylanarak seçim takviminde belirlenen tarihte askıya çıkarılır (2820 SPK. 42).


Seçmen Listelerinin Askıya Çıkarılması

Madde 23

Önseçim ilçe seçim kurulu başkanlığınca hazırlanan önseçim seçmen listeleriyle, teşkilat yoklaması yapılan yerlerde ilçe seçim kurulu başkanlığına siyasi partilerce verilen teşkilat yoklaması seçmeni parti üyelerini içeren listelerin birer örneği ait oldukları önseçim ve çevresi belirtilmek suretiyle Yüksek Seçim Kurulunca belirlenen tarihler arasında ilgili parti ilçe yönetim kurulu ile ilçe seçim kurulu binaları önüne asılır (2820 SPK. 42/7).


Seçmen Listelerine İtiraz ve Listelerin Kesinleştirilmesi

Madde 24

Parti seçmen listesinde adları bulunsun veya bulunmasın Parti üyeleri, askıya çıkarılan Parti seçmen listelerine askı süresi içinde, yazılı olarak itiraz edebilirler. İtirazlar, önseçim ilçe seçim kurulu tarafından Parti Tüzük ve Yönetmelikleri çerçevesi içinde incelenir ve seçim takviminde belirlenen süre içinde kesin olarak karara bağlanır. İtirazın yerinde görülmesi halinde Parti seçmen listesi düzeltilir (2820 SPK. 42/son - 298 S.K. 112).
Bu listeler kesinleştikten sonra, ilçe seçim kurulu başkanlığınca, yeteri kadar seçmen için bir liste hesabıyla sandık seçmen listelerine ayrılır.
Listeler üçer örnek olarak düzenlenir. Ayrıca, seçmen listeleri kesinleştikten sonra, bu listelere göre 141 örnek sayılı Parti seçmen kartı, belli süre içinde düzenlenerek ilçe seçim kurulu başkanlığınca üyelere dağıtılır. Kesinleşen listeler üzerinde aşağıdaki maddenin uygulanması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.


Bir Kimsenin Birden Fazla Siyasi Parti Seçmen Listesine Yazılması

Madde 25

Birden fazla siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenmiş ve kesinleşmiş olan siyasi parti seçmen listelerinde aynı isimlerin bulunması ve bu isimlerin başka başka kişilere ilişkin bulunmaması halinde, bu isimler bütün partilere ait seçmen listelerinden silinir ve bu kişilerin bu partilerin hepsinde birden üyelik sıfatları kalkar. Ayrıca bu kişilere verilmiş olan siyasi parti seçmen kartları iptal edilerek durum önseçim ilçe seçim kurullarınca, ilgili siyasi partilerin ilçe yönetim kurullarına ve ilgili sandık kurulları başkanlıklarına derhal bildirilir (2820 SPK. 6).


Aday Adayı Listelerinin Seçim Kurullarına Verilmesi

Madde 26

Aday adayı listeleri soyadına göre alfabetik sırayla düzenlenir.
a - Milletvekili Seçimlerinde Milletvekili seçimi için, MKYK’nca seçim çevreleri esas alınarak belirlenen önseçim ve teşkilat yoklamasına katılabilecek tüm seçim çevrelerine ait aday adayları listeleri Genel Başkanlık tarafından Yüksek Seçim Kuruluna; ilgili seçim çevrelerine ait listelerin de o çevrelerin parti ilçe başkanlıklarınca, il ve ilçe seçim kurullarına verilmesi gerekir.
b - Belediye Başkanı ve Meclis Üyesi Seçimlerinde
Parti ilçe başkanlıkları; önseçimle veya teşkilat yoklamasıyla aday belirlenecek belde ve ilçe belediye başkanı ve belediye meclisi aday adayı
listelerini ilçe seçim kurulu; Parti il başkalıkları; büyükşehir belediye başkan aday adayları listelerini de,
büyükşehir hudutları içindeki ilçe seçim kurullarına da iletilmek üzere il seçim kurulu başkanlıklarına verirler.
c - İl Genel Meclisi Üyesi Seçimlerinde
İl genel meclisi için; 2972 sayılı Kanunun 5’inci maddesi uyarınca, il seçim kurullarınca belirlenen sayıdan az olmamak üzere asıl ve yedek ayırımı yapılmaksızın, aday adayları listeleri Parti ilçe başkanlıkları tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına verilir.


Basılı Oy Pusulası ve Zarfların Verilmesi

Madde 27

a) Parti Genel Merkezi veya yetki vereceği teşkilat kademeleri, önseçim veya teşkilat yoklaması yapılacak seçim çevreleri ile seçimlere ait aday adaylarını içeren ve ilçe seçim kurulu başkanlığına verilen listelere uygun olarak, önseçim seçmen sayısı dikkate alınarak, yeterli sayıdaki basılı oy pusulası ile zarfları, Yüksek Seçim Kurulunca ilan edilen takvimde belirlenen tarihte ilçe seçim kurulu başkanlığına verir.
Bu oy pusulaları; milletvekili, belde belediye başkanlığı, ilçe belediye başkanlığı, büyükşehir belediye başkanlığı, belde ve ilçe belediye meclisleri ile il genel meclisi üyesi aday adayları için ayrı ayrı olmak üzere bastırılır. Oy pusulasının baş tarafına Partinin adıyla birlikte hangi seçim çevresine ve hangi seçime ait olduğu da yazılır.
Ayrı ayrı verilecek belediye meclisi ve il genel meclisi üyeliği aday adaylığı oy pusulasında asıl ve yedek ayırımı yapılmadan, yukarıdaki esaslara göre mevcut adaylar sıralanarak yazılır.
b) Önseçimle aday tespiti halinde, belediye başkanı ile belediye meclisi üye aday adayları müşterek liste ile önseçime katılabilirler. Bu halde, Partili seçmen bu müşterek listeyi aynen veya bu müşterek listedeki mevcut aday adaylarından istediklerini çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak veya 2820 sayılı Siyasî Partiler Kanununun 46’ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesine işaret koymak suretiyle oyunu kullanabilir. Bu durumda yukarıda anılan Parti yetkili organları 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 46 ncı maddesinde belirtilen aday adayları listesi ile birlikte müşterek listeli aday adayları listelerini de ilçe seçim kurulu başkanlıklarına verirler (2972 S.K. md.10/d).
Bu halde belediye başkan aday adayı içermeyen listeler müşterek liste sayılmaz ve işleme konulmaz.
Siyasi Partiler, yukarıda belirlenmiş olduğu üzere düzenlenmiş müşterek listeleri, belediye başkan aday adayı sayısınca verebilirler (2972 S.K.10/c-d - 2820 SPK. 40).


Bildirilecek Aday Adayı Sayısı

Madde 28
Milletvekili seçimi için siyasi partilerce yapılacak önseçimlerde gösterilecek aday adayı sayısı o çevrede seçilecek milletvekili sayısından az olamaz (2820 SPK. 46/son).
Ancak 2820 sayılı Kanun’un 37’nci maddesinin 4381 sayılı Kanunla değişik ikinci fıkrası gereğince gösterilecek merkez kontenjan adayları, o seçim çevresi için bildirilecek toplam aday sayısından düşülür. Mahalli seçimlerde de o seçim çevresi için öngörülen aday sayısı kadar aday adayı gösterilir.


Aday Adaylığından Çekilme

Madde 29

Aday adaylarının ilçe seçim kuruluna bildirilmesinden sonra, önseçim sonuçlanıncaya kadar, aday adaylığından çekilme dikkate alınmaz. Ancak bu gibiler önseçimde aday seçilmişlerse çekilmeleri hüküm ifade eder ve onların yerine, oy sıralamasında daha sonra gelenler aday seçilmiş sayılırlar. Ölüm halinde de aynı hüküm uygulanır (2820 SPK. 40/son).ÜÇÜNCÜ KISIM ÖNSEÇİMDE PROPAGANDA İLE İLGİLİ HÜKÜMLER (SPK.md.43)

Propaganda Yasakları

Madde 30

Aday yoklamalarına katılan aday adayları için propaganda yapmak amacı ile açık hava toplantıları, örf ve adete göre sohbet toplantısı sayı-
lanlar hariç olmak üzere kapalı salon toplantıları tertiplenemez, duvar ilanı, el
ilanı ve her nevi matbua, ses ve görüntü bantlarıyla propaganda yapılamaz. Bu
tür toplantılarda başka aday adaylarına karşı kötüleyici beyanlarda bulunulması
yasaktır.  
Parti, aday adayları için bunların vereceği bilgileri de esas alarak aday
adaylarının meslek veya sanat hayatlarındaki derece, başarı ve eserlerini,
memlekete yaptığı hizmetleri gösterir, vesikalık fotoğraflarını taşıyan matbualar
bastırıp dağıtabilir. Aday adaylarının soyadı alfabe sırasına göre düzenlenecek
benzer bilgileri içeren matbualar sandık başlarına asılabilir.
Aday adayları, partinin programı, büyük kongresinin ve yetkili merkez organlarının kararları ile partinin seçim bildirisi dışında, milli, mahalli yahut mesleki
çapta herhangi bir vaadde bulunamazlar ve Türkçe’den başka dil ve yazı kullanamazlar.
Aday adayları, önseçimlerde oy kullanacak partili üyelere veya yakınlarına
maddi çıkar sağlama amacı güdemezler; önseçimlerde oy kullanacakları etkilemek maksadıyla meşru ve hukuka uygun olmayan davranışlarda bulunamazlar.
Yukarıdaki fıkralar ve Tüzük hükümlerine aykırı beyan ve faaliyette bulunduğu
tesbit edilen aday adaylarının önseçim veya teşkilat yoklamasında aldığı sonuca
bakılmaksızın MKYK tarafından adaylığı iptal edilir.DÖRDÜNCÜ KISIM OYLAMA İŞLEMLERİ

Önseçim Müşahitleri

Madde 31

Önseçim sırasında siyasi partilerin birer müşahidi, kendi partilerine ait sandık başı işlemlerini takip etmek üzere hazır bulunabilir. Önseçimde
aday olanlar, müşahit sıfatıyla sandık başında bulunamazlar(2820 SPK. md.45).


Oy  Vermeye Ait Esaslar

Madde 32

Parti önseçim sandık seçmen listesine kayıtlı her seçmen
önseçimde oy verme hakkına sahiptir. Sandık listesinde kaydı olmayanlar oy
kullanamazlar.
Önseçimde oy vermek için parti seçmen kartının gösterilmesi şarttır.
Bu belgeyi göstermeyenlerden veya belgenin sahibi olduğunda tereddüt
edilenlerden parti üye kimlik kartı istenir (298 S.K. 87).
Sandık başına gelen partili seçmene, sandık kurulu başkanı veya
görevlendireceği kurul üyesi, kimlik ve parti seçmen kartını gördükten sonra
oy pusulasını sandık kurulu başkanlığının mühürü ile mühürleyerek verir (2820
SPK. 46/2).
Partili seçmen, sandık kurulunca kendisine verilen (ilçe seçim kurulu ile
sandık kurulu mühürünü içeren) oy pusulalarını ve ilçe seçim kurulunca mühürlü
zarfı alarak, oyunu kullanmak üzere kapalı oy verme yerine geçer.


Oy  Verme

Madde 33

Aynı sandığa atılacak oy pusulalarını ve zarfını aldıktan sonra
kapalı oy verme yerine giren seçmen oyunu aşağıdaki şekillerde kullanır:
a-Milletvekili Adaylığı İçin:
Partili seçmen oyunu kullanırken,oy pusulasında adları yazılı bulunan aday
adaylarının karşısına (X) çarpı işareti koymak suretiyle tercihini belli eder. İşaret
sayısı; o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından çok ve bu sayının
yarısından az olamaz (2820 SPK. 37).
2820 Sayılı Kanunun 37’nci maddesi uyarınca siyasi parti genel
başkanlıklarınca Yüksek Seçim Kuruluna bildirilen önseçim merkez adayı
isimleri o seçim çevresinin çıkaracağı milletvekili sayısından düşüldükten
sonra, işaretleme kalan milletvekili sayısından çok ve bu sayının yarısından az
olamaz.
İşaretlemede bu miktarlara ve nisbetlere uyulmaması, oy pusulasının
geçersiz sayılmasını gerektirir.
b-İl Genel Meclisi Üyeliği Adaylığı İçin:
Partili seçmen, asıl ve yedek ayrımı yapılmaksızın sıralanmış bulunan
aday adaylarının isimlerinin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini kullanır.
İşaretleme o seçim çevresinin çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından
çok ve yarısından az olamaz.
Belirtilen bu oranlara uyulmaması, oy pusulasının geçersiz sayılmasını
gerektirir (2820 SPK. 46/son).
c - Belediye Meclisi Üyeliği Adaylığı İçin:
Parti önseçim ilçe seçim kurullarına  müşterek oy pusulası vermemiş ise
tercih işaretlemesi, il genel meclisi üyeliği adaylığı için yapılanın aynısı olacaktır.
Ancak 2972 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (d) bendinde öngörülen
kontenjan adaylığı nedeniyle, işaretlenecek aday adayı sayısı, kontenjandan
gösterilecek aday sayısı asıl üye sayısından çıkarıldıktan sonra kalacak sayı
üzerinden hesaplanacaktır (2972 S.K. 10/c – 2820 SPK. 46/son).
Parti önseçim ilçe seçim kurullarına müşterek oy pusulaları da vermiş ise,
parti seçmeni hem bunları hem de basılı oy pusulasını sandık kurulu başkanından
alarak kapalı oy verme yerine girecek ve orada tercihini yapacaktır.
Seçmen basılı oy pusulasını kullanmaya karar verdiği taktirde oy verme
işlemini yukarıda (1) numaralı bentte belirtildiği üzere yapacak, aksi halde yani
müşterek oy pusulasını kullanacak ise seçmen, müşterek oy pusulasını olduğu
gibi üzerinde hiçbir değişiklik yapmadan ve işaret koymadan zarfa koyabileceği
gibi, listede mevcut aday adaylarından (belediye başkanı adayı dahil) istediğini
çizmek ve bunların yerine diğer aday adaylarından isimler yazmak suretiyle
oyunu kullanabilir.
Partili seçmen, müşterek oy pusulasını kullanmaya karar verip oy
pusulasında bazı isimleri çizmek ve yerlerine başka aday adaylarını yazmak
suretiyle değişiklik yaptığı takdirde, sonuçta müşterek oy pusulasındaki aday
adayı sayısı, kontenjandan gösterilecek aday sayısı hariç olmak üzere, seçim
çevresinin çıkaracağı asıl ve yedek üye toplam sayısından çok ve bu sayıdan az
olamayacağı gibi yeni yazılan isimlerin mutlaka basılı aday listesinde bulunan
adaylardan olması da şarttır.
Bu şartlara uygun olmayan değişiklikler, oy pusulasını geçersiz kılar.
d - Belediye Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı Adayları
Önseçimi İçin:
Bu seçimlerde partili seçmen, basılı oy pusulasında yazılı aday adaylarından
yalnızca birinin isminin karşısına (X) çarpı işareti koyarak tercihini kullanır.
Birden fazla aday adayının isminin karşısına işaret konulması veya birden
fazla aday olduğu halde oy pusulasında tercih işareti konulmamış bulunması,
oy pusulasını geçersiz kılar. Seçmen müşterek oy pusulasını kullanmayı tercih
etmiş ise onu; aksi halde işaretlediği belediye başkan adayları ile belediye
meclisi üye adaylarına ait basılı oy pusulalarını aynı zarfa koyarak sandığa atar.
Büyükşehir belediye başkan adaylığı için de önseçim yapılması halinde
seçmen bu maddenin “C” bendinin 1. fıkrasına göre işaretlediği oy pusulasını
ilçe belediye başkanlığı ve meclisi üyeliği adaylarına ait oy pusulalarını koyduğu
zarfa koyarak ilçe belediye önseçimi için ayrılmış sandığa atar.
Oy pusulası işaretlendikten sonra zarfa konulur, zarf kapatılır ve kapalı
oy verme yerinden çıkılarak oy zarfı ait olduğu sandığa atılır. Seçmen, sandık
listesindeki adının karşısını imza ederek oyunu kullandığını belli eder.


Oy Verme Süresi, Oyların Dökümü ve Sayımı

Madde 34

Oy verme süresi, oyların döküm ve sayımı oy kullanma
usulü, geçersiz oylar ve sandık başı işlemleri ile tutanakların birleştirilmesinde,
298 sayılı Kanun hükümleri ile YSK tarafından yayımlanan genelge hükümleri
uygulanır.


İtiraz Hakkı

Madde 35

Seçim ve sandık kurullarıyla kurul başkanlarının kesin olmayan
kararlarına karşı Parti Genel Merkezi ile önseçimde aday adayı olanlar veya
Partinin teşkilat kademelerinin başkanları veya vekilleri ile Parti müşahitleri itiraz
edebilirler (2820 SPK. 50).


Yerel Seçimlerde Önseçim Tutanağı ve İtirazın Sonuçları

Madde  36

Önseçimlerde her siyasi parti ve her önseçim için seçim
çevreleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenecek sayılı basılı tutanak kağıdında,
o partiden aday adayı olmuş bulunanların, herbirinin aldıkları oyların toplamı,
rakam ve yazı ile belirtilir. Bu tutanak ilçe seçim kurulu başkanı ve üyelerince
imzalanır.
Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonunda tutanakların iptaline karar
verildiği taktirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre seçildikleri
anlaşılanlara veya aldıkları oy sayısı değişenlere ilçe seçim kurulunca tutanakları
verilir veya oy sayısı düzeltilir.
İlçe seçim kurulunca bu konuda verilen kararlara karşı aynı kurula yalnız
şikayet yoluyla başvurulabilir.
İlçe seçim kurulunun şikayet üzerine verdiği karar kesindir.
Büyükşehir belediye başkanlığı adayları için düzenlenen ilçe birleştirme
tutanaklarına karşı yapılan itirazlar, il seçim kurulunca incelenir ve kesin olarak
karara bağlanır. İl seçim kurulunun birleştirme tutanağına karşı ancak il seçim
kuruluna şikayet yoluna gidilebilir. Şikayet üzerine verilen kararlar kesindir.
Bu itiraz ve şikayetlerin ilgili seçim kurullarınca sonuçlandırılmalarına ilişkin
süreler, Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde belirtilir.
Büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı önseçim sonuçları için ilçe
seçim kurullarınca düzenlenen tutanaklar, birleştirilmek üzere il seçim kurulu
başkanlığına gönderilir.
Önseçimin önseçim işlemleri sebebiyle iptali halinde önseçim yenilenmez
ve bu seçim ve çevresi için bütün adaylar,  Parti   Tüzüğünde gösterilen
yöntemlerle Parti yetkili organları tarafından belirlenir.312 Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği
Tutanakları iptal edilenler yerine, adayların önseçimde aldıkları oy sırası-
na göre tutanak verilir. Sırada olan yoksa veya sıradakiler yetmezse boşluklar
Tüzüğün 125. maddesine göre, adaylar merkez yoklaması ile belirlenmiş ise,
yoklamayı yapan organın bildireceği isimle doldurulur  (2820 SPK. 51).
Ön seçim veya teşkilat yoklamasında eşit oy alanların liste sırası, çekilecek
kur’a ile belirlenir (Tüzük md.129/5).


Milletvekili Seçiminde   Önseçim  Tutanaklarının Düzenlenmesi ve Tutanağın İptali

Madde 37

Önseçim sandık kurulları 146 nolu cetvelde oyların döküm ve
sayımını yaparak 146/1 numaralı tutanağı düzenler ve bunları aynı gün önseçim
ilçe seçim kuruluna iletir.
Önseçim ilçe seçim kurulları her siyasi parti için ayrı ayrı düzenlenecek
146/2 numaralı birleştirme tutanaklarında, o partiden aday adayı olanların
herbirinin aldıkları oyların toplamını rakam ve yazı ile belirtirler. Bu tutanaklar
önseçim ilçe seçim kurulu başkanı ve üyeleri tarafından imzalanarak il seçim
kuruluna iletilir.
İl seçim kurulları kendilerine önseçim ilçe seçim kurullarından gelen
tutanakları her bir seçim çevresi itibariyle birleştirerek, 146/3 numaralı
birleştirme tutanağını düzenler ve sonuçları 146/4 numaralı tutanak ile en seri
şekilde (telgraf, telefax) Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler.
Aynı miktarda oy almış olanlar arasındaki sırayı Partinin Merkez Karar ve
Yönetim Kurulu tesbit eder.
Adaylık tutanağına yapılan itiraz, oyların dökümüne veya sayımına ilişkin
olduğu ve yeniden yapılan döküm ve sayım sonucunda tutanakların iptaline
karar verildiği takdirde, yeniden yapılan döküm ve sayım sonucuna göre
seçildikleri anlaşılanlara Yüksek Seçim Kurulu tarafından tutanakları verilir.
Bir seçim çevresinde önseçimin, önseçim işlemleri sebebiyle iptaline
karar verildiği takdirde, önseçim yenilenmez ve bu seçim çevresi için bütün
adaylar ilgili siyasi partinin yetkili kurulları tarafından tesbit edilir.
Adayların yalnız birinin veya birkaçının tutanağının iptaline karar verildiği
hallerde, tutanakları iptal olunan adayların yerine, önseçimde alınan oy sırasına
göre tutanak verilir. Sırada olanlar yetmediği takdirde boş kalan yerlerin
doldurulması için bu maddenin yukarıdaki fıkrası uygulanır.
Belli bir seçim için Parti adaylarının Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmesinden
sonra önseçim ve adaylarla ilgili itiraz ve şikayetler dikkate alınmaz. Daha önce
yapılmış olan itiraz ve şikayetler üzerine başlamış olan işlemler dondurulur
(2820 SPK. 51).


Mahalli Seçimlerde Önseçim Sonuçlarının Siyasi Partilere ve Kazananlara Bildirilmesi

Madde 38

Her siyasi partinin önseçimine katıldığı her seçim ve çevresi
için aday adaylarının aldığı oy sayısını içeren tutanaklar, ilçe seçim kurulu
başkanlığınca partinin ilçe başkanlığına gönderilir.
Kazanan aday adaylarına da formu düzenlenerek verilir.
Büyükşehir belediye başkanlığı aday adaylığı sonuçları ise, il seçim kurulu
başkanlığı tarafından ilgili parti il başkanlığına ve kazanan aday adayına bildirilir.


Genel Seçimlerde Önseçim Sonuçlarının Siyasi Partilere Bildirilmesi

Madde 39

Yüksek Seçim Kurulu, il seçim kurullarından gelen önseçimle
tespit edilmiş parti adayları listelerinin tasdikli birer örneğini derhal ilgili partilerin genel başkanlıklarına teslim eder. Parti genel başkanlıkları, parti mevzuatı
gereğince merkez adayı olarak seçilen parti adaylarını bu listelere dahil ederek seçim çevrelerine göre düzenleyecekleri parti adayı cetvellerini, kanun hükümlerine göre Yüksek Seçim Kuruluna süresi içerisinde bildirirler (2820 SPK. md.48).
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ADAY LİSTELERİNİN SEÇİM KURULUNA VERİLMESİ

BİRİNCİ KISIM YEREL SEÇİMLERDE ADAY LİSTELERİNİN VERİLMESİ VE İTİRAZLAR

Yerel Seçimlerde Aday Listelerinin Verilmesi

Madde 40

Bu Yönetmelik ile Parti Tüzüğünde belirtilen usul ve esaslara
göre belirlenen adaylara ait listeler Yüksek eçim Kurulunca ilan edilen seçim
takviminde belirtilen süre içinde;
Büyükşehirlerde, büyükşehir belediye başkan adayları parti  il
başkanlıklarınca il seçim kurullarına,
Belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve il genel meclisi üyeliği
seçimlerine ait aday listeleri, Parti  ilçe başkanlıklarınca ayrı ayrı listeler halinde
ilçe seçim kurullarına, verilir.
Her aday için, 2972 sayılı Kanunun 9’uncu maddesi göndermesi ile
uygulanması gerekli 2839 sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre, seçilme
yeterliliği ile ilgili sabıka kayıtlarının bulunup bulunmadığını gösterir belgelerle
nüfus cüzdanı örnekleri seçim kurullarına verilecek listelere eklenir.
Yukarıda belirtilen Parti teşkilat kademeleri,her seçim çevresi için
düzenleyecekleri aday listelerini 4 nüsha halinde, seçim takviminde belirlenen
süre içinde alındı belgesi karşılığında seçim kurullarına verirler.
Aday listelerinin her sayfasının Parti mühürünü ve yetkili imzayı taşıması  
şarttır.
İl ve ilçe seçim kurulları, listeleri kendilerine verilen geçici adayları ilgili
yerlerde alışılmış usullerle ilan ederler (2972 S.K. 12).


Yerel Seçimlerde  Adaylara Karşı İtiraz

Madde 41

Adayların geçici olarak ilanı üzerine adaylara karşı ilçe seçim
kuruluna itiraz edilebilir. İlçe seçim kurulu kararlarına karşı ilgililer il seçim kuruluna
itiraz edebilirler. İl seçim kurulunun itiraz üzerine verdiği karar kesindir.
Büyükşehir belediye başkan adayları hakkındaki itirazlar, il seçim kurulunca
incelenir. Bu inceleme sonucunda verilen kararlara karşı Yüksek Seçim Kuruluna
itiraz yoluna başvurulabilir. İtiraz üzerine verilen bu kararlar kesindir.
İtiraz ve şikayetler ile bunların ilgili seçim kurullarınca incelenmelerine ilişkin
süreler  Yüksek Seçim Kurulunca seçim takviminde belirtilir (2972 S.K. 14).


Yerel Seçimlerde Adayların İncelenmesi

Madde 42

İlçe seçim kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında
yapacakları inceleme sonucunda kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık
veya aykırılık bulunduğunu görürlerse, durumu ilgili adaya ve siyasi partilerin
ilçe başkanlıklarına bildirirler.
Büyükşehir belediye başkan adaylarına ilişkin inceleme il seçim kurulunca
yapılır. Noksanlık ve aykırılık görülürse bu kurulca, siyasi partinin il başkanlığına
bildirilir.
İlgili aday ve siyasi parti bu bildirimler üzerine büyükşehir belediye
başkanlığı adaylığı yönünden Yüksek Seçim Kuruluna, diğer adaylar yönünden
de il seçim kuruluna itiraz edebilirler. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir.


Yerel Seçimlerde Eksik Adayların Tamamlanması (Tüzük.md.125)

Madde 43

Siyasi partilerin aday listelerinde, 24 ve 25 inci maddelerdeki
durumlar nedeniyle eksiklikler husule geldiği takdirde keyfiyet ilçe seçim kurulu
başkanlığınca, büyükşehir belediye başkanlığı adayı yönünden il seçim kurulu
başkanlığınca ilgili siyasi parti yönetim kurulu başkanlığına bildirilerek eksikliğin
tamamlanması istenir.
İstifa, ölüm ve kısmi iptal gibi nedenlerle aday listelerinde boşalma olması
halinde; sıralama ön seçim veya teşkilat yoklaması usüllerinden biri ile yapılmış
ise; boşluk liste sonuna kaydırılarak, en çok oy almış liste dışı adayın listeye
dahil edilmesiyle doldurulur. Önseçim veya teşkilat yoklaması, tümden veya
seçim çevresi ölçeğinde en az 1/3 oranında iptal edilmiş ise, boşalan adaylıklar
Merkez Karar ve Yönetim Kurulu veya yetki verdiği diğer herhangi bir merkez
veya taşra teşkilatı yönetim kademesi tarafından tamamlanır.
Merkez yoklaması usûlü ile yapılan listelerde meydana gelebilecek bo-
şalmalarda liste kaydırması yapılmaz. Boşalan sıra, Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu’nun belirlediği ismin bildirilmesiyle doldurulur.


Belediye Meclisi Üyeliği Seçimlerinde Kontenjan Adaylığı

Madde 44

Parti, 2972 Sayılı Kanunun 10/c maddesi uyarınca; belediye
meclis üye sayısı 9 ve 11 olan beldelerde bir, 15 olan beldelerde iki, 25 ve 31
olan beldelerde üç, 37 olan beldelerde dört, 45 olan beldelerde beş, 55 olan
beldelerde altı adet kontenjan adayı gösterebilir.
Kontenjan adayları MKYK veya yetki verdiği teşkilat kademeleri  tarafından
merkez yoklaması ile tesbit edilir.
Kontenjan adaylarının isimleri parti ilçe yönetim kurulları tarafından  
ilçe seçim kurullarına verilen aday listelerinin sonuna yedek üye adaylarının
isimlerinden sonra yazılır.İKİNCİ  KISIM GENEL SEÇİMLERDE ADAY LİSTELERİNİN VERİLMESİ VE İTİRAZLAR

Milletvekili  Seçimlerinde Aday Listelerinin Verilmesi

Madde 45

Partinin seçime katılacağı yerlere ilişkin aday listelerinin, her
ilin ve bir il birden fazla seçim çevresine bölünmüş ise,her bir seçim çevresinin
adayları ayrı ayrı kağıtta gösterilmek suretiyle YSK’nca ilan edilen seçim
takviminde öngörülen süre içinde  Yüksek Seçim Kuruluna teslim edilmesi
gerekir.
İllere ait bu listeler, alfabe sırasıyla dizilerek listenin baş tarafına ilin adı, il
birkaç seçim çevresine bölünmüş ise (her bir çevre ayrı ayrı olmak üzere) ilin
adıyla birlikte bölünen seçim çevresinin numarasının yazılması, bunun altına da
adayların adları, soyadları, öğrenim durumları (ilk, orta, yüksek biçiminde) ve
meslekleri (birden çok meslek varsa yalnız biri) gösterilerek sıra numarasıyla alt
alta yazılmak suretiyle düzenlenir.
Listelerin her sayfasının Parti mühürünü ve yetkili imzayı taşıması gerekir.
Her aday için, 2839 Sayılı Kanunun 11’inci maddesine göre, seçilme
yeterliliği ile ilgili, sabıka kayıtlarının bulunup bulunmadığını gösterir belgelerle
nüfus cüzdanı örnekleri, listelere eklenir.
2839 Sayılı Kanunun 13’üncü maddesi gereğince; Partinin, iller toplamının
en az yarısında ve aynı Kanunun 12’nci maddesinde öngörülen seçim çevrelerinin
çıkaracakları milletvekili sayısı kadar aday göstermesi gerekir.
Eksik aday gösterilmesi halinde, bu eksiklik Yüksek Seçim Kurulunca
Partiye  verilen sürede tamamlanır.


Milletvekili Seçiminde Kontenjan Adaylığı (SPK md. 36/son Tüzük md. 26)

Madde 46

Aday tesbit ve sıralama işleminin, önseçim veya teşkilat yoklaması usüllerinden biri ile yapılmasına karar verilmiş olması hallerinde; TBMM
toplam üye sayısının %5’ini aşmamak üzere, ilini, seçim çevresini ve liste sırasını ön seçim veya teşkilat yoklamasından on gün önce Yüksek Seçim Kuruluna
bildirmek koşuluyla merkez adayı göstermeye Genel Başkan yetkilidir.
Önseçim veya teşkilat yoklamasının kısmi uygulanması halinde Genel
Başkan’ın göstereceği kontenjan aday sayısı, ön seçim veya teşkilat yoklaması yapılan seçim çevrelerinden seçilecek milletvekili sayısı toplamının %5’ini
aşamaz.
Bir seçim çevresinde birden fazla ve iki milletvekili seçilecek seçim çevrelerinde Genel Başkan kontenjanı kullanılamaz.
Seçimin yapılacağı tarihte milletvekili olanlar ile, parti listelerinden üç dö-
nem belediye başkanlığı yapmış olanlar, kontenjan yöntemi ile aday gösterilemezler.
Kontenjan adayı gösterilecek olanlar, “önseçim” veya “teşkilat  yoklaması” na katılmazlar.
Milletvekili Seçimlerinde Adaylara Karşı İtiraz
Madde 47 - Adayların geçici olarak ilanından itibaren iki gün içinde il se-
çim kuruluna itiraz edilebilir. İtirazlar, il seçim kurullarınca, en geç iki gün içinde
karara bağlanır.
İlgililer, bu kararlara karşı iki gün içinde Yüksek Seçim Kuruluna itiraz edebilirler.
Yüksek Seçim Kurulu, üç gün içinde ve en geç, kesin aday listelerinin ilanı
gününe kadar bu itirazları karara bağlar (2839 S.K.md.22).


Adayların İncelenmesi

Madde 48

Bir il, birkaç seçim çevresine bölünmüş olsa bile il seçim
kurulları, kendi seçim çevrelerinin adayları hakkında yaptıkları inceleme sonunda,
bu Kanunda yazılı adaylık şartlarında noksanlık veya aykırılık bulunduğunu
görürlerse, durumu geçici ilan tarihinden itibaren iki gün içinde ilgili adaya, siyasi
partilerin il başkanlarına ve Yüksek Seçim Kuruluna bildirirler (2839 S.K.md.23).


Adayların İlanı

Madde 49

Adaylıklar kesinleştikten sonra, Yüksek Seçim Kurulu
tarafından seçim takviminde belirtilen süre zarfında seçim çevreleri itibariyle
Resmi Gazete ve radyo ile ilan edilir (2839 S.K. md.24).
İl seçim kurulları da kendi seçim çevrelerindeki adayları, Yüksek Seçim
Kurulunun belirttiği tarihte, alışılmış araçlarla ilan ederler.Seçim İşleri Adaylık İşlemleri Yönetmeliği 317


Adaylıktan İstifa ve Ölüm

Madde 50

Aday listelerinin kesinleştiği tarihten, oy verme günü saat
17:00’ ye kadar ölüm veya istifa nedeniyle aday listelerinde meydana gelecek
eksilmeler, listelerin tamamlanmasını gerektirmez. Ancak, aday listelerinde yukarıdaki nedenlerle boşalma olması halinde listedeki adaylar liste sırasına göre kaydırılmak suretiyle boşalan yerler doldurulur (2839 S.K. md.25).
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Aday Adaylarından Alınacak Aidat (2820 SPK. md.64 - Tüzük md.134/5)

Madde 51

Milletvekili, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve
il genel meclisi üyeliği aday adaylarından Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca
yasal sınırlar çerçevesinde belirlenecek miktarda başvuru aidatı alınabilir.
MKYK‘nca belirlenen aidat miktarları adaylık başvuru tarihlerinden  önce il baş-
kanlıklarına bildirilir.


MKYK’nun Seçimlere Dair İlke Kararları Verme Yetkisi (Tüzük md.133)

Madde 52

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, seçimlere ilişkin adaylık baş-
vuru ve şartlarını, her seçime özgü olacak şekilde “ilke kararları” yla belirlemeye mezun ve yetkili bulunmaktadır.
Geçici Madde 1 - 22’nci dönem milletvekili genel seçimlerinde “Milletvekillği Aday Adaylığı” aidatı 1.000.000.000 (Bir Milyar) TL olarak belirlenmiştir.


Yürürlük

Madde 53

İşbu Yönetmelik MKYK tarafından kabul edildiği  tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde  54

Bu Yönetmelik hükümleri, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu’nca yürütülür.
Arşiv Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatın faaliyetleri sonucu oluşan
evrak ve malzemeden arşivlenmesi gerekenlerin tespiti, arşivlenmesi, arşivden
yararlanma ile muhafazasına lüzum görülmeyen evrak ve malzemenin ayıklama
ve imhasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.


Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen
AK PARTİ teşkilatını kapsar.


Hukuki dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden
hazırlanmıştır.


Tanımlar

Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen;
a) Tüzük: AK PARTİ Tüzüğünü,
b) Teşkilat: Tüzüğün 16. maddesinde ifade edilen, AK PARTİ’nin tabandan
tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü,
c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını,
d) Birim: Teşkilat kademelerindeki birim başkanlıklarını,
e) Genel Sekreterlik: AK PARTİ Genel Sekreterliğini,
f) Arşiv Malzemesi: AK PARTİ Tüzüğünün 16. ve 17. maddelerinde belirtilen
teşkilat birimlerinin ve kademelerinin işlem ve faaliyetleri sonucunda teşekkül
eden, kesin sonuca bağlanmış, hukuki, idari, ilmi, edebi, tarihi, kültürel, biyografik, istatistik, demografik ve teknik açıdan,  herhangi bir konuyu aydınlatmaya,
düzenlemeye ve tespite yarayan, her türlü  yazılı evrak, defter, resim, plan,
harita, proje, mühür, damga,  fotoğraf, film, ses ve görüntü bandı, disk (CD) ve
benzeri belgeleri ve malzemeyi,
g) Arşivlik Malzeme: (f) fıkrasında yazılı her türlü evrak ve malzemeden henüz arşiv malzemesi evsafını kazanmamış olması sebebiyle, muhafaza edilmek
üzere yetkililerce ayrılanları,
h) Birim Arşivi: Birimlerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzemenin, birimde belirli bir süre saklandığı yeri,
ı) Kademe Arşivi: Kademelerin faaliyetleri sonucu oluşan, aktüalitesini kaybetmemiş ve aktif olarak günlük iş akışı içinde kullanılan arşivlik malzeme ile,
kademe birimlerinin arşivlerindeki arşiv malzemesinin, birimlerin arşivlerinden
alınarak ilgili teşkilat kademesinde saklandığı yeri,   
i) Genel Merkez Arşivi: Genel Merkez faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik
malzeme ile, Genel Merkez birimlerinin arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin, birim arşivlerinden alınarak daha uzun süreli saklandığı yeri, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM Arşivin Kurulması, Düzenlenmesi, Korunması, Saklanma Süresi, Gizli Evrak ve Arşivden Yararlanma

Genel Merkez, kademe ve birim arşivleri

Madde 5

Birimlerde, teşkilat kademelerinde ve Genel Merkezde arşiv
oluşturulması esastır. Ancak, işlem hacmi küçük birimler arşiv kurmayabilirler.
Arşiv oluşturamayan birimlerde bulunan arşivlik malzemenin, altı ayda bir ve
her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere ilgili kademe arşivine teslim
edilmesi şarttır.
 Arşiv oluşturan birimler, altı aylık sürelerle ve her yıl Ocak ve Temmuz
aylarında, birimlerindeki arşivlik malzemeyi birim arşivlerine devrederler.  Söz
konusu evrak ve malzemenin varsa bir örneği de ilgili kademe arşivine, Genel
Merkezde Genel Merkez arşivine teslim edilir.  
Kademeler, faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, birimlerden
gelen arşiv malzemesini daha uzun süre muhafaza etmek için kademe arşivlerini
kurarlar.
Genel Merkez faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, Genel
Merkez birimlerinin arşivlerinde bulunan arşiv malzemesinin daha uzun süre
saklanması için Genel Sekreterlikçe Genel Merkez arşivi kurulur.


Arşivin düzenlenmesi

Madde 6

Arşiv aşağıda belirtilen usule göre düzenlenir:
a) Arşivde bulunan arşiv malzemesi, numerik veya alfabetik olarak,
kronolojik bir sistem içerisinde, faaliyet dönemleri esas alınıp, özel zarf, dosya,
klasör ve kutulara konularak sıralanır.
b) Arşivde bulunan dolap ve rafların kolayca görülebilecek yerlerine ve
belirli bir düzenle, orada bulunan arşiv malzemesinin niteliklerini gösteren
bilgileri içeren karton, plastik veya madeni etiketler konur.
c) Birimlerin kodlarının tespitinde, Yazışma Yönetmeliğindeki kodlar esas
alınır. (EK:8/1-3)
d) Evraka ekli olan harita, plân, proje ve benzerleri, asıl evrak ve belgeden
ayrılmaz.  Bu tür ekler asıl evrak ve belge ile birlikte arşivlenir.
e) Birden fazla sayfa ve yapraktan ibaret olan evrakın, dağılmasına mani
olmak, yerlerinin kaybolmasını önlemek ve aidiyetlerini sağlamak, dolayısıyla
kullanılmalarını kolaylaştırmak için yaprak ve sayfalar numaralandırılır. Her
dosyada evrak 1’den başlamak üzere sıra numarası alır. Evrakın ekleri kendi
içerisinde sayıldıktan sonra, asıl evrakın ön yüzünün sol alt köşesine adet olarak
kurşun kalemle yazılır.
f) Evrak ve belge,kendi içerisinde “gün, ay, yıl” sırasına göre kronolojik
sıraya konulur. Bu işlem yapılırken aşağıdaki hususlar göz önüne alınır;
i) Kronolojik sıralama işlemi, küçük tarihten büyük tarihe doğru
yapılır. Birden fazla eki bulunan evrak ve belgelerin sıralamasında
da aynı usul uygulanır.
ii) Üzerinde yalnızca “ay”ı olup günü belli olmayan evrak, sıralamada
evrakın sayısı gibi ipucu olacak bir unsura sahip değilse, bunlar
bulundukları ayın en sonuna toplu olarak konulur. Üzerinde
gün ve ay olmayıp, sadece yıl yazılı olanlar, ait oldukları yılın en
sonuna konulur.
g) Ayırma neticesinde, arşiv malzemesinin ait olduğu birimine kadar daha
önceden  belirlenmiş kodlarını ihtiva eden lastikten yapılmış “Arşiv Yer Damgası”
(EK:1), evrakın ön yüz alt bölümüne, ön yüzde yer yoksa arka yüzüne siyah
ıstampa mürekkebi kullanılmak suretiyle basılır. “Klasör Numarası”, “Dosya
Numarası” ve “Evrak Sıra Numarası” bölümleri ise kurşun kalemle doldurulur.
h) “Klasör Numarası” bölümüne, evrak ve belgenin dosyalar içerisinde
konulacağı klasöre verilecek müteselsil numara yazılır.
ı) “Dosya Numarası” bölümüne, bir klasörde yer alacak dosyalara verilecek
müteselsil numara yazılır.
i) “Evrak Sıra Numarası” bölümüne ise, her bir dosyaya yerleştirilecek
evraka verilecek sıra numarası yazılır. Her bir dosya içerisinde yer alacak
evrak birden başlamak üzere sıra numarası alır. “Arşiv Yer Damgası” aidiyet ve
bütünlüğü sağlaması bakımından evrakın eklerine de basılır.
j) Kodlamada, “Klasör Numarası”, “Dosya Numarası” ve “Evrak Sıra
Numarası” bölümleri kurşun kalemle doldurulur. Boyalı, sabit tükenmez veya
mürekkepli kalemle evrak üzerine yazı yazılmaz.
k) Her bir dosya içerisine, o dosyada yer alacak evrakın dökümünü verecek
bir “Dosya Muhteviyatı Döküm Formu” (EK:2) konulur.
l) İstenen belgelere süratli bir şekilde ulaşmayı sağlamak için belgelerin
dosyalar içerisinde yerleştirileceği klasörlerin, sırtlarında bulunan etiketler
üzerine yukarıda belirtilen kodlamanın “Evrak Sıra Numarası” hanesine kadar
olan bilgiler kaydedilir. Bu etiketlerde (EK:3), “Dosya Numarası” hanesine,
bir klasörde yer alacak dosyaların ilk ve son numaralarıyla,  “İşlem Dönemi”
yazılır. Aynı şekilde, dosya gömleklerinin ön yüzlerine de, kodlamanın “Dosya Numarası” dahil “İşlem Dönemi” yazılır.
m) Klasörlere ve dosyalara verilecek sıra numaraları, dosyalama sistemleri
devam ettiği sürece müteselsil olarak devam ettirilir.
n) Tasnifi tamamlanmış olan evrak, standart dosya gömleği içerisinde
klasörlere konmuş olarak gerekli şartları haiz arşiv depolarında ve madeni
raflarda tasnif planına uygun olarak, bir yerleştirme planı dâhilinde yerleştirilir.
o) Yerleştirme işlemi, arşiv deposuna girildiğinde, sol taraftaki ilk rafın sol
üst köşesinden başlamak üzere yapılır. Bu işlem her raf grubu için tekrarlanır.
ö) Arşiv deposunun yerleşim şeması çıkarılır ve depo girişinin uygun bir
yerine asılır.


Koruma yükümlülüğü

Madde 7

Kademeler ve birimler, ellerinde bulundurdukları arşiv
malzemesini her türlü zararlı tesir ve unsurlardan korumak, mevcut asli düzenleri
içerisinde tasnif etmek ve saklamakla yükümlüdürler. Kademelerde, kademe
sekreteri arşivden sorumludur. Birimlerde arşivden sorumlu birim görevlisi,
birim başkanı tarafından belirlenir.
Kademeler ve birimler, arşiv malzemesinin korunması ile ilgili olarak;
a) Yangın, hırsızlık, rutubet, su baskını, toz ve her türlü hayvan ve haşaratın
tahriplerine karşı gerekli tedbirlerin alınmasından,
b) Yangın söndürme cihazlarının yangın talimatı çerçevesinde daimi çalışır
durumda bulundurulmasından,
c) Arşivin her bölümünde uygun yerlerde higrometre bulundurmak
suretiyle, rutubetin P-60 arasında bulundurulmasından,
d) Fazla rutubeti önlemek için, rutubet emici cihaz ve kimyevi maddelerin
kullanılmasından,
e) Yılda en az bir defa mikroorganizmalara karşı koruyucu tedbir olarak
arşiv depolarının dezenfekte edilmesinden,
f) Işık ve havalandırma tertibatının elverişli bir şekilde düzenlenmesinden,
g) Isının mümkün olduğu kadar kağıt malzeme için gerekli olan 12-15
derece arasında tutulmasından, imkanları dahilinde sorumludurlar.


Gizli evrak

Madde 8

Kademelerin ve birimlerin elinde bulunan ve cari olduğu
dönemde gizli kabul edilmiş ve halen bu özelliklerini koruyan arşiv malzemesi,
birim ve kademe arşivine geçtikten sonra da gizli kalır. Arşiv malzemesinin
gizliliğinin kaldırılması, ilgili birimin görüşü alındıktan sonra, Genel Merkezde
Genel Sekreterlik, diğer kademelerde ise ilgili kademe sekreterlikleri ile birim
başkanlıkları tarafından belirlenir.


Arşiv malzemesinin saklanma süresi

Madde 9

Birim arşivlerindeki arşiv malzemesi beş yıl süre ile saklanır.
Her yılın Ocak ayında, Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından birim arşivinde
saklama süresini dolduran arşiv malzemesi belirlenir ve kademe arşivine teslim
edilir.
Belde ve ilçe kademelerindeki arşiv malzemesi on yıl süre ile saklanır.
Her yılın Ocak ayında, Ayıklama ve İmha Komisyonu tarafından belde ve ilçe
kademelerindeki on yıllık saklama süresini dolduran arşiv evrakı belirlenir ve
ilgili il başkanlığı arşivine teslim edilir. Ancak, isteyen belde ve ilçe teşkilat
kademesi söz konusu arşiv malzemesini muhafaza etmeye devam edebilir.
İl başkanlıklarında ve Genel Merkez’de arşiv malzemesi süresiz muhafaza
edilir.


Arşivlerden yararlanma

Madde 10

Arşiv malzemesinin aslı, hiçbir sebep ve suretle, arşivden
dışarıya çıkarılamaz.
Talep halinde, ilgili birimin görüşü alınarak Genel Sekreterlik veya kademe
sekreterlikleri tarafından arşiv malzemesinin bir örneği dışarıya verilebilir.
Arşiv Evrakı İstek Formu örneği EK:7’de gösterilmiştir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Birim Arşivi İşlemleri

Arşive verilecek malzemenin ayırımı ve hazırlanması

Madde 11

Her yılın Ocak ve Temmuz ayları içerisinde, önceki döneme
ait arşivlik malzeme, birimlerince gözden geçirilir. İşlemi tamamlananlar, işlemi
devam edenler ve işlemi tamamlanmış olmasına karşılık elde bulundurulması
gerekli olanlar şeklinde bir ayırıma tâbi tutulur.
Ayırım işlemlerini müteakip, birim arşivine devredilecek malzeme, ilgili
birimlerde işin ve malzemenin özelliklerine göre;
a) Birimi,
b) İşlem dönemi (teşekkül ettiği yarıyıl),
c) İşlem tarihi, itibariyle kronolojik olarak sıralanır,
d) Ekler için de aynı usul uygulanır.
İçerisinde tamamen veya kısmen gizlilik derecesi taşıyan  evrakın
bulunduğu dosyanın sağ üst köşesine kırmızı ıstampa mürekkebi ile “GİZLİ”
damgası vurulur. Gizlilik dereceli malzeme, arşivdeki tasnif ve yerleştirme
sırasında normal malzeme gibi işleme tabi tutulur.
Gizlilik derecesi kaldırılan malzemeye, “Gizliliği Kaldırıldı” damgası
vurularak,  gizlilik damgası iptal edilir.


Uygunluk kontrolü

Madde 12
Ayırım sonucu, işlemi tamamlanmış ve birim arşivine
devredilecek malzeme uygunluk kontrolünden geçirilir.
Bu kontrolde;
a) Arşive devredilecek malzemenin işlem dönemi itibariyle, kaydına
mahsus “Kayıt Defteri” ve “Föyleri” gözden geçirilerek, sıra numaralarında atlama, tekerrür veya eksiklik olup olmadığına,
b) Dosya içerisinde bulunan evrakın, gerektiği biçimde dosyalanıp dosyalanmadığına,
c) Klasörler veya dosyalar üzerine, devirden önce klasör ve dosyalara verilmiş  numaraların, birim adının, ait olduğu işlem döneminin yazılıp yazılmadı-
ğına,
d) Ciltli olarak saklanması düşünülmüş olanların, ciltlenip ciltlenmediğine,
e) Sayfaların ve eklerin yırtık, kopuk veya eksik olup olmadığına, bakılır,
eksiklik varsa tamamlanır.
Uygunluk kontrolü, ilgili birim yetkilisi ile ilgili kademe sekreteri veya
görevlendireceği kişi/kişiler tarafından müştereken yapılır.


Arşivlik malzemenin birim arşivine devri

Madde 13

Birimde işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü yapılarak
eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzeme, işlem dönemini takip eden Ocak ve
Temmuz ayları içinde,  arşiv kayıt defteri ve/veya föylerine kaydedilerek birim
arşivine alınır. Arşivlik malzeme, birim arşivlerinde, işlem gördüğü tarihlerdeki
asli düzenleri bozulmadan saklanır.


Arşivlik malzemenin kademe arşivine devri

Madde 14

İlgili birimlerce, işlemi tamamlanmış ve uygunluk kontrolü
yapılarak eksiklikleri giderilmiş arşivlik malzemenin varsa bir örneği, işlem
dönemini takip eden Ocak ve Temmuz ayları içinde, 6.,11. ve 12. maddelerdeki
esaslara göre ve arşiv kayıt defteri ve/veya föyleri ile kademe arşivine
devredilir.
Bu yönetmelik hükümlerine göre yapılacak ayıklama ve imha işlerinden
sonra arşiv kayıt defteri ve/veya föyleri ile kademe arşivine devredilir.
Teslim-tesellüm işlemleri, birim arşiv görevlileri ile ilgili kademe sekreterliği
tarafından yerine getirilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Kademe Arşivi İşlemleri

Kademe arşivinde tasnif ve yerleştirme

Madde 15

Genel Merkez ve diğer kademe arşivlerinde arşivleme
sistemi, ana kademe birim başkanlıkları ve yan kuruluşlara göre oluşturulur.
Kademenin faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme ile, birim arşivlerinden
kademe arşivine devredilen arşiv malzemesi, bütünlükleri bozulmadan asli
düzenleri içinde 6.,11. ve 12. maddelere göre tasnif edilip arşivlenir.


Elektronik ortamlarda kaydedilen arşiv malzemesi

Madde 16

Elektronik ortamlarda teşekkül eden bilgi ve belgelerden
arşiv malzemesi özelliği taşıyanların kaybını önlemek, devamlılığını sağlamak
amacıyla bir kopyası cd, dvd veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılarak ve bilgi
işlem merkezinde yedeklemesi yapılmak suretiyle muhafaza edilir.
Bu tür malzemenin muhafaza, tasnif, devir ve benzeri arşiv işlemlerinde
diğer tür malzemeler için uygulanan hükümler uygulanır.
Görsel ve işitsel içerikli arşivlik malzemeden muhafazasına ihtiyaç
duyulanlar, bozulmadan korunmak ve indekslenerek kullanıma hazır
bulundurulmak üzere uygun mekanlarda muhafaza edilir.


Elektronik arşiv yazılımlarının temini ve kullanılması

Madde 17

Teşkilatta alımı ve uygulaması yapılacak elektronik arşiv
yazılımları Genel Sekreterlik ve AR-GE birimleri tarafından yapılır.
Birimlerdeki yazılım kullanıcıları, basılı doküman ve belgelerini taratarak
elektronik ortama taşırlar ve arşiv yazılımına yüklerler.
Arşivlenecek dokümanın künye bilgileri, yükleme esnasında arşiv
yazılımına doğru ve eksiksiz kaydedilmelidir.
Arşivlenecek doküman ile ilgili kayıt yapılırken daha sonra aramalarda
kolaylıkla dokümana ulaşmak açısından açıklayıcı bilgiler girmek zorunludur.
Arşiv yazılımına yüklenen elektronik dokümanlar ihtiyaç duyulduğunda yazılım
içerisinde künye bilgilerine göre aranarak bulunabilirler.
Arşiv yazılımındaki yüklenmiş elektronik dokümanların yazılımdaki diğer
kullanıcılar tarafından okunabilmesi ve düzenlenmesi haklarının yönetimi,
elektronik dokümanı kaydeden ve yükleyen kullanıcı tarafından yerine getirilir.
Arşiv yazılımının teknik altyapısının işletilmesi ve güvenliği Bilgi İşlem
tarafından sağlanır.


Arşiv malzemesi devir - teslim ve envanter formunun düzenlenmesi

Madde 18

Arşiv malzemesi devir-teslim ve envanter formu örneği
EK:4’te düzenlenmiştir.
Aynı tür arşiv malzemesi, aynı forma kaydedilir. Değişik türde arşiv malzemesi
bulunması halinde her biri için ayrı form düzenlenir.
Form üzerindeki, teslim edilen arşiv malzemesinin;
a) “Kademesi” bölümüne arşiv malzemesini devreden kademenin
adı,
b) “Birimi” bölümüne arşiv malzemesini devreden birimin adı,
c) “ Türü” bölümüne, dosya, defter, plân, fotoğraf, film, kaset, cd,
dvd v.b.,
d) “İşlem dönemi” bölümüne, arşiv malzemesinin oluşturulduğu
dönem,
e) “Kademe Kodu” bölümüne, her dikdörtgen içine sırayla kademe,
birim kodları, yanındaki “Klasör” ve “Dosya” bölümüne de klasör ve
dosya numarası,
f) “Envanter Sıra Numarası” bölümüne, ekleri dışında evraka teslim
dönemi ile ilgili olarak envanter dökümünde verilen müteselsil sıra
numarası,
g) “İşlem Tarihi” bölümüne, evrakın gün/ay/yıl olarak aldığı tarih,
h) “Sayı” bölümüne, evraka verilen sayı,
ı)  “Gizlilik Derecesi” bölümüne, evrakın gizli olup olmadığı, (gizli evrak  
“G” kısaltmasıyla gösterilir.)
i) “Konusu” bölümüne, o evrakın konusunu ifade edecek kısa açıklama,
j) “Adedi” bölümüne, evrakın toplam sayfa sayısı, diğer belgeler için
toplam adet, sayısı, diğer tüm belgeler için de toplam adet,
k) “Açıklama” bölümüne, belge ile ilgili açıklayıcı detaylı metinler,
l) “Evrak Sıra Numarası” bölümüne, evrakın dosya içerisindeki sıra
numarası,
m) “Raf Numarası” bölümüne, evrakın fiziksel olarak hangi rafta tutulduğuna dair bilgi, yazılır.BEŞİNCİ BÖLÜM Muhafazasına Lüzum Kalmayan ve İmha Edilecek Malzeme,  Ayıklama ve İmha Komisyonları, İmha İşlemleri

İmha işlemine tabi tutulacak ve tutulmayacak malzeme

Madde 19

Teşkilat kademelerinde, Siyasi Partiler Kanunu,  Tüzük ve
Yönetmelikler çerçevesinde tutulan defterler,  imha işlemlerine tabi tutulmazlar.
Bunun dışında kalan arşiv malzemesi ayıklama ve imha komisyonu kararıyla
imha edilebilir.


Ayıklama ve imha komisyonlarının teşkili, çalışma esasları, yetki ve görevleri

Madde 20

Kademe arşivinde, kullanılmasına ve muhafazasına lüzum
görülmeyen her türlü malzemenin ayıklanması ve imhası, kademe sekreterinin
başkanlığında, birim arşiv görevlileri arasından kademe başkanınca belirlenecek
üç kişilik Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu kararı ile yapılır. Bu Komisyon Arşiv Yönetmeliği 227
Genel Merkezde Genel Sekreter tarafından kurulur.
Ayıklama ve imha komisyonları, birim ve kademe arşivlerinde saklama
süresini dolduran arşiv malzemesinden kullanılmasına ve muhafazasına lüzum
görülmeyenleri ayırma, ayıklama ve imha etme yetkisine sahiptir.
Komisyonlar, üye tam sayısı ile toplanır ve kararlarını oy birliği ile alırlar.  
Kullanılmasına ve muhafazasına lüzum görülmeyen her türlü malzemenin
imhası, ayıklama ve imha komisyonlarının kararı ile yapılır.  
İmhası uygun görülmeyen malzeme, sonraki yıllarda ilgili komisyonlarca yeniden
gözden geçirilebilir.


Ayırma, tasnif ve imha listesinin düzenlenmesi

Madde 21

"İmha edilecek malzeme için iki nüsha olarak EK:5’te örneği
bulunan Arşiv Malzemesi İmha Listesi düzenlenir. İmha listeleri ayıklama ve
imha komisyonlarının başkan ve üyeleri tarafından imzalanır.
Kademe arşivinde hazırlanan imha listeleri, Genel Merkezde Genel
Sekreter diğer kademelerde kademe sekreterliği ve kademe başkanlığının
bilgisine sunulur.  


İmha edilecek malzemenin ayıklanması, imhası ve imha tutanağı

Madde 22

İmha edilecek malzeme iğne, raptiye, tel gibi madeni
kısımlardan ve karbon kâğıtlarından ayıklanır. Kullanma imkânı bulunan klasör
ve dosyalar ayrılır.
İmha edilecek malzeme, başkaları tarafından görülüp okunması mümkün
olmayacak şekilde özel makinelerle kıyılarak, kağıt hammaddesi olarak
kullanılmak üzere değerlendirilir.
İmha işlemi, örneği EK:6’da bulunan İmha Tutanağı ile tespit edilir. İki
nüsha olarak düzenlenen İmha Tutanağı, Ayıklama ve İmha Komisyonu başkan
ve üyelerince müştereken imzalanır.


İmha listeleri ve tutanakların saklanması ve denetleme

Madde 23

İkişer nüsha olarak düzenlenen imha listeleri ve tutanakları,
bir nüshası birim arşivinde, diğer nüshası kademe arşivinde olmak üzere 10 yıl
süre ile denetime hazır olarak saklanır.ALTINCI BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

Madde 24

Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Genel
Sekreterliğin görüşüne müracaat edilir.


Faaliyet raporu

Madde 25

Genel Merkezde Genel Sekreterlik, kademelerde kademe
sekreterlikleri, yıl içindeki arşiv faaliyetleri ile ilgili bilgileri, müteakip takvim
yılının Ocak ayında Merkez Yürütme Kuruluna ve kademe yürütme kurulu’na
yazılı olarak sunar.
Geçici madde 1: Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre
içinde, teşkilat birimi ve kademelerinin faaliyetleri sonucu oluşan arşivlik malzeme, bu Yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilir ve ilgili birim, kademe ve Genel Merkez arşivlerine devredilir.


Yürürlük

Madde 26

Bu Yönetmelik hükümleri, AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim
Kurulu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 27

Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu
yürütür.
Defterler Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Amaç

Madde 1

Bu Yönetmeliğin amacı; teşkilatta tutulması zorunlu ve ihtiyari defterler ile bunların tutulmasında uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.


Kapsam

Madde 2

Bu Yönetmelik, Tüzüğün 16., 17. ve 18. maddelerinde belirtilen Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) teşkilatını kapsar.


Hukuki dayanak

Madde 3

Bu Yönetmelik, Tüzüğün 160. maddesine istinaden hazırlan- mıştır.


Tanımlar

Madde 4

Bu Yönetmelikte geçen;
a) Tüzük: Adalet ve Kalkınma Partisi (AK PARTİ) Tüzüğünü,
b)Teşkilat:Tüzüğün16.,17.ve18.maddelerindeifadeedilen,AKPARTİ’nin
tabandan tavana zorunlu ve ihtiyari birimlerinin tümünü,
c) Kademe: Tüzüğün 17. maddesinde belirtilen teşkilat organlarını,
d) Genel merkez: AK PARTİ Genel Merkezini,
e) Grup: Türkiye Büyük Millet Meclisi AK PARTİ Grubunu,
f) Grup Yönetim Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup Yöne-
tim Kurulunu,
g) Grup Disiplin Kurulu: AK PARTİ Türkiye Büyük Millet Meclisi Grubu Di-
siplin Kurulunu,
h) İl teşkilatı: AK PARTİ il teşkilatını,
ı) İlçe teşkilatı: AK PARTİ ilçe teşkilatını,
i) Belde teşkilatı: AK PARTİ belde teşkilatını,
j) İl Genel Meclisi Grubu: AK PARTİ il genel meclisi üyelerinin teşkil ettiği
grubu,
k) Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ büyükşehir belediye
meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu,
l) İl Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ il belediye meclisi üyelerinin teşkil
ettiği grubu,
m) İlçe Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ ilçe belediye meclisi üyelerinin teşkil ettiği grubu,
n) Belde Belediye Meclisi Grubu: AK PARTİ belde belediye meclisi üyele- rinin teşkil ettiği grubu,
o) Tutulması zorunlu defter: Siyasi Partiler Kanunu’nun 60. maddesi ve Tü- züğün 151. maddesinde belirtilen defterleri,
ö) Tutulması zorunlu olmayan defter: Teşkilatta tutulan ve (o) bendi dışında kalan defterleri,
p) Karar defteri: Teşkilatta tutulan, ilgili teşkilat kademesi ve yan kuruluş kararlarının tarih ve sıra numarasına göre yazıldığı, yetkili merci tarafından onay- lanmış defteri,
r) Gelen evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gelen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri,
s) Giden evrak kayıt defteri: Teşkilatta tutulan, gönderilen evrakın usulüne uygun olarak kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri,
ş) Evrak zimmet defteri: Gönderilen evrakın teslimi sırasında evrakın tarih ve sayısının, evrakı teslim edenin ve teslim alanın ad ve soyadı ile teslim tarihi- nin yazıldığı ve müştereken imzalanan defteri,
t) Demirbaş eşya defteri: Teşkilatta tutulan, demirbaş eşyanın kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri,
u) Üye kayıt defteri: İlçe teşkilatında, her bir mahalle ve köy için ayrı ayrı tutulan, üyelerin kaydedildiği, yetkili merci tarafından onaylanmış defteri,
ü) Gelir ve gider defteri: Gelir ve giderlerin kaydedildiği, yetkili merci tara- fından onaylanmış defteri,
v) Arşiv defteri: Arşive intikal eden evrak ve dökümanın kaydedildiği def- teri, ifade eder.İKİNCİ BÖLÜM Tutulacak Defterler ve Tasdik

Genel merkezde tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 5

Genel merkezde tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir: a) Kongre karar defteri, b) Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) karar defteri, c) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) karar defteri, d) Gelen evrak kayıt defteri (Genel evrak), e) Giden evrak kayıt defteri (Genel evrak), f) Demirbaş eşya defteri, g) Gelir ve gider defteri, h) Evrak zimmet defteri, ı) Merkez Disiplin Kurulu karar defteri,
i) Müşterek Disiplin Kurulu karar defteri, j) Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu karar defteri, k) Arşiv defteri, Ayrıca Genel Merkez birimlerince (d), (e), (h) ve (k) bentlerinde yazılı def-
terler ilgili birim başkanınca tasdik edilerek tutulabilir. Bu defterlerden (h), (ı), (i), (j) ve (k) bentlerinde belirtilen defterler Genel Sekreterlikçe tasdik edilir. Diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.


Grup Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 6

Grup Yönetim Kurulunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Grup Genel Kurulu karar defteri, b) Grup Yönetim Kurulu kara defteri, c) Gelen evrak kayıt defteri,
d) Giden evrak kayıt defteri, e) Demirbaş eşya defteri, f) Gelir ve gider defteri, g) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterler, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri tarafından tasdik edilir.


Grup Disiplin Kurulunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 7

Grup Disiplin Kurulunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterler, Grup Başkanı veya Grup Başkan Vekilleri tarafın-
dan tasdik edilir.


İl teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 8

İl teşkilatında tutulacak defterler aşağıda belirtilmiştir: a) Kongre karar defteri, b) Yönetim kurulu karar defteri, c) Yürütme kurulu karar defteri, d) Gelen evrak kayıt defteri, e) Giden evrak kayıt defteri, f) Demirbaş eşya defteri, g) Gelir ve gider defteri, h) Evrak zimmet defteri ı) Disiplin Kurulu karar defteri, i) Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu karar defteri, j) Arşiv defteri, Ayrıca il teşkilat birimlerinde il başkanı tarafından tasdik edilen (d), (e), (h) ve (j) bentlerinde yazılı defterler tutulabilir. Yukarıda yazılı defterlerden (h), (ı), (i) ve (j) bentlerinde yazılı olanlar il baş-
kanı tarafından tasdik edilir. Diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu ilçe seçim kurulu başkanı tarafından mühürlenir ve tasdik edilir.


İl Genel Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 9

İl genel meclisi grubunda aşağıdaki defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.


Büyükşehir Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 10

Büyükşehir belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur:
a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.


İl Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 11

İl belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Evrak zimmet defteri, Yukarıda belirtilen defterler il başkanı tarafından tasdik edilir.


İlçe teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 12

İlçe teşkilatında aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Kongre karar defteri, b) Üye kayıt defteri, c) Yönetim kurulu karar defteri,
d) Yürütme kurulu karar defteri, e) Gelen evrak defteri, f) Giden evrak defteri, g) Demirbaş eşya defteri,
h) Gelir ve gider defteri, ı) Evrak zimmet defteri, i) Arşiv defteri, Yukarıda yazılı defterlerden, (ı) ve (i) bentlerinde yazılı olanlar ilçe başkanı
tarafından, diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfa- sına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanı tarafından tasdik edilir.


İlçe Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 13

İlçe belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tu- tulur:
a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, Yukarıda belirtilen defterler, ilçe başkanı tarafından tasdik edilir


Belde teşkilatında tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 14

Belde teşkilatında aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, d) Gelir ve gider defteri, e) Demirbaş eşya defteri, f) Evrak zimmet defteri, Yukarıda yazılı defterlerden, (f) bendinde yazılı defter beldenin bağlı olduğu
ilçe başkanı tarafından, diğer defterler, sayfaları ve kaç sayfadan ibaret oldukları son sayfasına yazıldıktan sonra, teşkilatın bulunduğu yerdeki ilgili seçim kurulu başkanı tarafından tasdik edilir.


Belde Belediye Meclisi Grubunda tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 15

Belde belediye meclisi grubunda aşağıda belirtilen defterler tutulur:
a) Karar defteri, b) Gelen evrak kayıt defteri, c) Giden evrak kayıt defteri, Yukarıda belirtilen defterler, beldenin bağlı olduğu ilçe başkanı tarafından
tasdik edilir.


Yan kuruluşlarca tutulacak defterler ve tasdiki

Madde 16

Yan kuruluşlarda aşağıda belirtilen defterler tutulur: a) Kadın / Gençlik kolları üye kayıt defteri, b) Kadın / Gençlik kolları yönetim kurulu karar defteri, c) Gelen evrak kayıt defteri, d) Giden evrak kayıt defteri, e) Evrak zimmet defteri, f) Demirbaş eşya defteri, g) Arşiv defteri, Genel Merkez kadın ve gençlik kollarınca tutulacak defterlerin tasdiki Genel Sekreterlikçe, taşra teşkilatı kadın ve gençlik kollarınca tutulacak defterler ise ilgili il ve ilçe kademe başkanlığınca tasdik edilir.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Defterlerin Tutulma Usulü

Karar defterlerinin tutulması

Madde 17

Karar Defterine; a) Kongrenin / toplantının yapıldığı tarih, b) Karar numarası, c) Kongrenin / toplantının yapıldığı yer, d) Kongrenin / toplantının olağan / olağan üstü olup olmadığı, e) Kongre / toplantı gündemi, f) Kongre divan üyelerinin/ toplantıya katılan üyelerin ad ve soyadları, g) Kongre / toplantı gündemine ilişkin tutanak özetleri, h) Kongrede aday olan liste veya listeler ve aldıkları oy oranları, ı) Seçimi kazanan listenin yedek üyelerinin seçimde aldıkları oylar, yazılır. Karar, toplantıya katılan üyelerce / Kongre karar defteri divan üyelerince
imzalanır. Toplantıda karar alınmamışsa, toplantının gündeme uygun olarak ya- pıldığı, karar alınmadığı hususları belirtilerek katılan üyeler veya ilgili kademe sekreteri tarafından imzalanır.
Teşkilatta karar organları tarafından alınan kararlar el ile yazılabilir veya bil- gisayar ortamında yazılıp çıktı alınarak deftere yapıştırılır.
Kararların el ile yazılması halinde, mavi veya siyah renkli kalemle okunaklı bir şekilde yazılır.
Kararların bilgisayar ortamında yazılması halinde, bilgisayardan A4 kağıdına çıktı alınarak karar defterine düzgün ve çıkartılamayacak bir şekilde yapıştırılır ve köşelerine kademe başkanlığının kaşesi vurulur.
Karar numarası partinin kuruluş tarihinden itibaren 1 (bir) sayı numarası ile başlar ve kesintisiz (yıl sonu kapanışı ve kongre başlangıç tarihi dikkate alınmak- sızın) devam eder.
Aynı toplantıda alınan birden fazla kararın olması halinde her bir karar aynı sayfa içerisinde maddeler halinde yazılabilir.
Karar defteri, ilgili teşkilat kademesinde saklanır. Sayfaları dolan karar def- teri son sayfasına kapanış notu yazılarak arşive intikal ettirilir.
Alınan kararların usulüne uygun olarak kaydedilmesinden ve karar defteri- nin saklanmasından ilgili kademe sekreteri ve kademe başkanı birlikte sorum- ludur.
Toplantıda ifade edilen kişisel fikir, görüş ve öneriler karar defterine yazıl-
maz. kında tespit mahiyetinde kararlar alınır. Bu kararlar ilgili birimlere bildirilir.
Ölüm, istifa veya disiplin kurulu kararıyla partiden ilişiği kesilen üyeler hak-


Gelen evrak kayıt defterinin tutulması

Madde 18

Teşkilatta, gelen evrakın kaydedileceği gelen evrak kayıt def- teri tutulur.
Gelen evrak defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır:
a) Gelen evrak kayıt sıra numarası her yılın başında bir ( 1 ) sayı numarası ile başlar.
b) Her yılın sonunda, en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır ve o yıl tamamlanır. Yeni yılda yeni sayı numarası ile kayıt yapılır.
c) Evrakın nereden geldiği, tarihi ve sayısı ile içeriği özet halinde deftere yazılır.
d) Gelen evrak, ön sayfada boşluk varsa buraya, yoksa arka sayfaya kaşe vurulmak suretiyle ilgili birim başkanlığına havale edilir ve zimmetle imza kar- şılığında verilir.
e) Gelen evrakla ilgili bilgiler matbu olarak kullanılan gelen evrak defterine el ile mavi veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılır.
f) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş gelen evrak kayıt defteri, bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili seçim kurulu tarafından tasdik edilmiş olan kağıtlara yazdırılır ve muhafaza altında tutulur.
g) Kutlama, tebrik ve açılış duyurusu vb. içerikli evrak, gelen evrak defteri- ne kaydedilmez. Bu tür evrak ilgilisine ulaştırılır.


Giden evrak kayıt defterinin tutulması

Madde 19

Teşkilatta, gönderilen yazıların kaydedildiği giden evrak kayıt defteri tutulur.
Giden evrak defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır:
a) Giden evrakla ilgili bilgiler matbu olarak kullanılan giden evrak defterine el ile mavi veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde yazılır.
b) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş giden evrak kayıt defteri bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili seçim kurulu tarafından tasdik edilmiş olan kağıtlara yazdırılır ve muhafaza altında tutulur.
c) Giden evrak kayıt sıra numarası her yılın başında bir (1) sayı numarası ile başlar.
d) Her yılın sonunda, en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır ve o yıl tamamlanır. Yeni yılda yeni sayı numarası ile kayıt başlatılır.
e) Giden evrak, sayı numarası verilerek deftere kaydedilir. Evrakın nereye gittiği, içeriği ve konusu özet olarak deftere yazılır.
f) Giden evrak, en az 2 nüsha olarak tanzim edilir.
g) Giden evrakın 2. nüshası, giden evrak klasörüne takılır ve muhafaza edilir.
h) Kutlama, tebrik vb. mahiyetteki matbu evrak giden evrak defterine kay- dedilmez. Bu tür evrak ilgilisine ulaştırılır.


Üye kayıt defterlerinin tutulması

Madde 20

a) Üye kayıt defteri, partinin kurumsal kimliğine ve mevzuata uygun olarak
Genel Merkez tarafından bastırılır ve ilçelere gönderilir. Üye kayıt defteri, sade- ce ilçe teşkilatınca tutulur.
b) Üye kayıt defteri, mahalle ve köy esasına göre tutulur. Her ilçede, ilçeye bağlı mahalle ve köy sayısı kadar üye kayıt defterinin tutulması zorunludur. An- cak, nüfusu az olan mahalle ve köyler birleştirilerek bir deftere kaydedilebilir.
c) Üyelik başvurusunun kabulüne karar verilenler, üye kayıt defterine ya-
zılır.
d) Üye giriş beyannameleri iki nüsha halinde düzenlenir ve üzerine üye defterinde yer alan kayıt sıra numarası yazılır. Üye giriş beyannamesinin asıl nüshası, ilçede bu işe ayrılmış dosyada muhafaza edilir. Kopyası ise ayrı şekilde muhafaza edilmek üzere il başkanlığına gönderilir.
e) Üye kayıt defterine her üyenin; 1- İlçe üye sıra numarası, 2- Mahalle /köy sıra numarası, 3- TC kimlik numarası,
4- Adı ve soyadı, 5- Doğum yeri ve tarihi, 6- Baba ve ana adı, 7- Nüfusa kayıtlı olduğu yer, 8- İkametgah adresi, 9- Üyeliğe giriş ve çıkış tarihleri ile bu işlemlere dayanak kararların nu-
maraları, yazılır. f) Tüzükte ve bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, üyelik talebinin
kabulüne ilişkin yetkili kurul kararı olmayan hiç kimse, üye kayıt defterine kay- dedilemez.
g) Üye kayıt defterleri, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 42. maddesi gereğince, ilçe seçim kurulu başkanının denetimi altındadır. Üye kayıt defterleri, en az altı ayda bir defa ilçe seçim kurulu başkanı tarafından incelenir ve kayıtla- rın usule uygun olarak tutulup tutulmadığı bir tutanakla tespit edilir.
h ) İlçe üye kayıt defterinde üyelik kaydı olmayanların, doğrudan kadın veya gençlik kollarına üyelik kaydı yapılamaz.
ı) Parti üyelerinden yukarıda yazılı nitelikleri taşıyanların, Genel Merkez ta- rafından hazırlanmış ve il başkanlığı tarafından onaylanıp mühürlenmiş “Kadın Kolu Üye Kayıt Defteri” ve “Gençlik Kolu Üye Kayıt Defteri” adı ile tanımlanan özel deftere üyelik yazımları yapılır. Böylece kadın veya gençlik kolu üyeliği ka- zanılmış olur. Kayıtlar, köy veya mahalle düzeni içinde ve sıra numarası verilerek yapılır. Ayrıca karşılıklı kontrol yapabilmek amacıyla kaydın yanına ilgili parti üye- lik numarası ile köy/mahalle ayrı bir sütunda belirtilir.


Gelir ve Gider defterlerinin tutulmasında usul

Madde 21

Gelir ve gider defterine, AK PARTİ adına elde edilen gelirler ile yapılan giderler tarih ve numara sırasıyla ve dayanak belgeleri belirtilerek işlenir.


Demirbaş eşya defterinin tutulması

Madde 22

AK PARTİ adına satın alınan veya bağışlanan taşınır ve taşın- maz mallar,    (bilgisayar, masa, sandalye, telefon, sunum cihazları gibi) tarih ve numara sırasıyla ve dayanak belgeleri belirtilerek demirbaş eşya defterine işlenir.
Bu defterin ayrı bir bölümüne AK PARTİ teşkilat kademe başkanlığınca kul- lanılan mühür, başlık, kaşe gibi malzemeler de kaydedilir. Bunların kaybolması veya iptali hâlinde, deftere gerekli kayıt düşülerek, üst kademe başkanlığının onayı ile kademe başkanlığınca yaptırılacak mühür, başlık, kaşe gibi malzeme- ler deftere yeniden kaydedilir. Genel Merkezde bu işlemler Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilir.


Arşiv defterinin tutulması

Madde 23

Arşiv defterine kayıt, aşağıdaki usul dairesinde yapılır: a) Arşive konacak evrak, matbu olarak kullanılan arşiv defterine el ile mavi
veya siyah renkli kalem çeşitlerinden biriyle okunaklı ve düzgün bir şekilde, kayıt sayı numarası, işlem tarihi ve benzeri bilgiler yazılarak kaydedilir.
b) Bilgisayar ortamında oluşturulmuş arşiv defteri, bilgisayar ortamında yazılır ve yetkili kişi tarafından tasdik edilmiş kağıtlara yazdırılarak muhafaza edilir.
c) Evrak kayıt sıra numarası her yılın başında (1) sayı numarası ile başlar ve yılın sonunda en son sayı numarası kaydedilerek defterin kapanışı yapılır.
d) Arşiv defterine kaydı yapılan evrak, arşiv dosyasına/klasörüne konularak güvenli bir ortamda muhafaza edilir.DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Son Hükümler

Yürürlük

Madde 23

Bu Yönetmelik, AK PARTİ Merkez Karar ve Yönetim Kururlu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.


Yürütme

Madde 24

Bu Yönetmelik hükümlerini AK PARTİ Merkez Yürütme Kurulu yürütür.